Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Imaginace v tvorbě Williama Blakea (tvorba na papírové podložce)
BALOUNOVÁ, Veronika
Diplomová práce "Imaginace v tvorbě Williama Blakea (tvorba na papírové podložce)" sestává ze dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část si klade za cíl prostudovat život a dílo světoznámého umělce Williama Blakea, hlouběji se zabývat rozborem jeho díla a umělcovou imaginací. Budou předloženy odborné teze teoretiků, kteří se rozborem díla Williama Blakea zabývali. Tato teoretická část je důležitá pro vznik tvorby praktické části. Primárním cílem praktické části je vypracovat koncept autorské knihy, která je inspirovaná dílem Williama Blakea a ponese název "Pocta Williamu Blakeovi".
Amatérská poezie na internetu jako výsledek volnočasové aktivity
PEŠOUTOVÁ, Ingrid
Práce se zabývá vztahy mezi volným časem, amatérskou poezií na internetu, hrou a vybranými kompetencemi. První kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu volnočasu a k němu se vztahující participaci. Následuje charakteristika zájmového vzdělávání a člověka jako subjektu zájmového vzdělávání. Další části práce náleží definicím poezie a hry a pokusu nalézt jejich společné znaky. Následně se práce zabývá významem hry a poezie v životě člověka. Tato práce definuje pojem amatérský literární web, mapuje a představuje současné dostupné české amatérské literární weby. Poslední část se zabývá vybranými kompetencemi, tj. volnočasová a literární kompetence.
Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově
Dobiášová, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. Předmětem zkoumání se tak stala problematika zhudebněné poezie a zejména její didaktické využití v pedagogické praxi. V práci se uplatní mezipředmětové vztahy - prolínají se poznatky z českého jazyka a literatury a z hudební výchovy. V úvodní kapitole nastiňuji obecné principy zhudebňování poezie, postup hudebního zpracování a společné rysy zhudebněných básní. Jádro diplomové práce tvoří výzkumná sonda, pro kterou jsem vytvořila několik příprav na vyučovací hodiny. V nich jsou využity různé metody a postupy práce se zhudebněnými básněmi - konkrétně jsem zvolila texty českých básníků 20. století. Připravené vyučovací hodiny jsou aplikovány v pedagogické praxi, a to metodou experimentálního vyučování. Všechna didaktická zpracování jsou doplněna reflexí nebo více reflexemi. V závěru výzkumné sondy shrnuji získané poznatky a formuluji závěry pro praxi.
Proměny poezie a pohledu na ni v letech 1955 až 1959
Márová, Kristýna ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Bakalá ská práce Prom ny poezie a pohledu na ni v letech 1955-1959se zabývá zkoumáním t í kulturních periodik - týdeníku Literární noviny a m sí ník Kv ten a Host do domu, a následn na základ jejich p sobení a lánk dokládá události doby, respektive nasti uje její atmosféru a ukazuje na otázky kulturní i politické a problémy s nimi spojené. V druhé polovin 50. let docházelo k postupnému uvol ování režimu, které se projevilo možností autor kritizovat n které stranické osobnosti i stranické um ní a na stránkách novin tak vznikaly názorové diskuze zabývající se t mito problémy. Jednalo se p edevším o problémy socialistického realismu, kolem kterého vznikaly spory prakticky po celou dobu jeho p sobení. Ve své práci se detailn ji zabývám kritikou poezie Pavla Kohouta, spory o um lecký odkaz Františka Halase, otázkami socialistického realismu samotného a jeho vztahu k um ním p edešlým, II. sjezdem Svazu eskoslovenských spisovatel a jeho d sledky, p sobením asopisu Kv ten a "skoncováním s duchem II. sjezdu", který tyto tendence op t na n jakou dobu pozastavil. Práce je dopln na historickým kontextem od konce II. sv tové války
České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925)
ŘÍHOVÁ, Veronika
Cílem této bakalářské práce bude zjistit, jak přispěla Moderní revue k uvádění francouzských autorů a jejich tvorby do českého prostředí. V prvních kapitolách se věnuji francouzské literatuře na počátku 20. století, popisuji, jakým způsobem Moderní revue fungovala a také uvádím rejstřík veškerých francouzských básní, které v revue vyšly. V druhé části se zaměřuji na analýzu, konkrétně představuji básníky, kteří byli v periodiku překládáni a následně blíže informuji o českých překladatelích, o jaké překlady se konkrétně zasloužili, a na které básníky se orientovali. V závěru se pokusím shrnout přínos Moderní revue k uvádění francouzské poezie 19. a počátku 20. století do českého prostředí.
Domov jako téma českých filosofických prací 20. a 21. století
PŘEVRÁTILOVÁ, Pavlína
Diplomová práce se zabývá domovem a jeho pojetím ve filosofických pracích. Cílem bylo uchopit a popsat domov jako kategorii filosofickou, a to za pomoci myšlenek a teorií, které jsme nalezli v českých filosofických textech, jež vyšly v průběhu 20. a 21. století, a které jsme doplnili o výchozí myšlenky důležitých světových autorů. Prostřednictvím těchto dostupných informací jsme se pokusili o sjednocení a vytvoření ucelenější, propojenější teorie, v rámci které jsme domov rozdělili do několika základních kapitol, jež jsou pro pojetí a pochopení domova, jak minulého, tak i současného, zcela rozhodující a určující.
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Možnosti využití poetoterapie jako terapeutického nástroje v péči o zdraví
PLAŇANSKÁ, Kristýna
V této bakalářské práci se zabývám možností využití poetoterapie jako terapeutického nástroje v péči o zdraví. Poetoterapie je metoda, která užívá prvky poezie. Práce zahrnuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části se zabývám psychosomatikou, komunikací, psychoterapií, literárními druhy a žánry, poetoterapií a jinými terapeutickými metodami. V praktické části jsem uplatnila metodu kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnili 3 ženy a 3 muži ve věkovém rozmezí od 21 do 75 let. Ve své práci jsem aplikovala 4 metody ? poetoterapie, řízený rozhovor, pozorování a muzikoterapii. Cílem této práce je, abychom u respondentů pomocí 10 terapeutických hodin realizovaných během 10 týdnů zmapovali vnitřní problémy, motivovali je k četbě básní, probudili nové zájmy, navodili relaxaci, harmonizaci a sociální cítění. K probuzení nových zájmů po absolvování terapie došlo u 72 % respondentů. Motivovat respondenty k četbě básní se zdařilo u 48 %. Pocit harmonizace se mi podařilo dosáhnout u 72 % dotazovaných. Navození sociálního cítění jsem dokázala u 80 % respondentů. U 68 % respondentů jsem dospěla k redukci vnitřních problémů, přičemž navození vnitřní relaxace nastalo u 78 % zúčastněných. Z výsledků je patrné, že pravidelná poetoterapie pomohla respondentům odstranit vnitřní problémy, navodit relaxaci a vzbudila v nich větší míru empatie. Menší vliv měla na vyvolání nových zájmů a na to, aby si respondenti sami četli básně. Tato práce může posloužit nejen studentům, ale také laické veřejnosti jako zdroj informací.
Komunikace obrazem
Bělochová, Vendula ; NOVÁK, Vladimír (vedoucí práce) ; SMOLÍK, Robert (oponent)
Autorka práce se zabývá vizuálním obrazem, jazykem obrazu a způsobem komuni-kace obrazu. Téma je vztaženo k autorské inscenaci Veduty (autorský tým Vendula Bělochová, 3. roč. SC ALD, Jan Tomšů 2. roč. SC ALD), kde mezi divákem a perfor-merem vzniká vizuální obraz jako výsledek jejich společného nonverbálního dialogu. Autorka zkoumá tento obraz na základě analytické metody Rolanda Barthesa, určuje možnosti čtení tohoto obrazu a pojmenovává jazykové jevy, které daný obraz obsa-huje. Výsledkem práce je označení jazyka obrazu za poetický, z čehož vyplývá, že výsledek komunikace dvou účastníků inscenace Veduty je společnou vizuální básní.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.