Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 829 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pronajímatelný objekt MSP Brno
Vogelová, Klára ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce je návrh pronajímatelných objektů pro malé a střední podnikání v Brně podél ulice Hněvkovského v městské části Brno Komárov. Návrh je řešen na pozemku vedeném jako brownfield č. 1309. V současné době dochází k přemístění mnoha ekonomických aktivit na okraj města. To přináší řadu problémů a proto je ideálním řešením využít brownfield, umístěný kousek od samotného středu města k pracovním účelům. Hlavním záměrem bylo vytvořit pronajímatelné prostory pro různá pracovní odvětví. Proto musí být objekty značně flexibilní. Na pozemku je navržen jeden velký areál, skládající se ze tří výrobních hal a jedné administrativní budovy. Výrobní haly jsou členěné na pronajímatelné buňky, které lze mezi sebou libovolně kombinovat tak, aby se případná výroba mohla rozrůstat. Administrativní budova pak slouží k udržování chodu celého areálu. Zároveň jsou i v ní umístěny volné kanceláře vhodné k pronajmutí. Areál se rozprostírá na téměř volném prostranství a není tedy divu, že tvoří dominantu okolí. Zároveň ale respektuje okolní zástavbu a nepůsobí rušivým dojmem.
Zdanění právních forem podnikání v České republice
Bobková, Michaela ; Mertová, Šárka (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku zdanění jednotlivých právních forem podnikání v České republice. V práci jsou uvedeny některé změny zákonů v oblasti daní, které mohou ovlivnit zdaňovací období roku 2017. Teoretická východiska práce jsou aplikována na praktický příklad, který se věnuje problematice volby vhodné právní formy podnikání z hlediska optimalizace daňové zátěže.
Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti
Krhut, Jan ; Odložilová, Kateřina (oponent) ; Konečná, Zdeňka (vedoucí práce)
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude vycházet z literární rešerše a budou zde vymezeny základní pojmy. Analytická část se bude zabývat analýzou trhu a jeho potřebami, přičemž budou využity nástroje SLEPT a SWOT analýzy. Návrhová část je pak vlastním zpracováním podnikatelského plánu.
Podnikatelský plán pro založení restauračně-zábavního komplexu
Wisner, Jan ; Luňáček, Jiří (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tvorbu podnikatelského plánu pro založení sociálně-restauračního centra, které se nazývá W Future, s. r. o. Práce je rozdělena do tří částí – teoretickou část, analytickou část a část praktickou.
Podnikatelský plán
Vinokurova, Viktoriia ; Fojtů, Kateřina (oponent) ; Pavláková Dočekalová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření podnikatelského plánu, který slouží k založení inovační IT společnosti, která bude působit nejen v České Republice, ale i v jiných členských státech EU. Vymezuje základní podnikatelské pojmy, různé zákonné požadavky, různé druhy podnikání a jiné potřebné požadavky, které slouží k realizaci podniku. Obsahuje podrobné analýzy současného stavu, výpočty nákladů a návrhy na řešení, které pomohou realizovat a ovlivnit možný vývoj podniku.
Podnikatelský projekt ve vybrané oblasti
KLÍMA, Petr
Předmětem diplomové práce "Podnikatelský projekt ve vybrané oblasti" je zpracování podnikatelského plánu na založení reálného podniku v odpovídajícím rozsahu. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku malého podniku, jeho význam pro národní hospodářství a náležitosti a strukturu plánu na jeho založení. Praktická část se zabývá sestavením podnikatelského plánu na založení reálného projektu, který bude mít v hlavní činnosti prodat své produkty i služby. Zmapování konkurence v oboru, strukturu zákazníků, finanční stránku projektu, dotační příležitosti v oblasti podnikání. Práce je zakončena závěry a doporučeními, které mohou do budoucna přispět k založení a rozvoji projektu.
Realizace podnikatelského plánu
CHALUPOVÁ, Kateřina
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro podnikatelský záměr společnosti A HOUP, s. r. o., kterým je provoz kavárny. Práce se věnuje základním pojmům oblasti podnikání, právním formám podnikání s ohledem na nový zákon č. 90/2012 Sb. a na jeho ekonomické dopady na společnosti. V rámci podnikatelského plánu je práce zaměřena především na posouzení efektivnosti daného záměru, a to prostřednictvím analýz okolí a zakladatelského rozpočtu. Na základě zjištěných ukazatelů je realizace záměru doporučena a je hodnocena jako efektivní. V závěru práce jsou uvedeny nejčastější rizika podnikatelské činnosti s možností jejich minimalizace.
Podnikatelský záměr - založení obchodu
Křípal, Vladimír ; Pelíšek, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vypracováním reálného podnikatelského plánu pro založení obchodu se sportovním zbožím ve Velkém Meziříčí. V teoretické části práce jsou shrnuty poznatky, týkající se témat podnikatelského plánu a podnikání samotného. V analytické části práce je provedena komplexní analýza současného stavu, na jejímž základě jsou vypracovány vlastní návrhy řešení. V závěru práce je pak provedeno celkové zhodnocení proveditelnosti záměru.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 829 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.