Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 859 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Why are women becoming more entrepreneurial than man? Case Study: Czech Republic
Halenka, Kateřina ; Kuchař, Pavel (vedoucí práce) ; Koendjbiharie, Sarita (oponent)
Sebezaměstnání (samostatná výdělečná činnost) je považováno za klíčový prvek rostoucí ekonomiky a bod zájmu národních i mezinárodních institucí. Z toho důvodu je cílem této studie lépe pochopit, co míru sebezaměstnávání ovlivňuje a jak se vlivy liší s ohledem na pohlaví. Cíl práce je trojí. V prvé řadě, na základě rešerše literatury, představit souhrnný model faktorů, které hrají vliv v rozhodnutí stát se osobou samostatně výdělečně činnou. V druhé řadě analyzovat situaci v České republice (mimořádnou pro vyšší míru růstu podílu sebezaměstnaných žen než mužů) a prozkoumat jestli se jedná o celospolečenský fenomén nebo zda-li je jev přítomen pouze v některém období, kraji či odvětví. A zatřetí analyzovat, které faktory ovlivňují sebezaměstnání a jak se liší jejich vliv na ženy a muže. Odpověď na otázku ​Jak se liší dopad faktorů ovlivňujících sebezaměstnání na muže a ženy? je hledána pomocí kvantitativního výzkumu mezi nezávislými proměnnými (faktory mikro a makro prostředí) a závislou proměnnou (míra sebezaměstnanosti žen a mužů). Výzkum používá metody komparativní analýzy, korelační analýzy a vícenásobné regresní analýzy. Analyzována jsou sekundární data volně dostupná z online platforem veřejných institucí. Klíčová slova Podnikání, živnostníci, soukromníci, ženy podnikatelky, alternativní formy...
Společné jmění manželů a podnikání
Pavlorková, Darja ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Společné jmění manželů a podnikání Abstrakt Předkládaná diplomová práce na téma společné jmění manželů a podnikání si klade za cíl poskytnout ucelený přehled soudobé tuzemské právní úpravy společného jmění manželů se zaměřením především na problematiku podnikajících manželů s následným zhodnocením právní úpravy, vytknutím nalezených právních vad a navržením jejich řešení. Dostatek prostoru je v práci rovněž věnován úvahám de lege ferenda především v souvislosti s provedenou komparací vnitrostátního práva s právní úpravou manželského majetkového práva ve Spolkové republice Německo. Právní úprava institutu společného jmění manželů v občanském zákoníku nedává odpovědi na všechny vzniklé otázky, proto je v práci hojně používána judikatura Nejvyššího soudu České republiky. V textu této diplomové práce jsou navrženy legislativní změny, nad kterými by bylo vhodné se do budoucna zamyslet. Opomenuta rovněž není ani judikatura soudů Spolkové republiky Německo a judikatura Evropského soudního dvora. K dosažení navržených cílů je vlastní text předkládané diplomové práce vedle úvodu a závěru strukturován do sedmi kapitol. Zprvu je pozornost věnována historickému vývoji manželského majetkového práva se zaměřením především na události 2. poloviny 20. století, kterými byl tehdejší vnitrostátní systém manželského...
Podnikatelský záměr – rozšíření vozového parku
Šnajdar, Martin ; Naď, Igor (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozšířením vozového parku v již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. V praktické části je provedena analýza současné situace společnosti a vypracován podnikatelský plán.
Podnikatelský plán založení vegetariánského bistra
Divoká, Nikola ; Presse, Michal (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje návrh podnikatelského plánu – vegetariánského bistra. Práce je rozdělena do tří částí, teoretické, analytické a návrhové. V teoretické části jsou podrobně rozepsány základní pojmy, které se týkají vybraného tématu. Analytická část popisuje současnou situaci na trhu a shrnuje analýzu současného stavu. Návrhová část práce obsahuje vlastní návrh podnikatelského plánu.
Podnikatelský záměr - založení nové provozovny
Hájková, Kristýna ; Kubišta, Zdeněk (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem restaurace RACEK, a to otevřením nové provozovny. Zaměřuje se na vymezení základních pojmů souvisejících s podnikatelským záměrem a následně je v souladu s teoretickými poznatky zpracován podnikatelský plán. Na základě výsledků poté doporučím realizovat celou investici nebo jen její část.
Podnikatelský záměr na založení obchodní společnosti
Sedláček, Oldřich ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení obchodní společnosti na distribuci hygienického sortimentu a příslušenství v Brně. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska a vymezeny pojmy týkající se podnikatelského plánu. Navazuje komplexní analýza současného stavu. Na základě poznatků z předchozích částí je zpracován samotný podnikatelský plán. Závěrem jsou hodnoceny celkové výsledky a uskutečnitelnost podnikatelského plánu.
Podnikatelský záměr – zefektivnění pracovních postupů
Šnajdar, Martin ; Naď, Igor (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá zefektivněním chodu již existující společnosti. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V teoretické části je objasněna tématika podnikatelského plánu a možností financování. V praktické části je provedena analýza současné situace společnosti a vypracován podnikatelský plán.
Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra
Posádková, Radka ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které jsou potřeba pro pochopení dané problematiky. V druhé, analytické části, je důkladně popsáno podnikatelské prostředí a součástí je také dotazníkové šetření, na kterém se zakládá třetí část. Praktická, třetí část, se skládá z návrhu vlastního podnikatelského plánu. Závěrem je poté vyhodnocení efektivnosti celé práce.
Podnikatelský záměr - Výstavba certifikované myčky pro nákladní automobily
Záruba, Josef ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce jest vytvoření podnikatelského plánu pro firmu CleanFox, s.r.o., která se poskytovat certifikované mycí služby pro autodopravce. V práci se budu věnovat analýze rizik, situaci na trhu a základním náležitostem spojených se založením podniků, zejména popisem analýz a metod, které budou aplikovány v analytické části práce pro zhodnocení situace na trhu a dále strukturou podnikatelského plánu.
Rozvoj malého rodinného podniku
Mádr, David ; Chalupský, Vladimír (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Rozvoj malého rodinného podniku“ je zaměřená na rozvoj společnosti Mama marketing, s. r. o., hlavně v oblasti internetového prodeje. V práci se budu věnovat veškerým aspektům spojených se založením internetového E-shopu. Zabývat se budu i rozvojem firmy a investicí do vlastních prostorů na skladování vína, její dopady, financování.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 859 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.