Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 838 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Informační společnost v číslech - 2019: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Informační společnost v číslech - 2018: Česká republika a EU
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - Telekomunikační a internetová infrastruktura, Domácnosti, Jednotlivci, Podniky, Veřejná správa, Vzdělávání a digitální dovednosti a Zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov
ŠŤÁVA, Miloš
Předmětem diplomové práce ,,Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov" je vypracování reálné analýzy ziskovosti fungujícího malého zemědělského podniku. Diplomová práce se dělí na dvě části, z nichž první, je část teoretická, která se zaměřuje na obecnou charakteristiku malého podniku a jeho hospodářské využití, s vysvětlením jeho založení. Část druhá, praktická, uvádí reálnou analýzu ziskovosti stávajícího malého zemědělského podniku s produkcí zemědělských komodit. Závěrem je práce zakončena doplněními, jež mohou v budoucnu přispět ke zvýšení ziskovosti malého zemědělského podniku a jeho dalšího vývoji.
Podnikatelský plán NEcukrárny
ORBANOVÁ, Ester
Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu. Má za úkol vytvořit reálný návrh pro založení a následné otevření podniku NEcukrárny. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická, na kterou je navázána praktická neboli analytická část. V teoretické části jsou čerpány informace z literatury a nasbíraných vědomostí během studia. Aplikační část je konkrétně popsána dle dané situace na trhu, praktických znalostí, zkušeností a v neposlední řade jsou její nedílnou součástí provedené analýzy, kterými jsou analýza SWOT a Porterův model pěti konkurenčních sil. Celá práce má za úkol zhodnotit, jaké má podnik šance na to, být realizovatelný a životaschopný.
Realizace penzionu - podnikatelský záměr
KUBELOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zabývá tvorbou podnikatelského plánu na založení penzionu v oblasti agroturistiky. První část je věnována teorii týkající se podnikání, struktury podnikatelského plánu a pojmu agroturistika. Druhou částí je vlastní zpracování podnikatelského plánu na konkrétní myšlenku uskutečnit realizaci penzionu z rodinné usedlosti na jihu Čech. V závěru se zhodnocuje reálnost celého plánu.
Úplatkářské trestné činy a jejich vliv na ekonomiku obchodního závodu
MĚŠŤANOVÁ, Michaela
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou úplatkářských trestných činů. Základním pilířem pro tuto práci jsou skutkové podstaty úplatkářských trestných činů dle zákona č. 40/2009 Sb, tedy trestního zákoníku. Na korupci je v práci pohlíženo z hlediska právního a ekonomického, kdy největší důraz je v směřován na vztah korupce a soukromého sektoru. Podstatou práce je vyhledat právnické osoby, které v uplynulých letech spáchaly trestný čin spadající mezi skutkové podstaty úplatkářských trestných činů. Dále zjistit dopady této činnosti na daný subjekt. Tresty uvalené za korupční činnost jsou dány zákonem, jsou spravedlivé a rovné, avšak vliv na jednotlivé subjekty mohou být zcela odlišné. Data jsou čerpána z rejstříku trestů právnických osob. Dle druhu a výše trestu je následně zjišťováno, jakým způsobem trest ovlivnil ekonomickou činnost právnické osoby, a to nahlédnutím do účetních výkazů a sbírky listin ve veřejném rejstříku.
Zpracování daňové evidence ve vybraných programech
BOUČKOVÁ, Petra
Cílem této práce je porovnat zpracování daňové evidence pro podnikatele Jaroslava Matulu, a to ve dvou vybraných programech - PUPP a Pohoda, za měsíc leden 2019. Na základě porovnávání složitosti, uživatelské příjemnosti či chybovosti obou programů následně doporučit případný přechod z programu PUPP na program Pohoda. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice v oblasti daňové evidence - předmětu, účelu, problematice vedení evidence či rozdělení daňových a nedaňových příjmů a výdajů. Praktická část je zaměřena na 2 vybrané programy, které se mezi sebou porovnávají a hodnotí se jednotlivé moduly. Metoda zpracování spočívá v porovnávání (tedy komparaci) programů, rozhovoru s účetní a pozorování účetní při práci.
Multifunkční kulturní centrum "Creative City" Brno
Sekaninová, Jitka ; Novák,, Petr (oponent) ; Vojtová, Lea (vedoucí práce)
Tématem práce je radikální přestavba a dostavba unikátního brownfieldu pro kulturní účely, kreativní inkubátor, podnikání a bydlení. Objekt je bývalá káznice nedaleko centra města mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. Jedná se o historickou budovu, která je v současné době nevyužívaná. Areál pro začínající mladé podnikatele v oblasti kultury, má sloužit jako centrum pro širokou uměleckou veřejnost, zejména z oblasti tzv. kreativního průmyslu jako jsou architekti, designéři, malíř, sochaři, ale i hudebníci, návrháři či vývojáři počítačových her. Budova je historicky cenná, zejména díky klenbám v původní staré části objektu, které zůstávají v největší možné míře zachovány. Vybourána byla pouze část západního křídla, aby zde mohla vzniknout nová výrazná forma ve tvaru krystalu, která veřejnost upoutá zejména ze strany od Cejlu, odkud by kreativní centrum mohlo jinak být snadno přehlédnuto. Tento krystal se stal dominantou objektu a slouží jako hlavní vstup. Novější, méně cenná část areálu z ulice Bratislavská, byla zbourána, aby zde mohlo být vybudováno podzemní parkoviště a nové přístavby sloužící komerčním a administrativním účelům. Přístavby jsou dvě provozně a stavebně oddělené budovy, což umožnilo celý areál otevřít. Koridor, který mezi sebou tyto přístavby vytváří, se směrem k původnímu objektu rozšiřuje a tím vtahuje kolemjdoucí ze strany laické veřejnosti přes atraktivní před-prostor do samotného kreativního centra. Původní dispoziční dvoj-trakt jednotlivých křídel zůstal zachován, což do značné míry ovlivnilo jejich funkční využití. Ve stávajících dvou patrech se nacházejí zejména ateliéry a dílny pro umělce, dále pak multifunkční sál, design market a divadelní sál se zkušebnami. Do nástaveb je situována další část ateliérů, umělecká škola s kreslírnami a studovnami a pronajímatelné prostory. Ve vrchních patrech západního křídla včetně krystalu jsou vybudovány malometrážní byty určené zejména pro umělce z kreativního centra.
Etický kontext sociálního podnikání
ŠAMATOVÁ, Gabriela
Bakalářská práce se zabývá sociálním podnikáním. Je popisováno jako relativně nadčasové směrování byznysu reflektující etický základ společnosti. Nahlíží fenomén smysluplnosti práce v hlubším měřítku obecného blaha a podtrhává trend globalizace v kontrastu se stále silnější potřebou komunitního rozměru lidského života. Zaměřuje se na otázku motivace záměru podnikatelů v teritoriu sociálního podnikání a směřování k reflexi v rovině současného "dialogu práce". Zabývám se kontextem hodnoty práce pro člověka, který je v obtížné životní situaci. Cílem práce je představit sociální podnikání jako dynamické pnutí směřující za hranice výdělečné činnosti k etickým hodnotám a společenskému blahu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 838 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.