Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 739 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj obchodních aktivit vybrané reklamní společnosti
Blahová, Veronika ; Milichovský, František (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Diplomová práca sa zameriava na rozšírenie obchodných aktivít reklamnej spoločnosti Afinita, s. r. o., ktorá sa špecializuje na potlač a výrobu reklamných predmetov. Hlavným cieľom spoločnosti je rozvoj obchodných aktivít, zvýšenie zisku a posilnenie konkurencieschopnosti. V diplomovej práci je zahrnutá analýza súčasného stavu spoločnosti a jej okolia. Na záver bude zhodnotená návratnosť investície a zhotovený nový obchodný model.
Hodnocení investičního záměru
Koštur, Petr ; Poláček, Tomáš (oponent) ; Luňáček, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá komplexním vyhodnocením investice společnosti, týkající se nákupu stavebních strojů. Výpočty jsou prováděny na teoretickém základě, položeném v úvodu práce. Pro hodnocení efektivity investice jsou použity statické i dynamické metody, spolu s analýzou citlivosti jednotlivých rizikových faktorů. Pravděpodobnost možných scénářů je pak určena pomocí simulace Monte Carlo. V závěru práce je uvedeno vlastní doporučení, zda projekt lze realizovat.
Podnikatelský záměr
Kodeš, Jakub ; Nedomová, Lenka (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Diplomová práce vznikla v důsledku nedostatečné kultury v prodeji koncovému zákazníkovi. Cílem vznikající společnosti je poukazovat na tyto nedostatky a přinášet zákazníkovi jejich řešení, které má vliv na všechny procesy ve firmě. V konečném důsledku přináší našemu zákazníkovi zlepšení komunikace se spotřebitelem, zvýšení prestiže firmy a zvýšení obratu.
Zhodnocení péče o zaměstnance ve vybraném podniku
Vladyková, Veronika ; Šmehlíková, Radka (oponent) ; Lajtkepová, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Poskytuje informace o teoretických východiscích týkajících se pracovního prostředí a bezpečnosti práce a porovnává je se skutečným stavem v podniku. Na závěr nabízí návod na zlepšení stávajících opatření v rámci pracovního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Wage dynamics and financial performance: evidence from Czech firms
Babecký, Jan ; Galuščák, Kamil ; Žigraiová, Diana
Tento článek zkoumá, jak finanční výkonnost podniku ovlivňuje odměňování. Pro tento účel propojujeme data českých podniků získaných z šetření Wage Dynamics Network, které pokrývá období 2010–2013, s daty o rozvahách. Po zohlednění firemních charakteristik a prostředí, ve kterém podniky působí, zjišťujeme, že odměňování na finanční výkonnosti závisí: smluvní mzdy rostou pravděpodobněji v podnicích, které vykazují vyšší podíl hotovostních toků k aktivům, a v podnicích, které více investují. Naopak podniky, které v uvedeném období zmrazily nebo snížily smluvní mzdy, měly nižší podíl hotovostních toků k aktivům, ale ne nutně nižší podíl investic. Flexibilní složka mezd vykazuje podobné schéma, je však citlivější na poptávkové šoky a finanční poměry podniků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Oceňování podniku jako celku
KÁŠOVÁ, Silvie
Tato diplomová práce se zabývá metodami používanými při zjišťování tržní hodnoty podniku a aplikací těchto metod na konkrétní podnik. Teoretická část práce je věnována charakteristice základních pojmů a postupů v oblasti ocenění podniku. Součástí praktické části práce je sestavení finanční a strategické analýzy zvoleného podniku, na základě jejichž výsledků pak byly vybrány výnosové metody ocenění podniku jako nejvhodnější pro vybranou společnost. Tato společnost je popsána začátkem praktické části včetně její historie a krátké charakteristiky. Vzhledem k finančnímu zdraví podniku byla splněna podmínka going concern. Součástí praktické části práce je sestavení finančního plánu na roky 2019-2021 a ocenění zvolené společnosti pomocí dvou typů výnosových metod k 1. 1. 2019.
Podnikatelský záměr - založení čajovny
Šoukal, Jiří ; Konečný, Karel (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem na založení nového podnikatelského subjektu. Konkrétně se jedná o čajovnu. Bakalářská práce se skládá z teoretické části, ve které autor definuje několik základních pojmů. Druhá část je analytická, sestávající se převážně z průzkumu trhu, kde by společnost chtěla vstoupit. Bakalářská práce obsahuje také praktickou část, kde je definován samotný podnik tzn. Jeho umístění a zaměření dále výběr produktů a zaměstnanců. V neposlední řadě se tato část zabývá finančním plánem.
Podnikatelský záměr - založení restaurace
Bubík, Ondřej ; Vůjta, Martin (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení nové restaurace v Brně. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou objasněny pojmy spjaté s vybraným tématem. Praktická část obsahuje analýzu podnikatelského plánu a marketingových strategií.
Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra
Posádková, Radka ; Oulehla, Jiří (oponent) ; Poláček, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které jsou potřeba pro pochopení dané problematiky. V druhé, analytické části, je důkladně popsáno podnikatelské prostředí a součástí je také dotazníkové šetření, na kterém se zakládá třetí část. Praktická, třetí část, se skládá z návrhu vlastního podnikatelského plánu. Závěrem je poté vyhodnocení efektivnosti celé práce.
Návrh podnikatelského záměru: E-shop se spodním prádlem
Dabergerová, Dana ; Šmíd, Ondřej (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru na založení internetového obchodu s dámským a pánským spodním prádlem. Práce vychází ze získaných informací, analýzy současného stavu a následnou realizací včetně finančních plánů a výhledu do budoucna.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 739 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.