Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 717 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Hajkrová, Romana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv alokace podniku na optimalizaci jeho provozu s využitím principů facility managementu
Novotná, Lenka ; Fellow, Ondřej Štrup, IFMA (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Somorová,, Viera (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Za účelem optimalizace provozu podniku vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti se nabízí řada dílčích restrukturalizačních opatření. Struktura uvnitř podniku patří mezi významné instrumenty pro řízení jeho výkonnosti a její správné stanovení a řádné a smysluplné rozdělení může mít v konkurenčním prostředí klíčový význam. Mnohdy požadavek na optimalizaci provozu vzejde z požadavků facility managementu, a proto by restrukturalizační opatření týkající se organizačních změn, měla být prováděná s ohledem na principy facility managementu, respektive by měla vycházet z jejich optimalizace. Tato práce mapuje vliv restrukturalizačního opatření formou centralizace provozů podniku na optimalizaci jeho provozu s ohledem na facility management. Cílem disertační práce je zhodnocení dané organizační změny v podniku o více provozech se zohledněním principů facility managementu. Na základě poznatků z literární rešerše a reálného průběhu dané změny jsou výsledkem práce metodická doporučení při zavedení a hodnocení centralizace provozů v podniku.
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zaoral, Lukáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody řízení rizik, strategické analýzy identifikující podnik na trhu a také informační systém a podnikové procesy. Praktická část navazuje na poznatky z teoretické části a identifikuje nejslabší část podniku, kde je zapotřebí řízení rizik, které je následně uplatněno. Výstupem práce jsou návrhy opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt.
Studie procesního řízení zakázky ve službách
Nejedlý, Martin ; Mgr. Igor. Chvála (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma „Studie procesního řízení zakázky ve službách“ se zaměřuje na průběh zakázky podnikem a jeho procesní řízení. Práce obsahuje tři hlavní kapitoly. V první kapitole jsou teoretická východiska problematiky. Druhá kapitola se zabývá analýzou současného stavu podnikání s ohledem na zakázku. Třetí kapitolu tvoří návrh průběhu zakázky a podmínky realizace daného návrhu. Návrh by měl přispět k efektivnějšímu řízení zakázek v organizaci.
Návrh změn v konceptu motivačního systému v IT firmě.
Jalakša, Filip ; Čekovská, Andrea (oponent) ; Mazánek, Lukáš (vedoucí práce)
Bakalárska práca popisuje a analyzuje motivačný systém vo firme Anasoft APR, s.r.o. V teoretickej časti sa venuje popisu motivácie a pojmov úzko vplývajúcich na motivačný systém. Obsahuje analytickú časť, kde sa sústredí na analýzu trendov na IT trhu a aktuálnemu stavu motivačného systému vo firme. Túto analýzu potom využíva pri konkrétnom návrhu riešenia zmien.
Hodnocení výkonnosti vybraného podniku podle modelu Start a návrhy na zlepšení
Soukup, Jakub ; Šlichtová, Kateřina (oponent) ; Veselý, Josef (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na identifikaci silných a slabých stránek vybraného podniku na základě vyhodnocení dotazníku modelu START. První teoretická část se zabývá vymezení pojmů a použitých metod, které jsou důležité pro následující části práce. Dále se zaměřuje na analýzu současného stavu a vyhledání silných a slabých stránek podniku, na které pak v závěrečné části hledá řešení na zlepšení aktuálního stavu podniku.
Studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup
Vřešťál, Michal ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Bakalářská práce řeší problematiku studie návrhu štíhlého výrobního procesu s vazbami na nákup ve firmě ROYAL PRESS s.r.o., která se zabývá výrobou a návrhem reklamních předmětů. Po analýze současného stavu a chodu firmy, se zaměřím na nedostatky a návrhy na jejich řešení. Dále se zaměřím na přínosy a zavedení návrhů do praxe. Výsledky této práce by měli zefektivnit výrobní proces a práci se zásobami.
Podnikatelský záměr – výroba nového produktu
Ogrodník, Marek ; Musil, Tomáš (oponent) ; Heralecký, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na výrobu nového produktu v relativně mladém podniku. Tímto produktem je bezpečnostní kování. Práce je rozdělena na část s teoretickými východisky a praktickou část, jež vychází z poznatků v teoretické části.
Podnikatelský projekt ve vybrané oblasti
KLÍMA, Petr
Předmětem diplomové práce "Podnikatelský projekt ve vybrané oblasti" je zpracování podnikatelského plánu na založení reálného podniku v odpovídajícím rozsahu. Teoretická část je zaměřena na obecnou charakteristiku malého podniku, jeho význam pro národní hospodářství a náležitosti a strukturu plánu na jeho založení. Praktická část se zabývá sestavením podnikatelského plánu na založení reálného projektu, který bude mít v hlavní činnosti prodat své produkty i služby. Zmapování konkurence v oboru, strukturu zákazníků, finanční stránku projektu, dotační příležitosti v oblasti podnikání. Práce je zakončena závěry a doporučeními, které mohou do budoucna přispět k založení a rozvoji projektu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 717 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.