Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 723 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti
Barancová, Magdaléna ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Řízení lidských zdrojů ve vybrané společnosti Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je identifikovat stěžejní problémy řízení lidských zdrojů ve společnosti Decathlon a následně vytvořit návrhy na jejich odstranění. Metody: V práci byla použita metoda analýzy interních zdrojů, metoda kvalitativního polostrukturovaného rozhovoru s personálním manažerem Jiřím Matějovským a metoda kvantitativního dotazníkového šetření se zaměstnanci společnosti. Výsledky: V bakalářské práci byly zjištěné nedostatky v personálním managementu společnosti Decathlon a následně navrhnuta opatření na zlepšení v oblasti vedení zaměstnanců. Klíčová slova: personální management, podnik, personální činnosti, zaměstnanci
Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov
ŠŤÁVA, Miloš
Předmětem diplomové práce ,,Analýza ziskovosti vybraného zemědělského subjektu - ZD Strmilov" je vypracování reálné analýzy ziskovosti fungujícího malého zemědělského podniku. Diplomová práce se dělí na dvě části, z nichž první, je část teoretická, která se zaměřuje na obecnou charakteristiku malého podniku a jeho hospodářské využití, s vysvětlením jeho založení. Část druhá, praktická, uvádí reálnou analýzu ziskovosti stávajícího malého zemědělského podniku s produkcí zemědělských komodit. Závěrem je práce zakončena doplněními, jež mohou v budoucnu přispět ke zvýšení ziskovosti malého zemědělského podniku a jeho dalšího vývoji.
Systém odměňování a produktivita lidských zdrojů v podniku
HANZLÍKOVÁ, Nikola
Cílem diplomové práce je zhodnotit využívaný systém odměňování a produktivitu lidských zdrojů ve zvoleném podniku. Dále je potřeba na základě zjištěných údajů navrhnout opatření ke zlepšení současného stavu. Na základě sekundárních dat je definován systém odměňování, celková odměna a strategii odměňování. Dále je práce zaměřena na mzdové formy a zaměstnanecké benefity. Kromě toho popisuje faktory ovlivňující produktivitu, její druhy a měření. Také zkoumá oblast řízení lidských zdrojů, vymezení jejích základních pojmů, funkce a strategie. Pro tuto práci je vybrán výrobní závod Mektec Manufacturing Corporation Europe CZ s.r.o. působící v Českých Budějovicích. Nejprve je provedena charakteristika zvoleného podniku. Dále je pozornost věnována aplikovanému systému odměňování a internímu měření produktivity. Zdrojem pro získání potřebných informací jsou veřejně přístupné informace na webových stránkách a osobní konzultace se zaměstnanci podniku. Další krok je provedení analýzy produktivity práce, srovnání vývoje osobních nákladů na nákladech celkových a porovnání tempa růstu produktivity práce s tempem růstu osobních nákladů. Na základě posouzení současného systému odměňování podniku a produktivity práce jsou vytvořeny návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současného stavu v řešené oblasti.
Smlouvy užívané v malém a středním podniku
ŽÁKOVÁ, Pavlína
Práce je zaměřena na analýzu smluv používaných v malém a středním podniku, dále charakterizuje pojmy malý a střední podnik a popisuje různé typy smluv, které podniky využívají při uzavírání smluvních závazků. Zaměřuje se například na kupní smlouvu, smlouvu o dílo, nájemní smlouvu, leasingovou smlouvu nebo na výběrové řízení na zadávání veřejných zakázek a definuje práva a povinnosti pro tyto jednotlivé smlouvy. Potvrzuje nebo vyvrací stanovené hypotézy a popisuje význam a strukturu nejpoužívanějších smluv v podnicích. Hledá, která ze smluv je nejpoužívanější v malém a středním podniku, jak se smlouvy uzavírají nebo jakým způsobem určují sankce. Dále se práce věnuje problematice účtování leasingu a úvěru. Jako nástroj pro získávání informací využívá práce dotazník a rozhovor.
Uplatňování principů řízení ve vybrané organizaci
MARHOUNOVÁ, Iveta
Cílem diplomové práce je analýza vybraných principů řízení firmy Baťa a komparace se současnými principy řízení ve vybrané společnosti. Na základě provedené analýzy jsou představeny návrhy na zlepšení doposud uplatňovaných principů řízení s cílem zvýšit výkonnost podniku ve vybraných oblastech, kterými jsou obchod a lidské zdroje.
Rozvoj zaměstnanců ve vybraném podniku
BURSÍKOVÁ, Iveta
Bakalářská práce se zabývá rozvojem zaměstnanců ve vybraném podniku ČSOB, a. s. Cílem bakalářské práce je analýza systému vzdělávání zaměstnanců ve vybraném podniku a návrh případných změn pro zlepšení a zefektivnění tohoto systému. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy tématu vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a na systematický cyklus vzdělávání. Praktická část představuje podnik ČSOB, a.s., kde je prováděn výzkum. Na základě údajů získaných z rozhovorů s manažerkou pobočky bakalářská práce uvádí důkladné popsání systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. V práci je uvedeno dotazníkové šetření, které je získáno od zaměstnanců podniku. Jeho výsledky jsou prezentovány formou grafických a tabulkových výstupů. Zkoumání a porovnání všech získaných informací je zpracováno ve vlastní návrh na zlepšení vzdělávacího systému.
VLIV ZAVÁDĚNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA ZMĚNU STRATEGICKÝCH CÍLŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURY
Hajkrová, Romana ; Bartoš, Vojtěch (oponent) ; Dvořák, Jiří (oponent) ; Kubík, Josef (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
Cílem této disertační práce je sledování procesu zavádění informačního systému a jeho dopadu na změnu organizační struktury a strategických cílů. Tohoto cíle chci dosáhnout sledováním a vyhodnocováním procesů souvisejících s tvorbou strategického plánu podniku a jeho organizační strukturou v souvislosti s informační podporou procesů u nově zavedeného IS, respektive sledováním vlivu informační podpory se pokusím zjistit, zda změny ovlivnily procesy pozitivně, nebo zda v opačném případě nepřispěly k informační podpoře při tvorbě strategického plánu a organizační struktury podniku. Podklady jsou získány na základě vědeckých metod určených k tomuto účelu a jsou součástí dotazníkového šetření. V rámci dotazníkové části bude celý proces hodnocen na základě 3 dimenzí: na úrovni manažerské, uživatelské a procesní. Výsledkem disertační práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy související s vlivem implementace informačního systému na strategické cíle a organizační strukturu podniku. Na tomto základě je vytvořen definovaný postup pro zavedení informačního systému sledující a regulující změny strategických cílů a organizační struktury. Tento postup může posloužit jako návod pro obecné použití v rámci podniků a na základě jeho výsledků je učiněno rozhodnutí, zda jeho užití v praxi je možné.
LOGI - Logistická metodika pro malé a střední subjekty kultury (muzea a knihovny)
Dostál, Petr ; Pernica, Petr
Hlavním cílem metodiky je přínos k úsporám času a k hospodárnosti prostřednictvím řešení logistických problémů v rámci vlastní nezávislé činnosti subjektů sektoru kultury. Metodika je prvé řadě vedena snahou pomoci v řešení aktuálních logistických problémů těm subjektům kultury, pro něž tyto problémy nemají v rámci jejich vlastní nezávislé činnosti marginální postavení. Dílčím cílem metodiky je zvýšení úspěšnosti projektů, a to jejím využitím při přípravě kroků, jež předcházejí podání projektů, anebo budou následovat po jejich udělení, a prokazatelně vedly nebo povedou k lepšímu hospodaření se získanými prostředky. Zřizovatelům může metodika sloužit k podpoře kontroly racionality procesů probíhajících v těchto organizacích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vliv alokace podniku na optimalizaci jeho provozu s využitím principů facility managementu
Novotná, Lenka ; Fellow, Ondřej Štrup, IFMA (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Somorová,, Viera (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Za účelem optimalizace provozu podniku vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti se nabízí řada dílčích restrukturalizačních opatření. Struktura uvnitř podniku patří mezi významné instrumenty pro řízení jeho výkonnosti a její správné stanovení a řádné a smysluplné rozdělení může mít v konkurenčním prostředí klíčový význam. Mnohdy požadavek na optimalizaci provozu vzejde z požadavků facility managementu, a proto by restrukturalizační opatření týkající se organizačních změn, měla být prováděná s ohledem na principy facility managementu, respektive by měla vycházet z jejich optimalizace. Tato práce mapuje vliv restrukturalizačního opatření formou centralizace provozů podniku na optimalizaci jeho provozu s ohledem na facility management. Cílem disertační práce je zhodnocení dané organizační změny v podniku o více provozech se zohledněním principů facility managementu. Na základě poznatků z literární rešerše a reálného průběhu dané změny jsou výsledkem práce metodická doporučení při zavedení a hodnocení centralizace provozů v podniku.
Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu
Zaoral, Lukáš ; Novák, Lukáš (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce, kterou jsem vypracoval na téma "Řízení rizik u vybraného podnikatelského subjektu" analyzuje situaci podniku ve vnitřním i vnějším poli jeho působnosti a následně vyhodnocuje identifikované rizika, navrhuje opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody řízení rizik, strategické analýzy identifikující podnik na trhu a také informační systém a podnikové procesy. Praktická část navazuje na poznatky z teoretické části a identifikuje nejslabší část podniku, kde je zapotřebí řízení rizik, které je následně uplatněno. Výstupem práce jsou návrhy opatření a doporučení pro vybraný podnikatelský subjekt.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 723 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.