Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ovlivnění vybraných aspektů pomocí kinesiotapu u problematiky plaveckého ramena
Laudová, Petra ; Doubková, Lucie (vedoucí práce) ; Demeková, Júlia (oponent)
Tento výzkum je zaměřený na problematiku plaveckého ramena a ovlivnění vybraných aspektů pomocí kinesiotapu. Teoretická část popisuje přehled poznatků o vzniku, diagnostice a léčbě plaveckého ramena. Dále také uvádí kinesiotaping jako v poslední době velmi rozšířenou terapeutickou metodu a popisuje jeho účinky. Stručně jsou v práci rozebrány vybrané aspekty (bolest, povrchové čití a propriocepce) a jejich měření pomocí objektivizačních metod. Praktická část se zabývá měřením již zmíněných modalit somatosenzoriky, jejich vyhodnocením a porovnáváním před a po terapii pomocí kinesiotapu. Metodika: K vyšetření a následnému měření bylo vybráno 20 závodních plavců s bolestí ramenního kloubu (průměrný věk 18,3 let, SD ± 3,10). Zkoumána byla míra bolesti pomocí VAS a tlakové algometrie, dvoubodová diskriminace estéziometrem a propriocepce speciálním testem, vše před a po aplikaci kinesiotapu. Do výzkumu byla zahrnuta také kontrolní skupina bez kinesiotapu. Výsledky: Experiment ukázal, že diskriminačního čití se u pacientů s kinesiotapem zlepšilo průměrně o 27,5 mm. Tento výsledek byl zhodnocen jako statisticky významný (p = 0,0023). Hodnoty míry bolesti naměřené VAS i tlakovou algometrií sice prokázaly zlepšení, ale nebyly signifikantní na požadované hladině významnosti (p = 0,1540, resp. 0,1575)....
Hodnotící škála techniky plaveckého způsobu kraul pro děti mladšího školního věku
Hejdová, Andrea ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je sestavení hodnotící škály vhodné k posouzení techniky plaveckého způsobu kraul u dětí mladšího školního věku. Předpokladem práce je rovněž upřesnění vhodné modelové techniky, která by odpovídala uvedenému vývojovému stupni dětí a také vytvoření vhodných kritérií pro posouzení plavecké techniky kraul. Hodnotící škála je dále aplikována na vybraném souboru dětí z Plavecké školy Žabička. Teoretická část se zabývá bližší charakteristikou dětí mladšího školního věku, upřesněním modelové techniky plaveckého způsobu kraul a možnými plaveckými odchylkami u tohoto plaveckého způsobu. Na tyto poznatky navazuje postup vedoucí k sestavení hodnotící škály ano/ne, zhotovení záznamového archu a zhodnocení výsledků. Ke zjištění výsledků byla aplikována metoda pozorování, škálování a metoda kvantitativní analýzy statistických dat pro vyhodnocení. Celkové výsledky škály odhalily u zkoumaného souboru odchylky od modelové techniky v oblasti polohy těla, pohybu dolních končetin, pohybu horních končetin a souhry pohybu horních končetin s dýcháním. KLÍČOVÁ SLOVA plavání, plavecký způsob kraul, hodnotící škála, mladší školní věk
Komparace míry psychické odolnosti para plavců s různou intenzitou tréninku
Míčková, Dominika ; Harbichová, Ivana (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Název: Komparace míry psychické odolnosti para plavců s různou intenzitou tréninku Cíle: Cílem práce je porovnat psychickou odolnost para plavců s handicapem a nesportující handicapované populace a zjistit, zda mají handicapovaní plavci vyšší psychickou odolnost než osoby s postižením, které nesportují. Metody: Předmětem výzkumu bylo změření a zhodnocení míry psychické odolnosti, jak u vybraných skupin probandů, tak u celého zkoumaného souboru. Pro tyto účely byl využit standardizovaný dotazník koncepce hardiness, který byl pomocí webové aplikace Google Forms převeden do online podoby. Bylo osloveno celkem 117 potenciálních respondentů a z nich se výzkumu účastnilo 45. Na začátek dotazníku byl přiložen také informovaný souhlas. Vyplněním dotazníku informovaný souhlas probandi potvrzovali. K analýze získaných dat byl využit zejména dvoustranný nepárový T-test s nerovností rozptylů. Výsledky: Obě stanovené hypotézy se nepotvrdily. Ani u dalších zkoumaných podskupin výzkumného souboru nebyla nalezena významná odlišnost. Dokazují to tabulkové hodnoty i grafy. Klíčová slova: tělesné postižení, aplikované pohybové aktivity, plavání, stres, psychologie sportu, hardiness, sebepoznání
Sportovní odvětví triatlon a jeho problematika
Bartizalová, Denisa ; Svobodová, Irena (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o celkové problematice sportovního odvětví triatlon, od historického vývoje a důležitých mezníků, přes pohybové schopnosti podstatné pro tuto disciplínu, dále jeho charakteristiku včetně pravidel, kategorií, distancí a rozmanitosti jiných formátů závodění. Zabývá se také materiálním vybavením pro různé druhy triatlonu a jejich jednotlivé disciplíny, nabízí přehled multisportů, které jsou triatlonu příbuzné a v neposlední řadě informuje o důležitosti a charakteru výživy triatlonistů. Některé kapitoly jsou doplněny obrázky, pro větší srozumitelnost a lepší orientaci v dané problematice. Nejedná se o výsledek výzkumné práce, nýbrž kompilát myšlenek a závěrů z již publikovaných zdrojů, jde tedy o výsledek bádání v této oblasti s vlastním zhodnocením poznatků. Došlo k vytvoření celkového přehledu o triatlonu, který může sloužit jako pomocník při hledání souhrnu informací o této problematice.
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona ; Pavlů, Dagmar (vedoucí práce) ; Svozil, Zbyněk (oponent) ; Ružbarský, Pavel (oponent)
Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci...
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy pomocí studentova t-testu. Ten je použit na změny tepových frekvencí a energetického výdeje. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo vyvráceno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci ve srovnávaném čase. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Gintner, Marek ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo potvrzeno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Tělesná výška vrcholných plavců
Oplištilová, Tereza ; Pokorná, Jitka (vedoucí práce) ; Peslová, Eva (oponent)
Název: Tělesná výška vrcholných plavců Cíl: Cílem bakalářské práce je zjistit profil finalistů a semifinalistů olympijských her v roce 2012 v Londýně a 2016 v Riu de Janeiru z hlediska tělesné výšky. Práce porovnává výškový profil stanovených účastníků her v kategorii mužů a žen celkově, podle jednotlivých plaveckých způsobů, disciplín a délky tratích. Metody: Data byla získána pomocí sekundárních zdrojů dat z internetu. Data pak byla interpretována pomocí popisných statických charakteristik. K prezentaci výsledků zvolených proměnných byly využity kontingenční tabulky a grafické zobrazení. Výsledky: Do šetření bylo zahrnuto celkem 327 plavců a 296 plavkyň, kteří startovali v semifinále a finále na OH 2012 a 2016. Zjištěná průměrná tělesná výška mužů měla hodnotu 188 cm, u žen 175 cm. Nejvyšší výška plavců se pohybuje v rozmezí 200-203 cm, u žen 188-189 cm. Ve více jak polovině finálových rozplaveb zjišťujeme vyšší průměrnou výšku plavců. Také při porovnání tělesné výšky medailistů převažuje u úspěšnějších jedinců vyšší absolutní tělesná výška. Při specifikaci tělesné výšky dle plaveckého způsobu a délky tratě nalézáme velmi obdobné závěry u mužů a žen. Vyšší plavci startují na 50m a 100m tratích a v disciplínách volným způsobem a znakem. S nejmenší průměrnou tělesnou výškou se setkáváme u plavců a...
Aquapark Brno
Krček, Jan ; Vostrejž, Dušan (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Diplomová práce Aquapark Brno přímo navazuje na předcházející specializovaný ateliér „Sportovní centrum Za Lužánkami Brno“. Tento atelier řešil celkovou koncepci a architektonicko-urbanistickou studii tohoto území s důrazem na sport, rekreaci a relaxaci. Na řešeném území tak v jeho jižní části vznikla zóna převážně profesionálního sportu, kde jsou na nově vytvořené terase/platformě vybudovány objekty fotbalového a hokejového stadionu. Tyto stadiony jsou umístěné přibližně ve stejných místech jako jejich dnes nevyhovující (fotbalový) nebo již neexistující (hokejový) předchůdci. Terasa/platforma, pod kterou je umístěno parkování, dále pokračuje a za nově rozšířeným hotelem Boby navazuje zóna rekreačního sportu se zpracovávaným Aquaparkem a venkovními sportovišti nacházejícími se za stávající budovou OC Tesco. Severně je vybudován nový park tvořící rekreačně-relaxační zónu na území tzv. Planýrky. Aquaparku dominuje stávající budova padesátimetrového bazénu, postaveného v roce 1979 podle projektu Ing. Arch. Otakara Oplatka. Tento objekt však již dále nevyhovuje požadavkům dnešních návštěvníků ani sportovců. Ke stávajícímu objektu je tak na místě dnešní posilovny přistavěna nová budova obsahující pětadvacetimetrový a výukový bazén i se zázemím. Je zde tak vytvořen (oddělitelný) čistě plavecký areál, který může sloužit jak rekreačním plavcům, tak výuce nebo profesionálnímu plavání i s možností konání závodů. Na nový objekt plaveckého a výukového bazénu navazuje směrem na východ budova zastřešeného Aquaparku částečně schovaná pod pobytovými terasami a odpočinkovými plochami. Tyto tři průchozí, avšak vzájemně oddělitelné objekty spolu s platformou vymezují oblast venkovního areálu aquaparku. Ten je tak zároveň odizolován od hlučné ulice Sportovní, zároveň má však dostatečný přísun slunečního světla. V místech původního dětského bazénku a rozšířením do míst dnešního parčíku (v předprostoru plaveckého bazénu) vzniká prostor pro welness a posilovnu.
Tvorba instrukčních materiálů pro vybrané sportovní aktivity dětí a žáků s postižením zraku
DVOŘÁKOVÁ, Jana
Bakalářská práce se věnuje metodice výuky vybraných sportovních aktivit ve školách pro žáky se zrakovým postižením. Pro účely této práce byly vybrány sportovní aktivity: bruslení, cyklistika a plavání. Cílem je vytvořit videa, která budou sloužit jako instrukční materiály pro učitele tělesné výchovy na školách pro žáky se zrakovým postižením, ale i pro rodiče žáků se zrakovým postižením. V teoretické části práce je vymezena terminologie a legislativa spojená s problematikou výuky sportu žáků se zrakovým postižením. V dalších kapitolách je popsán současný edukační systém dětí a žáků s postižením zraku. Na závěr je popsaná metodika výuky bruslení, jízdy na kole a plavání, která je modifikovaná pro potřeby žáků se zrakovým postižením. Praktická část práce vychází z rozhovorů s pedagogy, kteří vyučují tělesnou výchovu na základních školách pro žáky se zrakovým postižením. Na základě těchto rozhovorů byla vytvořena instrukční videa, která popisují metodiku výuku bruslení, plavání a jízdy na tandemovém kole u žáků se zrakovým postižením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.