Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Technická viskózní křivka pro vstřikování plastů
Hejkalová, Anna ; Svoboda, Jan (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Vstřikování je velmi závislé na tokových vlastnostech plastů. Bakalářská práce srovnává konvenční měření jejich reologických vlastností s metodou vstřikování na technickou viskózní křivku. Tato metoda umožňuje určit optimální hodnotu vstřikovací rychlosti, při níž už odpor proti vstřikování neumožňuje výrazné zlepšení tokových vlastností taveniny, naopak zvyšuje energetickou spotřebu procesu. Zároveň se snaží prokázat výhodnost této metody.
Návrh robustního kolového robotického podvozku
Jirges, Radek ; Chalupa, Jan (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na začátku praktické části popisuje výběr vhodných komponent pro daný podvozek od pohonu, až po řídící elektroniku. Konstrukční část práce nejdříve pojednává o volbě vhodného materiálu pro jednotlivé díly podvozku a následuje jejich konstrukce, včetně popisu využitých konstrukčních řešení pro dané problémy. Výsledkem práce je robustní kolový podvozek osazený poho-nem a základní elektronikou.
The crust/mantle boundary in geodynamically active area of West Bohemia
Podolník, Jan ; Hrubcová, Pavla (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Západní Čechy jsou jednou z geodynamicky nejaktivnějších oblastí Střední Ev- ropy. Oblast se vyznačuje mnoha přírodními jevy, jako například zemětřesnou ak- tivitou ve formě opakujících se zemětřesných rojů. Stavba kůry v této oblasti byla předmětem mnoha geofyzikálních výzkumů, které odkryly přítomnost zvýšené re- flektivity spodní části kůry. V této práci používáme multiazimutální přístup au- torů Hrubcová et al. (2013) pro detekci výrazných rozhraní na hranici kůra/plášt'. Tuto metodiku aplikujeme na vlnové záznamy rojů z let 2000 a 2008, registrované vzdálenějšími německými stanicemi s cílem rozšířit povědomí o hloubkách a cha- rakteru rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm v západních Čechách a přilehlých oblastech. Ukazuje se, že s rostoucí vzdáleností od epicentrální oblasti se mocnost reflektivní zóny v Německu zvětšuje. Výsledky této práce se shodují s výsledky aktivních i pasivních seismických experimentů z dřívějších let.
Hračky šetrné k přírodě a bezpečné k dětem v mateřské škole
NOVÁKOVÁ, Viktorie
Bakalářská práce se zabývá hračkami, které jsou určeny pro děti předškolního věku. Cílem práce je objasnit, jaké hračky jsou pro děti vhodné z hlediska bezpečnosti a šetrnosti k přírodě a jaký postoj k těmto hračkám mají učitelky mateřských škol. Bakalářská práce je rozčleněna do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na význam hračky pro dítě a na to, jak by měla vypadat hračka bezpečná a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Praktická část hodnotí stav hraček ve dvou různých předškolních zařízeních. Prostřednictvím pozorování je porovnává a hledá alternativy kvalitních hraček za hračky nekvalitní.
Parametrický model vstřikovací formy
Tomanec, Pavel ; Vrána, Radek (oponent) ; Brandejs, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením parametrického modelu desek vstřikovací formy na plasty pomocí softwaru CatiaV5. Ten bude sloužit pro zrychlení a zefektivnění při návrhu vstřikovací formy. V rešeršní části jsou popsány základní konstrukční a technologické prvky pro návrh vstřikovacích forem. V části konstrukční je popsán postup při vytváření a vazbení parametrů, nakonec ověření funkčnosti vytvořeného modelu.
Porovnání možností výroby ozubených kol kovových a plastových
Květoun, Jan ; Žák, Ladislav (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na porovnání technologií výroby ozubených kol plastových a kovových. Je zde uveden princip jednotlivých technologií, jejich popis a vhodnost použití, či jejich výhody a nevýhody. U kovových ozubených kol je hlavní zaměření na obráběcí technologie, jako je frézování, obrážení nebo broušení. Popisovanou technologií pro plastová ozubená kola je především vstřikování. V praktické části se práce zabývá teoretickou výměnou plastového kola za kovové kolo za použití výpočtů a informací z uvedené literatury. Ozubené kolo je z motocyklu ČZ 175/453.
Materiálové využití druhotných surovin
Šolar, Matěj ; Valášek, Petr (vedoucí práce) ; Brožek, Milan (oponent)
Cílem této bakalářské práce je sumarizace aktuálních informací v oblasti materiálového využívání druhotných surovin. Především na zpracování kovových, plastových a skelných materiálů. V práci jsou shrnuty technologické trendy ve využívání odpadů. Zároveň je v práci lehce nastíněna problematika odpadového hospodářství v České republice. Na začátku každé kapitoly: Kovy, Polymery a Sklo je ve stručnosti shrnuto o jaké materiály se jedná a jak se vyrábí. V podkapitolách jsou postupně obsažené informace o konkrétních odpadech, které vznikají a kde vznikají. Následované informacemi o možnostech využívání konkrétních odpadů. Na závěr jsou uvedené konkrétní příklady začínajících nebo atraktivních technologií. Obrázků je použito pro lepší názornost a lepší pochopení.
Analýza svezeného množství plastových obalů ve svozovém automobilu
Folejtar, Tomáš ; Altmann, Vlastimil (vedoucí práce) ; Mimra, Miroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je zpracování analýzy vytíženosti svozových odpadkových vozidel, zajišťujících svoz plastového odpadu v oblasti Pelhřimovska. V rešeršní části jsou uvedeny základní informace z oblasti odpadového hospodářství, legislativy, rozdělení odpadů, nakládání s odpady a logistiky. V části s názvem Vlastní práce je provedeno statistické vyhodnocení získaných dat o svozu plastového odpadu z několika různých hledisek. V závěrečné části práce jsou vysvětleny příčiny výsledků analýzy a rovněž je zde uvedeno doporučení pro praxi.
Harmonization of Environmental Tax on Plastic Materials in EU
Vlčková, Veronika ; Vlach, Petr (oponent) ; Kopřiva, Jan (vedoucí práce)
Bachelor´s thesis deals with relations between taxes and environment. Deals with gaps, specifically in the zone of plastic packaging waste. Thesis compares specific taxes in the country with taxes in several EU countries and further suggests the possibility of changes in the area and assess the feasibility of their implementation. The thesis zooms in tax brief history of environmental area, clarify types of ecological taxes in EU countries, especially waste fees and packing charges. At the same time it draws attention to the lack of harmonization within the EU.
Technologie výroby plastového stínítka lampičky
Čajan, Tomáš ; Kebrle, Ondřej (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie vstřikování plastového dílce stínítka lampičky z polykarbonátu značeného Lexan 925 do vstřikovací formy horkou vtokovou soustavou. Nejprve je předloţena literární studie zaměřená na plasty a technologii vstřikování do forem. Následuje řešení problému výroby stínítka lampičky. Navrţená forma je dvojnásobná, dvou-desková, obsahuje dvě horké trysky a je vybavena zařízením pro vytáčení závitů. Práce obsahuje část výkresové dokumentace vstřikovací formy a seznam poloţek. Je doplněna technicko ekonomickým zhodnocením výroby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.