Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implementation of monitoring system of house plants in IoT environment
Mach, Sebastián ; Appel, Martin (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
This master's thesis is about the design and development of a flower pot sensor, which monitors data related to the cultivation of houseplants. The sensor sends the data to the cloud, where the analysis is performed and the evaluated living conditions of the monitored plant are displayed to the user.
LIAZ - historie podniku a život v závodě 02 Mnichovo Hradiště očima aktérů
Bukovská, Laura ; Mücke, Pavel (vedoucí práce) ; Krátká, Lenka (oponent)
Ve své práci představuji dnes již neexistující podnik Liberecké automobilové závody. Na základě dostupných pramenů popisuji okolnosti provázející jeho vznik, postupný rozvoj v jeden z nejvýznamnějších podniků v socialistickém Československu a na příčiny jeho neúspěšné adaptace na transformaci centrálně plánovaného hospodářství v tržní ekonomiku, která postupně vedla k jeho konečnému zániku. Kombinací metody orální historie a studia pramenů písemné povahy zachycuji každodenní pracovní život pamětníků z řad bývalých zaměstnanců závodu v Mnichově Hradišti a zjišťuji, jak z dnešní perspektivy vzpomínají na toto své životní období. Klíčová slova: LIAZ, orální historie, podnik, závod, socialistické soutěžení
15th Ecology and Management of Alien Plant invasions (EMAPi) book of abstracts: Integrating research, management and policy
Pyšek, Petr ; Pergl, Jan ; Moodley, Desika
Book of abstracts from an international conference on plant invasions held in Prague in September, 2019.
Objekt pro malé a střední podnikání
Lyzhanov, Iurii ; Rosendorf, Aleš (oponent) ; Boleslavská, Yvona (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavební fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská závěrečná práce, která dále pokračuje do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provádění stavby. Temou práce je Objekt pro malé a střední podnikání v Brně Kohoutovicích. Zadáním bakalářské práce je objekt pro malé a střední podníkání, návrh výrobních objektů. Mnou byly navržené dva objekty jeden z objektu slouži pro výrobu nábytku, druhý objekt slouží jako administrativní část a obsluhování výrobní části. Objekty jsou dvoupodlažní, v administrativní části první podlaží slouží pro výrobu, druhé nadzemní podlaži slouži pro stravování zaměstnanců, také se zde nacházejí administrativní místností jako jednácí nebo kancelářské prostory, workshop a místnost pro coworking. V budově výroby dvě nadzemní podlaži slouži pro výrobu, které obsahují hygienické zázemí pro zaměstnance. Každý z objektu uprostřed má atrium, sloužíci jako místo pro odpočinek pracovníku počas pracovních přestavek. V atriu jsou rozmístěné málo náročné na udržbu rostliny. Konstrukce objektů představuje sebou skeletový sloupový systém. Jako výplňové zdívo byl zvolen system tvarnic Porotherm s tepelnou izolaci na bázi minerální vaty. Hlavním zaměřením při navrhování objektů bylo, výtvoření flexibilních prostorů, jejich správné výužití, propojení náročné na soustředění práce a možnosti odpočinku uvnitř pracovního postoru.
Renewable energy sources: are they always contributive to the environment?
Pelz, Václav ; Jašková, Jana (oponent) ; Baumgartnerová, Alena (vedoucí práce)
Semestral work deals with renewable energy sources and their use. It seeks to bring to the reader the basic principles of the operation of both renewable and non-renewable resources and the production of electricity related thereto. At the same time, it seeks to highlight the many issues and problems with renewable resources that we are currently experiencing as electricity demand continues to rise and natural non-renewable resources such as oil and coal slowly but surely disappear. It addresses basic problems with renewable resources and highlights the pros and cons of their use in the future.
Středoevropské forum Olomouc
Kašpárková, Eliška ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Diplomová práce byla zpracována jako architektonická studie Středoevropskeho fora v Olomouci (SEFO). Areál SEFO vznikne rekonstrukcí budovy Muzea moderního umění (MUO) v Denisově ulici a přístavbou v sousední proluce. Návrh zahrnuje urbanistické, architektonické, provozně-dispoziční, konstrukční a materiálové řešení objektů v územním kontextu. V rámci SEFO i MUO jsou vytvořeny jednotlivé provozní - samostatně fungující celky. Objekty SEFO a MUO jsou vzájemně propojeny. Je respektována potřeba oddělení veřejně přístupných prostorů od prostorů přístupných pouze zaměstnanci. Architektonická studie v sobě zahrnuje prostory pro výstavy, knihovnu, víceúčelové prostory se zázemím, dvoranu využitelnou pro vernisáže výstav a další kulturní počiny, komorní představení, dále prostory pro edukační činnost, technologické zázemí budovy, depozitáře (transportní i centrální), fotoateliér a restaurátorský ateliér, administrativní prostory, šatny a sociální zařízení personálu. Konkrétním cílem SEFO je podchycování různorodých projevů výtvarné kultury středoevropského regionu po 2. světové válce, budování jeho stálé expozice, akviziční činnost, pořádání krátkodobých výstav včetně větších střednědobých přehlídek (např. bienále či trienále), diskusních fór a dalších podpůrných kulturních akcí.
Bezpečné nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu
Koudelka, Jiří ; Burget, Radek (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečného nalezení zdrojů REST architektury na základě jejich sémantického popisu. Předmětem práce je implementace a případné rozšíření protokolu mRDP pro bezpečné nalezení REST zdrojů, včetně implementace odpovídající open-source knihovny kompatibilní s operačním systémem Android. Další oblastí práce je implementace jednoduchých ukázkových aplikací, které tuto knihovnu využívají.
Závod Arvin Meritor Brno
Sergeeva, Anna ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Matějka, Libor (vedoucí práce)
Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby závodu Arvin Meritor v Brně kde byla využita zanedbaná plocha bývalého autovrakoviště v Maloměřicích mezi ulicemi Borky a Slaměníkovou, která je vedena jako brownfield č.1904. Vymezením pozemku byla vytvořena příčná hmota kolmo k okolným násypům pro minimální užití plochy pozemku a pro maximální variabilitu dostavby v budoucnu. Základní tvar budovy vychází z posunutí mezi sebou výrobních linek a jejich propojením skleněnými chodbami co vytváří hlavní výrobní část. Takový princip dává zajímavý výškový přepad a taky umožňuje přidání dalších celků: pomocných provozů a „vstupního celku“. Tyto funkce jsou vrstveny tak, aby řešení bylo co nejvíce flexibilní a univerzální. „Vstupní celek“ je dominantou celé budovy. Pro ně byla použita skleněná fasáda, což vytváří dostatečné osvětlení pro administrativu. Před ní je namontovaná konstrukce s červenými fasádními lamelami, která slouží jak pro zvýraznění, ta i pro stínění. Na podélné fasádě výrobní části použit copilit a sendvičové panely. Pásová okna jsou protáhnuté o celé délce a vytvářejí kontakt pracovníků s prostředím. Pro ostatní části budovy taky použité plechové sendvičové panely šedého odstínu. Na střeše jsou použité pilový světlíky, které jsou natočený do severovýchodní strany, a to je 45o vůči budově. Taky byla navřena páteřní objízdná komunikace.
Natural drugs in the treatment and prevention of prostate diseases
Alaei Faradonbeh, Danial ; Martin, Jan (vedoucí práce) ; Tůmová, Lenka (oponent)
(Czech Version) Danial Alaei Faradonbeh, Přírodní látky v léčbě a prevenci onemocnění prostaty, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 88 stran. Diplomová práce s názvem ", Přírodní látky v léčbě a prevenci onemocnění prostaty" se zabývá onemocněními prostaty. Zatímco etiologie těchto onemocnění je dobře známá, možnosti léčby jsou značně omezené. Jednou z nejzávažnějších a bohužel i nejčastějších chorob u mužů nad 40 let je rakovina prostaty. Rakovina prostaty ovlivňuje nejen funkci vlastního orgánu, ale celé genitourinární soustavy. Konvenční terapie této choroby zaznamenala jisté úspěchy, nicméně je zde požadavek na další možnosti léčby. Z literatury je známo mnoho rostlin s antikancerogenním účinkem a jejich úspěšné použití u jiných nádorových onemocnění vyvolalo zájem i u pacientů s nádory prostaty. řada rostlin může dát těmto pacientům naději na záchranu a zlepšení stavu onemocnění. Ficus pseudopalma, Nelumbo nuficera, Camptotheca acuminata, Rauvolfa vomitoria a Viscum album jsou rostliny s výrazným protinádorovým efektem. Lupeol, hlavní obsahová látka F. pseudopalma, má antioxidační účinky a snižuje koncentraci reaktivního kyslíku v prostatické tkáni. Nelumbo nucifera obsahující aporfinové alkaloidy je rovněž antioxidantem působí na stejném principu jako F....
Polyploidie se zvláštním zřetelem k paleopolyploidii a způsobům její detekce
Kotz, Matěj ; Král, Jiří (vedoucí práce) ; Rothová, Olga (oponent)
Polyploidie je významným fenoménem v evoluci eukaryotických organismů. Je předmětem zájmu biologů již několik desetiletí a byla studována z větší části u rostlin, u kterých se nejčastěji vyskytuje. Tato práce řeší její výskyt u organismů, zvláštní důraz je zde kladen na evolučně staré polyploidie a výskyt polyploidie u živočišných taxonů. Jsou probírány typy polyploidie a překážky, které musí polyploidní organismus překonat, aby byl stabilizován jeho genom. To zahrnuje i zajištění správné segregace chromozomů v meiotickém dělení. Zvláštním případem polyploidie je paleopolyploidie, tedy evolučně stará událost polyploidizace, po které dochází k procesu diploidizace. Tento proces se vyznačuje mimo jiné velkým počtem strukturních změn na chromozomech a ztrátou množství sekvencí DNA a postupným přechodem genomu do cytologicky diploidního stavu. Kvůli těmto změnám je obtížné paleopolyploidii detekovat. Hlavní část práce je věnována právě této problematice, jsou probírány jednotlivé přístupy, které mohou vést k detekci paleopolyploidní události. Klíčová slova: polyploidie, živočich, rostlina, meióza, paleopolyploidie, detekce

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.