Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kolonizace opuštěných lomů v Českém krasu vybranými cílovými druhy rostlin z okolí
ZAHRADKA, Aleš
Tato práce shrnuje přehled poznatků o významu kamenolomů v krajině. Součástí této práce je návrh projektu zaměřeného na zjištění výskytu vybraných cílových druhů rostlin v okolí opuštěných vápencových lomů v Českém krasu.
Botanický průzkum nivy revitalizovaného úseku Jedlového potoka (NP Šumava)
PETRŮ, Jan
Diplomová práce je součástí projektu "Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť". Cílem práce je podchytit současný stav (tedy před revitalizací), vegetace a flóry s možností existence vzácných či ohrožených druhů v oblasti nivy Jedlového potoka nacházející se v Jihočeském kraji, okrese Prachatice, v katastrálním území Volary. V této zájmové lokalitě byl proveden během terénního průzkumu druhový seznam rostlin. V lokalitě bylo vymezeno 6 trvalých ploch s rozměry 4×4 m. Na těchto plochách jsem pořídil komplexní soupis všech nalezených druhů. Celkově bylo zjištěno 38 druhů z toho 11 jednoděložných rostlin, 25 dvouděložných a 2 mechorosty.
Elevated temperature stimulates light-induced processes that contribute to protecting photosystem II against oxidative stress
Materová, Z. ; Štroch, Michal ; Holubová, I. ; Sestřenková, J. ; Oravec, Michal ; Večeřová, Kristýna ; Špunda, Vladimír
We focused on elucidating the impact of elevated temperature on rapid induction of zeaxanthin (Z)- dependent photoprotection in two different plant species. The dynamics of violaxanthin (V) de-epoxidation under different illumination regimes was studied together with chlorophyll a fluorescence transients in Picea abies seedlings and Arabidopsis thaliana leaves pre-acclimated to temperatures ranging from 20 to 40°C. Whereas for spruce seedlings the rapid phase of V de-epoxidation (induced by either 10 s illumination or 10 light pulses 1 s in duration at 1 min intervals) was gradually stimulated upon increasing temperatures, for A. thaliana leaves considerable acceleration of V de-epoxidation occurred only at 40°C. Moreover, only for spruce seedlings was a considerable amount of Z accumulated after 10 × 1 s illumination. Elevated temperatures stimulated rapid formation of Z-dependent non-radiative dissipation of excitation energy within photosystem II (NRD) induced by 1 s light pulses only for spruce seedlings. The possible role of a specific fatty acid composition in spruce thylakoid membrane lipids in facilitated V de-epoxidation and NRD induction at elevated temperatures is discussed.
Botanický průzkum nivy regulovaného úseku potoka Hučiny (Černý Kříž, Šumava)
LAZÁRKOVÁ, Kateřina
Diplomová práce je součástí projektu ?Revitalizace šumavských mokřadů a rašelinišť?. Cílem práce je zachytit současný stav vegetace a flóry s důrazem na existenci vzácných či ohrožených druhů v oblasti nivy Hučiny v jihovýchodní části Šumavy. Druhový seznam lokality doplňují fytocenologické snímky pořízené během terénního průzkumu. Na území bylo vymezeno 26 trvalých ploch. V travinné části nivy měly plochy rozměry 4 × 4 m, v původním korytě Hučiny a v korytě hlavní odvodňovací rýhy 8 × 2 m a v lesnaté části nivy 10 × 10 m. Na těchto plochách jsem pořídila kompletní soupis všech nalezených druhů a určila jejich pokryvnost. Druhy se zapisovaly po patrech ? počínaje patrem stromovým. Celkově bylo zjištěno 106 rostlinných druhů a 7 druhů lišejníků. Nejvíce rostlinných druhů, které se vyskytovaly na jednotlivých plochách, patřilo k mechorostům.
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. Biogeografické a geobiocenologické rámce zavádění cílového managementu vzácných druhů organismů v lesích výmladkového původu. 2. Zhodnocení stavu a rozšíření biotopů nízkých a středních lesů (včetně lesů lužních) z hlediska ekologické stability a funkcí krajiny a zachování biodiverzity evropsky významných druhů rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000. 3. Historický vývoj a zhodnocení významnosti hospodářských postupů obhospodařujících nízké a střední lesy. 4. - 7. Biodiverzita a cílový management biotopů středních a nízkých lesů z hlediska ochrany vybraných druhů rostlin, hub, hmyzu a obratlovců včetně studia jejich biologie, ekologie a rozšíření. 8. Model managementu biotopů středních a nízkých lesů z hlediska soustavy Natura 2000 a návrh pěstebních opatření a metodika převodů vysokého lesa na nízký a střední včetně ekonomických souvislostí z hlediska vlastníků lesa.
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. Biogeografické a geobiocenologické rámce zavádění cílového managementu vzácných druhů organismů v lesích výmladkového původu. 2. Zhodnocení stavu a rozšíření biotopů nízkých a středních lesů (včetně lesů lužních) z hlediska ekologické stability a funkcí krajiny a zachování biodiverzity evropsky významných druhů rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000. 3. Historický vývoj a zhodnocení významnosti hospodářských postupů obhospodařujících nízké a střední lesy. 4. - 7. Biodiverzita a cílový management biotopů středních a nízkých lesů z hlediska ochrany vybraných druhů rostlin, hub, hmyzu a obratlovců včetně studia jejich biologie, ekologie a rozšíření. 8. Model managementu biotopů středních a nízkých lesů z hlediska soustavy Natura 2000 a návrh pěstebních opatření a metodika převodů vysokého lesa na nízký a střední včetně ekonomických souvislostí z hlediska vlastníků lesa.
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. Biogeografické a geobiocenologické rámce zavádění cílového managementu vzácných druhů organismů v lesích výmladkového původu. 2. Zhodnocení stavu a rozšíření biotopů nízkých a středních lesů (včetně lesů lužních) z hlediska ekologické stability a funkcí krajiny a zachování biodiverzity evropsky významných druhů rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000. 3. Historický vývoj a zhodnocení významnosti hospodářských postupů obhospodařujících nízké a střední lesy. 4. - 7. Biodiverzita a cílový management biotopů středních a nízkých lesů z hlediska ochrany vybraných druhů rostlin, hub, hmyzu a obratlovců včetně studia jejich biologie, ekologie a rozšíření. 8. Model managementu biotopů středních a nízkých lesů z hlediska soustavy Natura 2000 a návrh pěstebních opatření a metodika převodů vysokého lesa na nízký a střední včetně ekonomických souvislostí z hlediska vlastníků lesa.
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Olomouc ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. V roce 2007 byla navržena zájmová území a metodiky zkoumání použitých k dosažení dílčích cílů projektu.
Populační dynamika ruderálních druhů ve vztahu k limitujícím podmínkám prostředí
Modrý, Martin ; Tenčík, Aleš ; Hofmeister, Jeňýk ; Hošek, Jan
Hlavním cílem projektu je identifikace a ocenění významu hlavních podmínek pro rozvoj expanzních druhů rostlin náročných na živiny v lesní vegetaci. Téma je rozděleno do dílčích částí: a) analýza vegetace modelových ploch a její interpretace zaměřená na expanzní druhy, ustupující druhy, indikačně významné druhy, b) stanovení zásoby živých semen v půdě (analýza semenné banky), c) analýza intenzity deště semen, d) stanovení obsahu hlavních živin a organického uhlíku v půdě, event. pomocných půdních charakteristik, e) popis světelných poměrů stanoviště, především kvantifikace celkového světelného požitku a spektrálních poměrů významných pro klíčení semen, f) popis významných spolupůsobících faktorů (vlhkostní poměry, poměry řídící akumulaci opadu, mikro a mezomorfologie stanoviště, spouštěcí faktorys - mechanické disturbance apod.), g) formulace zásad hospodaření podporující zachování biodiverzity na vybraných lokalitách.
Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000: TARMAG 2000
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Machar, Ivo ; Jankovský, Libor
Cílem projektu je zhodnotit stav biodiverzity populací evropsky významných druhů rostlin a živočichů v biotopech nízkých a středních lesů a lužních lesů v ČR a navrhnout management těchto biotopů v zájmu cílů soustavy Natura 2000. Bude provedena analýza významu lesů výmladkového původu, včetně lesů nízkých, středních a lužních lesů z hlediska biodiverzity a návrh hospodářských postupů v těchto ekosystémech. Cílový management vybraných druhů organismů bude vyjádřen modelem hospodaření v konkrétních ekosystémech. Projekt je členěn na 8 úkolů. Úkoly 1 – 3 shrnují problematiku nízkých a středních lesů z hlediska biodiverzity, jejich současného stavu a významu z pohledu hospodaření v podmínkách střední Evropy. Úkoly 4 – 7 analyticky hodnotí vazby jednotlivých skupin organismů na nízké a střední lesy, hodnotí jejich biodiverzitu a zpracovávají znalosti o biologii, ekologii, rozšíření a ohrožení druhů vybraných pro cílový management a zásad pro aplikaci cílového managementu. Úkol 8 pak syntetizuje získané poznatky v modelech managementu a návrzích pěstebních opatření pro konkrétní nízké a střední lesy. Biogeografické a geobiocenologické rámce zavádění cílového managementu vzácných druhů organismů v lesích výmladkového původu. 2. Zhodnocení stavu a rozšíření biotopů nízkých a středních lesů (včetně lesů lužních) z hlediska ekologické stability a funkcí krajiny a zachování biodiverzity evropsky významných druhů rostlin a živočichů v soustavě Natura 2000. 3. Historický vývoj a zhodnocení významnosti hospodářských postupů obhospodařujících nízké a střední lesy. 4. - 7. Biodiverzita a cílový management biotopů středních a nízkých lesů z hlediska ochrany vybraných druhů rostlin, hub, hmyzu a obratlovců včetně studia jejich biologie, ekologie a rozšíření. 8. Model managementu biotopů středních a nízkých lesů z hlediska soustavy Natura 2000 a návrh pěstebních opatření a metodika převodů vysokého lesa na nízký a střední včetně ekonomických souvislostí z hlediska vlastníky lesa.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.