Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Smolová, Tereza ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Hlavním tématem diplomové práce je návrh křesťanského duchovního centra jako rozšíření stávajícího poutního místa, nedaleko Napajedelské brány na rozmezí Hané, Slovácka a Valašska, v kopcích Vizovické vrchoviny, Pramene Svatá voda. Návrh se opírá o analýzy a syntézy mapování duchovních brownfields zpracované v rámci před diplomní práce. Součástí zkoumání byla analýza poutních míst v okolí Zlína. Zabývá se mimo jiné otázkou, jak má vypadat současný sakrální prostor a jakým způsobem promlouvá k dnešnímu člověku. Práce řeší návrh poutního kostela se zázemím pro turisty a ubytováním pro duchovní a poutníky. Základem kompozice jsou tři hlavní objekty - kostel, vstupní objekt a útulna - doplněny o kampanilu a křtitelnici. Jedná se o soubor objektů s nejvýše dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím s lázní. Stavební program vyžaduje separaci skupin uživatelů vzhledem k účelu užívání stavby. Součástí stavby je zahrada, která je svým funkčním i ideologickým ztvárněním inspirována rajským dvorem.
Duchovní brownfield Olomouc - Zlín
Scholzová, Simona ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je návrh poutního místa v oblasti pramene Svatá Voda v blízkosti Malenovic u Zlína. Objekt je umístěn na nejbližším vyvýšeném místě nedaleko stávajícího pramene a dominuje tak svému okolí. Návrh vychází z kruhu symbolizující věčnost, harmonii – křesťanství obklopujícího Rajský dvůr. Tento prstenec je protnut čtyřmi střepy, které představují narušení harmonie – lidskost. Tyto dva typy hmot jsou vzájemně kontrastní, odlišeny jak tvarem, tak i materiálem. V největším pomyslném střepu je umístěn kostel, v ostatních menších střepech je to menší kaple, nebo individuální modlitebny. V prstenci, který je střepy rozdělen na dílčí segmenty jsou umístěny provozy jako zázemí kostela recepce s restaurací a technickým zázemím, kanceláře neziskovky, která areál spravuje, společně s kanceláří terapeuta, dále ubytovací část a také prostory učeben a dílen pro konání exercicií.
Spiritual brownfield Olomouc - Zlín
Greguška, Peter ; Nový, Jindřich (oponent) ; Štěpán, Marek (vedoucí práce) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
The diploma thesis is the proposal of the pilgrimage church with the addition of the second functional unit as the pilgrimage area near to the stream „Svatá voda – Kaménka“. The proposal claims to raise former pilgrimage area and natural element, and also to provide spiritual and psychological support to pilgrims/visitors. For that reason, there are provided residential programs in the area. The building program corresponds to demanding enter and capacity. Capacity of the church is up to 250 people, in the main liturgical space on the ground floor. The growth is possible on the gallery on the second and third floor. Areal also including restaurant, lecture hall and spiritual centre. That works on a spiritual stay program for singles or couples. There is also a meditation garden and parking lot aloof.
"Cesta"- tematická řada pro výtvarnou výchovu na 1. stupni ZŠ
KORTÁNKOVÁ, Tereza
Diplomová práce se skládá z teoretické a projektové části. Teoretická část se zabývá současným fenoménem poutnictví a cestování a zmiňuje zásadní objevné cesty uskutečněné v průběhu našich dějin. Představuje také některá umělecká díla inspirovaná motivem cesty. Ta jsou v práci rozdělena do tří specifických skupin- skici, které si zaznamenávají poutníci a cestovatelé během svých cest do cestovních deníků, historické mapy a současné umění inspirované pestrou symbolikou cesty. Poslední strany teoretické části zmiňují cestu jako námět v hodinách výtvarné výchovy na 1. stupni ZŠ. Praktická část obsahuje provedení tematické řady Cesta, která byla rozdělena do sedmi na sebe navazujících částí. Tyto vyučovací hodiny byly uskutečněny se žáky páté třídy základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích. Výsledky žákovské práce jsou zdokumentovány na konci této diplomové práce.
Zbožné putování na příkladu jezuitských poutních míst
Holubová, Markéta
Na příkladu pobělohorských poutních míst jezuitského řádu se pokoušíme vymezit dynamiku zbožné peregrinace a geografický rádius jednotlivých poutních míst odvíjející se na základě řady faktorů.
Stávat se poutníkem: Pouť jako proces konstrukce poutnického těla
Picková, Tereza ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Kotyk, Lukáš (oponent)
Tato práce se zabývá analýzou nejmasovější evropské náboženské pouti do Santiaga de Compostela, která je zde užívána jako případová studie k ilustraci toho, jakým způsobem poutníci rozumí své zkušenosti. Skrze analýzu autoetnografického deníku a devíti rozhovorů s dalšími poutníky chci ukázat, že pouti se dá rozumět jako procesu konstrukce poutnického těla. Proces "stávání se poutníkem" probíhá pomocí různých poutnických strategií (například chůze, askeze, oddělení, samota, sdílení nebo víra), které jsou hlavním předmětem analýzy. Tento habitus, nebo spíše "technika těla" (Mauss 1968) může být během pouti naučena a užívána v běžném životě po skončení pouti. Poutnické tělo se tak stává ucelenou vtělenou schopností, stávající se z fyzické, duchovní, duševní a sociální dimenze, kde každá z dimenzí vychází z dimenze prožívání pouti samotné. Tímto přístupem ke zkoumání pouti chci ukázat, že pouti lze porozumět jako zkušenosti fyzického těla s transcendentálním přesahem, zaměřené především na individuální prožitek, ovšem konstruované v přátelském prostředí poutnických communitas, představené Victorem Turnerem (Turner 2004). Přesah této zkušenosti po skončení pouti i její podoba je též předmětem analýzy.
Putování ve zlých časech očima Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk
KREJČIŘÍKOVÁ, Jindra
Tato diplomová práce se snaží postihnout důležitost beletristické literatury jako fenoménu nezbytnému k pochopení dnešního světa. Poukazuje na přínos děl Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk, které mohou čtenářům pomoci k vnímání souvislostí historických událostí s dnešní realitou. Ať již půjde o knihu "Vyhnání Gerty Schnirch", která pojednává o odsunu německých obyvatel z tehdejšího Československa po 2. světové válce, nebo příběh bohyň z Kopanic v dobách komunistického režimu v knize "Žítkovské bohyně". V knize "Knihy Jakubovy" autorky Olgy Tokarzcuk jsou nám přiblíženy osudy samozvaného židovského mesiáše Jakuba Franka a jeho stoupenců v Polsku 18. století. Dále je v této diplomové práci přiblížen svět literatury a čtenářů naší doby a možnosti, které svět knih může v dnešní přetechnizované době přinést nám i našim dětem.
Motiv vody v legendách poutních míst
BENEŠOVÁ, Marie
Práce se zabývá problematikou vybraných poutních míst českobudějovické diecéze, kterými jsou Dobrá Voda u Českých Budějovic a Dobrá Voda u Nových Hradů. Všímá si fenoménu poutnictví a symboliky vody v Písmu svatém a v křesťanství jako takovém. Rozlišuje náboženství normativní a žité, se zaměřením na osobu Panny Marie. Soukromá zjevení Boží matky bývala spojena s objevením pramene léčivé vody. Práce sleduje vznik a rozvoj vybraných poutních míst, zabývá se i současným duchovním životem na obou místech.
Význam Velehradských poutí vrámci českých moderních dějin
Valentová, Anežka ; Maslowski, Nicolas (vedoucí práce) ; Marková, Alena (oponent)
Ve své práci popisuji, jakým způsobem pouti vystupují jako prostor pro setkávání různých diskursů, nabízejí rámec a zdroj kolektivních identit a prostor pro manifestaci zájmových skupin na pozadí různých proměňujících se historických kontextů. Tuto náboženskou tradici pojímám jako tzv. sociální drama. Poutnictví má v tomto pojetí kohesivní funkci a zároveň může vystupovat jako platforma pro vyjádření společenských a politických zájmů. Zaměřuji se na příklad velehradských poutí v období od poloviny 19. století do konce 80. let 20. století, který sleduji na podkladě archivních pramenů. V období Habsburské monarchie se zde realizuje zejména oficiální diskurs státní a církevní v konkurenci s manifestačními snahami národně orientovaných skupin. V období První republiky se na velehradských poutích prezentuje stát a církev k vyjádření nově katolicky pojaté národní identity, zatímco v období komunismu zde na prvním místě vystupuje protistátní diskurs na pozadí snah o manifestaci režimní ideologie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.