Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fyzika ve sportu
VANDASOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce pojednává o propojení fyziky a sportu. V moderním, vrcholovém sportu patří právě fyzika k jednomu z důležitých faktorů pro dosažení kvalitních výsledků. V teoretické části je kladen důraz na vysvětlení teorie, převážně kinematiky a dynamiky, která je v praktické části použita u jednotlivých sportů. Praktická část mé bakalářské práce je zaměřena na vybrané sporty a rozebrání sportu z pohledu fyziky. Na konci této části jsou výsledky mého měření volejbalistů, kde je vidět, jak velkou roli hraje právě fyziky ve sportu.
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Rakovská, Jitka ; Kekule, Martina (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Autor: Jitka Rakovská Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se. Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech. Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Klíčová slova: epistemologie, dimenze, kódování, Title: Students's conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Čermáková, Aneta ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fyzikální pomůcky vytvořené 3D tiskem
KLOFÁČ, Patrik
Cílem diplomové práce je vytipování, navrhnutí, vytvoření a ověření vlastních výukových modelů a pomůcek do výuky fyziky. Modely a pomůcky jsou vybírány podle rámcově vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy. Již vytvořené modely jsou ověřeny a popsány, popřípadě zmodifikovány.
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková, Ivana ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Nazevprace: Historicke experimenty ajejich analogic jako soucast fyzikalmho vzdelavam na stfedm'ch skolach Autorka: Ivana Spilinkova Katedra / IJstav: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucl bakalafske prace: RM)r. Mgr. Vojtech Zak, Ph.D., katedra-didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalafska prace je zamefena na aktivity souvisejicf s historickymi experimenty. S ohledem na cil bakalafske prace byla provedena dilci reserse cesky psanych i mezinarodnfch zdroju t^kajicfoh se vyuziti historickyoh experimentu ve vyuce fyziky. K dalslmu zpracovanf byl zyglen Oersteduv pokus a historicke metody mefenf tihoveho zrychlem a rychlosti sv§fla. Aktivity zab;yvajlcf se temito pokusy byly overeny ve vyuce fyziky v ruzn;>'ch focnfcfch vyssiho i nizslIo gymnazia. Na zaklade zkusenostl z vyuky byly tyto aktivity upraveny. Navrh prubehu techto aktivit je uveden V materialech urcenych pro ucitele fyziky. Kllcova slova: experiment, historicky experiment, fyzika, fyzika na stfednl skole
Fyzikální/mechanická simulace tuhých těles
Bureš, Jaroslav ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Široký, Adam (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o simulaci odpalu golfového míčku. Jsou zde popsány simulační metody, které lze použít pro počítačové simulace. Dále jsou zde rozebrány fyzikální zákony z oblasti mechaniky, které si je potřeba osvojit pro vytvoření validního modelu odpalu golfového míčku. Mezi ně patří především zákony z oblasti aerodynamiky pro vypočítání trajektorie letu míčku a také jevy nastávající při pohybu míčku po zemi. Následující část je zaměřena na implementaci programu za použití jazyka C++ a grafické knihovny OpenGL. Práce je zakončena porovnáním naměřených výsledků simulace s analytickým řešením a s hodnotami jiných aplikací.
Simulace křehkých těles
Chlubna, Tomáš ; Lysek, Tomáš (oponent) ; Milet, Tomáš (vedoucí práce)
Křehká tělesa se od pevných liší možností roztříštění na menší částečky v souladu se zákony fyziky. Simulace křehkých těles tedy využívá principů obecné simulace pevných těles a vyžaduje vyřešení dalších problémů spojených s rozkladem objektů na částečky a zapojení těchto fragmentů původního objektu do simulace. Popis a zhodnocení možných řešení tohoto problému a návrh s referenční implementací takové simulace jsou cíle této práce.
Nové pomůcky pro výuku fyziky na gymnáziu: testování, sestavování a vytváření návodů k experimentům
JÍCHA, Jaroslav
Cílem této bakalářské práce bylo testování vybavení pro experimenty středoškolské fyziky. Manuály byly vytvořeny tak, aby učitel (Frontální experimenty) nebo žáci (studentské experimenty) mohli pokusy jednoduše zopakovat. Experimenty jsou seřazeny podle chronologie učebnic, což zjednodušuje vyhledávání.
Užití tabletů ve výuce fyziky
MACILLIS, Jakub
Tato diplomová práce se zabývá problematikou zavedení tabletů do výuky, zejména fyziky, na 2. stupni základní školy. Práce v teoretické části popisuje technické principy zařízení a technické zabezpečení jejich provozu ve školách. Součástí práce je dotazníkové šetření provedené mezi žáky i učiteli a následný rozbor jeho výsledků. Ve fyzikální části se práce zabývá rozborem jednotlivých možností, jak tablety uvést do výuky od obecných způsobů, až po fyzikální aplikace. Na závěr práce bylo zpracováno několik ukázkových hodin, které mají učitele inspirovat k použití tabletů v hodině. Jedna z hodin byla navíc otestována v reálné třídě a porovnána s klasickou hodinou. Výsledky tohoto porovnání práce také obsahuje.
Diplomová práca
Němec, Jakub ; Magid, Václav (oponent) ; Mikyta, Svätopluk (vedoucí práce)
Cieľom mojej práce je reflektovať expresívnu nahodilosť, ktorá sa odráža z teoretického pozadia celulárnych automatov a kvantovej mechaniky. Som názoru, že umenie by malo poukazovať na príklady exaktných vied a týmto spôsobom ich šíriť medzi potenciálnych divákov. Touto cestou sa snažím priblížiť k subjektívnej utopickej spoločnosti WERP-VEGA. Niesom úplne presvedčený, že výtvarne umenie môže zmeniť chod politického režimu, alebo riešiť zásadne aktuálne civilizačné komplikácie, verím ale, že umenie je schopné voľne predpovedať jednu z možných scenárov budúcnosti, pretože človek je schopný spraviť len to, čo si dokáže predstaviť.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.