Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv ESP/ESC na chování vozidla
Weigel, Filip ; Mrázek, Vojtěch (oponent) ; Strnadel, Josef (vedoucí práce)
Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, fyzikální jevy a síly, vzorový příklad, rozbor problému, návrh modelu, implementaci modelu a vyhodnocení experimentů s modelem v prostředí UPPAAL. Cílem práce je prokázat, že systém ESP pomáhá stabilizovat vozidlo při zatáčení pomocí simulačního modelu vozidla. Výsledky jsou prezentány v přehledných grafech. Z grafů lze analyzovat chování vozidla s ESP a bez ESP.
Simulace reálné trajektorie golfového míčku z videa
Hlobil, Marek ; Ševcovic, Jiří (oponent) ; Chmelař, Petr (vedoucí práce)
Práce se bude zabývat simulací letu golfového míčku na základě videozáznamu. V práci bude popsán způsob, jakým lze na základě prvních několika nalezených bodů trajektorie míčku zjistit její zbytek až po bod dopadu. Pro rozpoznávání míčku bude využito prostředků, které nabízí počítačové vidění. V práci bude také uvedeno, jaké fyzikální jevy na míček během letu působí a způsob, jakým bude dopočítána jeho trajektorie.
Učení se žáků z edukativního materiálu sledované oční kamerou
Krejčí, Alžběta ; Kekule, Martina (vedoucí práce) ; Snětinová, Marie (oponent)
Tato práce byla zaměřená na sledování průběhu čtení učebního textu (1 strana učebnice fyziky pro ZŠ) žáky a na to, jaký vliv na něj mají otázky k textu doplněné. Sledování proběhlo metodou oční kamery a výzkumu se účastnilo 12 žáků a 1 vyučující, všichni ze středních škol. Žáci, kteří měli k dispozici otázky, se textu věnovali téměř dvakrát déle. Obecně žáci věnovali minimální pozornost doprovodnému vizuálnímu materiálu (obrázky, grafy). Žáci, kteří četli text s otázkami, obrázkům a grafů věnovali pozornosti více, než žáci s textem bez otázek. Analýzy gaze plotů a rozhovorů ukázaly, že žáci občas vyhledávají nebo si zapamatují pouze klíčové pojmy bez kontextu, což v některých případech vede k chybnému pochopení daného pojmu nebo tématu.
Simulace pevných těles
Leitner, Denis ; Milet, Tomáš (oponent) ; Chlubna, Tomáš (vedoucí práce)
Táto práca je zameraná na simuláciu fyziky pevných telies v reálnom čase. Popisuje základné postupy používané pri hernom vývoji zamerané na detekciu kolízie medzi konvexnými mnohostenmi. Ďalej popisuje riešenie zistenej kolízie a spôsob simulácie dynamiky pevných telies. Zaoberá sa takisto aj návrhom a implementáciou simulátoru pevných telies v jazyku C++. Na vykresľovanie scény je použité OpenGL.
Fyzika ve sportu
VANDASOVÁ, Nikola
Tato bakalářská práce pojednává o propojení fyziky a sportu. V moderním, vrcholovém sportu patří právě fyzika k jednomu z důležitých faktorů pro dosažení kvalitních výsledků. V teoretické části je kladen důraz na vysvětlení teorie, převážně kinematiky a dynamiky, která je v praktické části použita u jednotlivých sportů. Praktická část mé bakalářské práce je zaměřena na vybrané sporty a rozebrání sportu z pohledu fyziky. Na konci této části jsou výsledky mého měření volejbalistů, kde je vidět, jak velkou roli hraje právě fyziky ve sportu.
Představy studentů o fyzikální vědě, vytváření fyzikálních poznatků a učení se fyzice
Rakovská, Jitka ; Kekule, Martina (vedoucí práce) ; Žák, Vojtěch (oponent)
Autor: Jitka Rakovská Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Martina Kekule, Ph.D., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování epistemologických názorů studentů na fyziku, konkrétně na strukturu vědeckých poznatků, charakter poznávání a učení se fyzice a na zdroje schopnosti učit se. Cílem bakalářské práce bylo použít kvalitativní typ výzkumu a zaměřit se na hlubší prozkoumání představ žáků o výše uvedených oblastech. Jako výzkumná metoda byl použit polostrukturovaný rozhovor. Jeho příprava probíhala na základě otázek dotazníku EBAPS (Hodnocení epistemologických názorů na fyzikální vědy). Celkem bylo realizováno devět rozhovorů s žáky gymnázia ve Zlínském kraji. Čtyři rozhovory byly přepsány a okódovány. Pro realizaci rozhovorů byli vybráni žáci rozdílného pohlaví a výsledků ve fyzice. Nejzajímavější bylo sledovat, že žáci se stejnými postoji mohou mít různé názory. Názory na fakta se mezi všemi žáky lišili, ovšem všichni žáci se shodli na tom, že teorii je nejdůležitější pochopit. Klíčová slova: epistemologie, dimenze, kódování, Title: Students's conception about physics as a science, evolving knowledge in science and their oppinions about learning science
Motivace předškolních a mladších školních žáků k fyzice prostřednictvím příběhů
Čermáková, Aneta ; Houfková, Jitka (vedoucí práce) ; Koupilová, Zdeňka (oponent)
Tato bakalářská práce má za cíl připravit metodický materiál pro učitele a učitelky pracující s dětmi v mateřských školách či školních družinách a zájmových kroužcích na základních školách. Věnuje se motivaci dětí ke zkoumání fyzikálních zákonitostí a přírodních jevů v našem okolí a problematice ztráty přirozené zvědavosti a touhy po objevování nového. Součástí práce je rešerše dostupných zdrojů fyzikálních experimentů pro žáky základních/mateřských škol a literatury zabývající se vývojovou psychologií a začleňováním příběhů do běžně provozovaných aktivit mateřských a základních škol. Hlavní část práce obsahuje dva pohádkové příběhy s 11 experimenty, které jsou začleněny do dějů příběhů a později také podrobně popsány. Nedílnou a důležitou součástí jsou poznámky z již proběhlých realizací uvedených aktivit provedených mnou a dobrovolnicemi z řad učitelek MŠ a ZŠ. K práci je přiloženo CD s textem práce v elektronické podobě, prázdnými dotazníky určenými ke zpětným vazbám, zpětnými vazbami od učitelek, fotografiemi z realizací a některými ukázkami obrázků, které děti v MŠ nakreslily jako zpětnou vazbu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Fyzikální pomůcky vytvořené 3D tiskem
KLOFÁČ, Patrik
Cílem diplomové práce je vytipování, navrhnutí, vytvoření a ověření vlastních výukových modelů a pomůcek do výuky fyziky. Modely a pomůcky jsou vybírány podle rámcově vzdělávacího programu pro druhý stupeň základní školy. Již vytvořené modely jsou ověřeny a popsány, popřípadě zmodifikovány.
Historické experimenty a jejich analogie jako součást fyzikálního vzdělávání na středních školách
Špilínková, Ivana ; Žák, Vojtěch (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
Nazevprace: Historicke experimenty ajejich analogic jako soucast fyzikalmho vzdelavam na stfedm'ch skolach Autorka: Ivana Spilinkova Katedra / IJstav: Katedra didaktiky fyziky MFF UK Vedoucl bakalafske prace: RM)r. Mgr. Vojtech Zak, Ph.D., katedra-didaktiky fyziky Abstrakt: Tato bakalafska prace je zamefena na aktivity souvisejicf s historickymi experimenty. S ohledem na cil bakalafske prace byla provedena dilci reserse cesky psanych i mezinarodnfch zdroju t^kajicfoh se vyuziti historickyoh experimentu ve vyuce fyziky. K dalslmu zpracovanf byl zyglen Oersteduv pokus a historicke metody mefenf tihoveho zrychlem a rychlosti sv§fla. Aktivity zab;yvajlcf se temito pokusy byly overeny ve vyuce fyziky v ruzn;>'ch focnfcfch vyssiho i nizslIo gymnazia. Na zaklade zkusenostl z vyuky byly tyto aktivity upraveny. Navrh prubehu techto aktivit je uveden V materialech urcenych pro ucitele fyziky. Kllcova slova: experiment, historicky experiment, fyzika, fyzika na stfednl skole

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.