Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 37 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
P. Augustin Komanec (1885-1953)
Hlava, Luděk ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Tato práce pojednává o životním příběhu slánského děkana Augustina Komance, muže stojícího v řadě prakticky anonymních kněží, kteří byli v počátcích druhé poloviny dvacátého století perzekuováni pro svůj pevný lidský a křesťanský postoj k církvi a jejím biskupům. Augustin Komanec patří k těm, kteří byli v padesátých letech souzeni totalitním komunistickým režimem ve vykonstruovaných procesech. Ačkoliv nebyl odsouzen k trestu smrti, vedla pro "zločin" věrnosti církvi tvrdost jemu uloženého trestu až k oběti nejvyšší. Zakrátko po rychlém soudu zaplatil v komunistickém žaláři na Mírově za své postoje vlastním životem. Podle možností dochovaných materiálů je zde v náznaku představen Komancův občanský a kněžský život v rozmezí let 1885 ̶ 1948 a dále od komunistického převratu až do jeho smrti v březnu roku 1953. Cílem této práce je připomenout osud statečné osoby, která se odmítla podvolit totalitní moci a kterou tak postavila před skutečného protivníka, totiž před církev odvážnou a svobodnou.
P. Angelik František Fišer (1926-1983). Kritická biografie
Hák, Josef ; Petráček, Tomáš (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
P. Angelik František Fišer (1926-1983) je ne přílíš známá ale pozoruhodná osobnost české katolické církve. Tento kněz, dominikán, spisovatel a biblista se navzdory komunistickému pronásledování a chatrnému zdraví statečně věnoval pastorační činnosti zejména mezi trampy. Vystřídal řadu profesí. Pracoval jako lesní dělník, archivář či hostinský. Za "rušení státního dozoru nad církvemi" byl odsouzen na 18 měsíců vězení. Po odchodu do invalidního důchodu se věnoval literární činnosti a podílel se na ekumenickém překladu Bible, zvláště žalmů. Zajímal se také o historii. V devadesátých letech byla publikována jeho práce o hradě Karlštejn. Sám se konce totality nedožil, zemřel 1. února 1983 v nemocnici ve Varnsdorfu. Tato práce na základě dostupných pramenů mapuje jeho bohatý život. Klíčová slova: František Fišer, Štěpán Trochta, trampové, pronásledování, komunismus
Čihošťský zázrak jako téma a nástroj komunistické propagandy
Muczková, Michaela ; Mlejnek, Josef (vedoucí práce) ; Halamka, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce s Číhošťský zázrak jako téma a nástroj komunistické se zabývá využitím propagandy v rámci kampaně k tzv. číhošťskému 50. letech 20. století vedla Komunistická strana Československa. Ve své první části nabízí tato práce teoretický podklad pro analýzu prováděnou ve výzkumné části. Zde je představena teorie totalitarismu, jenž je nezbytná k dobové nálady a poměrů v československé společnosti, a následně i teorie propagandy jakožto prostředku neodmyslitelně spjatého právě s totalitními režimy. K ilustraci pak práce ještě nabízí konkrétní kontext doby v Československu v kde klíčovým prvkem byl nástup Komunistické strany Československa k otný tzv. číhošťský zázrak je rozebrán zvlášť, přičemž dochází především k představení jeho průběhu, stejně tak jako jeho následků pro pátera Josefa Toufara a KSČ. Druhá část je praktická a na základě metodologického zakotvení a představené analýza historických pramenů. Těmito texty jsou vybrané články z dobových deníků , a navíc časopisu . Dalším Běda tomuž, skrze něhož přichází pohoršení natočený z popudu KSČ. prokázat přítomnost komunistické propagandy.
Putování ve zlých časech očima Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk
KREJČIŘÍKOVÁ, Jindra
Tato diplomová práce se snaží postihnout důležitost beletristické literatury jako fenoménu nezbytnému k pochopení dnešního světa. Poukazuje na přínos děl Kateřiny Tučkové a Olgy Tokarczuk, které mohou čtenářům pomoci k vnímání souvislostí historických událostí s dnešní realitou. Ať již půjde o knihu "Vyhnání Gerty Schnirch", která pojednává o odsunu německých obyvatel z tehdejšího Československa po 2. světové válce, nebo příběh bohyň z Kopanic v dobách komunistického režimu v knize "Žítkovské bohyně". V knize "Knihy Jakubovy" autorky Olgy Tokarzcuk jsou nám přiblíženy osudy samozvaného židovského mesiáše Jakuba Franka a jeho stoupenců v Polsku 18. století. Dále je v této diplomové práci přiblížen svět literatury a čtenářů naší doby a možnosti, které svět knih může v dnešní přetechnizované době přinést nám i našim dětem.
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
Klášter premonstrátů v Nové Říši a život jeho členů v letech 1948 - 1968
Novák, Jiří ; Kubín, Petr (vedoucí práce) ; Šmíd, Marek (oponent)
Práce popisuje život kláštera premonstrátů v Nové Říši a život jeho členů mezi lety 1948 - 1968. Zvláštní pozornost je v práci věnována událostem v roce 1950, kdy byli bratři zatčeni a v rámci likvidace řeholí z kláštera odvedeni. Klíčová slova premonstráti, Nová Říše, komunismus, perzekuce, církev, "Akce K"
Political persecution as a reason for granting protection in international law
Sirotová, Dominika ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej...
Novinář a publicista Rostislav Korčák
Sychra, Michael ; Cebe, Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce pojednává o životě novináře a publicisty Rostislava Korčáka. Během druhé světové války vedl Korčák dvojí život, kdy navenek působil jako loajální redaktor deníku enkov, ale mimo to vydával ilegální časopis Český kurýr, jeden z nejvýznamnějších československých odbojových časopisů za druhé světové války. Za svou ilegální činnost byl gestapem vězněn, perzekuován a následně transportován do koncentračních táborů Terezín a Mauthausen. Po druhé světové válce vstoupil do Komunistické strany Československa a stal se členem redakce Zemědělských novin. Zemřel ve věku 90 let v roce 1984.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 37 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.