Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 39 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Význam pečovatelské služby pro seniora žijícího v domácím prostředí
ŠLEJHAROVÁ, Marta
Tato bakalářská práce se věnuje významu pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby a poukázat na rozdíl ve vnímání potřeb seniorů. Práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří, a to konkrétně demografii stárnutí, definici stáří, věkovému členění stáří a změnám ve stáří. Druhá kapitola teoretické části se věnuje potřebám člověka a jejich klasifikaci. Jsou zde popsány potřeby biologické, psychické, sociální a spirituální. Třetí kapitola se zabývá vztahem seniorů a jejich rodiny. Dělí se na tři podkapitoly: rodina seniora a její funkce, pomoc a péče o seniory v domácím prostředí a výhody a nevýhody spojené s domácí péčí o seniory. Čtvrtá kapitola se věnuje službě pro seniora a pečovatelské službě. Výzkumná část se zabývá významem pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavní výzkumná otázka byla: Jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Hlavní výzkumná otázka byla rozdělena do čtyř dílčích výzkumných otázek: Jak jsou naplňovány biologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány psychologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány sociální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Pro zjištění potřebných informací byl proveden kvalitativní výzkum za použití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen pěti informanty, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. Výzkum proběhl ve dvou fázích. Nejdříve byl proveden předvýzkum a poté samotný výzkum.Poslední výzkumná otázka: "Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby", byla vyhodnocena tak, že spirituální potřeby informantů se sníženou pohyblivostí nejsou dostatečně naplňovány. I přes vůli a snahu pracovníků pečovatelské služby toto není možné, ať už vzhledem k pracovní náplni pečovatelek či k jejich vzdělání. Duchovní nestíhají pokrýt veškeré potřeby seniorů. Objevují se případy, kdy senioři zdůrazňují úplnou absenci duchovní služby. Často jsou případy, kdy by senioři uvítali více duchovní služby. Závěrem lze tedy říci, že pečovatelská služba má pro seniory největší význam v naplňování biologických potřeb, a že dostatečně naplňuje i jejich psychologické a sociální potřeby. Spirituální potřeby seniorů se sníženou pohyblivostí nejsou, dle výzkumu, naplňovány.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Superatová, Alena ; Navrátil, Václav (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční frontu a dotváří tak obytný blok. Roh je vykonzolovaný, čímž vzniká závětří před vstupem. V přízemí se nachází obchody, zázemí bytového domu a garáže. Nad obchody je posazená třípodlažní předstupující hmota bydlení s 15 byty. Z analýz města vyplynulo, že v Přerově není domov důchodců a nefunguje zde žádná pečovatelská služba. Proto jsem se rozhodla zabývat se tímto problémem. Zadní křídlo domu slouží jako samostatné zdravotní středisko. Má svůj vstup, své komunikační jádro i přístup z garáží. Jeho součástí kromě ordinací a rehabilitace je sídlo pečovatelské služby. Její hlavní náplní by bylo péče o seniory, kteří bydlí ve svých domovech. Sestry by za nimi docházely domu, pomáhaly s domácími pracemi, braly prádlo na vyprání apod. Tyto pečovatelské služby již fungují ve spustě měst a těší se velké oblibě. Bytový dům je uvnitř se zdravotním střediskem propojen. Vzhledem k blízkosti pečovatelské služby je to zvlášť vhodné bydlení pro seniory. Proto byly byty navrhovány pro obyvale s handicapem. Všechny byty jsou 2+kk pro jednu nebo dvě osoby. Každá bytová jednotka má svou prostornou lodžii s výhledem na nábřeží.
Hranice mezi klientem a pečovateli v pečovatelské službě
VLNATÁ, Markéta
Bakalářská práce se zabývá hranicemi mezi klienty a pečovateli v pečovatelské službě. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části se snaží zjistit, kde jsou hranice mezi klienty a pečovateli. Zkoumá, co k hledání hranic pomáhá a navádí. Dále řeší, jaká by měla být osobnost pečujícího, jakým přístupem by měl ke svým klientům přistupovat. V praktické části se za pomoci dotazníků vyplněných pečovatelkami snaží poukázat na to, kde mají tyto pečovatelky své hranice a jak si dokáží v dané situaci poradit.
Sociální služby pro seniory v okrese Chomutov
Sawruková, Blanka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Tomeš, Igor (oponent)
Bakalářská práce se zabývá sociálními službami pro seniory v okrese Chomutov. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na všeobecné pojmy. Druhá část je zaměřena na oblast Chomutovsko. Hlavním cílem práce je shrnutí sociálních služeb pro seniory v okrese Chomutov.
Terénní pečovatelská služba
Svobodová, Petra ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Práce pojednává o terénní pečovatelské službě v České republice, o její historii i současnosti, včetně jejího legislativního zakotvení. Dále blíže pojednává o standardech kvality sociálních služeb jakožto zákonné povinnosti. Důležitou součástí práce je také pojednání o nouzových a havarijních situacích v rámci pečovatelské služby a šetření, zabývající se jejich četností a přístupem pracovníků k jejich řešení. V závěru práce je navrhnut obecný postup řešení těchto situací.
Pečovatelská služba ve spojení s domácí zdravotní péčí jako veřejný zájem a základní pilíř péče o seniory v České republice
Dušková, Kateřina ; Válková, Monika (vedoucí práce) ; Ondrušová, Jiřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá systémem zabezpečení pečovatelské služby a dalších návazných služeb včetně neformální péče seniorům v České republice. Cílem práce je podrobně zhodnotit, popsat a blíže se seznámit s pečovatelskou službou jako základní službou sociální péče v souvislosti s principem sdílené péče v přirozeném domácím prostředí seniorů jako ideální formou péče o seniory v současnosti a vzhledem k demografickému vývoji také v budoucnu. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá třemi základními tématy: pečovatelskou službou v systému služeb v ČR, seniorem jako cílovou skupinou sdílené péče a obcí a její roli v oblasti péče o seniory. Praktická část je věnována výzkumu, který je zaměřen na vztah pečovatelské služby a obcí z pohledu potenciálních uživatelů služby, tj. seniorů. Pro výzkum je využita kombinace kvalitativní a kvantitativní metody zkoumání. Interpretuje výsledky výzkumného šetření provedeného mezi seniory ve třech seniorských klubech v MČ Praha 17. Výzkum doplňuje poznatky uvedené v teoretické části.
Kvalita terénní pečovatelské služby z pohledu uživatele
Slaná, Petra ; Štegmannová, Ingrid (vedoucí práce) ; Wichsová, Jana (oponent)
Petra Slaná ABSTRAKT Magisterská práce s názvem "Kvalita terénní pečovatelské služby z pohledu uživatele" se zabývá otázkami kvality pečovatelské služby. Jejím cílem bylo zjistit, co konkrétně uživatelé od kvalitní služby očekávají. Na základě provedeného kvalitativního výzkumu a poznatků získaných z praxe bylo rovněž cílem vytvořit metodiku pro zjišťování spokojenosti uživatelů terénní pečovatelské služby. Práce je tvořena dvěma částmi, teoretickou a empirickou. Teoretická část obsahuje vymezení stáří a seniorského věku, přibližuje problematiku stárnutí, soběstačnosti a potřeb člověka ve vyšším věku. Popisuje trendy demografického vývoje, ve kterých se odráží stárnutí populace. Zaměřuje se na sociální služby obecně, jejich definici, druhy a formy. Nastiňuje podobu sociálních služeb využívaných zejména seniory a to jak u nás, tak ve vybraných státech Evropské unie. Zahrnuje pojednání o komerčních systémech řízení kvality a popis systémů řízení kvality, které jsou využívány v oblasti služeb. Teoretickou část práce uzavírá přehled faktorů podmiňujících spokojenost uživatele. Cílem výzkumné části práce bylo definování okruhů, které mohou být pro uživatele významnými kritérii, podle kterých posuzují kvalitu poskytované služby. Pro dosažení tohoto cíle byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda. Empirická část se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 39 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.