Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Oceňování věcných břemen - komparace různých metod ocenění
Prokop, Jan ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
V této diplomové práci řeším způsoby ocenění věcných břemen podle současné legislativy a metodiky. Věcná břemena, jakožto nástroj pro omezení nebo rozšíření práv k nemovitostem, rozvádím v obecné rovině, uvedu způsoby jejich oceňování a následně aplikuji tyto metody na konkrétní věcná břemena.
Intenzivní dům v Brně
Hurych, Martin ; Kuba, Ladislav (oponent) ; Menšíková, Naděžda (vedoucí práce)
Studie se zabývá návrhem na řešení území o rozloze 27 ha v městské části Brno – Střed. V prostorách bývalých vojenských skladů, na parcele mezi ulicemi Veveří, Pekárenská, Kounicova a Sokolská. V současnosti je zde využívaný supermarket Albert, ostatní objekty chátrají a jsou určeny k demolici. Na jižním rohu parcely se nachází, na ulici Veveří, tramvajová zastávka. Odtud se dá snadno projít skrze parcelu na ulici Kounicovou, avšak současný stav prostředí v místě řešeného území devalvuje zážitek bytí v takovémto prostoru i estetiku vzhledem k okolní historické zástavbě. Dominantním prvkem na rohu parcely je památkově chráněný platan. Navržená struktura je vhodná současnému chápání světa. Slučuje prostředky pro intenzivní způsob života s nutnou rekonvalescencí člověka a jeho potřebou po prostoru se zelení, klidem a světlem. Koncept používá nautických prvků vkládaných do kontextu České republiky a současně navazuje na Brněnský funkcionalismus.
Polyfunkční dům Jihlava, Handlovy Dvory
Blažek, Martin ; Procházka, Jiří (oponent) ; Sobotka, Jindřich (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace novostavby polyfunkčního domu na pozemku v Jihlavě, Handlových Dvorech. Budova je půdorysně tvaru výrazně podlouhlého kosodélníku a je schodišťovým prostorem členěna na téměř souměrné poloviny. Výškově jsou tyto dvě části od sebe vzájemně posunuty o polovinu podlaží, tak aby objekt lépe kopíroval výraznou svažitost pozemku. Objekt má pět nadzemních podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna pivnice se svým zázemím. Pivnice navazuje dále na terasu. Ve druhém až pátém podlaží se nachází jednotlivé byty. Byty jsou dispozičně koncipovány převážně jako 1 + kk a 2 + kk. Ve druhém podlaží je také situováno příslušenství bytů. Parkovaní je řešeno kolmým stáním kolem přilehlé komunikace a parkovištěm vedle objektu. Práce obsahuje výkresovou dokumentaci pro provedení stavby, tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení, akustické posouzení a posouzení z hlediska osvětlení.
Analýza vlivu lokality na výši obvyklé ceny rodinných domů v okrese Hodonín
Varadínková, Jitka ; Vařechová, Martina (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (vedoucí práce)
Lokalita může mít vliv na cenu nemovitých věcí. Tato diplomová práce se zabývá oceněním rodinných domů ve městech a obcích a vlivy, které mají dopad na jejich cenu. Součástí práce je popis použitých metod ocenění, jejich postupy, použité zákony a vyhláška, popis realitního trhu v době zpracování diplomové práce a popis oceňovaných rodinných domů. Cílem je zjistit ceny pozemků, rodinných domů nákladovým a porovnávacím způsobem s vyhodnocením jednotkových cen v závislosti na lokalitě.
Rodinný dům
Hort, Martin ; Kvapilová, Vendula (oponent) ; Jelínek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v Náměšti nad Oslavou v okrese Třebíč. Rodinný dům je navržený jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt zastřešen plochými střechami. Projekt vznikl za účelem návrhu trvalého bydlení pro 4členou rodinu. V objektu se nachází také garáž pro auto. Obvodové stěny v suterénu jsou z betonových tvarovek zalité betonem. Obvodové stěny nadzemních podlaží jsou z cihelných tvárnic Porotherm s vloženou minerální izolací. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická. Pozemek je ve velice mírném jižním svahu. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a další výpočty a výstupy stavební fyziky. Práce je zpracovávaná ve formě prováděcího projektu, obsahuje výkresovou a dokumentační část.
Rodinný dům s provozovnou Moravany u Brna
Bartek, Petr ; Dvořák, Martin (oponent) ; Eliáš, Luboš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nadstandardního rodinného domu s provozovnou v Moravanech u Brna na Jižní Moravě. Stavba je dvoupodlažní, částečně podsklepená a zastřešena plochými střechami. Provozovna slouží jako kadeřnictví. Projekt řeší trvalé bydlení pro čtyřčlennou rodinu s možností stání dvou osobních automobilů v garáži, která je propojena s objektem. Nad garáží je plochá střecha s funkcí terasy, nad obytnými částmi jsou ploché střechy s kačírkem. Konstrukční systém je převážně zděný z broušených cihelných tvárnic Porotherm, ale s monolitickými železobetonovými sloupy a stropy. Celý dům je zateplen polystyrenem. Objekt je navržen ve středně svažitém terénu. Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení a posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. Práce obsahuje výkresovou a dokumentační část a je zpracována ve formě prováděcího projektu.
Obchodování se zemědělskými pozemky
Machů, Michal ; Sadílek, Augustin (oponent) ; Klika, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou zemědělských pozemků a obchodu s nimi. Cílem práce je vyhodnotit za jakým účelem se dějí obchody s pozemky v naší zemi a pro jednotlivé typy obchodů vytvořit schémata. Jednotlivá schémata jsou doplněna komentářem a připojeny dokumenty, které jsou nutné k provedení úspěšného obchodu.
V bytě maloměstě, Mikulov
Solár, Michal ; Kozelský, Tomáš (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Koncept vychádza z historického vývoja danej parcely ale aj mesta ako takého. Historicky sa oblasť definovala svojpomocne a bez jasne špecifikovaných dogmatických poučiek. Práve vďaka tomu je mesto obohatené o momenty, ktoré neplnia len estetickú či duchovnú, ale aj funkčnú podstatu mesta. Moment prekvapenia a určitých priehľadov obohacuje interiér dvora ale aj celkového mesta. Na prvý pohľad tak nepríjemné priestory disponujú určitou kvalitou, spôsobenou hrou svetla či celkovou koncepciou priestoru. Významním špecifikom objektu je práve moment prekvapenia z vnímaného priestoru. Prechod od jasne definovaného parteru do zadného , na prvý pohľad, iracionálneho nádvoria je umocnený pasážou, ktorá sa taktiež odkazuje na typické členenie domu v Malomeste. ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE Princíp vrstvenia jednotlivých priestorov jasne naväzuje na momenty prekvapenia. Špecifickým členením objektu, charakterovo pripomínajúcim skôr rodinné domy ako bytový objekt, vznikajú priestory rôznej kvality a využitia. Dolné byty disponujú záhradou priestorovo aj opticky oddelenou od celkovej hmoty, pričom horným bytom náležia terasy, ktoré sú opticky prepojené s nádvorím, avšak nie sú prístupné verejnosti. Byty umiestnené v priečelnej hmote majú zas prevažne mestský charakter. Vytvára sa tak princíp spolunažívania, ktorý je typický pre celú oblasť mesta. Vrstvenie je patrné práve na rozmiestnení bytov s rozdielnou náväznosťou na záhrady a terasy, ako aj rozmanitosť veľkostí bytových jednotiek. Duchom miesta je stávajúci sklípek, ktorý reflektuje historickú premenu parcely a je akýsi symbol lokality.
Sportovně relaxační centrum
Libřický, Zdeněk ; Manová, Ludmila (oponent) ; Maceková, Věra (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace sportovního a relaxačního centra. Navrhovaný objekt se nachází v jihovýchodní části města Hradce Králové, v lokalitě určené pro stavby a plochy sportovního a relaxačního využití. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou, který je z části podsklepený. Konstrukční systém je stěnový s kombinací skeletu. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a na železobetonových patkách. Obvodové, nosné vnitřní a dělící stěny jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM. Vnitřní nosné prvky tvoří převážně železobetonové sloupy. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových desek lokálně podepřených. Obvodové stěny prvního nadzemního podlaží a část obvodových stěn suterénu jsou zatepleny pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Zateplení obvodových stěn druhého nadzemního podlaží kromě squashových kurtů a prostoru relaxace je navrženo pomocí provětrávané fasády s fasádními obkladovými deskami. Objekt je funkčně rozdělen na tři hlavní části, kde střední část tvoří vstupní vestibul s komunikačními prostory všech podlaží. V této části je navržen suterén s technickým zázemím objektu. Pravou část v přízemí tvoří restaurace s bowlingem a kuchyní se sklady a s hygienickým zázemím. V rámci této části je v druhém nadzemním podlaží navržena posilovna a cvičební sály pro fitness cvičení, spinning a TRX. Levá část je tvořena dvěma squashovými kurty s příslušným zázemím a prostory masáží. V této části je také v druhém nadzemním podlaží navržen provoz relaxace s terasou orientovanou na severní stranu. Dále jsou zde šatny a hygienické zázemí. Navržený objekt je řešen bezbariérově. U objektu je navrženo parkoviště pro 40 osobních automobilů, 3 motocykly, jeden autobus a také tři stání bezbariérové pro osobní automobily.
Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách
Tesařová, Zdeňka ; Mikš, Lubomír (oponent) ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Superatová, Alena (vedoucí práce)
V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jedním z nich je typ zdroje vody. Vytvořená databáze sestává z různorodých dat, která jsou následně vyhodnocována. Data pro zvolené lokality byla statisticky vyhodnocena. Dále bylo určeno procentuální vyjádření nájemného vůči obvyklé (tržní) ceně pronajatého pozemku. Navržené koeficienty byly kvantifikovány a byly zároveň ověřeny na praktických případech. Výstupem práce je vytvořená metodika pro stanovení obvyklé výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.