Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Paralelizmus jako jeden z princípov vedenia viachlasu
Kliment, Henrich ; FILAS, Juraj (vedoucí práce) ; GEMROT, Jiří (oponent)
Práca sa zaoberá paralelnými postupmi ako jedným z druhov vedenia viachlasu a ako kompozičným prvkom v kontexte skladobno-teoretickom. Ďalej v kontexte rôznych období dejín hudby od praveku až po súčasnosť a s hlavným zreteľom na využitie vo vlastnej tvorbe. Prvá časť textu pojednáva o koncepcii melodického a harmonického paralelizmu v súvislosti s jeho zvukovou kvalitou a funkčným postavením v hudobnej kompozícii. Druhá časť je chronologickým výkladom o konvenciách využívania princípu paralelného vedenia hlasov v kompozičnom a interpretačnom procese z hľadiska jednotlivých vývojových období dejín hudby.
Komponentní systém pro herní grafický engine
Polášek, Tomáš ; Matýšek, Michal (oponent) ; Španěl, Michal (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace knihovny pro správu entit, která  umožňuje vývoj pomocí Entity-Component-System  paradigmatu. Součástí práce je analýza aktuálního stavu návrhu software, z pohledu vývoje her a rozbor dnes používaných technik pro práci s entitami včetně srovnání jejich výhod a nevýhod. Následně se práce zabývá důvody, proč tuto metodu návrhu používat a jakým způsobem využití kompozice ovlivňuje výkon aplikací, ve vztahu k hardwarové architektuře moderních počítačů, se zaměřením na paměťovou hierarchii. V práci je dále navržen entitní systém, který umožňuje dynamickou kompozici entit za běhu aplikace z předem definovaných komponent. Výsledný systém je navržen s ohledem na snadnou paralelizaci vykonávaných akcí a umožňuje uživatelské rozšíření ve směru datových struktur k uchovávání komponent.  Výsledkem této bakalářské práce je multiplatformní knihovna pro programovací jazyk  C++ , pojmenovaná Entropy , která vývojářům zpřístupňuje návrh aplikací pomocí ECS paradigmatu.
Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication
Daniel, Jakub ; Kofroň, Jan (vedoucí práce)
Interface automat je model chování softwarové komponenty založený na koneč- ných automatech. Popisuje její poskytovaná rozhraní neboli podporované použití a požadovaná rozhraní neboli použití ostatních komponent. Značný počet kompo- nent může být použit paralelně bez omezení úrovně paralelismu. Není nutné, aby se model pokoušel zachytit tuto neomezenost. Alternativním přístupem je umož- nit zvyšování úrovně paralelismu na vyžádání. Tato práce na teoretické úrovni analyzuje a navrhuje konečnou podobu operace k zajištění tohoto typu replikace s cílem umožnit konstrukci modelů libovolné úrovně paralelismu v určitých čás- tech jejich chování.
Psaný hlas: Whitmanovy Listy trávy (1855) a Millerův Obratník Raka
Skovajsa, Ondřej ; Vojvodík, Josef (vedoucí práce) ; Bílek, Petr (oponent) ; Pokorný, Martin (oponent)
Předkládaná disertační práce Psaný hlas zkoumá, jakým způsobem Walt Whitman a Henry Miller knihami, uzavřenými textovými produkty kultury modernity, burcují k vnímavějšímu a odvážnějšímu životu, jsou-li čtenáři ochotni opustit hermeneutiku podezření a přistoupit k Leaves of Grass (1855) a Tropic of Cancer (1934) s hermeneutikou hladu. Práce vychází z jazykového, antropologického a teologického aspektu orální teorie (M. Jousse, M. Parry, A. Lord, W. Ong, E. Havelock, J. Assmann, D. Abram, C. Geertz, T. Pettitt, J. Nohrnberg, D. Sölle) a zkoumá a srovnává paratexty, styl a genezi obou skladeb, následně obě velká JÁ, jejich étos a příběh. Základní teze je tato: Obě skladby napadají nostalgii, posterioritu a uzavřenost literatury, rehabilitují tělesnost a přibližují se kinetismu a futuralitě Bible. Oba autoři toho dosahují především "nepovinným" užitím prostředků orální mnemotechniky, zejména paralelismu či bilateralismu, dále užitím obscénnosti, přítomného času a přijetím role Krista pro svá textová JÁ. Čtenář má hermeneuticky křísit "mrtvá" vytištěná slova v maso/tělo a čin. Práce následně pojednává o dalším vývoji autorských teopoetik: oralita pozdějších textů je již výrazně stylizovanější, z divých bardů se postupně stávají literáti. V závěru si práce klade otázky nad vitalizující, futurální...
Analysis of Interface Automata with On-Demand Replication
Daniel, Jakub ; Kofroň, Jan (vedoucí práce) ; Bednárek, David (oponent)
Interface automat je model chování softwarové komponenty založený na koneč- ných automatech. Popisuje její poskytovaná rozhraní neboli podporované použití a požadovaná rozhraní neboli použití ostatních komponent. Značný počet kompo- nent může být použit paralelně bez omezení úrovně paralelismu. Není nutné, aby se model pokoušel zachytit tuto neomezenost. Alternativním přístupem je umož- nit zvyšování úrovně paralelismu na vyžádání. Tato práce na teoretické úrovni analyzuje a navrhuje konečnou podobu operace k zajištění tohoto typu replikace s cílem umožnit konstrukci modelů libovolné úrovně paralelismu v určitých čás- tech jejich chování.
Intertextuality in the works of John Fowles and Peter Ackroyd ; French Lieutenant's Woman and Dan Leno and the Limehouse Golem
Hrdličková, Radka ; Chalupský, Petr (vedoucí práce) ; Grmelová, Anna (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na užití intertextuality ve vybrané postmoderní próze, konkrétně porovnat způsoby, jakými je intertextualita užita ve dvou románech britských autorů druhé poloviny 20. století; Johna Fowlese a Petera Ackroyda. Jejich historické romány Milenka francouzského poručíka (1969) a Golem z londýnských doků (1994) se odehrávají v době Viktoriánské éry Velké Británie a mohou být vnímány jako vhodné příklady literární historiografické metafikce, ve které se jako výpravná a podpůrná strategie vyskytuje intertextualita.
Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů
Čížek, Tomáš ; Snášelová, Petra (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ho mimo jiné o možnost paralelního hraní her v rámci turnaje. Z počátku popisuji původní Manažer deskových her. Následně se věnuji problematice programování paralelních a přenositelných aplikací. Zbytek práce shrnuje návrh a implementaci cílové aplikace.
Algoritmy číslicového zpracování obrazu na grafických kartách
Bielczyk, Marek ; Lattenberg, Ivo (oponent) ; Přinosil, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je ukázat možnosti využití grafických karet při zobrazování obrazového signálu. Práce je zaměřena obzvlášť na technologie CUDA a OpenCL. V řešení se nejdříve zaměříme na samostatnou grafickou kartu a ukážeme si postupný vývoj jejich komponentů a následný projevený efekt ve výkonu grafické karty. Poté si ukážeme samotné technologie CUDA a OpenCL, a také ukázky z kódů s vysvětlením , co který kód způsobí. Výstupem práce je několik programů, definovaných pro obě technologie a pro oba vykonavatele (CPU vs GPU). Přínosem této práce je vidět rozdíly mezi vykonavateli a tím i poukázaní na správnou volbu při návrhu vlastních algoritmů.
Hra Gomoku
Basovník, Martin ; Dluhoš, Ondřej (oponent) ; Kněžík, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj umělé inteligence pro deskovou hru gomoku. Nejdříve popisuje potřebný teoretický základ pro vývoj inteligentního protihráče. Dále uvažuje nad možnou paralelizací výpočtů a algoritmy, které se k tomu vztahují. Následně je popsána samotná implementace hry gomoku. V závěrečné části je zdokumentováno testování aplikace, zveřejňují se výsledky vývoje a nastiňují se případná další rozšíření aplikace.
Aplikace pro zarovnávání částí DNA
Kašpárek, Tomáš ; Žák, Jakub (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované za použití knihoven OpenCL, které jsou optimalizované na rychlost výpočtu. Text této práce seznamuje čtenáře s problematikou zarovnání DNA a jejím významem v biologii. Dále jsou zde prezentovány algoritmy pro zarovnání DNA a možnosti jejich paralelizace za použití knihoven pro paralelní zpracování dat jako jsou CUDA či OpenCL.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.