Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Udržitelný rozvoj památek v Praze
Čámská, Kristýna ; Vajčner, Jiří (vedoucí práce) ; Pospíšil, Aleš (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat vliv návštěvnosti památek v Pražské památkové rezervaci na jejich stav a udržitelnost a předložit případné návrhy na zlepšení. Mezi další výstupy práce budou kromě těchto návrhů zařazeny nové podněty na zkvalitnění situace v budoucnu, dále nové marketingové produkty a strategie, které by vedly k rozšíření udržitelného rozvoje památek a péče o ně. Teoretická část práce se věnuje obecnému vymezení pojmu Pražské památkové rezervace, základním statistikám cestovního ruchu a samotné památkové péči v pražské metropoli. Další nedílnou součástí práce jsou marketingové a demarketingové strategie regulující toky návštěvníků, jež jsou používány jednotlivými institucemi. Praktickou část tvoří převážně kvantitativní dotazníkové šetření, z něhož byly získávány odpovědi v rámci víceletého průzkumu mezi návštěvníky města Prahy, s cílem zjistit zejména motivaci zahraničních návštěvníků k cestě do Prahy, nejnavštěvovanější místa a také, zda jsou turisté s návštěvou spokojeni. V diplomové práci jsou zařazeny, popsány a zhodnoceny pouze vybrané otázky týkající se tématu. Závěrečná kapitola popisuje a předkládá návrhy na zlepšení situace podle výsledků odpovědí z dotazníků. V návaznosti na výsledky šetření jsou navrženy marketingové strategie, jež by mohly pomoci ve zkvalitnění péče o...
Izrael: postavení na trhu mezinárodního cestovního ruchu
Hanzlová, Kateřina ; Abrhám, Josef (vedoucí práce) ; Havlíčková, Blanka (oponent)
Cílem diplomové práce je podat přehled o postavení Izraele na trhu mezinárodního cestovního ruchu. V úvodní části se práce věnuje především teoretickému vymezení problematiky oboru cestovního ruchu a zaměřuje se zde zejména na ukazatele, kterými lze hodnotit potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Ve druhé kapitole jsou pak shrnuty základní údaje o Izraeli, a to včetně náboženství, které je zde naprosto klíčové. Kromě toho se v této kapitole práce věnuje i základním makroekonomickým ukazatelům, kterými lze popsat izraelskou ekonomiku. V poslední kapitole jsou pak uvedeny konkrétní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu v Izraeli, mezi kterými lze jmenovat nejen kulturní a přírodní památky, ale také dopravu, ubytovací a stravovací služby, které Izrael svým návštěvníkům nabízí.
Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek
Šrejber, Adam ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Hlaváček, Ivan (oponent) ; Roháček, Jiří (oponent)
Šlechta na Ústecku ve světle raně novověkých heraldických a epigrafických památek Ústecko patří mezi oblasti, které byly po 2. světové válce postiženy ztrátou historické paměti, k čemuž nemalou měrou přispěla i likvidace značné části kulturního dědictví. Přirozeným a tradičním centrem regionu bylo v době raného novověku královské město Ústí nad Labem, které v mnoha ohledech ovlivňovalo vývoj v celé oblasti. Absence rozsáhlejšího šlechtického dominia s výrazným správním centrem dávala prostor menším šlechtickým statkům a výstavbě skromnějších sakrálních objektů. Kostely a jejich mobiliář jsou často jedinými pozůstatky kdysi okázalé šlechtické reprezentace v regionu. Disertační práce zaměřuje pozornost na dokumentaci a interpretaci heraldických a epigrafických památek, jejichž prostřednictvím se na Ústecku prezentovaly osoby z okruhu pěti šlechtických rodů. Nositelé znakových a nápisových prvků byli zařazeni do širšího, zvláště uměleckohistorického kontextu památkového fondu severozápadních Čech. Práce rozšiřuje znalosti o užívání erbů a nápisů v sedmi sakrálních objektech, které vznikly z podnětu původem cizí šlechty vyznávající především luteránskou konfesi. Práce obsahuje katalog, který byl vytvořen na základě terénního výzkumu, respektuje novodobé metodiky dokumentace nápisového písma a obsahuje...
Barokní památky v Sedlčanech
Kocurová, Pavla ; Oulíková, Petra (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Bakalářská práce "Barokní památky v Sedlčanech" se nejprve věnuje vymezení oblasti středního Povltaví a Sedlčanska s přihlédnutím k jejich historii. Následuje kapitola zabývající se vznikem a historií Sedlčan za jejich majitelů. Dále se práce věnuje děkanskému kostelu sv. Martina, stavebnímu vývoji a inventáři. Poté se pozornost přesouvá k baroknímu hřbitovnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie a jeho inventáři. Následně se práce stručně věnuje kapitolám o děkanství, Mariánskému sloupu na náměstí a nerealizovanému zámku od Antonia della Porty.
Obraz Prahy v anglicky psaných turistických průvodcích
Müllerová, Alexandra ; Špaček, Ondřej (vedoucí práce) ; Průchová, Andrea (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak je Praha vyobrazena v anglicky psaných turistických průvodcích. Práce se snaží zachytit hlavní obrazy, spojované s prostorem Prahy. Výzkum byl proveden na základě kvalitativní obsahové analýzy dvou, ze Spojených států pocházejících, turistických průvodců s předpokládanou největší prodejností. Na základě této analýzy jsem došla k šesti hlavním obrazům, jež turistické příručky o Praze podávají. Praha je v průvodcích zobrazována jakožto postkomunistická země, která se pomalu snaží přiblížit Západu. Dále je česká metropole viděna jako město s bohatou židovskou kulturou a zachovalou židovskou architekturou. Praha je navíc popisována jako romantické město s milými lidmi, kteří jsou v průvodcích zasazeni do kontextu postkomunismu a trendu přibližovat se Západu. Češi tedy prý mají určité koníčky, které mají své kořeny v minulém režimu a také mají tendenci učit se a dělat to, co je považováno za moderní ve společnostech západních. V neposlední řadě je o Praze psáno v kontextu bezpečnosti, a Praha je zobrazována jako bezpečné město, kde jsou násilné činy pouze ojedinělé, ale je třeba si v něm dávat pozor na drobné krádeže a podvody.
Řecké divadlo jako architektonická památka
Kohoutová, Aneta ; Ondřejová, Iva (vedoucí práce) ; Stančo, Ladislav (oponent)
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá architekturou řeckých divadel. Seznamuje nás nejen s architektonickými prvky v rámci výstavby divadel v jednotlivých oblastech, které Řekové obývali, ale také i se vznikem a vývojem divadelních představení. Divadla jsou v každé kapitole členěna abecedně na divadla řecká, maloasijská, Velkého Řecka a řecko- římská. U každého divadla je podán popis výstavby a zásadních změn, jakými byly přestavby a úpravy během helénistického a římského období. V příloze jsou znázorněny půdorysy divadel, dle nichž si můžeme udělat konkrétní představu o jednotlivých vývojových fázích. Závěr práce je věnován hercům, sboru a jejich přednesu, maskám a krojům. Důležitou součástí divadel byla i jejich dekorace, samotné obecenstvo a vstupenky. V závěru také sledujeme vývoj řeckému mimu, který se stal velmi oblíben v jižní Itálii a na Sicílii, kde se označovaly za tzv. flyaky. Klíčová slova: divadlo, theatron, skéné, orchéstra
Poznáváme svou vlast
Kůsová, Veronika ; Hanzová, Marie (vedoucí práce) ; Pávková, Jiřina (oponent)
v českém jazyce Práce se zabývá činnostmi, které úzce souvisejí s oblastí kulturní propedeutiky, ale také obecné pedagogiky, tělesné výchovy a dalších příbuzných oborů. Autorka vychází z letité osobní zkušenosti. Cílem práce je přiblížit široké pedagogické, ale i laické veřejnosti jeden ze způsobů, jak nenásilnou a zajímavou formou představit dětem kulturní a vlastivědné dědictví naší země, učit je vážit si vlastního národa a vytvořit si vlastní kulturně společenskou identitu.
Analýza vývoje cestovního ruchu v Českém ráji a jeho perspektivy
Maděrová, Vendula ; Prášilová, Marie (vedoucí práce) ; Macháček, Otakar (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje cestovního ruchu v Českém ráji na základě vybraných ukazatelů. Teoretická východiska práce poskytují informace o definici, subjektech a typologii cestovního ruchu, dále jsou zde charakterizovány služby cestovního ruchu a vztah cestovního ruchu k národnímu hospodářství a regionálnímu rozvoji. Následně je blíže představen turistický region Český ráj a vybrané památky (zřícenina hradu Trosky, zámek Sychrov, rozhledna Kozákov a Muzeum Škoda Auto). Praktická část práce se zaměřuje pomocí analýzy časových řad na počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, počet nocí strávených v těchto zařízeních v letech 2005-2014 a stanovení prognóz budoucího vývoje až do roku 2018. Dále je tato část věnována analýze návštěvnosti čtyř vybraných turistických atraktivit v období 2008-2015. Na základě získaných výsledků jsou v závěru práce uvedeny nejvýznamnější faktory ovlivňující rozvoj cestovního ruchu v Českém ráji společně s návrhy a doporučením na zlepšení stávající situace.
Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice - Peru
Pulache Araujo, Juan Manuel ; Navrátilová, Miroslava (vedoucí práce) ; Vostrovská, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice. Zvolená destinace práce je Peruánská republika, která se nachází v Jižní Americe. První část bakalářské práce je zaměřena na definici teoretických východisek cestovního ruchu, zájezdové činnosti, cestovní kanceláře, cestovní agentury a destinace. Druhá část práce se soustřeďuje na charakteristiku destinace, na faktory ovlivňující cestovní ruch zvolené destinace a na hlavní destinace Peru. Další kapitola je vlastní práce, která se zaměřuje na zhodnocení nabídky podnikatelských subjektů cestovního ruchu v rámci českého trhu, dále se analyzují výsledky dotazníkového šetření tykajícího se zájezdů do Peru. V další části kapitoly se uvádí doporučení a návrhy, které jsou vytvořené na základě výsledků zhodnocení nabídky cestovních kanceláří a poptávky respondentů. V poslední části práce se dojde k závěru, který je proveden jako rekapitulace bakalářské práce, doporučení a možná řešení dané problematiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.