Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče
Matěj, Miloš ; Ryšková, Michaela
Metodika řeší způsob hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vybrané kostely Jana Václava Kosche na Děčínsku z pohledu památkové péče
Koutná, Marie ; Pospíšil, Aleš (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá třemi pozdně barokními kostely na Děčínsku z pohledu památkové péče. A to kostelem sv. Václava v Děčíně Rozbělesích, kostelem sv. Františka Xaverského v Děčíně Bělé a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Arnolticích. Všechny tři stavby jsou spojeny se jménem regionálního stavitele Jana Václava Kosche, jehož životu a dílu se ve stručnosti věnuje první kapitola. Následují pojednání o jednotlivých stavbách. U každé z nich je uvedena její historie a popis, následně je zhodnocen její současný stav a možnosti úprav a oprav v budoucnu. Cílem práce je upozornit na špatný stav významných regionálních památek a nastínit možné kroky k jejich obnově.
Architektonická studie nového využití bývalého Zemského soudu v Bruntále
Ševčíková, Alžběta ; Lýsek, Radim (oponent) ; Hrabec, Josef (vedoucí práce)
Diplomový projekt se zabývá zpracováním architektonické studie nového využití budovy bývalého zemského soudu v Bruntále s ohledem na její umístění, dispozici, regulační plán, památkovou ochranu a ekonomické zhodnocení. Obsahuje dvě možné verze jejího využití a přizpůsobení současným požadavkům a normám. Zároveň řeší úpravou bezprostředního okolí budovy v návaznosti na její potřeby a zpětným zapojením komplexu do fungujícího celku města.
Udržitelný rozvoj památek v Praze
Čámská, Kristýna ; Vajčner, Jiří (vedoucí práce) ; Pospíšil, Aleš (oponent)
Cílem diplomové práce je zmapovat vliv návštěvnosti památek v Pražské památkové rezervaci na jejich stav a udržitelnost a předložit případné návrhy na zlepšení. Mezi další výstupy práce budou kromě těchto návrhů zařazeny nové podněty na zkvalitnění situace v budoucnu, dále nové marketingové produkty a strategie, které by vedly k rozšíření udržitelného rozvoje památek a péče o ně. Teoretická část práce se věnuje obecnému vymezení pojmu Pražské památkové rezervace, základním statistikám cestovního ruchu a samotné památkové péči v pražské metropoli. Další nedílnou součástí práce jsou marketingové a demarketingové strategie regulující toky návštěvníků, jež jsou používány jednotlivými institucemi. Praktickou část tvoří převážně kvantitativní dotazníkové šetření, z něhož byly získávány odpovědi v rámci víceletého průzkumu mezi návštěvníky města Prahy, s cílem zjistit zejména motivaci zahraničních návštěvníků k cestě do Prahy, nejnavštěvovanější místa a také, zda jsou turisté s návštěvou spokojeni. V diplomové práci jsou zařazeny, popsány a zhodnoceny pouze vybrané otázky týkající se tématu. Závěrečná kapitola popisuje a předkládá návrhy na zlepšení situace podle výsledků odpovědí z dotazníků. V návaznosti na výsledky šetření jsou navrženy marketingové strategie, jež by mohly pomoci ve zkvalitnění péče o...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.