Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 373 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století
Adamová, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje lidskému vztahu k půdě a jeho proměně v závislosti na výrazných proměnách politické scény. Vztah člověka k půdě není ovlivněn a definován pouze geografickou polohou, ale také historickým vývojem daného místa a dalšími vnějšími vlivy. Jednou z vnějších podmínek je také politická situace na daném území. Mezi lety 1948 - 1989 na území nynější České republiky vládla komunistická strana, která byla specifická přístupem k osobnímu vlastnictví a k vlastnictví půdy. Komunistický režim se výrazně podepsal také na historickém vývoji Valašska - regionu, pro který bylo a stále je zemědělství a pastevectví charakteristické a na kterém byli místní lidé několik století závislí. Lidé, kteří zde vlastnili polnosti, půdu či statky najednou o své majetky začali přicházet a koncept osobního vlastnictví se začal proměňovat. Tyto změny tak ovlivnily několik generací sedláků a zemědělců, kteří na tomto území žili a žijí. Tato práce má za cíl zmapovat vliv komunistického režimu na lidský vztah k půdě na Valašsku. Teoretická část práce je věnována představení vývoje zemědělství ve 20. století, regionu Valašsko a obecnému popisu lidského vztahu k půdě a životnímu prostředí. Praktická část se pak skládá z nestrukturovaných rozhovorů se sedmi zemědělci a vlastníky půdy. Tyto rozhovory ukazují, že na...
Analýza účinnosti nástrojů ochrany lesního a zemědělského půdního fondu
Javoříková, Zuzana ; Vejchodská, Eliška (vedoucí práce) ; Pražan, Jaroslav (oponent)
Půda je nenahraditelný přírodní zdroj, základní složka životního prostředí a zdroj obživy. Nyní však dochází k nadměrnému zvyšování rozlohy zastavěné plochy, jež se zvětšuje právě na úkor kvalitní zemědělské půdy. Tím se zemědělská půda poškozuje a dochází k porušení jejích funkcí. Mezi nejzávažnější formy degradace půdy patří tzv. zábory. Zábory pozemků můžeme považovat za jeden z hlavních problémů v oblasti životního prostředí České republiky. Výstavba především na "zelené louce" má významný dopad na úbytek kvalitní zemědělské půdy, případně půdy lesní. Nástroje k ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) se na rozdíl od nástrojů ochrany lesů jeví jako neefektivní a neúčinné. Cílem této práce je objasnit, jak tyto nástroje v praxi fungují, pokusit se o jejich detailní analýzu a zodpovědět výzkumnou otázku: Jak fungují nástroje ochrany zemědělského půdního fondu v praxi a z jakého důvodu se nástroje ochrany ZPF jeví jako neúčinné? V teoretické části diplomové práce je zpracováno zakotvení dané problematiky v legislativě a teorii. Tato část se opírá především o zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a o zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Následně je zpracována analýza tématu a definovaná problematika je ověřena v praxi. Využita je kvalitativní metoda, konkrétně institucionální...
Vliv rostlin na strukturu, funkci a diverzitu společenstev bakterií
Havlíčková, Petra ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Jan (oponent)
Je známo, že složení vegetace může mít vliv na složení společenstev bakterií. V ekosystému mají bakterie mnoho funkcí, působí jako symbionti kořenů, podílejí se také na rozkladu rostlinné biomasy. Dále mohou být ovlivněny půdní chemií, ale také rostlinnými exsudáty. Některé rostliny produkují cílené exsudáty, které přitahují specifické bakterie na jejich kořeny. Bakterie s rostlinami často asociují, ale vliv rostlin na diverzitu a složení bakteriálních společenstev je stále nedostatečně prozkoumaný. Cílem této práce bylo popsat vztah mezi diverzitou a složením společenstev bakterií a diverzitou vegetace v lučním a lesním ekosystému a identifikovat další faktory, které bakteriální společenstva ovlivňují. Jako studijní oblasti byly vybrány plochy s gradientem diverzity vegetace v NPR Čertoryje a NP Šumava. Předpokládala jsem, že diverzita bakteriálních společenstev se zvyšuje s rostoucí diverzitou rostlin. Složení bakteriálních společenstev bylo charakterizováno sekvenováním 16S rRNA. Složení vegetace bylo určeno pomocí botanických snímků i pomocí molekulárních markerů trnL. V lučním ekosystému existoval pozitivní vztah mezi rostlinnou a bakteriální diverzitou pouze v nadzemních částech rostlin. V nadzemních částech rostlin bylo složení bakteriálního společenstva nejvíce ovlivněno faktorem prostoru a...
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický postup odběru vzorků hnojiv, rostlin a půdy pro stanovení rizikových prvků v agroekosystémech a dalších parametrů půdní úrodnosti: uplatněná certifikovaná metodika
Kunzová, Eva ; Menšík, Ladislav ; Hejcman, Michal ; Dostál, Jiří
Metodika přináší nejnovější poznatky o způsobech odběrů vzorků statkových, organických a organominerálních hnojiv, vzorků rostlinného materiálu a půdy pro stanovení obsahů rizikových prvků. Součástí metodiky je popis dostupných laboratorních metod pro stanovení obsahu sušiny, pH, obsahů základních živin a rizikových prvků ve vzorcích (statkových, organických a organominerálních hnojiv, rostlinného materiálu a půdy) a je popisem základních metod pro charakteristiku kvality půdní organické hmoty (POH) a je přehledem limitních hodnot rizikových prvků v hnojivech, substrátech a v půdách zakotvených v legislativních předpisech ČR. Uplatnění metodiky bude u subjektů hospodařících na orné půdě, trvalých travních porostech, konvenčním i ekologickém zemědělství, ve službách a v obchodní sféře pro zemědělství, v akreditovaných laboratořích, u zemědělských poradců i v poradenském systému MZe ČR apod. Předložené poznatky rovněž využijí pracovníci státní správy, studenti a pedagogové středních i vysokých škol, aj.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rodinný dům
Sikora, Marek ; Osička, Jan (oponent) ; Lavický, Miloš (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu. Objekt se nachází v obci Smilovice na parcele číslo 2444 katastrálního území Smilovice u Třince. Terén této parcely je rovinatý. Objekt je nepodsklepený, se dvěma nadzemními podlažími. Dvě nad sebou položené podlaží jsou věnovány garáži a obytným částem domu. Nad druhým nadzemním podlažím se nachází prostor půdy. Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pásy z prostého betonu. Svislé konstrukce tvoří tvárnice Liapor. Stropní konstrukce je navržená ze stropních panelů Liastrop. Střecha je valbová.
Metodika řádného způsobu uložení hnoje na zemědělské půdě: 2. aktualizované vydání; Certifikovaná metodika pro praxi
Svoboda, Pavel ; Wollnerová, Jana ; Kozlovská, Lada ; Klír, Jan
Předložená metodika popisuje ucelený návod na správné uložení hnoje na zemědělské půdě před jeho použitím. Zvláštní pozornost je věnována opatřením k uložení hnoje ve zranitelných oblastech stanovených v rámci akčního programu nitrátové směrnice. Při výběru vhodného místa k uložení hnoje jsou v metodice k dispozici podrobné návody, a to s využitím údajů z registru půdy (LPIS) na Portálu farmáře. Dále je uveden i vzor potřebného havarijního plánu, popřípadě jeho doplňku. Druhé aktualizované vydání reaguje na změny legislativy v roce 2016, zejména na novelu nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, která byla vydána pod č. 235/2016 Sb.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodický postup pro stanovení obsahu mikroelementů metodou Mehlich 3 a návrh hodnocení kritérií jejich obsahu v zemědělských půdách: certifikovaná metodika pro praxi
Čermák, Pavel ; Mühlbachová, Gabriela ; Káš, Martin ; Vavera, Radek ; Pechová, Miroslava
V předložené metodice jsou navržena kritéria pro stanovení obsahu mikroživin v půdách a jejich hodnocení pomocí extrakčního postupu Mehlich 3. Extrakční postup Mehlich 3 je oficiální analytickou metodou používanou v současné době v rámci systému agrochemického zkoušení zemědělských půd pro stanovení obsahu přístupného P, K, Mg a Ca. Pro tyto prvky jsou stanovena kritéria jejich hodnocení obsahu v půdách (viz. vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů). Dosavadní kritéria hodnocení pro stávající živiny jsou touto metodikou rozšířena o celkem pět dalších prvků (Cu, Fe, Mn, Zn a B), označovaných v problematice výživy rostlin jako mikroživiny. Stanovení kritérií pro více prvků umožňuje jednoduchý a nenáročný analytický postup Mehlich 3 použitelný pro celou řadu různých prvků a je již dnes využívaný v celé řadě laboratoří. Současně má velká část pracovišť k dispozici multielementární analytickou koncovku ICP-OES. Navržená kritéria budou současně sloužit široké zemědělské veřejnosti k hodnocení zásobenosti půd mikroživinami.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu
Kocum, Jiří ; Šefrna, Luděk (vedoucí práce) ; Vlček, Lukáš (oponent)
1 Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Studijní program: Geografie (Bakalářské studium) Studijní obor: Fyzická geografie a geoinformatika Jiří KOCUM Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu Remote sensing as indicator of Soil structure changing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou půdních vlastností, jejich vlivu na spektrální odrazivost půdy a využitím metod dálkového průzkumu Země v pedologii. Cílem práce je na vybraném území obce Kleneč v Ústeckém kraji, za pomoci terénního šetření a dostupných dat dálkového průzkumu vysvětlit příčinu a odhadnout možný vývoj mozaikovitosti zdejších půd, viditelných na leteckých snímcích. Na základě dosažených výsledků pak zhodnotit, zdali jsou metody dálkového průzkumu vhodnou aparaturou na řešení této problematiky. Pro tento účel byly nasbírány data z terénních šetření, leteckých a satelitních snímků. Tyto informace byly následně porovnávány a vyhodnoceny. Výsledky ukázaly odlišnost v půdních vlastnostech, které způsobují rozdílnou schopnost dlouhodobě vázat vodu. Rozdílný obsah vody v půdě následně ovlivňuje spektrální chování půdy, který se na leteckých a satelitních snímcích projeví formou mozaiky. Klíčová...
Utužení půdy jako důsledek činnosti zemědělské techniky
MASOPUST, Jan
Práce se zabývá problematikou utužené a zhutněné orné půdy zemědělskou technikou na území České Republiky. Je zde popsána problematika příčiny a vzniku utužení půdy. Dále zde řeším způsoby, jak utužení půdy předcházet, popřípadě jak nežádoucí utužení odstranit nebo minimalizovat. S přihlédnutím na faktory, které jsou s tím spjaty, jako je hmotnost soupravy, volba správných pneumatik či ekonomika pěstování rostlin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 373 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.