Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 379 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti klasifikace půd pro potřeby pozemkových úprav v České republice a ve světě
BRŮHA, Karel
Tato práce popisuje vývoj rozdělování a klasifikace půd od počátků až po současnost. Poté popisuje Taxonomický klasifikační systémem půd České republiky a srovnává ho s klasifikačními systémy používanými ve světě.
Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění
MACH, Václav
Bakalářská práce se zabývá technologiemi zpracování půdy, které se v dnešní době na našem území nejčastěji využívají, a jaký vliv mají na zhutnění půdy. Popisuje důvody vzniku zhutnění půd, následky zhutnění a působení zhutnění na půdu jako celek. Také se zaměřuje na opatření proti nežádoucímu zhutnění či jeho následnému odstranění. Dále popisuje základní pracovní operace, kterými jsou orba a kypření. Přiblíženo je zde, na jakém principu orba funguje, základní druhy pluhů a podle čeho je možné orbu rozdělit. Dále způsoby orby, které se uplatňují na pozemcích v různých podmínkách. V neposlední řadě práce poukazuje na výhody a nevýhody tohoto nejběžnějšího zpracování půdy. Stejně tak je pojednáno o technologii kypření, kde jsou uvedeny stroje, se kterými lze půdu zpracovat a co za výhody a nevýhody přináší technologie zpracování půdy bez orby. Polní pokus provedený za účelem vypracování bakalářské práce, je zaměřen na porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění. Hodnotil se zde penetrometrický odpor, dosažená hloubka při měření a vlhkost půdy. Tyto hodnoty byly naměřeny na pozemku rozděleného podle technologie zpracování půdy. První část byla zpracována konvenčně s orbou a na části druhé byla orba nahrazena kypřením. Výsledky z měření byly následně porovnány v celém profilu měření, poté do hloubky 20 cm, a nakonec ve zbylém horizontu měření. Hodnoty a porovnání jednotlivých měření jsou pro lepší názornost zapsány v tabulkách a znázorněny v grafu.
Zpracování studie revitalizace malého vodního toku
KAHUDA, Václav
Tato diplomová práce se zabývá navracením upravených koryt drobných vodních toků do přirozeného stavu - revitalizacemi. V teoretické části bude vysvětlena obecná úloha revitalizací vodních toků a vodního prostředí, včetně jejich vývoje, historie a uplatnění v praxi. V praktické části byl vytvořen vlastní projekt revitalizace upraveného koryta vodního toku ve stupni studie, kdy pro tuto práci byl zvolen úsek drobného vodního toku Žďárský potok v katastrálním území Žďár u Kaplice. Práce mapuje jednotlivé části vodního toku a jeho povodí s ohledem na hydrologické a geografické podmínky a navrhuje technické řešení místní revitalizace upraveného úseku vodního toku včetně podpory přirozených faktorů, zlepšení ekologicko-morfologického stavu, migrační prostupnosti a dalších vazeb na okolí vodního toku.
Půdní biologie v učebních osnovách biologie pro střední školy
HAJŠMANOVÁ, Klára
Diplomová práce se zabývá výukou půdní biologie na středních školách a víceletých gymnáziích. Prozkoumává dostupné učebnice biologie a hodnotí jejich obsah týkající se půdní biologie. Součástí práce je průzkum mezi učiteli biologie zaměřený na současnou výuku, dostupnost materiálu a požadavky učitelů k výuce půdní biologie na jednotlivých školách. V závěru navrhuji vzdělávací projekt, zaměřující se na význam půdy.
Magnetická identifikace a charakterizace andozemí v České republice
Rainer, Sabina ; Grison, Hana (vedoucí práce) ; Borůvka, Luboš (oponent)
Cílem diplomové práce je pomocí magnetických metod identifikovat a charakterizovat půdy s andickými vlastnostmi. Primárně bude analyzována půda z oblasti Velký Roudný v Nízkém Jeseníku. Jedná se pravděpodobně o jedinou známou lokalitu na území České republiky, na které byl popsán výskyt andozemě. Magnetická měření budou probíhat jak v terénu, tak v laboratoři, a budou doplněna o geochemické analýzy nezbytné k přesné pedologické charakterizaci. Magnetická data budou interpretována ve smyslu geologických a environmentálních podmínek. Výsledky budou porovnány s vlastnostmi andozemí z Centrálního masívu ve Francii.
Omezení vlastnického práva k půdě
Trčková, Michaela ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu jednotlivých institutů, které ve svém důsledku znamenají omezení v dispozici s předmětem vlastnického práva. Pro účely této diplomové práce je předmětem vlastnického práva půda, resp. pozemek ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, jakožto individualizovaná část zemského povrchu, která je vyznačena hranicí, proto kde autorka uvádí "půda", má se za to, že tím rozumí pozemek. Cílem této diplomové práce je podrobná analýza jednotlivých právních úprav, které obsahují restrikce vlastnického práva k pozemku. Je bezesporu jisté, že téma diplomové práce je co do rozsahu opravdu široké, proto se autorka rozhodla na úvod provést rozbor základních pojmů, kterými jsou půda, nemovitá věc, pozemek, parcela a závěrem vlastnické právo, na které bylo navázáno kapitolou druhou, která poskytuje exkurz do problematiky omezení vlastnického práva z pohledu ústavního pořádku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale i příčin, které vedou k zakotvení restrikcí vlastnického práva v právním řádu. Stěžejními částmi této diplomové práce jsou kapitoly tři a čtyři, které analyzují jednotlivé instituty problematiky omezení vlastnického práva k půdě z pohledu veřejného a soukromého práva. Poukazují i na některé problémové otázky, které právní úprava obsahuje,...
Proměny vztahu člověka k půdě na Valašsku ve 20. století
Adamová, Lucie ; Zicha, Zbyněk (vedoucí práce) ; Samek, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se věnuje lidskému vztahu k půdě a jeho proměně v závislosti na výrazných proměnách politické scény. Vztah člověka k půdě není ovlivněn a definován pouze geografickou polohou, ale také historickým vývojem daného místa a dalšími vnějšími vlivy. Jednou z vnějších podmínek je také politická situace na daném území. Mezi lety 1948 - 1989 na území nynější České republiky vládla komunistická strana, která byla specifická přístupem k osobnímu vlastnictví a k vlastnictví půdy. Komunistický režim se výrazně podepsal také na historickém vývoji Valašska - regionu, pro který bylo a stále je zemědělství a pastevectví charakteristické a na kterém byli místní lidé několik století závislí. Lidé, kteří zde vlastnili polnosti, půdu či statky najednou o své majetky začali přicházet a koncept osobního vlastnictví se začal proměňovat. Tyto změny tak ovlivnily několik generací sedláků a zemědělců, kteří na tomto území žili a žijí. Tato práce má za cíl zmapovat vliv komunistického režimu na lidský vztah k půdě na Valašsku. Teoretická část práce je věnována představení vývoje zemědělství ve 20. století, regionu Valašsko a obecnému popisu lidského vztahu k půdě a životnímu prostředí. Praktická část se pak skládá z nestrukturovaných rozhovorů se sedmi zemědělci a vlastníky půdy. Tyto rozhovory ukazují, že na...
Analýza účinnosti nástrojů ochrany lesního a zemědělského půdního fondu
Javoříková, Zuzana ; Vejchodská, Eliška (vedoucí práce) ; Pražan, Jaroslav (oponent)
Půda je nenahraditelný přírodní zdroj, základní složka životního prostředí a zdroj obživy. Nyní však dochází k nadměrnému zvyšování rozlohy zastavěné plochy, jež se zvětšuje právě na úkor kvalitní zemědělské půdy. Tím se zemědělská půda poškozuje a dochází k porušení jejích funkcí. Mezi nejzávažnější formy degradace půdy patří tzv. zábory. Zábory pozemků můžeme považovat za jeden z hlavních problémů v oblasti životního prostředí České republiky. Výstavba především na "zelené louce" má významný dopad na úbytek kvalitní zemědělské půdy, případně půdy lesní. Nástroje k ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) se na rozdíl od nástrojů ochrany lesů jeví jako neefektivní a neúčinné. Cílem této práce je objasnit, jak tyto nástroje v praxi fungují, pokusit se o jejich detailní analýzu a zodpovědět výzkumnou otázku: Jak fungují nástroje ochrany zemědělského půdního fondu v praxi a z jakého důvodu se nástroje ochrany ZPF jeví jako neúčinné? V teoretické části diplomové práce je zpracováno zakotvení dané problematiky v legislativě a teorii. Tato část se opírá především o zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a o zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Následně je zpracována analýza tématu a definovaná problematika je ověřena v praxi. Využita je kvalitativní metoda, konkrétně institucionální...
Vliv rostlin na strukturu, funkci a diverzitu společenstev bakterií
Havlíčková, Petra ; Baldrian, Petr (vedoucí práce) ; Kopecký, Jan (oponent)
Je známo, že složení vegetace může mít vliv na složení společenstev bakterií. V ekosystému mají bakterie mnoho funkcí, působí jako symbionti kořenů, podílejí se také na rozkladu rostlinné biomasy. Dále mohou být ovlivněny půdní chemií, ale také rostlinnými exsudáty. Některé rostliny produkují cílené exsudáty, které přitahují specifické bakterie na jejich kořeny. Bakterie s rostlinami často asociují, ale vliv rostlin na diverzitu a složení bakteriálních společenstev je stále nedostatečně prozkoumaný. Cílem této práce bylo popsat vztah mezi diverzitou a složením společenstev bakterií a diverzitou vegetace v lučním a lesním ekosystému a identifikovat další faktory, které bakteriální společenstva ovlivňují. Jako studijní oblasti byly vybrány plochy s gradientem diverzity vegetace v NPR Čertoryje a NP Šumava. Předpokládala jsem, že diverzita bakteriálních společenstev se zvyšuje s rostoucí diverzitou rostlin. Složení bakteriálních společenstev bylo charakterizováno sekvenováním 16S rRNA. Složení vegetace bylo určeno pomocí botanických snímků i pomocí molekulárních markerů trnL. V lučním ekosystému existoval pozitivní vztah mezi rostlinnou a bakteriální diverzitou pouze v nadzemních částech rostlin. V nadzemních částech rostlin bylo složení bakteriálního společenstva nejvíce ovlivněno faktorem prostoru a...
Long-term field experiments and their contribution to environmentally balanced agriculture: Abstract proceedings of the international colloquium and of the workshop Unbalanced potassium plant nutrition: causes, consequences and threats
Madaras, Mikuláš ; Stehlíková, Iva ; Teplá, Daniela
Sborník z vědeckého semináře na téma dlouhodobých polních pokusů a jejich přínosu pro environmentálně vyvážené zemědělství se zaměřením na nevyváženou bilanci draslíku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 379 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.