Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stravitelnost krmiv pro kapra obecného
MAREŠ, Josef
Tato bakalářská práce testuje a vyhodnocuje složení a bilanční stravitelnost různých druhů krmiv i různých ingrediencí použitelné pro krmení kapra obecného. V práci se dále posuzuje vhodnost jednotlivých ingrediencí na základě stravitelnosti samostatných živin. Z výsledků vyplývá, že správnou kombinací krmiv dojde ke zlepšení efektivity v chovu kapra obecného, sníží se spotřeba krmiva, zvýší se přírůstek. V neposlední řadě by mělo dojít ke snížení negativního dopadu přikrmování na kvalitu vodního prostředí. Bakalářská práce sumarizovala doposud známé hodnoty stravitelnosti u jednotlivých krmných ingrediencí pro kapra. Následně se zabývala vlastním experimentem, který byl časově velmi náročný. Podařilo se potvrdit některé již známé hodnoty, ale také zjistit úplně nové informace o hodnotách obsahu jednotlivých komponent v krmivech a jejich následné využitelnosti. Výsledky pro pšenici a kukuřici byly porovnány s naměřenými hodnotami jiných autorů. Tritikále, dafnie a larvy pakomára byly pro experiment použity prvně, tudíž hodnoty nebylo možné porovnat, ale podařilo se analyzovat základní informace, které dobře poslouží pro další výzkum v této oblasti. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u obilovin byl: 16 % obsahu bílkovin a stravitelnost 64 %, obsah tuků 2 % a stravitelnost 70 %, obsah BNLV 74 % a stravitelnost 74 %. Obsah vlákniny 5 % a popelovin 2 % s velmi nízkou stravitelností. Obsah fosforu 0,6 % a stravitelností 30 %. Průměrný obsah jednotlivých parametrů u přirozené potravy byl: obsah bílkovin 55 % a stravitelnost 86 %, obsah tuků 5 % a stravitelnost 74 %, BNLV 20 % a stravitelnost 41 %, obsah vlákniny 7 % a stravitelnost 8 %, obsah popelovin 14 % a stravitelnost 30 %, obsah fosforu 1,2 % a stravitelnost 74 %. Výsledným prvkem bylo stanovení nejvhodnějšího krmení pro rybniční akvakulturu. Dle dostupných výsledků se jedná o pšenici v kombinaci s přirozenou potravou. Pšenice je velmi energeticky bohatá, ovšem má nízký podíl bílkovin. Naopak přirozený potrava je bohatá na dobře využitelné bílkoviny. Optimální poměr přirozené potravy a pšenice byl 0,25:2. V tomto poměru dokážeme ideálně splnit nutriční požadavek kapra obecného (31 % stravitelných bílkovin, 0,6-0,7 % fosforu, ~3200 kcal?kg-1 stravitelné energie). Vhodným využitím krmiva jsme schopni snížit negativní vliv na kvalitu vody, a to je do budoucna jeden z hlavních cílů.
Vliv dusíkatého hnojení a sucha na kvalitu pšeničného zrna v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého
Moravcová, Gabriela ; Vránová, Dana (oponent) ; Hrstka, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá vlivem dusíkatého hnojení, sucha a UV záření na kvalitu pšeničného zrna v podmínkách normální a zvýšené koncentrace oxidu uhličitého. Teoretická část se zabývá globálními změnami klimatu, skleníkovými plyny a hlavně vlivem zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na rostliny. Rovněž je zde pojednáno o vlivu zvýšené hladiny oxidu uhličitého na kvalitu pšeničného zrna. V experimentální části byl ve vzorcích pšenice stanoven celkový obsah dusíku Kjeldahlovou metodou, obsah suchého i mokrého lepku, dále byla provedena stanovení na zjištění Zelenyho sedimentačního indexu, čísla poklesu a obsahu škrobu. Výsledky této studie potvrdily ovlivnění kvality pšeničného zrna působením zvýšené koncentrace CO2, dusíkatého hnojení, sucha i UV záření. Nejprůkaznější bylo ovlivnění zrna dusíkatou výživou, hnojení pozitivně ovlivnilo kvalitu zrna, došlo k nárůstu obsahu hrubé bílkoviny, zvýšil se obsah lepku i hodnoty Zelenyho sedimentačního testu, a také číslo poklesu. V důsledku nárůstu obsahu bílkovin došlo také k poklesu obsahu škrobu. Vlivem zvýšené hladiny oxidu uhličitého došlo k poklesům obsahu bílkovin i lepku, hodnot Zelenyho sedimentačního testu i čísla poklesu a naopak k nárůstu obsahu škrobu. Pokles hodnot Zelenyho sedimentačního testu vlivem zvýšené koncentrace CO2 byl plně kompenzován dusíkatým hnojením.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.