Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 485 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku
Sochorová, Denisa ; Nováková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vařeková, Jitka (oponent)
Název: Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku Cíle: Cílem práce je zhodnocení úrovně grafomotoriky v Mateřské škole u dětí předškolního věku a zhodnocení vlivu psychomotorických cvičení a her na rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí. Metody: Jedná se o kvaziexperiment, jež pracuje s cíleným výběrem skupiny probandů, a to dětí z konkrétní Mateřské školy. Bylo vybráno celkem 12 dětí a rozděleno po šesti na skupinu výzkumnou a kontrolní. Obě skupiny zahrnují celkem šest probandů, čtyři chlapce a dvě děvčata. Úroveň grafomotoriky byla testována pomocí testu kresby postavy a testů z baterie MABC-2. Zároveň se jedná o kvalitativní výzkum, kde se sleduje kvalita provedení jednotlivých úkolů a hygiena psaní na základě nestandardizovaného pozorování. Výsledky: Výsledky výstupních testů ukázaly zlepšení kontrolní skupiny dětí, u nichž nebyly aplikovány psychomotorické hry. Obě skupiny měly lepší výstupní výsledky u testů kresby postavy i u testů jemné motoriky z baterie MABC-2. Klíčová slova: Psychomotorické aktivity, dětská kresba, grafomotorické dovednosti, předškolní věk, kresba postavy, jemná motorika
Rozvoj jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku
Starková, Michaela ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku v běžné mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení základní terminologie a zmapování problematiky dítěte s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole na základě analýzy odborné literatury. Předmětem empirické části práce je diagnostika jednotlivých jazykových rovin a individuální příprava pro vstup do základní školy u konkrétního dítěte s odlišným mateřským jazykem. Empirická část je zpracována formou případových studií. Šetření bylo realizováno ve vybrané mateřské škole, kde došlo ke zhodnocení úrovně jazykových kompetencí u sedmi dětí-cizinců v předškolním věku a k následnému srovnání výsledků testů po šesti měsících. Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem, identifikovat jejich komunikační obtíže v jednotlivých jazykových rovinách, najít vhodné metody a postupy pro práci s těmito dětmi a zhodnotit přínos pravidelné individuální intervence. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že se u všech sledovaných dětí s odlišným mateřským jazykem objevují komunikační obtíže ve všech jazykových rovinách. Výsledky kontrolní diagnostiky pak jasně ukazují, že individuální intervence zaměřená na podporu českého jazyka...
Diagnostika a rozvoj dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
Ondráčková, Zdenka ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možností diagnostiky a rozvoje úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, vzhledem k nezbytnosti daných schopností při osvojování si základních školních dovedností, tzn. čtení, psaní a počítání. Děti se sluchovým postižením jsou v této oblasti specifickou skupinou, protože se u nich mohou vyskytnout obtíže při získávání informací z majoritní auditivní společnosti, a tudíž i s osvojováním si potřebných znalostí. Jedním z cílů zde představené práce je zjistit, jaké diagnostické materiály jsou vhodné a vypovídající pro práci s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku, zda to jsou testy primárně vyhrazené pro tuto skupinu dětí nebo lze efektivně používat testové baterie určené pro děti slyšící. Druhým cílem této práce je určit, zda a v jak významné míře dojde ke zlepšení výsledků testů za období, kdy s dětmi probíhala řízená činnost v porovnání s dobou, kdy s nimi podobné aktivity nebyly realizovány. S vybranými dětmi se sluchovým postižením probíhalo půlroční výzkumné šetření, kdy byly opakovaně testovány pomocí dvou různých diagnostických materiálů. Ve druhé části výzkumu s těmito dětmi probíhala záměrná práce, která měla přispět k rozvoji jejich dílčích funkcí. Z předložené analýzy získaných dat lze zodpovědět výzkumné otázky,...
Hodnocení projektu Děti na startu
Loušová, Kristýna ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Carboch, Jan (oponent)
Název: Hodnocení projektu Děti na startu Cíle: Cílem mé bakalářské práce je hodnocení projektu Děti na startu, jeho dostupnost a obsah tréninků. Metody: V teoretické části práce se zabývám základními pojmy. Zpracovávám základní problematiku a rozvoj pohybových schopností dětí předškolního a mladšího školního věku. Vycházím z odborné literatury, kterou publikuji, a která se věnuje tomuto tématu. Výzkumná část se věnuje projektu Děti na startu jako takovému. Představuji tento projekt, jeho cíle a základní principy. V této části hodnotím projekt, jak z pohledu rodičů dětí, samotných dětí, tak i mého, a to díky znalostem teoretické problematiky. Práce si klade za cíl hodnocení projektu především na Kladensku, kde má projekt širokou základnu. Výsledky: Z výsledků výzkumné části bakalářské práce vyplývá spokojenost rodičů, jejichž děti jsou zapojeny do projektu, a to jak z hlediska obsahu kurzu, tak i s odborností vedení tréninkových jednotek. Klíčová slova: Předškolní věk, mladší školní věk, pohybové schopnosti, všestrannost, Děti na startu
Návrh centra pro námětové hry dětí v předškolním zařízení
Aujeská, Nikol
Aujeská N. Návrh centra pro námětové hry dětí v předškolním zařízení. Bakalář-ská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou realizací centra pro námě-tové hry. Námětové centrum divadlo bude sloužit dětem ke hře a k jejich vše-strannému rozvoji. Práce je koncipována tak, aby zjištěné informace, které jsou uvedeny v literární části, sloužily jako zdroj materiálu pro samotnou vlastní práci. Teoretická část se zabývá charakteristikou vývoje dítěte předškolního věku, jeho motorickým, kognitivním a emočním vývojem. Dále jsou zde popsány poža-davky na dětský nábytek obsahující normy a vyhlášky, týkající se bezpečnostních a hygienických požadavků. V práci jsou také popsány tělesné proporce předškol-ních dětí a jejich potřeby a také typologické rozdělení nábytku v mateřských ško-lách. Poslední kapitola se zabývá prostředím mateřské školy, kde jsou popsány pojmy jako podnětné prostředí, dramatika v mateřské škole a centra aktivit, které byly důležité při tvorbě vlastní práce. Součástí praktické části je rešerše současné nabídky divadel pro předškolní zařízení a následný průzkum divadel v mateřských školách. Návrh je vytvořený primárně pro potřeby Mateřské školy Skřivánek. Je ale možné ho s malými úpravami použít i do jiného veřejného interiéru. Konečná po-doba návrhu vychází z poznatků získaných v teoretické části práce a při odbor-ných konzultacích. Návrh je zpracován formou 3D vizualizace v programu 3ds Max a doplněn výkresovou dokumentací.
Rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní v mateřské škole s programem Začít spolu a běžné mateřské škole
Sialini, Kateřina ; Laufková, Veronika (vedoucí práce) ; Ronková, Jolana (oponent)
Diplomová práce se zabývá zjištěním schopností a dovedností předcházejících čtení a psaní u dětí z mateřských škol s programem Začít spolu a u dětí z běžných mateřských škol. Teoretická část práce se zaměřuje na vysvětlení školní zralosti a školní připravenosti, rozbor dovedností předcházejících čtení a psaní, rozbor Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání z pohledu těchto dovedností a představení zásad práce mateřských škol s programem Začít spolu. Cílem praktické části bylo zjistit, na jaké úrovni jsou děti předškolního věku v oblasti schopností a dovedností přecházejících čtení a psaní programem v MŠ Začít spolu a v běžné MŠ. Data byla získána využitím smíšeného designu výzkumu. Jako metody sběru dat byly použity dotazník pro pedagogy, pozorování, pracovní listy a didaktická hra. Výzkum byl prováděn ve dvou obdobích - v září 2018 a v květnu 2019. V září 2018 se výzkumu zúčastnilo celkem 108 dětí. V květnu 2019 se výzkumu zúčastnilo celkem 105 dětí. Dále byl výzkum metodou dotazníku proveden u 11 pedagogů. Výsledek průzkumné sondy je, že děti z MŠ s programem Začít spolu dosáhly v pracovních listech celkově lepších výsledků nežli děti z běžných MŠ, a to v září 2018 i v květnu 2019. V aktivitě, která se zaměřovala na dovednost rozpoznávat a vytvářet rýmy, dosáhly v září 2018 děti z...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 485 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.