Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy
Škopová, Kateřina ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název: Vnímání rizika a postoje k riziku mladých skautů z různých zemí Evropy. Cíle: Cílem práce bylo zjistit rozdíly ve vnímání rizika a postojích k riziku mezi mladými skauty z různých zemí Evropy. Metody: Dotazníkového šetření se účastnilo 126 respondentů z 18 zemí Evropy. Výzkumný soubor tvořili skauti ve věkové kategorii Roveři a Rangers, tedy 16 - 25 let. Mezi respondenty bylo 66 mužů a 60 žen. Dotazníky Risk orientation questionnaire byly dále zpracovány a vyhodnoceny za použití základních statistických metod jako medián či aritmetický průměr. Pro konkrétnější porovnání byla data také analyzována Pearsonovým korelačním koeficientem a faktorovou analýzou tak, že mezi sebou byly porovnány jednotlivé prvky dotazníků (pohlaví, vybrané země, podobnost u jednotlivých odpovědí). Pro některá porovnání byly vybrány pouze země s vyšším počtem respondentů (≥ 9). Norsko, Švédsko, Finsko, Island a Dánsko byly sloučeni do jedné kategorie Skandinávie. Výsledky: Aritmetický průměr a medián neukázaly u zemí s vyšším počtem respondentů (≥ 9) na žádné výrazné rozdílnosti ve vnímání a postojích k riziku. Drobné odchylky byly nalezeny pouze u České Republiky, Německa a Portugalska. Při porovnání mužů a žen byly nalezeny drobné rozdíly u otázek 5 a 6 (medián se liší o 1). Ve zbytku nebyly nalezeny statisticky...
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Lesní mateřská školka jako cesta k přirozenosti
CVRČKOVÁ, Luisa
Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a příroda dítě v předškolním věku a v neposlední řadě poukazuje na roli pedagoga - průvodce v LMŠ. V případové studii v rámci kvalitativního výzkumu je zde představena jedna konkrétní LMŠ, její vznik a trvání až do dnešních dnů. Dále se zde formou hloubkových rozhovorů rozkrývají motivy rodičů k návštěvování takového typu zařízení i motivy pedagogů průvodců pracujících v tomto typu zařízení. LMŠ zde vystupují jako určitý fenomén, jakýsi návrat k něčemu přirozenému, člověku i přírodě blízkému.
Botanikova expanze
Netočný, Martin ; ŠIMŮNEK, Michal (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
V kontextu tuzemské vědecké scény se v současné době pohybuje několik postav, jejichž aktivita v mnoha ohledech výrazně převyšuje oblast exaktního bádání. Projekty, kterými se zabývají, naplňují původní diskurs jejich primární oblasti zájmu, svými kvalitami však často převyšují vědecký půdorys a inklinují k řadě interdisciplinárních přesahů. Jedním z nezpochybnitelných aspektů těchto prací je výrazná akcentace estetického nahlížení dané problematiky. Téměř obsesivní tenzi můžeme v kontextu výše popsaného vysledovat v celoživotní práci botanika Jana Alberta Šturmy, jemuž vědecké chápání expanzivních rostlin na našem území zdaleka nestačí a samovolně se tímto posouvá k vykročení do prostoru současného výtvarného umění. Jeho akce vykazují řadu formálních podobností s oblastí československého undergroundu 60. a 70. let, především pak dění kolem kapel The Primitives Group, Plastic People of the Universe a Dg. 307. Dosud realizované landartové instalace jsou tedy typické svou intuitivní nespoutaností a inklinací k pseudosakrální tématice. Tato práce si klade za cíl zmapovat na půdorysu kreativního výzkumu vybrané projekty Alberta Šturmy a pomocí zúčastněného pozorování popsat ty stávající.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou", je rozdělena na dvě části, na teoretickou část Toulky přírodou a praktickou část videoart. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie a antropologie. V teoretické části se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme a tím jaký na nás má vliv. Praktický výstup reaguje na současné trendy environmentální tvorby. Toulky přírodou zaznamenávám na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Je to ukázka toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí.
Právní aspekty pohybu a pobytu osob ve volné přírodě
Dousková, Pavla ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Právní aspekty pohybu a pobytu osob v přírodě Abstrakt Tato práce se zabývá právním rámcem pohybu a pobytu fyzických osob v přírodě, tzn. mimo zastavěná území. Řešený právní rámec je aktuální k 30.8. 2018 Práce popisuje právní možnosti a limity pro chování fyzických osob, které se v přírodě pohybují nebo v ní pobývají. Tento rámec je popisován v kontextu ochrany přírody a krajiny. Práce se nejprve stručně věnuje obecnému vymezení jednotlivých pojmů příroda, osoba, pohyb a pobyt. Řešená problematika je strukturována do kapitol podle jednotlivých typů území, řeší tedy pohyb a pobyt v lese, na zemědělských pozemcích, na vodě a v jeskyních. Dále jsou zmíněna specifika pro zvláště chráněná území a věci obecné platnosti, tedy právní rámec upravující vztah k rostlinám a živočichům, pobyt v přírodě přes noc, zejména problematiku táboření a bivakování v české přírodě, a samostatná kapitola je věnována i sankcím, které hrozí osobám porušujícím právní předpisy upravující pohyb a pobyt osob. Pro snazší orientaci osob přímo v terénu je popsáno značení, které se v něm užívá spolu s jeho významem. Speciální kapitola je také věnována pobytu osob v přírodě přes noc, kde je řešena zejména problematika výkladu pojmů táboření, nocování a bivakování v kontextu kauzy Martina Hyťhy. Práce je přínosná hlavně tím, že shrnuje na...
Mateřská škola v Brně
Gladiš, Filip ; Sátora,, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro celé okolí stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou přístupnou z terénu. Navržený předprostor reaguje na stezku spojující veřejný park Obilní trh s hradem Špilberk. Školka má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo sousedí se vzdělávací institucí Otevřenou zahradou Nadace partnerství. Návrh se snaží pojmout primární výchovu dětí z enviromentálního hlediska a snaží se děti dostat do kontaktu s přírodou a přírodními materiály. Z tohoto důvodu jsou navržena pobytová okna vysunutá z přední fasády, různých velikostí a různých pozic, ve kterých mohou děti trávit čas. Ta zároveň vytváří určitý výraz budovy, který je hravý, a díky dřevěnému obkladu fasády působí také odlehčeně. Dřevěná fasáda vybíhá metr nad konstrukci střechy a tvoří tak zároveň zábradlí pochozí střechy. Objekt je navržen jako veřejná budova se vzdělávací funkcí pro děti předškolního věku. Jedná se o dvě oddělení o kapacitě 48 dětí, s lehárnami v hernách, jídelnou, šatnou, ředitelnou, přípravnou a nezbytným zázemím. Tvar budovy vytváří přirozenou bariéru mezi veřejným prostorem a soukromou zahradou mateřské školy.
John Steinbeck and His Attachment to the Landscape of California
KAŠŤÁK, Nicholas
Práce se bude v perspektivě ekokritického čtení zabývat drobnějšími literárními útvary amerického prozaika Johna Steinbecka (Tortilla Flat, Cannery Row, The Wayward Bus) a pokusí se o definici prostředí Steinbeckovy prózy, jeho vnímání prostředí a popisu krajiny včetně charakteristiky postav, které přírodním podmínkám čelí a krajinu Steinbeckovy literární Kalifornie obývají. V úvodní části se práce teoreticky zaměří na problematiku ekokritiky jako současného literárního přístupu k prostředí a krajině románů. Jádrem práce bude aplikace ekokritických teoretických východisek na tvorbu Johna Steinbecka, především na jeho vnímání prostoru, přírody a krajiny. Součástí práce bude kapitola zpracovávající Steinbeckovu biografii a jeho spjatost a přírodou a krajinou západního pobřeží USA.
Výukový program pro žáky 1 st. ZŠ zaměřený na společenstvo lesa
PAPEŽOVÁ, Šárka
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a realizaci výukového programu společenstvo lesa pro žáky 1. stupně základní školy. V literární části se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty přímého studia přírody a popisuje vhodné metody a formy výuky v kontextu aktivního učení. Determinuje legislativní rámec vzdělávání o přírodě na 1. stupni a vymezuje obsah učiva o lese. Popisuje podmínky vzniku výukového programu, jeho návrh, realizaci v praxi a reflexi praxe. V závěru pak diskutuje možnosti využití vytvořeného výukového programu pro další základní školy. Tato diplomová práce vznikla v rámci projektu GAJU 118/2016/S.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.