Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pěstební a obnovná opatření pro silniční stromořadí v okrese Karviná
Holešová, Hana
Aleje a stromořadí v české krajině doprovázejí cesty již několik století. V průběhu času se však jejich podstata a význam změnily a v současnosti se vedou o jejich existenci diskuze. Diplomová práce se zaměřuje na složitost problematiky a aktuální vývoj tohoto tématu. V praktické části navazuje na autorkou dříve provedené analýzy v okrese Karviná. A zabývá se návrhy managementu péče a obnovy pro modelová stromořadí. V metodické části jsou vybrána tři stromořadí odlišných vlastností podél komunikací I. třídy. Ty poukazují na hlavní problémy a limity, které v současnosti omezují aleje v další péči a obnově. Je hodnocen jejich aktuální stav a vytvořen návrh pěstebních opatření a několik variant řešení pro další zachování. Návrhy jsou podloženy ukázkovým rozpočtem nákladů a mapovými podklady. Následně jsou výsledky shrnuty do podkladů, které je možné uplatnit při správě o silniční stromořadí v daném okrese.
Vliv pěstebních opatření na mechanické vlastnosti dřeva borovice lesní
Schönfelder, Ondřej ; Zeidler, Aleš (vedoucí práce) ; Bílek, Lukáš (oponent)
Smyslem této práce je posoudit vliv pěstebních opatření na vybrané mechanické vlastnosti borovice lesní z oblasti Doks a Plasy. Jednotlivé oblasti jsou charakterizovány porosty, které jsou typické pro danou lokalitu. Z oblasti Doks byly vybrány 3 porosty a z oblasti Plasy 2 porosty. Z každého porostu byly vybrány reprezentativní stromy, které byly skáceny, a byl z nich vyroben zkušební materiál. Na zkušebních vzorcích byla zjišťována hustota při 12% vlhkosti, mez pevnosti v ohybu, modul pružnosti v ohybu, rázová houževnatost v ohybu a mez pevnosti v tlaku ve směru vláken. Veškeré zkoušky probíhaly dle normalizovaných postupů. Pomocí statistických metod bylo zjištěno, že statisticky významné hodnoty v porovnání oblastí byly zjištěny pouze u hustoty. Zbylé zkoumané vlastnosti byly v rámci oblastí statisticky nevýznamné. Avšak při posouzení jednotlivých porostů analýzou rozptylu byl, ve většině posuzovaných vlastností shledán statisticky významný rozdíl. Z toho lze usuzovat, že vlastnosti dřeva borovice jsou závislé na stanovišti. Při posouzení vlastností v horizontální rovině kmene byly zjištěny výsledky statisticky významné, které se vyskytovaly u všech zkoušených vlastností. Z toho plyne, že poloha dřeva v kmeni má na mechanické vlastnosti vliv. Dále byly jednotlivé výsledky posuzovány z hlediska závislostí na hustotě dřeva. Ve většině případů se prokázala střední až vysoká závislost.
Speciální tvarovací řezy dřevin v krajinářské architektuře
Haluzíková, Martina
Diplomová práce na téma téma "Speciální tvarovací řezy dřevin v krajinářské architektuře" se věnuje problematice tvarování dřevin. Řeší také otázky spojené s kvalitou a kvantitou péče o vegetační prvky. Uvedeny jsou nejen vegetační prvky v historických zahradách, ale také současné moderní tvarované prvky ve veřejné zeleni. Smyslem práce je poukázat na odlišné přístupy organizací v oblasti tvarování dřevin. Prostřednictvím různých technik řezu, v různých rovinách, ať už se jedná o biologickou, kompoziční či ekonomickou. V práci je také zmíněna stručná historie spojená s tvarováním, pěstební možnosti a techniky speciálního tvarovacího řezu, používané sortimenty dřevin, ale také současné trendy a jejich příklady v zahradní a krajinářské architektuře. Praktická část práce je věnována konkrétním vegetačním prvkům v objektech zahradní a krajinářské architektury. V historických zahradách Kroměříže a Milotic byly zvoleny vegetační prvky loubí. Ve veřejné zeleni měst Hradec Králové a Lázně Bohdaneč byly vybrány moderní tvarované prvky do deštníků a ramen. Výsledky terénních průzkumů řeší aktuální stav péče, ale také jeho návrh na zlepšení.
Regenerace památných stromořadí a systémy péče
Provazníková, Nicole
Tato diplomová práce je zaměřena na metody a možnosti péče o památné stromy. Pro zpracování práce byly vybrány reprezentativní památné aleje (Lipová alej v Rosicích u Brna a Novodvorská alej v CHKO Moravský kras). Na základě provedené analýzy typologie a příčin poškození vyskytujících se na daných památných stromech v aleji, jsou v práci navrhnuty vhodná pěstební opatření, která by zajistila odpovídající funkčnost, stabilizaci, zastavení či zpomalení procesu chátrání - rozpadu jedince a jeho struktur. Všechna opatření jsou posléze podpořeny ekonomickými propočty. Práce dále navrhuje vhodná marketingová opatření a možnosti zlepšení péče o dané vegetační prvky. Diplomová práce dále vychází z literárních pramenů zabývajícími historickými souvislostmi ve vazbě na památné krajinné aleje, tak i biologickými, estetickými, funkčními a ekonomickými aspekty spojenými s dalšími možnosti péče o památné stromy. Práce dále řeší platnou státní legislativu ve smyslu vyhlašování památných alejí a možných nástrojů v péči o ně. Nabízí rozbor používaných technologií v systému péče i celkový pohled na zhodnocení historických a současných trendů v ošetřování památných stromů.
Návrh rekonstrukce doprovodné vegetace vodního toku
Orságová, Kristína
Diplomová práce na téma "Návrh rekonstrukce doprovodné vegetace vodního toku" se zabývá pěstebním opatřením, které povede ke zlepšení současného stavu doprovodné vegetace. Toto téma je řešeno na konkrétním modelovém objektu. Úvodní část práce se zabývá všeobecně problematikou malých vodních toků, jejich rozdělením a charakteristikou. Obsahuje také problematiku břehová vs. doprovodná vegetace. Vymezeny jsou také funkce doprovodné vegetace. V další části se práce zabývá konkrétním modelovým objektem, širším územním vztahům oblasti a jeho přírodním podmínkám. Kriticky je zhodnocen současný stav vegetace a následně navržena rekonstrukce doprovodné vegetace.
Návrh pěstebních opatření na hřbitovech
Zimolová, Barbora
Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrh pěstebních opatření na hřbitovech. V první části se bakalářská práce věnuje obecně pojmu hřbitov a jeho historii. Rozděluje pohřebiště podle zeměpisné polohy, náboženství, zahradně-architektonického pojetí a použití. Další kapitola rozebírá použití dřevin na hřbitovech v minulosti a v současnosti. Následuje pak téma péče o areál hřbitova a jeho dřevinnou vegetaci. V praktické části je popsán postup terénního průzkumu a metodika hodnocení dřevin. Důležitou částí bakalářské práce je seznámení s modelovými objekty a inventarizace dřevin na těchto hřbitovech. Na základě analýzy dřevin jsou pak vyhotoveny návrhy pěstebních opatření a potenciály hřbitovů. V závěru práce jsou modelové objekty porovnány mezi sebou.
Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění
Velebil Jiří ; Bulíř Pavel ml. ; Vrabec Vladimír ; Andreas Michal ; Businský Roman ; Tábor Ivo
Cílem metodiky je podat návod, jakým způsobem racionálně pečovat o dřeviny v památkách zahradního umění tak, aby bylo docíleno co nejdelší doby jejich existence na stanovišti při zachování všech požadovaných funkcí. Cílem je také zohlednit různé, často protichůdné aspekty péče o dřeviny, diskutované na teoretické i praktické úrovni. Metodika může být použita jako metodická podpora jak pracovníků péče o památkové objekty, tak praktiků vykonávajících pravidelnou údržbu a péči o dřeviny v památkách zahradního umění i v jiných objektech zahradní a krajinářské tvorby. Lze ji využít i jako předlohový materiál pro pracovníky odborů životního prostředí příslušných správních orgánů. Tato metodika najde využití také jako příručka pro výuku speciálních předmětů na odborných středních nebo vysokých školách či jako praktický návod pro zájemce z řad široké veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návrh pěstebních opatření a management péče v modelovém objektu
Ženožičková, Pavla
Tato diplomová práce se zabývá historickým vývojem vegetace v zámeckém parku v Sobotíně, jejím následným zhodnocením, navržením pěstebních opatřením a stanovením managementu péče o park. V přehledu řešené problematiky je uvedena legislativa související s předkládanou prací. Také jsou v této kapitole nastíněné metodiky, které jsou používané pro inventarizaci dřevin a definován účel a použití pěstebních opatření. V kapitole Průzkumy a rozbory je systematicky popsán vznik zámeckého parku a především popsán historický vývoj kompozice parku až po současný stav. Ve výsledcích práce jsou zhodnoceny stávající dřeviny v parku a interpretovány výsledky zjištěné na základě provedené inventarizace a klasifikace dřevin. Následně vyhodnocen a popsán dendrologický potenciál parku. Podle zjištěných výsledků byly pro dřeviny v parku navrženy pěstební opatření a stanoven management péče po dobu deseti let.
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Pardubicích a Brně
Rutterová, Pavlína
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu stromů metodou vizuálního hodnocení stromů ve dvou parkových plochách v Pardubicích a Brně. Dále se zaměřuje na analýzu stavu obou stanovišť z hlediska pedologických poměrů a klimatu. Součástí bakalářské práce je i návrh vhodného pěstebního opatření pro údržbu stromů.
Analýza a porovnání stavu stromů ve dvou parkových plochách v Litomyšli a Brně
Sedláková, Kateřina
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stavu stromů pomocí metodiky vizuálního hodnocení stromů ve vybraných srovnatelných plochách a to v Litomyšli v parku u Smetanova domu a v Brně v parku Lužánky. Dále se zabývá návrhem pěstebních opatření, analýzou stavu obou stanovišť a porovnáním stavu stromů ve vybraných lokalitách v důsledku vlivu stanovištních podmínek ve dvou městech lišících se počtem obyvatel.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.