Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Raci jako kořist
MAN, Milan
Vzhledem k nárůstu počtu nepůvodních druhů raků a jejich přítomnosti na stále více lokalitách je tu i možnost jejich eliminace pomocí dravých druhů ryb. Délkové vztahy mezi kořistí a predátorem by nám mohly tuto možnost objasnit. Cílem této bakalářské práce bylo vypracování kvalitní literární rešerše o začlenění raků do potravního řetězce a zpracování odebraných vzorků okounů říčních (Perca fluviatilis) z lokality s výskytem juvenilů raka říčního (Astacus astacus). Chtěl jsem tímto ověřit možnost predace okouna říčního na juvenilních jedincích raka říčního. V analyzovaných okounech byli však nalezeni jen tři raci. Po velmi nízkém zastoupení raků v analyzovaných okounech, bylo přistoupeno k laboratornímu experimentu s tohoročky raka signálního (Pacifastacus leniusculus) a okouny. Bohužel tento experiment dopadl zcela neočekávaně. Okounům byli předloženi raci, ale ryby o ně po celou dobu experimentu nejevily žádný zájem. Výsledky analýzy potravy ukazují, že menší okouni jsou sice schopní raky pozřít, ale nejedná se o vyhledávanou složku jejich potravy. V tomto případě byla nízká frekvence výskytu raků v potravě způsobena dostatkem potravy další (larvy hmyzu) a také množstvím úkrytů v rybníce, kde byli raci odchováváni. Experimentálně se mi bohužel nepodařilo potvrdit pozitivní vztah okouna coby predátora a juvenilního raka coby kořisti. Avšak závěry ostatních studií o využití větších okounů dokazují preferenci a vysokou frekvenci výskytu juvenilních druhů raků v jejich potravě.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, J.
Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv rybářského obhospodařování na biologickou rozmanitost, hodnocení produkční činnosti a odhad škod způsobený predátory. Zpráva přináší dlouhodobé srovnání celkové úrovně eutrofizace rybníků a výskytu planktonních sinic. Podrobné výsledky monitoringu jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné zhodnocení průběhu prací a dosažených výsledků projektu podle jednotlivých zájmových okruhů - hydrobiologické hodnocení, hodnocení biodiverzity a odhad škod způsobený predátory, odhad škod způsobených kormorány a hodnocení fytofilní fauny, rybářské a provozní zajištění intenzivně sledovaných rybníků. Výsledky monitorování jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné shrnutí průběhu a dosažených výsledků. Výsledky monitoringu biologické diverzity ve sledovaných lokalitách 16 rybníků jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Stručné zhodnocení průběhu prací a shrnutí výsledků monitorování biodiverzity na lokalitách 15 rybníků v souvislosti se způsobem jejich obhospodařování. Podrobné výsledky jsou uvedeny v přílohách.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Metodická a analytická příprava projektu, který zahrnuje monitorování biodiverzity v rybnících obhospodařovanými s různou intenzitou. Byly stanoveny lokality monitorování a připraveno metodické zabezpečení terénních experimentů.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Pokorný, Jan
Zpráva shrnuje výsledky za rok 2011 a hodnotí celý průběh projektu v letech 2007 - 2011 za jednotlivé oblasti činnosti : detailní hydrobiologické sledování, extenzivní hydrobiologické sledování, vliv rybářského obhospodařování na biologickou rozmanitost, hodnocení produkční činnosti a odhad škod způsobený predátory. Zpráva přináší dlouhodobé srovnání celkové úrovně eutrofizace rybníků a výskytu planktonních sinic.
Rybniční hospodaření respektující strategii udržitelného rozvoje a podporu biodiverzity
Rybářství Třeboň, a.s. ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň
Interní zprávy k projektu: Chmelová, Iva: Statistické hodnocení koncentrací N a P, chlorofylu, sušiny a uhlíku v sestonu (part. C) v letech 2008- 2011 intenzivně sledované lokality, Musil, Martin: Statistické hodnocení zooplasnktonu (biomasy stanovené jako sušina) v letech 2008 -2011 - intenzivně sledované lokality, Tesařová, Blanka: Měření fotosyntetické aktivity a stanovení čisté primární produkce, Fischer, David: Obojživelníci, plazi, Šimek, Matouš: Monitoring avifauny, Adámek, Zdeněk: Predační vliv kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na obsádky rybníků, Kadlečíková, Zuzana - Poledník, Lukáš - Poledníková, Kateřina: Monitoring škod způsobovaných vydrou říční.
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů: Projekty aktivní podpory ohrožených živočichů v České republice
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Nová, Petra ; Marhoul, Pavel ; Kumstátová, Tereza
Snahou sborníku je pokusit se shrnout dosavadní zkušenosti s aktivní podporou některých ohrožených živočichů a využít je pro další rozvoj a zefektivnění projektů tohoto typu. Realizovaných projektů bylo velké množství, mnohé z nich po sobě nezanechaly žádnou publikační ani jinou stopu, jiné jsou zdokumentovány pouze nedostatečně a nelze je nijak hodnotit. Do hodnocení se tak dostaly zejména projekty hrazené z veřejných rozpočtů, u kterých je stanovena povinnost podání zprávy o realizaci projektu. Hodnoceny byly aktivity realizované od roku 1980, v případě, že byl určitý projekt významný z metodologického hlediska nebo má přímé vazby na současnost, bylo možno zahrnout i projekty starší. Hodnocení celostátně koordinovaných projektů a dále všech, u kterých došlo k jakýmkoliv reintrodukcím. Projekty byly věnovány těmto živočichům: vodní měkkýši, rak říční, motýli, blanokřídlí, ryby, obojživelníci, želva bahenní, ještěrka zelená, ostatní plazi, užovka stromová, hohol severní, drop velký, tetřev hlušec, čáp bílý, moták lužní, puštík bělavý, sova pálená, sýček obecný, sýc rousný, ledňáček říční, netopýři, sysel obecný, bobr evropský, vydra říční a rys ostrovid.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.