Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 54 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Discovering and Creating Relations among CSV Columns Using Linked Data Knowledge Bases
Brodec, Václav ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Svoboda, Martin (oponent)
Velké množství dat produkovaných vládními organizacemi je přístupné ve formě tabulek kódovaných jako CSV soubory. Sémantická interpretace tabulek (STI) usiluje o jejich převod na linked data, s cílem zvýšit jejich užitečnost. Jelikož obsahem jsou převážně statistická data, sestávající se z číselných hodnot, je žádoucí disponovat efektivními prostředky na interpretaci relací mezi entitami a jejich číselnými atributy tak, jak jsou zachyceny v tabulkách. Soudobé obecné STI nástroje odvozují anotace sloupců téměř výlučně z číselných předmětů RDF trojic, které jsou již přítomné ve znalostních bázích obsahujících linked data. A proto nedokáží rozpoznat neznámé vstupní hodnoty, díky čemuž disponují jen slabou podporou pro své návrhy. Na druhou stranu známé techniky zaměřující se na číselné hodnoty mají též své neduhy. Buďto je jejich znalostní pozadí konstruováno top-down způsobem z obecných znalostních bází, které nepostihují doménu vstupu, a tak neobsahují blízké hodnoty v rozpoznatelné podobě. A nebo nevyužívají kontextu poskytovaného obecnými STI nástroji. Důsledkem toho zaměňují anotace sloupců obsahujících podobné hodnoty, ale zcela odlišného významu. Zmíněné nedostatky jsou v rámci této diplomové práce řešeny aplikací bottom-up přístupu ke konstrukci modelu znalostního pozadí, s využitím již zpracovaných...
Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic
Horáková, Eva
Informace o pohybu uživatelů mobilních sítí patří v dnešní době k ceněným zdrojům dat pro sociologické a urbanistické analýzy denních vzorců chování obyvatel měst. Tato data jsou otevřená, ale v omezené kvalitě publikovaná na webu. Umožňují sledovat množství uživatelů v rámci základních sídelních jednotek ve vybraných průřezových hodinách během celého dne. Data také poskytují anonymizované informace zvlášť o pohlaví a věku uživatelů. Cílem příspěvku je představit informace z mobilních dat na případové studii vybraných územních celků města Brna.
Blend and deblend Linked open data in a Consortium
Pallarès, Jordi
Working in a Consortium give us the perspective to see the benefits of blending ideas to create a applications from a central data/point. In some cases we found the Institution want to deblend or „not blend“ with the consortium and prefer or they see more benefits to made his own aplication. We explain our experience in the Consortium blending and not blending desicions and explain two projects in linked open data to show examples of this two ways. One project We blend all the authorities and in other we not blend in the case of Thesaurus of the University of Barcelona using Skos format.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Open Data Potential in the Realm of Urban Planning
Horáková, Eva
Otevřená data jsou data sbíraná veřejnými institucemi, která jsou volně dostupná na internetu a distribuována v počítačově čitelném formátu. To umožňuje a zjednodušuje jejich další využití třetími stranami. Tato veřejná data je možné dále zpracovávat pro nejrůznější aplikace zjednodušující veřejnou participaci a orientaci ve městě. Jaká města se již k otevřeným datům připojila a která data nejčastěji otvírají? Tento příspěvek podá přehled o situaci stavu využívání otevřených dat u českých a slovenských měst.
Využití otevřených dat při poskytování pomoci v rozvojových zemích při krizových situacích na příkladu Haiti
Krevňáková, Hana
Tato bakalářská práce se zabývá využitím otevřených dat při poskytování pomoci v rozvojových zemích při krizových situacích na příkladu Haiti. Práce má rešeršní charakter, zpočátku jsou definovány základní principy otevřených dat zahrnující podmínky, význam, přínosy, rizika či jejich historický vývoj. Následně jsou představeny nejznámější licence, bez kterých by otevřená data nemohla být provozována a aplikace, jež představují významnou roli pro organizace i širokou veřejnost. Zhodnocena je také současná situace ve světě, jak jednotlivé státy přistupují k otevřeným datům. Značná část je věnována analýze využití otevřených dat na příkladu Latinskoamerické rozvojové země Haiti, kde v roce 2010 došlo k zemětřesení. Bakalářská práce zkoumá především efekt prospěšnosti otevřených dat.
Tvorba publikačního plánu v oblasti vědy a výzkumu
Smetana, Tomáš ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem otevřených dat, především z oblasti vědy a výzkumu. V práci je definováno 6 dílčích cílů a to charakterizovat oblast vědy a výzkumu v ČR a ve světě, charakterizovat problematiku otevřených dat v ČR a ve světě, popsat způsob publikace dat o podpoře vědy a výzkumu v ČR a ve světě, navrhnout postup a vytvořit publikační plán pro TA ČR, připravit ukázkové datové sady a nakonec zhodnotit použitý postup. Práce je členěna do tematických bloků, které vycházejí z těchto cílů. Skládá se z úvodu, teoretické části, praktické části a závěru. V úvodní části jsou vymezeny cíle práce a rešerše zdrojů věnujících se podobné tématice. V teoretické části je charakterizována problematika oblast vědy a problematika otevřených dat v ČR a dalších zemích a také postup tvorby publikačního plánu dle zvolené metodiky. Praktická část obsahuje dle stanovených cílů dvě části, jednou je analýza otevřených dat o vědě a výzkumu a druhou příprava publikačního plánu TA ČR. Praktická část je zakončena zhodnocením použitého postupu s návrhy na zlepšení. Závěr obsahuje shrnutí celé práce a vyhodnocení dosažení cílů.
Stahování smluv z registru smluv
Kříha, Jakub ; Bruckner, Tomáš (vedoucí práce) ; Šperková, Lucie (oponent)
Tématem této bakalářské práce je vývoj skriptu pro stahování a filtrování záznamů z veřejného registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. Tato práce vznikla v rámci tvorby projektu ceníku ICT prací pro státní instituce. Mezi cíle mé práce patří představení projektu ceníku, návrh fungování stahovacího skriptu, vytvoření skriptu, popsání navazujících postupů zpracování dat, vyzkoušení skriptu ve dvou různých programovacích jazycích a nasazení skriptu v ostrém provozu. Má práce přispívá k řešení projektu ceníku ICT prací, který je důležitý například pro hodnocení nabídek veřejných zakázek.
Datová žurnalistika a její současné využití
Indra, Jan ; Čermák, Miloš (vedoucí práce) ; Jirků, Jan (oponent)
Prudký vývoj technologií v posledních desetiletích zapříčinil extrémní vzrůst dostupného množství informací. Žijeme v éře, kdy kolem nás informace proudí takřka neustále, a je tak stále obtížnější se ve světě orientovat a udržovat si přehled o světovém i domácím dění. Média si tento vývoj uvědomují a jsou nuceny na něj reagovat. Jednou z takových reakcí je i vznik nového trendu v žurnalistice, kterým je datová žurnalistika. "Žurnalistika poháněná daty" je založená především na důsledné a kritické analýze různého množství a typů dat, za svůj cíl si klade odhalovat nové souvislosti. Souvislosti mezi daty, které při běžném pohledu člověku mohou snadno uniknout, jejichž znalost však může být klíčová pro komplexní chápání společenských jevů v jednadvacátém století. Tato práce datovou žurnalistiku představuje jako svébytné novinářské odvětví, definuje ji a popisuje některé z procesů, které k jejímu vytváření vedou. V praktické části práce prezentuje vlastní projekt datové žurnalistiky, který se pokouší o originální analýzu a vizualizaci otevřených dat České obchodní inspekce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Softwarová architektura otevřené veřejné správy
Kroupa, Tomáš ; Nečaský, Martin (vedoucí práce) ; Chlapek, Dušan (oponent)
Veřejná správa disponuje významným množstvím informací, jejíž hodnota je dosud nevyužita. Aplikace principů OpenData a LinkedData umožní tyto informace nejenom efektivně publikovat ale především využít jejich hodnotu. Cílem této práce je analyzovat současný stav, zhodnotit a diskutovat překážky a navrhnout řešení k aplikaci principů OpenData a LinkedData na veřejnou správu ČR.
Porovnání přístupů k ukládání otevřených propojených dat
Hanuš, Jiří ; Chlapek, Dušan (vedoucí práce) ; Kučera, Jan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá zmapováním současných možností a způsobů ukládání otevřených dat. Zaměřuje se na nástroje a databázové systémy pro ukládání otevřených propojených dat a jejich výběr pro následnou analýzu a porovnání. Práce se potom soustředí na vlastní porovnání vybraných nástrojů na zvoleném příkladu. Práce představí základní pojmy a koncepty týkající se otevřených propojených dat. Poté jsou zanalyzovány různé přístupy k ukládání dat a formáty ukládání dat, ať už souborové nebo databázové. V další části se práce zaměřuje na formát RDF a databázové systémy. Je představeno deset triplestore databázových systémů, což jsou systémy určené pro ukládání dat ve formátu RDF. Z těchto jsou tři vybrány na detailnější analýzu a v detailní analýze jsou srovnány jak mezi sebou, tak s relačním databázovým systémem. Těžištěm detailní analýzy je zejména v rychlostním porovnání. Práce představuje existující rychlostní ben-chmarky triplestore systémů a poté také vlastní benchmark jako sadu databázových dotazů, na kterých je provedeno vlastní výkonnostní porovnání. Porovnány jsou nástroje Apache Jena TDB/Fuseki, OpenLink Virtuoso, Oracle Spatial and Graph a Microsoft SQL Server. Přínosem této práce je zejména zmapování různých způsobů ukládání otevřených propoje-ných dat v ucelené formě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 54 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.