Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nelineární piezoelektrický vibrační generátor
Fiala, Jan ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a analýzou piezoelektrického nosníku s přidanou nelineární tuhostí. Nelineární tuhost je realizována pomocí permanentního magnetu a železného hranolu. Práce je zaměřena zejména na analýzu chování samotného nosníku bez přidané elektrické zátěže.
Animace silově deformačního chování šroubovitých pružin
Gabriel, Tomáš ; Klapka, Milan (oponent) ; Hartl, Martin (vedoucí práce)
Tato práce je věnována tvorbě výukových animací popisujících problematiku návrhu šroubovitých pružin. Obsahem práce je shromáždění potřebných podkladů, dokumentace tvorby animací a prezentace jejich konečné podoby. Hlavní řešená témata jsou průběh napětí v řezu zatížené pružiny, únavová pevnost a vlastní frekvence při kmitání pružin.
Konstrukční návrh uložení měřící aparatury IMC ve vozidle
Černý, Martin ; Jeník, Radomír (oponent) ; Ramík, Pavel (vedoucí práce)
Pří měření dynamického zatížení a vibrací určitých částí karosérie nebo dílů ostatního příslušenství automobilů je prováděno za pomocí akcelerometrů a měřících aparatur IMC. Ty je potřeba upnout do přípravku, který musí být jednoduše instalován do interiéru vozu tak, aby nebylo potřeba demontovat žádnou část interiéru a aby nedošlo k poškození žádné části interiéru. Přípravek taktéž musí odolávat značnému dynamickému zatížení, které vzniká při zkouškách ve zostřeném provozu.
Epicyclic oscillations of thick relativistic disks
Horák, Jiří ; Straub, O. ; Šrámková, E. ; Goluchová, K. ; Török, G.
We study epicyclic oscillations of thick relativistic tori with constant specific angular momentum distribution using the finite element numerical method. We have compared frequencies of the axisymmetric and non-axisymmetric modes with the analytic formulae obtained by Straub and Šrámková (2009) and Fragile et al. (2016). We have found excellent agreement in the case of axisymmetric radial epicyclic modes. In the case of the axisymmetric vertical epicyclic modes and non-axisymmetric modes in general, the analytic approximation agrees with numerical results only for tori of moderate thicknesses. Our analysis also revealed an instability of the thick constant angular momentum tori with respect to the radial epicyclic oscillation.
Linearita světelného výtěžku v neutrinovém experimentu JUNO
Tměj, Tomáš ; Vorobel, Vít (vedoucí práce) ; Krtička, Milan (oponent)
Cílem práce je měření linearity světelného výtěžku kapalného scintilátoru. Znalost odchylky od linearity je velmi důležitá pro interpretaci dat naměřených připravovaným neutrinovým experimentem JUNO. Metoda měření je založena na využití Comptonova rozptylu ve studovaném scintilátoru a precizní spektroskopie rozptýleného gama záření.
Experimenty z kmitání a vlnění pro Praktikum školních pokusů I
Řehůřek, Michal ; Mandíková, Dana (vedoucí práce) ; Koudelková, Věra (oponent)
V této diplomové práci jsme se soustředili zejména na tvorbu demonstračních experimentů a návodů na jejich provedení k tématu mechanické kmitání, vlnění a akustika. Zařazeny jsou i další typy úloh a aktivity, jejichž součástí je experiment. Východiskem při tvorbě experimentů a úloh byla rešerše tématu v učebnicích pro základní a střední školy, která je shrnuta v úvodu práce. Značnou část úloh jsme testovali v rámci výuky a získané podněty zakomponovali do jejich výsledné podoby. Podstatnou součástí práce jsou přílohy, především videa, dokumentující průběh experimentů, a pracovní listy pro žáky. Úlohy, včetně návodů, aktualizují a doplňují předmět Praktikum školních pokusů I, který je součástí vzdělávání budoucích učitelů fyziky na MFF UK. Měly by tedy sloužit jako inspirace budoucích i stávajících učitelů fyziky. Úlohy jsou prezentovány také v online Sbírce fyzikálních pokusů (fyzikalnipokusy.cz).
Tixotropní test polotuhých přípravků
Tenorová, Klára ; Šnejdrová, Eva (vedoucí práce) ; Drastík, Martin (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické technologie Jméno a příjmení: Klára Tenorová Název diplomové práce: Tixotropní test polotuhých přípravků Školitel: PharmDr. Eva Šnejdrová, Ph.D Tato práce se zabývá studiem tixotropních vlastností vybraných polotuhých přípravků, jimiž jsou Vaselinum album, Adep lanae, Adeps lanae cum aqua, Alcoholis cetylici unguentum a Alcoholis cetylici cremor. Teoretická část se zabývá charakterizací polotuhých přípravků a masťových základů, reologií, reometrií a popisem testů využitých při měření. Experimentální část se zabývá popisem viskozitních křivek a měřením časové závislosti tokového chování pomocí tixotropního testu. Modelové polotuhé soustavy vykazovaly neúplnou, tzv. falešnou tixotropii. Nejvyšší míra obnovy struktury byla zjištěna u Adeps lanae, 83 % při 25 řC a 79 % při 32 řC. Inkorporací vody se tokové vlastnosti mění v závislosti na charakteru polotuhého přípravku. Při teplotě 25 řC došlo k nižší míře obnovy viskozity než při 32 řC, a to u všech vzorků kromě Adeps lanae. Po emulgaci 25 % vody k Adeps lanae došlo k výraznému poklesu míry obnovy při obou teplotách, což znamená, že k obnově do původní struktury dochází u lanolinu pomaleji. Klíčová slova: polotuhé přípravky, tixotropie, tixotropní test.
Kinematické buzení kyvadla
Vrána, Jiří ; Březina, Lukáš (oponent) ; Hadaš, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena vytvořením modelové situace kinematicky buzeného kyvadla s jedním stupněm volnosti, které kmitá jak v lineárním, tak nelineárním stavu. V teoretické části je popsáno několik základních pojmů z teorie kmitání a uvedení několika příkladů využitelnosti kyvadla. Praktická část obsahuje sestavení pohybových rovnic modelových situací, na základě kterých jsou vytvořeny simulační programy. Práce obsahuje i návrh praktického využití modelu nelineárního kyvadla.
Radikální zkušenost a myšlení poetické inspirace. Tělo (bez orgánů) v literárním prostoru Maurice Blanchota.
Poch, Martin ; Ševčík, Miloš (vedoucí práce) ; Jarošová, Helena (oponent)
Radikální zkušenost a myšlení poetické inspirace → Abstrakt Blanchotovo radikální myšlení klade, ale nezodpovídá otázku tělesného rozměru spisovatelovy literární zkušenosti. Zdá se, jako by literární zkušenost byla podle Blanchota zcela netělesná. To ovšem vylučuje možnost psaní a uskutečnění esenciální řeči ve světě. Na základě interpretace Blanchotových klíčových pojmů jsme se pokusili tento problém rozvést a představit jeho hlavní důsledky. V závěru práce jsme se pokusili pomocí Deleuzových a Guttariho pojmů - zejména stávání se a těla bez orgánů - načrtnout způsob, jak Blanchotovo radikální pojetí literární zkušenosti uchopit jako vnitřně diferencovaný proces, ve kterém je spisovatelovo tělo nepřítomné, protože se zbavováním orgánů stává nepozorovatelnou součástí asambláže, jež vchází do literárního prostoru.
Reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního SiO2
Zimmermann, Štěpán ; Rovnaník, Pavel (oponent) ; Vyšvařil, Martin (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce jsou reologické vlastnosti cementových past s přídavkem amorfního oxidu křemičitého. Jsou uvedeny základní reologické parametry, které popisují chování cementových past v čerstvém stavu. V práci jsou také uvedeny reologické zkoušky včetně principu měření a způsobu vyhodnocení. Vliv minerálních příměsí s vysokým obsahem amorfního SiO2 je shrnut z dostupných vědeckých článků. V experimentální části je zkoumán vliv příměsí s vysokým obsahem amorfního SiO2 na reologické vlastnosti čerstvých cementových past. Byla testována náhrada až 10 % hmotnosti cementu v cementových pastách minerálními příměsemi o rozdílném chemickém složení, granulometrii a pucolánové aktivitě. Měřením toku byla zjišťována mez toku, viskozita a tokový index. Stabilita cementových past byla zkoumána oscilačním měřením. Pro doplnění chování past v čerstvém stavu byla stanovena kalorimetrie. Výsledky zkoušek byly porovnány s hodnotami stanovenými u referenčních vzorků a byl srovnán vliv jednotlivých příměsí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.