Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Dotace pro NNO na úrovni státu, kraje a obce
ZAVADILOVÁ, Petra
Práce se zabývá rozpracováním dotační politiky na podporu činnosti subjektů dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží. Popisuje dotační programy některých ministerstev, vyšších územně samosprávných celků, obcí a dalších donátorů. Také popisuje, co jsou to nestátní neziskové organizace, jak se dělí, co je zájmové a neformální vzdělávání a kdy a jak probíhá. V diplomové práci jsou i tabulky a grafy s rozdělovanými finančními částkami, počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. V jedné z kapitol je i návod jak zpracovat a podat žádost o podporu.
Sportovní marketing
Neumannová, Aneta ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Čapoun, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá sportovním marketingem a jeho aplikací v moderním sportu zvaném Pole dance. Začleňuje důvody a vznik tohoto sportu do celkové historie sportu. Popisuje kořeny pole dance, jeho důležité mezníky, zabývá se současnou organizací a dnešními potřebami sponzoringu pole dance a tím logicky otevírá možnosti uplatnění moderních metod, které dnes úspěšně přináší marketing a jeho dynamicky se rozvíjející obor sportovní marketing do jiných odvětví businessu a sportu. Práce dále stanovuje správné podmínky uplatnění sportovního marketingu a jeho hlavních nástrojů v tomto atraktivním a specifickém sportu. V práci je pomocí výzkumného dotazníku identifikován pole dance zákazník a stanoven vhodný způsob získávání zákazníků nových. Pomocí expertního rozhovoru analyzuje aktivity pole dance organizací v České republice a zhodnocuje současnou situaci pole dance v ČR a v zahraničí. Hlavními přínosy této práce je stanovení efektivní marketingové komunikace pro naplnění potřeb dalšího rozvoje divácky a sponzorsky atraktivního sportu pole dance, jeho destigmatizace a zvýšení povědomí čtenářů o tomto tématu.
Inovace plánu sportovních akcí Klubu českých turistů, odbor Kobylisy
Pressová, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Nováček, Mojmír (oponent)
Název: Inovace plánu akcí v Klubu českých turistů, odbor Kobylisy Cíle: Cílem této bakalářské práce je zdokonalit plán akcí pro Klub českých turistů, odbor Kobylisy. Zjistit jaké faktory ovlivňují rozhodování o účasti na klubových akcích. Vytvořit plán akcí na míru podle zjištěných zájmů, přání a možností členů Klubu českých turistů, odbor Kobylisy, který pomůže zvýšit účast členů na akcích klubu. Metody: Metodou práce je marketingový výzkum formou písemného dotazování. Jedná se o strukturovaný kvantitativní výzkum. Doplňkovou metodou bylo několikaleté osobní pozorování. Výsledky: Výsledky ukázaly, že se složení členů v Klubu českých turistů odbor Kobylisy skládá v podstatě ze dvou věkových kategorií a je potřeba cílit akce dle jejich preferencí a zájmu. V praktické části jsou popsány a graficky znázorněny výsledky z písemného dotazování, na základě kterých byl navrhnutý vylepšený plán akcí pro odbor Kobylisy. Na jeden rok se doporučuje celkem 16 akcí nejčastěji pěšího charakteru kombinovaná s cyklistikou. Navržený plán bude využit v Klubu českých turistů, odbor Kobylisy. Klíčová slova: turistika, organizace, dotazník, volnočasové aktivity
Klíčové kompetence pracovníků svobodných organizací a jejich rozvoj
Fialová, Zuzana ; Háša, Stanislav (vedoucí práce) ; Frič, Pavol (oponent)
2 Abstrakt Diplomová práce "Klíčové kompetence pracovníků svobodných organizací a jejich rozvoj" se zabývá tématem tzv. svobodných organizací a jejich požadavky na potenciální zaměstnance. Sleduje charakteristiky konceptu svobodných organizací a jeho kontext z pohledu řízení organizací. V rámci výzkumné části porovnává pomocí analýzy náborových inzerátů vyhledávané měkké kompetence těchto organizací s požadavky ostatních organizací a identifikuje ty oblasti kompetencí, které jsou významně více zastoupeny u svobodných organizací. V návaznosti na to se zabývá také tím, jak se rozvíjet dle kompetencí, například za účelem přípravy na potenciální zaměstnání ve svobodné organizaci. Klíčová slova svoboda v práci, organizace, kompetence, práce, rozvoj
Charakteristiky trhu práce a jejich vliv na fungování organizace
Soušek, Jiří ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Šerák, Michal (oponent)
v českém jazyce Ekonomika trhu práce se snaží pochopit fungování a dynamiku trhu práce. Trh práce funguje skrze interakci lidí a organizací. Lidé vstupují na trh práce kvůli zajištění své obživy. Organizace na trhu práce poptávají pracovníky. Trh práce je podmíněn tržními, institucionálními a sociálními faktory. Existuje mnoho variant, jak jevy na trhu práce ovlivňují fungování hospodářské organizace., zvláště pak úroveň produktivity, mezd a počtu pracovních sil. Jevy na trhu práce mají makroekonomické i mikroekonomické příčiny a ovlivňují chování lidí a organizací na trhu práce Hlavním cílem této práce je popsat tyto výstupy trhu práce a posoudit jejich vliv na fungování organizace.
Multi-Agent systems and organizations
Kúdela, Lukáš ; Štěpánek, Petr (vedoucí práce) ; Neruda, Roman (oponent)
Multiagentové systémy (MAS) sa ukazujú ak sľubná paradigma pre konceptualizáciu, návrh a implementáciu rozsiahlych heterogénnych softvérových systémov. Hlavná výhoda nazerania na komponenty v takých systémoch ako na autonómne agenty spočíva v tom, že ako agenty sú schopné flexibilnej samoorganizácie, namiesto toho, aby boli rigidne zorganizované systémovým architektom. Avšak, samoorganizácia je ako evolúcia-vyžaduje veľa času a výsledky nie sú zaručené. Systémový architekt má často predstavu o tom, ako by sa mali agenti organizovať-aké typy organizácií by mali vytvárať. V našej práci sme sa pokúsili vyriešiť problém modelovania organizácií a ich rolí v MAS, nezávisle na konkrétnej agentovej platforme, na ktorej MAS napokon pobeží. V prvom rade sme navrhli metamodel na popis platformovo nezávislých organizačných modelov. Ďalej sme navrhnutý model implementovali pre agentovú platformu Jade ako modul rozširujúci tento framework. Napokon sme predviedli použitie nášho modulu namodelovaním troch konkrétnych organizácií: vzdialené volanie funkcie, vyhodnotenie aritemetického výrazu a aukcia obálkovou metódou. Naša práca ukazuje ako oddeliť rolou nadobudnuté chovanie od chovania, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou agenta. Táto separácia umožňuje, aby boli organizácie vyvýjané nezávisle od agentov, ktoré v nich budú...
Jiný rok manažera - Nadace Vodafon
Kumstová, Lucie ; Novotná, Eliška (vedoucí práce) ; Šimůnek, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá zkoumáním přínosnosti programu nadace Vodafone Rok ji- nak. Respektive zkoumá změny, které program vyvolal na straně účastníků a neziskových organizací a jejich dlouhodobý přínos. Věnuje se vývoji organizací dle větve managementu a větve sociologické a rozmanitosti organizací. Dále práci ma- nažera a vlivu této práce na jeho psychický stav. V praktické části je analyzován ročník 2014 za pomoci obsahových analýz, sémantické analýzy a rozhovorů. Na základě výzkumu jsou pak stanovena možná využití principů Roku jinak pro rozvoj občanských organizací a zájemců.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.