Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 332 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Systém rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci
BÍNOVÁ, Hana
Hlavním cílem diplomové práce je předložit návrhy změn vycházející z výsledků provedené analýzy rozvoje pracovníků ve vybrané organizaci. Za tímto účelem byla vybrána konkrétní organizace s působením v jižních Čechách, která nechce být v diplomové práci jmenována. Diplomová práce má dvě části - teoretická část je zaměřena na přehled dostupné české a zahraniční literatury zabývající se systémem rozvoje pracovníků. Praktická část zahrnuje popis systému rozvoje vybrané skupiny pracovníků (operátorů) v této organizaci, informace pro tuto analýzu poskytly řízené rozhovory se zástupci personálního a vybraného výrobního oddělení. Další data byla sesbírána v rámci dotazníkového šetření, které proběhlo na vybraných výrobních odděleních a které bylo zaměřeno na pracovníky na pozicích operátorů a jejich pohled na možnosti rozvoje poskytované zaměstnavatelem. Závěr práce tvoří návrhy pro zlepšení stávajícího systému rozvoje operátorů vycházející z provedených analýz (řízených rozhovorů a dotazníkového šetření).
Význam a využití PR pro vybranou organizaci
VRTALOVÁ, Petra
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem vybraná organizace STAN - Special Team for Adventure in Nature využívá public relations a na základě zjištěných informací navrhnout doporučení a případné změny. Práce je orientována na organizaci a veřejnost. Zaměřena na aplikaci komunikačních technik, pomocí kterých organizace buduje a udržuje příznivé vztahy s veřejností. Pomocí systému PENCILS je zjištěno, jak daná organizace STAN využívá, publikace, výroční zprávy, sponzorství, materiály pro novináře, společenskou odpovědnost firmy a mnohé další nástroje public relations. Data byla získána pomocí strukturovaného rozhovoru s ředitelem vybrané organizace STAN. Závěr bakalářské práce obsahuje návrhy pro budoucí vývoj.
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Faustball
Derner, Šimon ; Kočíb, Tomáš (vedoucí práce) ; Pravečková, Petra (oponent)
1 ABSTRAKT Název práce: Faustball Cíl práce: Cílem práce je vytvořit přehled o faustballu v České republice a ve světě. Metody: Protože je toto téma velmi specifické, zvolil jsem k získávání dat metody Interview a analýzu dokumentů a dat. U interview jsem zvolil typ rozhovoru pomocí návodu. Výsledky: Výsledkem práce je přehled, který obsahuje souhrn základních informací o faustballe. Informace jsem získal pomocí předem připraveného rozhovoru s prezidentem české faustballové asociace a analýzou dat především z oficiálních stránek mezinárodní, evropské a české asociace. Práce představuje první ucelený přehled o faustballe v českém jazyce. Klíčová slova: Faustball, historie, pravidla, organizace, týmy
Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu
Benetková, Eva ; Maslowski, Nicolas (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Diplomová práce Disent po roce 1989. Využití teorie změny habitu Pierra Bourdieu na příkladu vybraných organizací postdisentu se zabývá tématem disentu po roce 1989 a jeho dalšího života a vlivu v české společnosti po roce 1989. Téma tzv. postdisentu je pojato prostřednictvím kvalitativního výzkumu organizací, jejichž činnost vychází z dědictví disentu nebo k jeho aktivitám svojí činností odkazují. Za pomoci výzkumného designu instrumentálních případových studií je pojednána činnost následujících organizací: Nadace Charty 77, Knihovny Václava Havla, revue Babylon a knihovny samizdatové literatury Libri prohibiti. Práce je zakotvena v diskurzu postkomunistické tranzice a v teorii o změně habitu francouzského sociologa Pierra Bourdieu. Cílem práce je zachytit přetrvávají-li způsoby chování disentu (disidentského habitu), které hrají roli ve společnosti v současnosti. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy disentu a postdisentu, představen rámec postkomunistických tranzitologických studií a výzkumy postdisentu v českém prostředí. V empirické části je představena metodologie kvalitativních studií a u organizací sledován vývoj vztahu činnosti organizace směrem k disentu, reflexe disentu v současných aktivitách organizace a to, jak organizace komunikuje tato témata směrem k veřejnosti. V závěrečné...
Problematika integrace žáka s odlišným mateřským jazykem
Budil, Jan ; Kovaříková, Miroslava (vedoucí práce) ; Syřiště, Ivo (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o problematice začleňování, tedy integraci žáka s odlišným mateřským jazykem do českého školního prostředí s ohledem na nejaktuálnějších právní předpisy a legislativní dokumenty nejen v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale i také v rámci zainteresovaných nestátních neziskových organizací. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy jako integrace, žák s odlišným mateřským jazykem, dále jsou popsány integrační procesy a s tím spojené pracovní postupy a v neposlední řadě jsou představeny některé z již zmíněných neziskových organizací podílejících se na podpoře integrace žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice. V části empirické je vytyčen cíl zjistit praktiky vybraných škol, potažmo tedy žáků a pedagogů a názor na aktuální problematiku integrace žáka s odlišným mateřským jazykem v praxi. Jak integraci její účastníci vnímají a řeší je zkoumáno kvalitativním výzkumem za použití metod jako polo-strukturovaný rozhovor či pozorování. KLÍČOVÁ SLOVA integrace, žák, cizinec, jazyk, škola
Prevence hospitalismu u dětí předškolního věku
URBANOVÁ, Eva
Nemoc je pro každého člověka v jeho životě velmi zatěžující a nepříznivá situace, která je v některých případech spjata s nezbytnou hospitalizací. Ačkoliv je v dnešní době snaha hospitalizovat jedince pouze na nezbytně nutnou dobu, přesto existují situace, kdy je tato doba pobytu v nemocnici pro některé nemocné velmi dlouhá. Zvláště pak, jedná-li se o dětského pacienta, který náhle vzniklému stavu nerozumí a nechápe proč, když mu není dobře, nemůže být tam, kde je bezpečí, tedy doma ve svém prostředí se svými nejbližšími. Snahou všech zdravotníků je poskytovat hospitalizovaným dětem takové prostředí, které by eliminovalo negativní psychické a fyzické projevy právě v souvislosti s jejich nedobrovolným pobytem v nemocnici. V dnešní době se však také na péči o hospitalizované děti podílí mnoho jiných profesí, než jak tomu bylo dříve. Záměrem výzkumného šetření bylo identifikovat preventivně orientovaná opatření v rámci předcházení projevů hospitalismu u dětí předškolního věku využívaná vybranými dětskými odděleními. Dále jsme zjišťovali, jakým přínosem jsou tato opatření pro lékaře, sestry, hospitalizované děti a jejich rodiče. Teoretická část diplomové práce je zpracována na podkladě odborných zdrojů. Pro zpracování empirické části byla zvolena kvalitativní metoda s využitím polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, sestrami, hospitalizovanými dětmi v předškolním věku a jejich matkami. Rozhovory byly realizovány v období únor a březen 2017 na dvou dětských odděleních nemocnic v Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Získaná data byla následně analyzována metodou otevřeného kódování. V souladu se stanovenými cíli byl postup analýzy rozhovorů rozdělen do tří fází. V první fázi byly zpracovány rozhovory se zdravotníky. Ve druhé fázi byly analyzovány údaje získané od matek a třetí fáze spočívala v podrobné analýze rozhovorů s dětmi. Z výsledků, ke kterým jsme v rámci výzkumného šetření dospěli, je patrné, že velkou snahou zdravotníků eliminovat negativní důsledky hospitalizace předškolních dětí je naplněním jednotlivých bodů Charty práv dětí v nemocnici. V popředí zájmu stojí především délka hospitalizace, humanizace prostředí, eliminace zbytečných léčebných a ošetřovatelských procedur a v neposlední řadě vytváření podmínek pro společnou hospitalizaci s rodiči, kteří se tak stávají aktivnějšími účastníky celého léčebného procesu. Rodiče mohou provádět základní ošetřovatelskou péči, mají dostatek informací, avšak nejdůležitější je pro ně vědomí, že mohou být po celou dobu hospitalizace s dítětem, kterému se dostane náležité pomoci. Zároveň pomáhají zdravotníkům, především sestrám, získat čas, který mohou věnovat nejen své odborné činnosti, ale také dětem, které jsou hospitalizovány samy bez rodičů. Sestry a lékaři mohou nosit barevné uniformy, což má jistě také nemalý vliv na zmírnění úzkosti a vhodnou adaptaci dítěte. K vyšetření využívají Kiwanis panenky, jejichž prostřednictvím mohou s dítětem navázat spolupráci či demonstrovat léčebné nebo ošetřovatelské výkony. Kiwanis panenky mohou být také předškolním dětem společníkem a kamarádem, který je provází po celou dobu hospitalizace, ale také prostředkem pro vyjádření svých pocitů nebo prvkem pro tvořivou činnost a hru. Z analýzy výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že na péči o hospitalizované děti na dětském oddělení se také velkou měrou podílejí učitelky, dobrovolníci a různé organizace, které sebou přinášejí i spoustu nápadů, možností a projektů. Tato efektivně a dobře koordinovaná spolupráce může mít velký význam nejen v péči o hospitalizované děti, ale také může přispívat ke kvalitě ošetřovatelské péče v pediatrii. Svou účastí na oddělení vytváří prostor pro samotné zdravotníky, kteří tak získají čas pro svou odbornou práci, podílejí se na humanizaci oddělení a zároveň vytváří pro děti a jejich rodiče programy, které jim dobu strávenou v nemocnici značně zpříjemní a dovolí tak alespoň na chvíli zapomenout, kde skutečně jsou.
Motivace a stimulace ve vybrané organizaci
STROPKOVÁ, Veronika
Tato diplomová práce se zaměřuje na prozkoumání stupně motivace a stimulace zaměstnanců ve vybraném podniku. Prostřednictvím vhodné metodiky analyzuje, zda zaměstnanci motivační program vnímají, jak na ně působí a zda existují nějaké nedostatky. Pro tuto skutečnost je v závěru této práce navrženo několik možností, jak by se dala situace v podniku vylepšit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 332 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.