Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Orchideje jako model studia ekofyziologických adaptací mykoheterotrofních rostlin
Ponert, Jan ; Lipavská, Helena (vedoucí práce) ; Gryndler, Milan (oponent) ; Chrtek, Jindřich (oponent)
Patrně všechny orchideje jsou mykotrofní v časných fázích svého vývoje, ale později začíná většina druhů fotosyntetizovat a jen zhruba 200 druhů orchidejí zůstává plně mykotrofní po celý život. Mykotrofie ovlivňuje orchideje na mnoha úrovních. V této práci se zaměřuji na čtyři aspekty biologie orchidejí, které mohou být mykotrofií ovlivněny: (i) systematika, (ii) velikost genomu a endoreduplikace, (iii) regulace klíčení semen a (iv) mechanismus přenosu uhlíku a energie z hub do orchidejí. Dnes je známo přes 27 000 druhů orchidejí, ale neustále jsou objevovány další a předchozí taxony jsou revidovány. Zde prezentuji popis nového druhu Cleisostoma yersinii a jeho charakterizaci po morfologické, anatomické, ekologické i systematické stránce. Rekonstrukce fylogeneze potvrdila předpoklad příbuznosti tohoto druhu s C. birmanicum. V subtribu Podochileae jsem předefinoval vymezení rodu Campanulorchis tak, aby vznikla monofyletická a morfologicky charakterizovatelná skupina. Pro oba výše uvedené rody jsem vytvořil klíč k určování druhů. V rodu Dactylorhiza jsem zrevidoval taxony udávané z území ČR a vytvořil klíč k určování, ve kterém z našeho území poprvé uvádím D. maculata subsp. elodes. Druhová diverzita orchidejí se patrně odráží i ve struktuře jejich genomu. Zde prezentované analýzy ukázaly, že po...
Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v horských polohách
Černocká, Veronika ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Křenová, Zdeňka (oponent)
Všechny druhy orchidejí jsou citlivými rostlinami a záznamy o jejich výskytu jsou málo početné. Vzácnost orchidejí je především následkem komplexní biologie a jejich citlivosti na změny prostředí. Těmto ohroženým druhům, jejichž lokality často zanikaly a zanikají, je v rámci jejich zachování potřeba věnovat pozornost. Pro jejich efektivní ochranu je důležité znát hlavní příčiny zániku jejich lokalit. Aby mohly být objeveny nové lokality výskytu, je užitečné znát faktory, které určují distribuci těchto druhů, a podmínky zvyšující pravděpodobnost jejich výskytu. V rámci této práce byly analyzovány některé klimatické, geografické a ekologické faktory v oblasti Jeseníků a jejich okolí. Samotné analýze předcházel sběr dat na základě rozsáhlých databází o výskytu orchidejí v minulosti. Pomocí programu MaxEnt byly vytvořeny modely pro čtyři lokálně nejhojnější druhy orchidejí. Na základě revizí byla potvrzena existence 2/3 revidovaných lokalit, 8% lokalit zaniklo následkem absence kosení nebo vlivem lidských zásahů do krajiny. Z výsledků analýz v programu MaxEnt vyplývá, že při zvoleném měřítku (50 × 50 m) hraje roli pro přežívání všech zkoumaných druhů zejména typ biotopu a heterogenita krajiny. Mezi nejvhodnější biotopy patří lužní a mokřadní lesy, mezofilní louky, přírodní křoviny, rašeliniště a...
Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v jižních Čechách
Kosánová, Kristina ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Křenová, Zdeňka (oponent)
Orchideje patří mezi zvláště chráněné rostliny nejen v České republice, ale i na celém světě. Jejich problematice se věnuje mnoho článků v literatuře, avšak ne všechny faktory ovlivňující jejich existenci jsou dosud známy. Cílem této práce bylo zjistit, jaké environmentální faktory ovlivňují existenci druhu na lokalitě ve vybraném modelovém území. Zjištění těchto faktorů je důležité pro záchranu orchidejí, protože pouze znalostí těchto faktorů můžeme docílit jejich lepší ochrany a tím i přežití orchidejí. Dalším cílem práce bylo zjistit hlavní příčinu zániku historických orchidejových lokalit a také zjistit, zda existují možnosti existence i na dalších neobjevených lokalitách. Tato práce byla vypracována na základě nálezových dat z databází a tyto byly během ní také aktualizovány při sběru dat. Hlavní část dat byla zpracována v počítačovém programu MaxEnt, jenž vytváří modely distribuce druhů a umožňuje tak predikovat potenciální výskyt i na dosud neobjevených lokalitách a zároveň analyzovat environmentální faktory, jejichž vliv na výskyt druhu je zkoumán. Bylo zjištěno, že hlavní příčinou zániku orchidejových lokalit v minulosti byl zárůst lokality náletovými dřevinami nebo upuštění od hospodaření a následný zárůst dominantními druhy trav. Faktory ovlivňující existenci na lokalitě byly zpracovány...
Dynamika výskytu orchidejí ve vybraném modelovém území v nížinných polohách
Štěpán, Jakub ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Křenová, Zdeňka (oponent)
Předmětem práce jsou vstavačovité rostliny rostoucí na území 9 faunistických čtverců s ohniskem v oblasti nymburského Polabí. Práce charakterizuje vybrané nížinné území a jeho biotopy, kde se orchideje vyskytují, včetně nejvýznamnějších ohrožujících faktorů. Na základě historických nálezových údajů i novějších dat se snažím lokality v terénu ověřovat a vytvořit ucelenou databázi recentního výskytu těchto druhů. Porovnáním aktuálního výskytu s historickým stavem budu schopen přesněji určit dynamiku jednotlivých populací, příčiny úbytku a navrhnout opatření pro účinnější ochranu nebo podporu těchto obvykle velmi vzácných a ohrožených rostlin.
Úloha trehalózy v mykorhizních asociacích
Šoch, Jan ; Ponert, Jan (vedoucí práce) ; Hála, Michal (oponent)
Mykorhizní symbióza je v přírodě velmi rozšířený fenomén. Mezi symbionty dochází k translokaci živin, přičemž velmi důležitou úlohu v tomto procesu hraje disacharid trehalóza. Tento sacharid však také plní řadu důležitých funkcí v metabolismu hub i rostlin. U hub trehalóza slouží především jako zásobní a transportní sacharid. V metabolismu rostlin naproti tomu trehalóza funguje jako signální molekula, a to již v extrémně malých množstvích. Je tedy pravděpodobné, že na fyzickém rozhraní mezi symbionty by tento sacharid mohl sloužit houbám k ovlivnění metabolismu rostliny. Obdobnou úlohu trehalóza patrně zastává v řadě parazitických interakcí. Ve většině typů mykorhizních asociací vytváří syntéza trehalózy v myceliu uhlíkový sink, který vede k přesunu sacharidů z rostliny. Zcela odlišná situace nastává v těch typech mykorhizní symbiózy, kde rostlina získává sacharidy z houbového symbionta. Některé rostliny totiž dokážou trehalózu účinně utilizovat i jako jediný zdroj energie. Zde se proto otevírá otázka, zda by takové rostliny nemohly trehalózu z houbového symbionta cíleně získávat právě i jako zdroj energie a uhlíku. Tato literární rešerše si klade za cíl výše nastíněné možnosti zhodnotit a diskutovat s ohledem na dostupné literární zdroje. Klíčová slova: mykorhiza, orchideje, parazitismus,...
Automatizovaný skleník pro mladé rostliny orchidejí
Chovančíková, Lucie ; Dvořák, Vojtěch (oponent) ; Šťáva, Martin (vedoucí práce)
Cílem této práce je sestrojení automatizovaného skleníku, který bude zajišťovat ideální podmínky pro orchideje ve skleníku – tj. vlhkost, teplotu, zalévání, cirkulaci vzduchu apod. První část práce se zaobírá rozborem dosavadních řešení ať už komerčních či odborných. Druhá část práce se zaobírá obecným popisem skleníku. Najdeme zde technické parametry, účel a funkci jednotlivých komponent. Třetí část se zaobírá návrhem a konstrukcí hardwaru. Ve čtvrté části nalezneme popis VHDL popisu. V posledních dvou částech se dočteme, jak byl celý skleník zkonstruován a jak ho lze ovládat.
Problematika převodu hybridů vybraných rodů orchidejí z aseptické kultury in vitro do nesterilního prostředí
KELÍŠEK, Michal
V této práci byly provedeny pokusy se třemi taxony orchidejí. V první části se mělo zjistit, zda má ošetření rostlin manganistanem draselným (KMnO4) vliv na mortalitu při převodu z kultury in vitro do nesterilního prostředí běžné kultivace. Všechny tři taxony byly rozděleny na dvě části a jen jedna z nich vždy ošetřena a druhá nikoli. Během pokusu se zaznamenávaly úhyny v jednotlivých skupinách. V druhé části se zkoumalo u dvou taxonů, zda má hnojení vliv na nárůst biomasy. Metoda spočívala opět v rozdělení skupin na dvě části a hnojení pouze jedné z nich. Zvážením rostlin na začátku a na konci experimentu byla získána potřebná data. Výsledky naznačují, že ošetření rostlin při převodu nemá vliv na pozdější mortalitu. V druhé části se podařila prokázat závislost hnojení na nárůst biomasy pouze u jednoho ze dvou taxonů.
Biologie vstavače nachového (Orchis purpurea Huds.).
HLAVÁČKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce pojednává o biologii vstavače nachového, Orchis purpurea Huds. (1762). Práce je rešerší odborné literatury, článků a informací o vstavači nachovém zaměřených především na jeho morfologii, biologii a rozšíření. První kapitola je zaměřena na přehled nomenklatury, dále je podrobně uvedena morfologie druhu. Následující kapitoly jsou věnovány rozmnožování, ontogenezi, kvetení, podmínkám růstu a společenstvům výskytu O. purpurea. V bakalářské práci jsou dále zpracovány ohrožující faktory způsobené abiotickými a biotickými vlivy, přijatá opatření používaná pro ochranu a stručnou historii O. purpurea.
Anatomická adaptace orchideje Erythrodes nobilis na zastínění
KEMPSKÁ, Veronika
Orchidej Erythrodes nobilis patří mezi terestrické orchideje rostoucí ve stinném podrostu Brazilského tropického deštného lesa. Tento druh se adaptoval na silnézastínění. Tato bakalářská práce se zabývá adaptacemi na zastínění orchideje Erythrodes nobilis. A to především anatomickou adaptací, adaptacemi chlorofylů a růstovou analýzou. Typickým rysem anatomické stavby listů orchideje Erythrodes nobilis jsou především čočkovité buňky pokožky a dvouvrstevný palisádový parenchym s vysokým obsahem chlorofylu. Na dlouhodobé zatemnění rostlina reagovala vzrůstem celkové listové plochy, vzrůstem obsahu chlorofylu a i chlorofylu b v dospělých listech a tvorbou nových listů o mimořádně velké specifické listové ploše.
Možnosti kultivace orchideje Macodes petola technikami in vitro
SVOBODOVÁ, Simona
V současné době stojí terestrické orchideje v popředí ochranářských zájmů v souvislosti s druhovou ochranou a jejich citlivou reakcí na rušivé vlivy vnějších faktorů na původní prostředí. Komplex metod založený na kultivaci in vitro {--} explantátové kultury {--} představuje v současné době možnost záchrany, jak pro ohrožené rostliny, tak také pro jejich přirozená stanoviště. Cílem práce bylo vypracování postupu vegetativního množení pro tropický druh orchideje Macodes petola v podmínkách in vitro. Při výzkumu byly vyzkoušeny 4 metody, které se lišily v použití dezinfekčních roztoků, v době jejich působení a v použití různých kultivačních médií.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.