Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace průřezu a vyztužení střešního vazníku
Odvárka, Miroslav ; Šimůnek, Petr (oponent) ; Laníková, Ivana (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby vazník byl co nejlevnější a zároveň vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti – průhyb. Algoritmus využívá nástroj Řešitel, který je doplňkem programu Microsoft Office Excel. Byly vytvořeny dvě varianty vazníku. Jedna má tvar příčného řezu vazníku navrženým podle empirických vztahů a druhá obsahuje optimalizovaný tvar příčného řezu pomocí vytvořeného algoritmu. Vnitřní síly vazníku byly zjištěny pomocí programu Scia Engineer. Obě varianty byly staticky posouzeny. Při srovnání variant se prokázalo, že při optimalizaci tvaru příčného řezu je možné ušetřit značnou část nákladů na materiál.
Two Algorithms for Risk-averse Reformulation of Multi-stage Stochastic Programming Problems
Šmíd, Martin ; Kozmík, Václav
Many real-life applications lead to risk-averse multi-stage stochastic problems, therefore effective solution of these problems is of great importance. Many tools can be used to their solution (GAMS, Coin-OR, APML or, for smaller problems, Excel), it is, however, mostly up to researcher to reformulate the problem into its deterministic equivalent. Moreover, such solutions are usually one-time, not easy to modify for different applications. We overcome these problems by providing a front-end software package, written in C++, which enables to enter problem definitions in a way close to their mathematical definition. Creating of a deterministic equivalent (and its solution) is up to the computer. In particular, our code is able to solve linear multi-stage with Multi-period Mean-CVaR or Nested Mean-CVaR criteria. In the present paper, we describe the algorithms, transforming these problems into their deterministic equivalents.
Problém obchodního cestujícího - sekvenční řešení
Štys, Jiří ; Bidlo, Michal (oponent) ; Kašpárek, Tomáš (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce popisuje některé algoritmy, které řeší problém obchodního cestujícího pomocí sekvenčního přístupu. Dále se zabývá analýzou efektivnosti a škálovatelnosti řešení tohoto problému.
Algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem
Pohl, Jan ; Pokorný, Miroslav (oponent) ; Matoušek, Radomil (oponent) ; Jirsík, Václav (vedoucí práce)
Disertační práce prezentuje navržený algoritmus s pravděpodobnostním směrovým vektorem. Tento algoritmus ve své základní formě spadá do kategorie algoritmů stochastických. Pro svoji práci využívá statisticky ovlivněné perturbace jedince stavovým prostorem. Dále práce pojednává o rozšíření základní myšlenky do podoby rojové formy algoritmu. Přínosem této modifikace je zavedení stochastické kooperace. Jedinci kooperují s nejlepším jedincem pouze na úrovni pravděpodobnosti a nejsou jí řízeni přímo. V práci jsou dále použity statistické testy pro srovnání výsledků navrženého algoritmu s podobně pracujícími algoritmy Simulované žíhání a SOMA. Kromě vybraných testovacích funkcí jsou zde uvedeny další experimentální použití navržených algoritmů. Práce je uzavřena kapitolou, která hledá obecně použitelné nastavení řídicích parametrů jednotlivých algoritmů.
Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou
Hanus, Rostislav ; Smital, Lukáš (oponent) ; Vítek, Martin (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá detekcí QRS komplexu pomocí průchodů nulovou hladinou za segment. Detekce QRS komplexu je důležitou součástí analýzy EKG signálu. Od určení polohy bodu R vlny se odvíjí detekce ostatních vln a intervalů potřebných pro diagnostiku srdce. Tato metoda je velmi účinná i pro silně zašuměné signály. Realizace metody je v programu Matlab a úspěšnost detekce je testována na databázích CSE a MIT-BIH. Součástí je optimalizační algoritmus pro volitelné hodnoty detektoru.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.