Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Aplikace genetického algoritmu na rozvrhování výroby strojírenské firmy
Stariat, Jiří ; Skočdopolová, Veronika (vedoucí práce) ; Zouhar, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá rozvrhovací úlohou, jejími speciálními typy a metodami jejího řešení. Rozvrhovací úloha je jedním ze základních problémů operačního výzkumu, řadí se mezi kombinatorické úlohy. Cílem rozvrhovací úlohy je přiřadit určité činnosti a zdroje jednotlivým časovým okamžikům. Rozvrhovací úloha patří do třídy NP-úplných úloh. Má tedy tak vysokou výpočetní náročnost, že v současné době není znám algoritmus, který by exaktně vyřešil její libovolnou instanci v polynomiálním čase. Proto se k jejímu řešení, hlavně rozsáhlejších úloh, využívá heuristických a metaheuristických metod. V této práci je podrobně popsána zejména metaheuristická metoda genetického algoritmu, jejíž aplikace na rozvrhování výroby konkrétní strojírenské firmy, je předmětem této práce.
Cloud Computing a jeho vliv na business agility
Podlipský, Šimon ; Lorenc, Miroslav (vedoucí práce) ; Koliš, Karel (oponent)
Tato práce se zabývá implementací Cloud Computingové automatizace do firmy, jejím rozvojem a vlivem na Business Agility. Proces implementace ukazuje na firmě LidskáSíla s.r.o., která má za cíl získat výsadní postavení na trhu služeb v ČR a teoreticky i v zahraničí. K tomu jde právě cestou využití Cloud Computingu a zároveň metod operačního výzkumu, především pro optimalizaci procesů a rozhodování. Práce nejprve seznámí s termíny Cloud Computing a operační výzkum a popíše jejich principy fungování. Následně seznámí s činností firmy LidskáSíla s.r.o., ve které je poté v praktické části zkoumána implementace automatizace s využitím Cloud Computingu a metod operačního výzkumu. Práce dojde k závěru, že automatizace procesů při využití Cloud Computingu má za určitých okolností pozitivní dopad na Business Agility.
Simulační modely a optimalizace při projektovém řízení
Černý, Vít ; Kuncová, Martina (vedoucí práce) ; Borovička, Adam (oponent)
Řízení projektů je v posledních letech velmi populárním nástrojem řízení firem a podnikových procesů a tento systém je uplatňován ve firmách prakticky všech zaměření. V této diplomové práci jsou principy projektového řízení aplikovány na reálný stavební projekt, což je jedno z nejobvyklejších využití. Během přípravy projektu jsou na rizikové oblasti připravované zakázky aplikovány další dvě disciplíny operačního výzkumu, simulační modely a optimalizace pomocí matematického programování. Simulační modely umožňují analytikovi předvídat chování modelovaného reálného systému, aniž by musel vynakládat čas či peníze jeho pozorováním. V této práci je simulován systém vertikální dopravy během realizace zakázky. Optimalizací je myšleno nastavení takových parametrů libovolného modelu, aby sledovaná kritéria dosáhla optimálních hodnot. V této práci je optimalizován celkový rozpočet projektu, aby náklady této zakázky byly minimální.
Řešení vybraných úloh z operačního výzkumu v prostředí Matlab
Dubový, Vojtěch ; Zouhar, Jan (vedoucí práce) ; Borovička, Adam (oponent)
Práce se zabývá řešením vybraných optimalizačních úloh z operačního výzkumu v rámci obecné výpočetní platformy Matlab. Čtenář je zde seznámen s pracovním prostředím, způsobem práce a praktickým řešením úloh z operačního výzkumu. Při řešení úloh jsou využívány některé Toolboxy, zejména Optimalization Toolbox a Yalmip Toolbox. Těžištěm práce je předat čtenáři ucelenou formou znalostí, které by mu umožnily řešit optimalizační problémy v prostředí Matlab.
Operační výzkum na středních školách
Mančíková, Táňa ; Šindelářová, Irena (vedoucí práce) ; Kuncová, Martina (oponent)
Operační výzkum je soubor různých disciplín, které pomocí aplikace matematických metod hledají optimální řešení složitých problémů. Jednotlivé disciplíny, základy z nich, popř. celý obor se běžně vyučuje na vysokých školách v České republice. Ze sekundárního vzdělávání bylo toto učivo vyřazeno před dvaceti lety. Tato práce se zabývá tím, z jakých důvodů by bylo vhodné a jak by bylo možné témata operačního výzkumu opět středoškolským studentům přiblížit. Zabývá se teoretickým pozadím i ryze praktickými otázkami. Pro tyto účely byly také zařazeny části s návrhy didaktiky a metodiky vyučování tohoto předmětu. Výsledkem je ucelený pohled na možnost znovuzavedení disciplín operačního výzkumu do středních škol a do povědomí jejich studentů.
Možnosti a způsoby využití metod operační analýzy v logistice
ERHART, Jan
Hlavním cílem této diplomové práce je najít možnosti uplatnění metod operační analýzy v logistice, navrhnout optimální řešení konkrétní situace v konkrétní firmě, porovnat se skutečností a navrhnout možná zlepšení. Jejím smyslem mělo být využití exaktních metod při rozhodování. Po načerpání teoretických poznatků studiem literatury došlo k jejich ověření v konkrétních podmínkách firmy ČSAD JIHOTRANS, a.s. Pro seznámení s prostředím jsem využil konzultací s managementem firmy, studování systému na základě poskytnutých údajů a obchodních podmínek sběrné služby. Z exaktních přístupů byla využita ABC analýza a metody MODI a VAM. V práci jsem zpracoval poskytnutá data o zásilkách podaných ve sběrných střediscích za jednotlivé měsíce roku 2008. Z vyřešených úloh metodami VAM a MODI vzešlo 6 možných alternativ, které hodnotí základní i suboptimální řešení. Z hlediska optimalizačního kritéria, minimální hodnoty účelové funkce, je nejvhodnější varianta I. Pokud budu vycházet ze současného fungování systému, nejvhodnější alternativou bude varianta VI. Varianta VI však nejméně splňuje optimalizační kritérium. Navrhuji proto možnost po přesunu původních svozů S5 do kompetence S2 zařadit ho mezi 8 regionálních center, která spojuje páteřní kamionová doprava.
Operační riziko a analýza scénářů jako jedna z metod jeho řízení
Ondřich, Libor ; Blahová, Naděžda (vedoucí práce) ; Soukeníková, Lucie (oponent)
Práce se zabývá problematikou spojenou s rozšířením konceptu kapitálové přiměřenosti o prvek operačního rizika. Rámcově popisuje novou basilejskou dohodu Basel II a způsob, jakým je do ní operační riziko zasazeno. Detailněji pak popisuje nejpokročilejší přístup pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku, tzv. AMA přístup. Na závěr je podrobně charakterizována jedna ze složek nejpokročilejšího přístupu, analýza scénářů, pomocí které je také vypočítán kapitálový požadavek a identifikovány některé kvalitativní dopady na modelovou banku.
Využití metod operačního výzkumu v prostředí strojírenského závodu
Pytlík, Martin ; Šmídová, Milada (vedoucí práce) ; Jablonský, Josef (oponent) ; Nováček, Jan (oponent)
Práce vybírá devět metod operačního výzkumu, které by bylo možné aplikovat ve strojírenském závodě EvoBus Bohemia, s.r.o. v Holýšově, ověřuje jejich použitelnost na reálných příkladech a mapuje problémy spojené s jejich případnou implementací. Taktéž hodnotově vyčísluje přínosy jednotlivých metod za určité časové období, zpravidla za rok. Na závěr jsou uvedena doporučení, jejich splnění by mělo vést k optimalizaci dílčích součástí celého výrobního systému.
Poštovní přepravní síť na území hl. m. Prahy
Hodonský, Josef ; Černý, Jan (vedoucí práce)
Práce popisuje a analyzuje poštovní přepravní síť na území hlavního města Prahy, ukazuje aplikace operačního výzkumu v dopravě a nastiňuje možnosti řešení, které by snížilo počet ujetých kilometrů na daném území.
Řízení skladových zásob ve firmě Superkancelář s.r.o.
Formánek, Dominik ; Černý, Jan (vedoucí práce) ; Černý, Jan (oponent)
Cílem práce je podat co nejširší rozbor řízení skladových zásob a jejich vliv na ekonomiku celé firmy. Rozbor řízení zásob před zavedením nového způsobu bude porovnán s očekávaným stavem. Obě fáze jsou vyhodnocovány z hlediska změny (zlepšení nebo zhoršení) ekonomiky firmy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.