Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 286 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syndrom EAN
KOPECKÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce je analyzovat násilí na seniorech, jeho formy, důvody, příčiny, možnosti prevenci a řešení v rámci sociální práce. Nastíněny jsou též legislativní možnosti, které v České republice mohou pomoci v řešení otázky syndromu EAN. Práce je zaměřena na vymezení pojmů stáří a syndrom EAN - formy, rizikové faktory, důvody a příčiny násilí. Zaměřuje se na sociální práci se syndromem EAN a organizace zabývající se péčí a pomocí seniorům. Poslední kapitola je věnována legislativě v České republice upravující syndrom EAN.
Etické aspekty práce pracovníků Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy
MAJEROVÁ, Stanislava
Diplomová práce se zaměřuje na pečovatelskou službu a to konkrétně na Charitní pečovatelskou službu Oblastní charity Klatovy. Poukazuje na to, jak potřebná, ale zároveň psychicky náročná je práce pečovatelek. Práce obsahuje i charakteristiku klientely, s kterou Charitní pečovatelská služba nejčastěji spolupracuje - se seniory. Obsahuje rozbor etických dilemat a etických problémů, které vyplynuly z polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami (pracovnicemi jednotlivých středisek Charitní pečovatelské služby). Dále je provedeno navržení řešení a okomentování etických dilemat a etických problémů za využití čtyř etických teorií - utilitarismu, deontologie, etiky péče a situační etiky.
Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory
PEKÁRKOVÁ, Lenka
Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem pojmů jako senior, stáří a základní fyzické a psychické změny, které provázejí toto období. V další části práce je charakterizován pojem klient, sociální pracovník a možnosti legislativy sociální práce v České republice. V třetí části diplomová práce podrobně popisuje pojmy jako etika, etické jednání, profesní etika, etický kodex a etická dilemata. Následující kapitola na základě provedeného písemného dotazníku popisuje pohled na etická dilemata šesti pracovnic v sociálních službách. Dále v této kapitole uvádím 13 vybraných dilematických situací, které vycházejí z přímé praxe pracovnic v sociálních službách. Na tuto část diplomové práce navazuje další kapitola, ve které je proveden rozbor vybrané dilematické situace a proveden náhled z různých etických teorií, se kterými se v odborné literatuře setkáváme nejčastěji. Zvolenými etickými teoriemi jsou deontologie, utilitarismus a etika péče. Cílem diplomové práce bylo popsat základní pojmy v problematice etických dilemat, se kterými se mohou pracovníci v sociálních službách pro seniory setkat. Konkrétní praktická řešení jednotlivých etických situací pracovnicemi v sociálních službách umožní reálný náhled na řešení etických dilemat přímo v praxi. Rozbor konkrétní vybrané dilematické situace poskytne pohled na řešení této situace za pomoci nejvýznamnějších etických přístupů. Znalost těchto přístupů může sociálním pracovníkům pomoci při rozhodování a výběru vhodného etického přístupu.
Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Strakonice, Rybniční
KOŽNAROVÁ, Kristýna
Cílem práce je popsat oblast nabízených volnočasových aktivit a jejich souvislost s individuálním plánováním. Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. První oddíl charakterizuje stáří a stárnutí a změny spojené se stářím. Dále popisuje sociální služby, zmíněné volnočasové aktivity, standardy služeb a individuální plánování. Pátá kapitola se věnuje Domovu pro seniory Strakonice, respektive popisu základních informací, popisu individuálního plánování v DS Strakonice a volnočasovým aktivitám v DS Strakonice. V šesté kapitole je realizováno výzkumné šetření metodou obsahové analýzy. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit do jaké míry se shodují nabízené volnočasové aktivity s aktivitami v individuálních plánech seniorů v DS Strakonice. Výzkumné šetření ukázalo, že zařízení poskytuje vysokou nabídku volnočasových aktivit, která se shoduje s aktivitami objevujícími se v IP seniora.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
MATOUŠKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce s názvem Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních je zaměřená na změny života seniorů po nástupu do zařízení. Teoretická část obsahuje demografii stárnutí populace v České republice se zmínkou o stárnutí v Jihomoravském kraji. Dále pak pojmy související se stárnutím, jako je například gerontologie, geriatrie, ageismus, senior, stáří a stárnutí. Popisuji zde změny vyvolané stárnutím, a to změny tělesné a funkční, psychické a změny v sociální oblasti. Další kapitolou je životní styl, který je popisován obecně, protože tak, jak žijeme v mládí, tak se nám to odrazí ve stáří. A nakonec jsem uvedla pár programů pro zdravý a aktivní život seniorů. V praktické části jsou uvedeny výsledky mého kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zjistit, v jakých aspektech se životní styl dotazovaných seniorů výrazně změnil. Vzhledem k cílové skupině byla zvolena kvalitativní analýza formou polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a dotazování. Data jsou získána pomocí rozhovoru s klientem. Ten byl rozdělen do 7 okruhů, které obsahovaly různé body, na které jsem se v rámci svého zkoumání dotazovala. Okruhy jsou tvořeny představením komunikačního partnera, tělesnými a funkčními změnami, změnami v oblasti stravování, volnočasových aktivit, spánku, kvality života, a nakonec jsem se zaměřila na programy pro zdravý a aktivní život seniorů. Výzkumný soubor je tvořen 12 seniory, kteří žijí v sociálním zařízení, domovech pro seniory. Průměrný věk komunikačních partnerů je 81 let. Největší změny jsou dle výsledků zpozorovány v oblasti volnočasových aktivit a stravování. Nikdo z dotazovaných seniorů nezná programy pro zdravý a aktivní život seniorů.
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Bredlerová, Karolína ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora
Stromský, Martin ; Hartošová, Tereza (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce na téma Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora se zabývá fenoménem důstojnosti a jeho vztahem k existenciální stabilitě člověka. Pojetí důstojnosti je vnímáno jako vztah k fundamentálním hodnotám a principům v lidské společnosti. Existenciální stabilita je vyjádřením smysluplnosti života člověka. Bakalářská práce nabízí přehled legislativních a odborných východisek vztahujících se k důstojnosti a smyslu života v kontextu logoterapie. Úvodní teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisejí, a jejich vztahu k hlavním zkoumaným pojmům. Praktická část se sestává z vymezení kvalitativního výzkumu, metod, které byly použity a významných zjištění. Praktická část je opřena o sondu do fenoménů pomocí kvalitativního výzkumu. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné analýzy bylo zjišťováno, jaké je obsahové vymezení důstojnosti a její vztah k existenciální stabilitě seniora. Tato zjištění byla následně použita pro návrh koncepce sociální práce konkrétního zařízení. Cílovou skupinou byli senioři, kteří žijí v zařízeních typu dům s pečovatelskou službou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 286 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.