Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 291 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Péče o dolní končetiny v dospělosti a ve stáří
VOJČOVÁ, Lucie
Úvod: Dolní končetiny jsou jednou z nejvíce zatěžovaných částí těla, ale lidé jim příliš pozornosti nevěnují. Pro jejich správné fungování je svědomitá a pečlivá péče nezbytná. Cíle: Práce si klade za cíl zmapovat znalosti a dovednosti v péči o dolní končetiny u osob v dospělém a seniorském věku a popsat, jak ji cílová skupina realizuje. Dalším cílem je popsat, jak probíhá péče z pohledu podiatrické sestry. Metodika: Bylo zvoleno kvalitativní výzkumné šetření pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Byly realizovány rozhovory s dospělou a seniorskou populací v Českých Budějovicích. Také byl realizován rozhovor se sestrou pracující v podiatrické poradně. Výsledky práce: Výzkum ukazuje, že dospělá i seniorská populace určité znalosti v oblasti péče o dolní končetiny má. Obě populace realizují péči o dolní končetiny. Výsledky ukazují poctivost informantů při mytí nohou i sušení kritických meziprstních prostorů. O nohy pečují mazáním a pedikúrou, ale odbornou pedikúru nenavštěvují. Na druhou stranu se také ukazuje, že péče o pokožku nohou není příliš pravidelná. Problematická se jeví také péče o nehty, kde je třeba doplnit informace o vhodnějším způsobu střihání. Na potřebu opakované a přesnější edukace poukazují i výsledky spojené s výběrem bot, kde by nemělo převažovat jen estetické hledisko. Dopady nevhodně volené obuvi a nepravidelné péče byly patrné i na nohách našich informantů, stejně jako podceňování preventivních prohlídek. Výstup z praxe: Dílčí výsledky práce byly prezentovány na Studentské vědecké konferenci. Výsledky výzkumného šetření se staly podkladem pro navržení workshopu, určeného dospělé a seniorské populaci. Praktickou pomůckou je navržená edukační myšlenková mapa.
Aktivizace seniorů se specifickými potřebami v zařízeních sociálních služeb
TAJANOVSKÁ, Kateřina
Bakalářská práce s názvem Aktivizace seniorů se specifickými potřebami v zařízeních sociálních služeb se zabývá aktuálním tématem majícím souvislosti se stářím a stárnutím, respektive s narůstajícím počtem osob v seniorském věku, které žijí v některém ze zařízení poskytujícím pobytové sociální služby v České republice. Cílem práce je věnovat pozornost a upozornit na důležitost i přínos správně zvolených volnočasových aktivit pro klienty domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem. Bakalářská práce se zaměřuje především na tématiku stáří, stárnutí, kvality života v seniorském věku a na popis nefarmakologických metod, které sociální nebo aktivizační pracovníci nejvíce využívají v současné době. Je všeobecně známo, že podpora klientů pobytových sociálních služeb v jejich původních zájmech a zálibách sebou nese jejich osobní spokojenost. Součástí bakalářské práce je tedy i vyhodnocení řízených rozhovorů provedených s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb a jejich klienty. Záměrem je zjistit oba pohledy na dané téma, tedy na vhodnost či nevhodnost využívaných aktivizačních nefarmakologických metod, přínos pro seniora a jeho spokojený život v zařízení a také souvislost s jeho životním příběhem a možností i nadále se zabývat původními zájmy před příchodem do sociální služby. Výstupem řízených rozhovorů je shoda obou skupin respondentů nejen nad důležitostí a přínosem volnočasových aktivit, ale také na jejich správné volbě pro seniora, která často vychází z jeho životního příběhu a původních zájmů a zálib.
Hodnocení nutričního stavu u seniorů v domovech pro seniory a v domácím prostředí
SVATOŠOVÁ, Tereza
Bakalářská práce s názvem "Hodnocení nutričního stavu u seniorů v domovech pro seniory a v domácím prostředí" se zabývá problematikou výživy ve stáří. Teoretická část práce je zaměřena nejprve na definici stáří, dále na změny organismu ve stáří související s výživou, pak také na potřebu energie a jednotlivých živin. Práce se zabývá i interakcemi mezi potravinami a léky, poruchami výživy ve stáří a rovněž tím, jak lze zjišťovat a hodnotit nutriční stav. Výzkumný soubor tvořilo 6 seniorů, z toho 3 byli z domovů pro seniory a 3 z domácího prostředí. Všichni měli 65 let a více. Cílem bylo zjistit jejich nutriční stav a následně porovnat výsledky mezi respondenty z domovů pro seniory a těmi z domácího prostředí. Pro bakalářskou práci byl zvolen kvalitativní výzkum. Nejprve byly od respondentů získány základní informace, které se týkaly antropometrických údajů, osobní anamnézy, rodinné anamnézy apod., formou polostrukturovaného rozhovoru. Následně respondenti zaznamenali své týdenní jídelníčky. V praktické části jsou u každého seniora uvedeny informace získané z rozhovoru, dále vypočtený doporučený příjem energie a živin, propočet jídelníčku získaný z programu "Nutriservis Professional" a na závěr je vypracováno doporučení. Z výsledků vyplývá, že dotazovaní senioři mají nevyhovující pitný režim, nekonzumují dostatek zeleniny, luštěnin, ryb a rybích výrobků. Zkoumaní senioři upřednostňovali tuky před sacharidy. Na základě zjištěných výsledků nelze však jednoznačně říci, zda je nutriční stav u respondentů z domovů pro seniory lepší než u těch v domácím prostředí, nebo naopak. V jídelníčcích respondentů z domovů pro seniory se ale objevovalo více vhodných potravin a pokrmy se opakovaly pouze zřídka. Je nutné, aby senioři měli možnost získat více informací o výživě a aby si uvědomili, že i ve stáří je důležité konzumovat vhodnou stravu v dostatečném množství tak, aby odpovídala nárokům na jejich aktuální potřebu. Výsledky výzkumu a doporučení mohou být využity organizacemi, které o seniory pečují, a dále samotnými seniory jako zdroj informací v oblasti výživy a vhodného stravování.
Záměna přirozeného stáří za nemoc v souvislosti s hospitalizací na Oddělení následné péče
HEJNOVÁ, Pavlína
Bakalářská práce s názvem "Záměna přirozeného stáří za nemoc v souvislosti s hospitalizací na Oddělení následné péče" je prací teoretickou a je zaměřena na problematiku, kdy se přirozenost stáří zaměňuje za nemoc, a to především ve zdravotnických zařízeních. Také se snaží zmapovat a popsat co nejvíce informací o problematice kvality života seniorů převážně na oddělení následné péče. Jsou zde popsány nejčastější rizika farmakoterapie ve stáří spolu s paliativní medicínou u geriatrických křehkých pacientů v současné době, specifika ošetřovatelské péče a úloha sestry. Cílem nemalého snažení při zpracování této práce bylo poukázat na problematiku současného zdravotního systému, kdy se přirozené stáří zaměňuje za nemoc, a ukázat, jak velké riziko to znamená pro stárnoucí populaci. V dnešní době se vytrácí seberealizace seniorů a hodnota kvality života. Současná realita vyžaduje bezpodmínečně změny v přístupu celé odborné společnosti a jejího podvědomí jako o významném fenoménu lidského života. Snahou této práce je definovat a pojmenovat veškeré rizikové faktory, které ovlivňují vznik této problematiky, kdy se stáří považuje za nemoc. Mezi nejčastější příčiny zhoršení zdravotního stavu a hospitalizace u geriatrických pacientů patří nežádoucí účinky léků a nesprávná preskripce. Proto dalším cílem této práce je poukázat na význam správné diagnostiky a následné farmakoterapie u seniorů, poskytování komplexní ošetřovatelské péče, která je důležitou součástí v péči o geriatrického pacienta. Bakalářská práce bude využita pro soubor seminářů na Oddělení následné péče.
Aktivity a terapie za asistence zvířat v kontextu sociálních služeb
MIKULIČOVÁ, Adéla
Bakalářská práce mapuje poskytování aktivit a terapií za asistence zvířat v kontextu sociálních služeb. Blíže se zabývá průběhem aktivit a terapií za asistence zvířat v Domově pro seniory TEP, centru sociálních služeb ve Veselí nad Lužnicí a zjišťuje přínos aktivit a terapií pro jeho uživatele. V teoretické části jednotlivé kapitoly definuji stáří a stárnutí, domovy pro seniory, aktivity a terapie za asistence zvířat, jejich přínos v domově pro seniory a organizace působící v této oblasti. Praktická část práce je tvořena výzkumem, jehož hlavním cílem bylo zmapovat poskytování aktivit a terapií za asistence zvířat v Domově pro seniory TEP, centrum sociálních služeb ve Veselí nad Lužnicí, dále zjišťuje přínos aktivit a terapií z pohledu uživatelů/uživatelek. Byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, dále byla použita metoda dotazování a technika polostrukturovaných rozhovorů. Využito bylo také zúčastněné pozorování a sekundární analýza dat. Výzkumný soubor byl tvořen pěti uživateli, kteří využívali aktivity a terapie za asistence zvířat déle než 1 rok a jejich věk byl vyšší než 65 let. Výsledky byly zpracovány do případových studií. Z výzkumu vyplývá, že aktivity a terapie za asistence zvířat v domově pro seniory probíhají formou návštěvního a rezidentního programu. Přínos zvířat vidí uživatelé zejména ve zlepšení psychického stavu, komunikace s personálem, procvičování paměti a jemné i hrubé motoriky. Přímý vliv na získávání nových přátelství 3 z 5 uživatelů nepociťují. Tato práce může posloužit především pracovníkům domovů pro seniory, ve kterých se praktikují aktivity a terapie za asistence zvířat, a kteří by chtěli získat přínos z pohledu uživatelů/uživatelek. V neposlední řadě může pomoci přiblížit aktivity a terapie za asistence zvířat široké veřejnosti.
Syndrom EAN
KOPECKÁ, Karolína
Cílem bakalářské práce je analyzovat násilí na seniorech, jeho formy, důvody, příčiny, možnosti prevenci a řešení v rámci sociální práce. Nastíněny jsou též legislativní možnosti, které v České republice mohou pomoci v řešení otázky syndromu EAN. Práce je zaměřena na vymezení pojmů stáří a syndrom EAN - formy, rizikové faktory, důvody a příčiny násilí. Zaměřuje se na sociální práci se syndromem EAN a organizace zabývající se péčí a pomocí seniorům. Poslední kapitola je věnována legislativě v České republice upravující syndrom EAN.
Etické aspekty práce pracovníků Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy
MAJEROVÁ, Stanislava
Diplomová práce se zaměřuje na pečovatelskou službu a to konkrétně na Charitní pečovatelskou službu Oblastní charity Klatovy. Poukazuje na to, jak potřebná, ale zároveň psychicky náročná je práce pečovatelek. Práce obsahuje i charakteristiku klientely, s kterou Charitní pečovatelská služba nejčastěji spolupracuje - se seniory. Obsahuje rozbor etických dilemat a etických problémů, které vyplynuly z polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami (pracovnicemi jednotlivých středisek Charitní pečovatelské služby). Dále je provedeno navržení řešení a okomentování etických dilemat a etických problémů za využití čtyř etických teorií - utilitarismu, deontologie, etiky péče a situační etiky.
Etická dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se seniory
PEKÁRKOVÁ, Lenka
Diplomová práce se v úvodní části zabývá popisem pojmů jako senior, stáří a základní fyzické a psychické změny, které provázejí toto období. V další části práce je charakterizován pojem klient, sociální pracovník a možnosti legislativy sociální práce v České republice. V třetí části diplomová práce podrobně popisuje pojmy jako etika, etické jednání, profesní etika, etický kodex a etická dilemata. Následující kapitola na základě provedeného písemného dotazníku popisuje pohled na etická dilemata šesti pracovnic v sociálních službách. Dále v této kapitole uvádím 13 vybraných dilematických situací, které vycházejí z přímé praxe pracovnic v sociálních službách. Na tuto část diplomové práce navazuje další kapitola, ve které je proveden rozbor vybrané dilematické situace a proveden náhled z různých etických teorií, se kterými se v odborné literatuře setkáváme nejčastěji. Zvolenými etickými teoriemi jsou deontologie, utilitarismus a etika péče. Cílem diplomové práce bylo popsat základní pojmy v problematice etických dilemat, se kterými se mohou pracovníci v sociálních službách pro seniory setkat. Konkrétní praktická řešení jednotlivých etických situací pracovnicemi v sociálních službách umožní reálný náhled na řešení etických dilemat přímo v praxi. Rozbor konkrétní vybrané dilematické situace poskytne pohled na řešení této situace za pomoci nejvýznamnějších etických přístupů. Znalost těchto přístupů může sociálním pracovníkům pomoci při rozhodování a výběru vhodného etického přístupu.
Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Strakonice, Rybniční
KOŽNAROVÁ, Kristýna
Cílem práce je popsat oblast nabízených volnočasových aktivit a jejich souvislost s individuálním plánováním. Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. První oddíl charakterizuje stáří a stárnutí a změny spojené se stářím. Dále popisuje sociální služby, zmíněné volnočasové aktivity, standardy služeb a individuální plánování. Pátá kapitola se věnuje Domovu pro seniory Strakonice, respektive popisu základních informací, popisu individuálního plánování v DS Strakonice a volnočasovým aktivitám v DS Strakonice. V šesté kapitole je realizováno výzkumné šetření metodou obsahové analýzy. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit do jaké míry se shodují nabízené volnočasové aktivity s aktivitami v individuálních plánech seniorů v DS Strakonice. Výzkumné šetření ukázalo, že zařízení poskytuje vysokou nabídku volnočasových aktivit, která se shoduje s aktivitami objevujícími se v IP seniora.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 291 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.