Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 283 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volnočasové aktivity v Domově pro seniory Strakonice, Rybniční
KOŽNAROVÁ, Kristýna
Cílem práce je popsat oblast nabízených volnočasových aktivit a jejich souvislost s individuálním plánováním. Bakalářská práce obsahuje 6 kapitol. První oddíl charakterizuje stáří a stárnutí a změny spojené se stářím. Dále popisuje sociální služby, zmíněné volnočasové aktivity, standardy služeb a individuální plánování. Pátá kapitola se věnuje Domovu pro seniory Strakonice, respektive popisu základních informací, popisu individuálního plánování v DS Strakonice a volnočasovým aktivitám v DS Strakonice. V šesté kapitole je realizováno výzkumné šetření metodou obsahové analýzy. Cílem tohoto výzkumného šetření je zjistit do jaké míry se shodují nabízené volnočasové aktivity s aktivitami v individuálních plánech seniorů v DS Strakonice. Výzkumné šetření ukázalo, že zařízení poskytuje vysokou nabídku volnočasových aktivit, která se shoduje s aktivitami objevujícími se v IP seniora.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních
MATOUŠKOVÁ, Lenka
Bakalářská práce s názvem Změny životního stylu seniorů ve vybraných pobytových zařízeních je zaměřená na změny života seniorů po nástupu do zařízení. Teoretická část obsahuje demografii stárnutí populace v České republice se zmínkou o stárnutí v Jihomoravském kraji. Dále pak pojmy související se stárnutím, jako je například gerontologie, geriatrie, ageismus, senior, stáří a stárnutí. Popisuji zde změny vyvolané stárnutím, a to změny tělesné a funkční, psychické a změny v sociální oblasti. Další kapitolou je životní styl, který je popisován obecně, protože tak, jak žijeme v mládí, tak se nám to odrazí ve stáří. A nakonec jsem uvedla pár programů pro zdravý a aktivní život seniorů. V praktické části jsou uvedeny výsledky mého kvalitativního výzkumu. Cílem práce je zjistit, v jakých aspektech se životní styl dotazovaných seniorů výrazně změnil. Vzhledem k cílové skupině byla zvolena kvalitativní analýza formou polostrukturovaného rozhovoru, pozorování a dotazování. Data jsou získána pomocí rozhovoru s klientem. Ten byl rozdělen do 7 okruhů, které obsahovaly různé body, na které jsem se v rámci svého zkoumání dotazovala. Okruhy jsou tvořeny představením komunikačního partnera, tělesnými a funkčními změnami, změnami v oblasti stravování, volnočasových aktivit, spánku, kvality života, a nakonec jsem se zaměřila na programy pro zdravý a aktivní život seniorů. Výzkumný soubor je tvořen 12 seniory, kteří žijí v sociálním zařízení, domovech pro seniory. Průměrný věk komunikačních partnerů je 81 let. Největší změny jsou dle výsledků zpozorovány v oblasti volnočasových aktivit a stravování. Nikdo z dotazovaných seniorů nezná programy pro zdravý a aktivní život seniorů.
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Bredlerová, Karolína ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora
Stromský, Martin ; Hartošová, Tereza (vedoucí práce) ; Dragomirecká, Eva (oponent)
Bakalářská práce na téma Fenomén důstojnosti jako součást existenciální stability seniora se zabývá fenoménem důstojnosti a jeho vztahem k existenciální stabilitě člověka. Pojetí důstojnosti je vnímáno jako vztah k fundamentálním hodnotám a principům v lidské společnosti. Existenciální stabilita je vyjádřením smysluplnosti života člověka. Bakalářská práce nabízí přehled legislativních a odborných východisek vztahujících se k důstojnosti a smyslu života v kontextu logoterapie. Úvodní teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů, které s řešenou problematikou souvisejí, a jejich vztahu k hlavním zkoumaným pojmům. Praktická část se sestává z vymezení kvalitativního výzkumu, metod, které byly použity a významných zjištění. Praktická část je opřena o sondu do fenoménů pomocí kvalitativního výzkumu. Prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a jejich následné analýzy bylo zjišťováno, jaké je obsahové vymezení důstojnosti a její vztah k existenciální stabilitě seniora. Tato zjištění byla následně použita pro návrh koncepce sociální práce konkrétního zařízení. Cílovou skupinou byli senioři, kteří žijí v zařízeních typu dům s pečovatelskou službou.
Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči na Chomutovsku
Pilíková, Andrea ; Hráský, Pavel (vedoucí práce) ; Šteffl, Michal (oponent)
Název práce: Vyhodnocení rozdílu pohybové aktivity u seniorů v domácím prostředí a v ústavní péči na Chomutovsku. Cíl práce: Cílem této práce je zjištění rozdílů pohybové aktivity seniorů v rámci Chomutovska, a to mezi těmi, kteří žijí ve svém přirozeném prostředí a těmi, kteří žijí v ústavní péči. Použité metody: Tato práce je založena na empiricko-teoretickém charakteru. Výzkumná data byla získávána metodou kvantitativního výzkumu. Technikou sběru dat byla anketa a byla určena lidem od 60 let věku, žijícím v domácím prostředí a v ústavní péči. Anketa obsahovala především uzavřené otázky a tři polouzavřené. Výzkumným souborem této práce se stali náhodně vybraní senioři (muži i ženy) žijící na území Chomutovska a výzkumu se zúčastnilo celkem 100 seniorů žijících v domácím prostředí a 100 seniorů žijících v ústavní péči. Výsledky: Zjistilo se, že senioři žijící v domácím prostředí jsou více pohybově aktivní a také tráví více času pohybovou aktivitou venku než senioři žijící v ústavní péči. Senioři v ústavní péči vykonávají pohybovou aktivitu spíše v kolektivu, jsou více spokojeni s výběrem pohybové aktivity a zároveň se i více zajímají o nové nabídky v okolí. Klíčová slova: senior, stáří, stárnutí, pohybová aktivita, ústavní péče
Stáří romských seniorů a jeho problematika
MARTÍNKOVÁ, Nikola
Bakalářská práce se zaměřuje na stáří romských seniorů. Jejím cílem je popsat stáří romských seniorů, jejich potřeby a subjektivní vnímání sociálního postavení v rodině. Dále chce zjistit, z jakých důvodů nejsou romští senioři umisťováni do domovů pro seniory a zjistit, jak se Romové o své seniory starají. Bakalářská práce obsahuje pojmy, jako jsou Rom, stáří, sociální postavení a sociální práce. Dále popisuje historii Romů od doby, kdy se o nich objevily první zmínky, až do naší současnosti. Zaměřuji se na romskou rodinu, její tradice a stáří seniorů. U stáří se orientuji na hlavní potřeby a změny vyskytující se ve stáří. Cílem výzkumu bylo zjistit, z jakých důvodů nejsou romští senioři umisťováni do domovů pro seniory. Výzkum byl realizován s romskými seniory a jejich potomky. Pro získání informací jsem použila kvalitativní výzkum, metodu dotazování a techniku polostrukturovaného rozhovoru. Pro svůj výzkum jsem si zvolila tři věkové kategorie romských seniorů. První kategorie tvoří senioři ve věkovém rozpětí 6570 let, druhá kategorie je ve věkovém rozpětí 7180 let a třetí věková kategorie je v rozpětí 80 a více let. Během výzkumu jsem zjistila, že informanty pro třetí kategorii se mi nepodaří nalézt, jelikož jsem informanty získávala na základě techniky sněhové koule, ale nikdo z nich seniora staršího než 80 let neznal. Proto se můj výzkum týká pouze dvou věkových kategorií. Zvláštní pozornost je věnována zejména druhé kategorii, již představují potomci romských seniorů. Polostrukturované rozhovory byly uskutečněny s osmi romskými seniory a s osmi jejich potomky. Výsledek této práce měl ukázat, jaký názor mají romští senioři a jejich potomci na domovy pro seniory, jak se Romové o své seniory starají a jaké potřeby tito senioři mají. Doufám, že poznatky získané z této bakalářské práce budou přínosem jak pro pracovníky v oblasti sociální práce, tak i pro laiky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 283 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.