Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytápění bytových domů
Diatel, Jakub ; Horká, Lucie (oponent) ; Počinková, Marcela (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je vytápění bytových domů, kde byla zaměřena pozornost na tepelný komfort ve vytápěných místnostech. První část se tomuto tématu věnuje v teoretické rovině, kde jsou prezentovány i výsledky CFD simulací týkající se přímého srovnání otopných těles a podlahového vytápění. Druhá část je věnována praktické části na zadané budově. Projekt je řešen ve dvou variantách – vytápění pomocí otopných těles nebo pomocí podlahového vytápění. Ve třetí části je pozornost věnována dvěma experimentům – měření vnitřního prostředí ve dvou místnostech a měření spotřeby plynu bytových domů s různou koncepcí vytápění. Poslední část je věnována modelování střední radiační teploty, kde jsou porovnávány různé způsoby vytápění, které mají vliv na rozložení střední radiační teploty v prostoru. Pro svobodnější vyšetření střední radiační teploty v prostoru byl vyvinut vlastní software.
Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně - stavebně technologický projekt
Marková, Veronika ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Venkrbec, Václav (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet s plochou vegetační střechou a s lehkým obvodovým pláštěm. Diplomová práce zahrnuje především technologické předpisy pro montáž obvodového pláště a pro montáž oken, kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy, projekt zařízení staveniště, položkový rozpočet aj.
Energetický audit
Hrazdira, David ; Vyhlídalová, Karolína (oponent) ; Horák, Petr (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je zpracování energetického auditu podle platné legislativy v České republice pětipodlažního bytového domu. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretické, výpočtové a energetického auditu. Teoretická část je zaměřena na téma solárních termických kolektorů. Ve výpočtové části je provedena analýza spotřeby energie posuzovaného objektu ve výchozím i novém stavu. Energetický audit je vypracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb. v aktuálním znění.
Diagnostika staveb
Nováček, Petr
Diagnostika staveb aneb je opravdu vaše dokonale navržená technologie stavby i dokonale provedena?
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vyhodnocení montáže oken do běžných domů s domy nízkoenergickými
Švancara, Martin
Bakalářská práce se zabývá problematikou volby správných oken a způsobu jejich montáže. Porovnány jsou dvě stavby s odlišnými požadavky na výslednou funkčnost oken. S ohledem na tyto specifické požadavky, je pro každou stavbu vybrán okenní profil a doporučena montáž tohoto okenního profilu do stavby. Dále je v práci popsán postup doporučených montáží zvolených oken a znázorněn výsledný prostup tepla okny zabudovanými v konstrukci.
Chyby otvorových výplní v dřevostavbách
Nováček, Petr
Chyby otvorových výplní (oken) v konstrukcích domů, se kterými se nejčastěji setkáváme, jejich kontrola pomocí diagnostických metod a náprava stavu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Polyfunkční koncový dům v Karlových Varech
Růžička, Jiří ; Vlček, Ing Karel (oponent) ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Projekt řeší návrh polyfunkčního dumu ve stavební proluce, uvažovaná lokalita stavby se nachází v Karlových Varech, v ulici Na Vyhlíce. Jedná se o lázeňskou chráněnou lokalitu. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je šestipodlažní s obytným podkrovím a jedním podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící v proluce jako koncový dům. Dispozičně je členěn na dva ucelené celky s vlastními vstupu. Jsou zde prostory určené k podniká a bytové jednotky pro trvalé bydlení. Součástí obytné části jsou také místnosti domovního vybavení. Vstupy do obou částí jsou bezbariérové. Dům bezbariérový není Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných zdiva Porotherm v modulovém rozměru 250 (125) mm s železobetonovými stropy. Zastřešení tvoří valbová střecha. Dům se nachází na vlastním pozemku o velikosti 519 m2 se zastavěnou plochou 221 m2. Pozemek je mírně svažitý. Hlavní orientace budovy ke světovým stranám je na východ a západ. Jižní stěna přiléhá k sousednímu domu.
Energetické hodnocení administrativní budovy
Lysková, Markéta ; Horák, Petr (oponent) ; Adam, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá energetickým auditem průmyslového objektu s administrativní částí, který se nachází v Blansku v Jihomoravském kraji. Teoretická část se soustředí na okna z pohledu energetické bilance, jelikož jedno z opatření na úsporu spotřeby energie je právě výměna stávajících a nevyhovujících výplní otvorů. Hlavním úkolem diplomové práce bude nalézt nejúspornější variantu pro úsporu energie, která bude posouzena z ekologického i ekonomického hlediska. Třetí a poslední část se bude věnovat využití výpočetní techniky jako je software pro vytvoření 3D modelu posuzovaného objektu nebo modelování spotřeby pro jednotlivé systémy, jako je třeba vytápění, v závislosti na vlastnostech různých oken.
Rodinný dům v Kuřimi
Sedláček, Jan ; Kalužová, Alena (oponent) ; Müller, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu v obci Kuřim. Jde o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt s krytým stáním pro jeden osobní automobil. Tvar domu je obdélníkový s jednoplášťovou plochou střechou. Dům je zasazen do mírně svažitého pozemku v zástavbě převážně rodinných domů. Hlavní vstup do objektu je situován na západ a vjezd na pozemek je ze severní strany. Osvětlení a větrání všech obytných místností je zajištěno okny. Vodorovné i svislé nosné konstrukce objektu jsou navrženy ze stavebního systému Heluz.
Novostavba objektu pro bydlení s ordinací
Hlaváček, Jiří ; Ing.Radek Sedlák (oponent) ; Benešová, Romana (vedoucí práce)
Projekt řeší novostavbu objektu pro bydlení s ordinací v katastrálním území obce Chotěboř, okres Havlíčkův Brod. Rodinný dům je přízemní s obytným podkrovím a garáží.Půdorys domu je přibližně tvaru T. Střecha je navržena sedlová o sklonu 30s pálených tašek Tondach, krov je novodobý vaznicový. Obvodové stěny jsou navrženy z cihelných bloků Heluz. Dům je navržen s ohledem na dispoziční řešení, na bezpečnost při užívání, zajištění konstrukce po stránce statické, požární bezpečnosti a úspory energie.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.