Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace kooperativní teorie her pro Cournotovy oligopoly
Eryganov, Ivan ; Mazal,, Jan (oponent) ; Hrdina, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá aplikací kooperativní teorie her pro řešení problematiky Cournotovych oligopolů. Zpracované poznatky z oblastí teorie oligopolů a teorie her se používají k sestavení modelu popisujícího chovaní firem na trhu splňujícím předpoklady Cournotova oligopolu. K definici kooperativní hry se používá koncept -charakteristické funkce, který oproti klasickým způsobům zohledňuje to, že firmy, které nejsou v koalici, následují vlastní zisky, nikoliv potlačení pozic koalice. Podrobně se zkoumají vlastnosti výsledných kooperativních her, hlavní pozornost je soustředěna na monotonii a konvexnosti. O těchto vlastnostech je odvozeno několik vět a jsou uvedené jejich ekonomické interpretace. Také se řeší otázka vypočtu hodnot -charakteristické funkce pomocí algoritmu best-reply dynamics, navíc je zdůvodněna jeho konvergence pro daný typ her. Vybudovány model se aplikuje na data z trhu ropy, který se dále charakterizuje pomocí výsledků kooperativní hry.
Formation of market beliefs in the oil market
Anatolyev, Stanislav ; Seleznev, S. ; Selezneva, Veronika
We characterize formation of market beliefs in the oil market by providing a complete characterization of the market reaction to oil inventory surprises. We utilize the unique sequential nature of inventory announcements to identify inventory shocks. We estimate an AR-ARCH-MEM model of the joint dynamics of returns, return volatilities and trading volumes around the announcements using high frequency data on oil futures contracts. Our model (i) handles illiquidity of long maturity contracts by accounting for trading inactivity, (ii) captures time varying trading intensity, and (iii) allows for structural changes in the dynamics and responses to news over time. We show (i) uniform formation of expectations across oil futures contracts with different maturities, (ii) a strong negative relation between inventories surprises and re-turns, (iii) no effect on the term premium, which suggests that inventory shocks are always considered to be permanent, and (iv) di_erentiation in the reaction of volume by maturity. We demonstrate how our results can be used to test theories of oil price determination and contribute to the debate on the recent oil glut.
The Importance of Non-Price Competitiveness: Oil Downstream Sector in Europe
Sláma, Ondřej ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Paulus, Michal (oponent)
Tato práce zkoumá roli cenových a necenových faktorů konkurenceschopnosti za pomoci indexu relativních exportních cen (Benkovskis a Wörz, 2016), který zachycuje změny kvality produktů. Nejprve replikujeme jejich model a testujeme spolehlivost indexu. Model poté využíváme pro analýzu změn konkurenceschopnosti produktů evropského rafinérského trhu. Role necenových faktorů konkurenceschopnosti, např. kvality, roste vzhledem k převisu nabídky ropných produktů nad klesající poptávkou a konvergujícím cenám. Výsledky ukazují, že problémy zastaralých komplexů západoevropských rafinérských a petrochemických firem nejsou způsobeny pouze klesající poptávkou, vysokými fixními náklady a nízkými maržemi, ale i necenovými faktory. Po vlně investic a konsolidaci trhu nalézáme nečekaně vysoké zvýšení kvality ropných produktů ve východoevropských zemích. Oba regiony jsou ale vystaveny tlaku rostoucích dovozů kvalitních produktů ze Středního východu, Ruska a USA. Tato práce poskytuje široký obraz vývoje cenové a necenové konkurenceschopnosti hlavních hráčů evropského rafinérského a petrochemického trhu.
Světová cena ropy a její vliv na ekonomiku Ruské Federace
Suetina, Anna ; Jiránková, Martina (vedoucí práce) ; Hasík, Gabriel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaký dopad a zda vůbec má světová cena ropy na hospodářství Ruské federace. První kapitola se zaměřuje na všeobecné znalosti o ropě a vývoj její ceny. Druhá část první kapitoly obsahuje historii a současnost mezinárodního obchodu s ropou, jež navazují na historii světové ekonomiky. Druhá kapitola je věnovaná charakteristice ropného trhu Ruské federace a významu ropného odvětví pro ekonomiku RF. Poslední kapitola zkoumá vliv světové ceny ropy na jednotlivé části hospodářství RF: výkonnost ekonomiky, cenovou hladinu a zahraniční obchod. Závěr obsahuje stručný přehled dynamiky ceny ropy a zkoumaných vztahů.
Prokletí přírodních zdrojů: případ Ruska
Belyakova, Elena ; Frömmel, Tomáš (vedoucí práce) ; Máslo, Lukáš (oponent)
Cílem této práce je poskytnout pohled na problematiku prokletí přírodních zdrojů, zejména v Ruské federaci, s ohledem na historii, změny cen ropy a situaci na světové scéně. S hypotézou, že změny cen ropy ovlivňují ruský HDP a vývoj dalších průmyslových odvětví, která nejsou založená na ropě, probíhají dvě různé regrese po dobu dvou časových období. Výsledky regresí a následný test potvrzují hypotézu, že ruský HDP závisí na cenách ropy a na změnách na světovém trhu s prostředky. Bylo zjištěno, že v sovětském období nebyla závislost sovětské ekonomiky na vývozu ropy a cenách. Výsledky jsou na podporu předchozího článku, napsaného Benedictowem et al. (2010), že ruská ekonomika skutečně trpí prokletím přírodních zdrojů.
První ropný šok a jeho vliv na Spojené státy americké
Nováková, Markéta ; Bečka, Jan (vedoucí práce) ; Svoboda, Karel (oponent)
Bakalářská práce se zabývá důsledky prvního ropného šoku, který znamenal konec éry levné ropy. Díky energetické krizi na začátku 70. let, kdy nabídka sotva stačila vysoké poptávce po ropě, měly poprvé producentské státy sdružené v Organizaci zemí vyvážejících ropu převahu při vyjednávání s velkými ropnými společnostmi. V říjnu 1973 zástupci producentských států omezili těžbu ropy a zavedli embargo na Spojené státy, jako odplatu za americkou podporu Izraeli během jomkipurské války. Zneužili tak nebezpečnou situaci k umělému vyvolání nedostatku ropy na trhu. Zvýšená cena ropy měla kompenzovat rostoucí cenovou hladinu dolaru a donutit Spojené státy změnit politiku vůči Izraeli. Státy OPEC argumentovaly i tím, že dokud bude ropa levná, bude se i nadále tímto neobnovitelným zdrojem plýtvat. Cílem této práce je najít odpověď na to, jak ovlivnil první ropný šok Spojené státy americké a porovnat, zda měl významnější dopad na trh s ropou, na politiku nebo na americkou ekonomiku. Po stručném představení samotného ropného šoku, je bakalářská práce dále rozdělena do tří hlavních kapitol, které se věnují dopadům na ropný trh, americkou politiku a ekonomiku. Ve Spojených státech byly důsledky krize v mnohém odlišné i od ostatních členů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), protože vláda...
Analýza faktorů ovlivňujících trh s ropou
Joneš, Pavel ; Jílková, Jiřina (vedoucí práce) ; Vojáček, Ondřej (oponent)
Ropa vstupuje téměř do všech výrobků a služeb, a proto je v současné době jedním z nejvyužívanějších energetických zdrojů na zemi. Na ropě je závislá celá řada hospodářství, ale i domácností. Vývoj tohoto trhu v posledních letech vyvolává řadu otázek. Cílem diplomové práce je identifikace a analýza hlavních faktorů ovlivňujících trhu s ropou a predikce budoucího vývoje tohoto trhu na základě analyzovaných faktorů. Analýza je zaměřena na nejvýznamnější ekonomické, geopolitické, ekologické a technologické faktory působící na ropný trh. Metodika diplomové práce je založena na rozboru literatury a na použití základních statistických metod k analýze faktorů a k odhadnutí budoucího vývoje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.