Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 244 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tvorba návrhu vnitropodnikových směrnic pro vybranou účetní jednotku
Obrtel, Patrik
Obrtel, P. Creation of the proposal of the intercompany regulation in bookkeeping unit. Bachelor Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2017. Tato práce je zaměřena na vnitropodnikové směrnice, které stanovují pravidla v účetní jednotce. Cílem je provést rozbor současného stavu vnitropodnikových směrnic ve vybrané účetní jednotce. Analýza stávajících vnitropodnikových směrnic je zaměřena na formální úpravu, aktuálnost a na splnění povinností daných legislativou. Následuje zhodnocení stávajících směrnic a návrh jejich změn, které zajistí splnění náležitostí daných legislativou. Cílem je také tvorba návrhu chybějících vnitropodnikových směrnic, jejichž tvorba vyplývá z legislativy, a také tvorba návrhu směrnic doporučených pro účetní jednotku. Nově vytvořené vnitropodnikové směrnice zajistí stanovení jednotných postupů v účetnictví účetní jednotky. Součástí návrhu je také návrh jednotného vzhledu směrnic, který zajistí snadnější orientaci.
Bezpečnostní GAP analýza ve firemním prostředí
Sommer, Vojtěch ; Kornelly, Aleš (oponent) ; Sedlák, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá úrovní bezpečnosti informací ve vybraném firemním prostředí. Pro tento účel bude vypracována bezpečnostní GAP analýza, která vychází z doporučené normy ISO/IEC 27002. Na základě provedené analýzy bude vypracován návrh bezpečnostních opatření, díky kterému by se mělo snížit riziko hrozeb pod akceptovatelnou hranici a zároveň by společnost neměla být nadále v rozporu s již zmíněnou normou.
Studie norem řízení pro výrobní organizaci
Špatenková, Dita ; Ing. Zdeněk Šmarda, Ph.D (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší normy bezpečnosti práce ve společnosti Foxconn. Cílem této práce je vyhodnotit současný stav řízení podniku na základě dosavadní normy a komparace k možnosti uplatnění normy nové za účelem dosažení kvalitnější bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
Péče řádného hospodáře a důsledky jejího porušení
Skopcová, Markéta ; Čech, Petr (vedoucí práce) ; Josková, Lucie (oponent)
Resumé Tato práce se zabývá povinností jednat s péčí řádného hospodáře a důsledky jejího porušení. Autorka práce se snaží podrobně vymezit povinnost jednat s péčí řádného hospodáře jako standard jednání a jeho jednotlivých definičních složek a dále důsledků, které při porušení této povinnosti nastávají. Práce vymezuje teoretická východiska a snaží se kriticky zhodnotit problematické otázky s tímto standardem jednání spjatých a přinést vlastní názor na danou věc. Diplomová práce se člení na šest částí. První část se zabývá problematikou správce a pána a s tím související náklady zastoupení. Krátká pozornost je věnována fiduciární povinnosti a obecně důvodům jejího zakotvení. Druhá kapitola se zabývá vývojem povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a to od dob Všeobecného zákoníku občanského až po právní úpravu v současně účinném občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích. V třetí kapitole jsou vymezeny jednotlivé prvky péče řádného hospodáře a to povinnost loajality, náležité péče a potřebných znalostí, a to určitým přesahem do zahraničních právních řádů. V rámci povinnosti loajality se autorka zabývá chápáním zájmu společnosti z pohledu corporate governance. Čtvrtá kapitola je věnována problematice vyžádaných pokynům do obchodního vedení. Pátá kapitola se zabývá pravidlem podnikatelského úsudku,...
Právní a etické aspekty regulace autonomních systémů. Umělá inteligence v právu.
Hospodková Tadevosjanová, Laura ; Urban, Michal (vedoucí práce) ; Agha, Petr (oponent)
V souvislosti s vývojem autonomních systémů podporujících technologie umělé inteligence, resp. strojového učení, stále více roste obava jak ve veřejnosti a ve sdělovacích prostředcích, tak i mezi legislativci a vývojáři. Takové obavy přirozeně historicky vznikaly i v případě jiných, dřívějších technologií, ale je zřejmé, že v případě moderních technologií je něco atypického. Období, kdy byli roboti, umělá inteligence a další autonomní systémy pouze sci-fi tématem, je již do jisté míry překonané a autonomní systémy v různých podobách již několik let prostupují do velkého množství oblastí a představují neodmyslitelný prvek světa okolo nás. V praxi se čím dál více společností zabývá vývojem autonomních systémů vybavených umělou inteligencí, zejména pak vývoj chatbotů, autonomních vozidel či autonomních dronů je v dnešní době dobrým příkladem toho, že provoz podobných systémů není tak daleko od reality. Práce se v první a navazující druhé kapitole věnuje obecně úvodu do tématu autonomních systémů s důrazem na umělou inteligenci, resp. technologie strojového učení, popisu představ společnosti o těchto nových technologiích, základním definičním znakům autonomních systémů, robotů i umělé inteligence. Třetí kapitola se pak věnuje pravidlům chování autonomních systémů, rozvoji regulatorního rámce a roli...
Role prezidenta a otázka důvěry v procesu formování vlády v České republice
Rysová, Kristýna ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Mlejnek, Josef (oponent)
Tato diplomová práce se v obecné rovině soustředí na roli prezidenta v rámci formování první vlády Andreje Babiše po volbách v roce 2017. Jelikož ale tato vláda několik měsíců vládla bez důvěry Poslanecké sněmovny, klíčovou součástí práce je především téma institutu vyslovení důvěry. V kontextu povolebního uspořádání práce zkoumá konkrétní kroky, kterými prezident do ustavujícího procesu vstupoval s cílem zjistit, zda jsou projevy vlivu prezidenta v souladu se základními předpoklady fungování výkonné moci. Otázka vyslovení důvěry vládě je v práci posuzována s ohledem na to, zda je pro vládu nutné se o důvěru Poslanecké sněmovny opírat, a to jednak v linii vtahů mezi výkonnou a zákonodárnou mocí, ale také s přihlédnutím k samotnému vládnímu výkonu. Důraz je proto kladen na komplexní problematizaci institutu vyslovení důvěry a tato problematika je posléze analyzována především v rovině odpovědnosti vlády Poslanecké sněmovně. Dále práce konfrontuje první kabinet Andreje Babiše se základními předpoklady efektivní a akceschopné vlády a snaží se doložit, jestli jejím jmenováním došlo ke vzniku kabinetu s potenciálem efektivně vládnout a zda je tento atribut podmiňován důvěrou Poslanecké sněmovny.
Právní aspekty umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality v medicíně
Stieranková, Aneta ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Název práce: Právní aspekty umělé inteligence, rozšířené reality a virtuální reality v medicíně Práce se zabývá vybranými právními problémy, které v souvislosti s využitím umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality v medicíně vyvstávají. V úvodu práce je vymezeno, co tyto relativně nové pojmy znamenají a jaké je jejich využití v oblasti medicíny. Dále je řešena právní povaha těchto technologií, tj. proč se jedná o věci v právním smyslu, jak naplňují definici výrobku a že mohou být za určitých podmínek považovány též za zdravotnické prostředky. Další část práce je věnována právům a povinnostem pacientů v souvislosti s využíváním umělé inteligence a virtuální a rozšířené reality při poskytování zdravotních služeb. Zejména je zdůrazňováno, že za určitých okolností bude poskytovatel zdravotních služeb povinen sdělit, že je konkrétní technologie při péči o pacienta používána. Dále je vysvětleno, proč v dnešní době pacienti nemohou považovat využití těchto technologií za své právo, které by bylo možné nárokovat. A nakonec, že pacienti mohou v určitých situacích použití těchto technologií odmítnout. Druhým významnějším právním problémem, který je v souvislosti s použitím umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality v medicíně v práci řešen, je prevenční povinnost. Ta je zejména s ohledem na...
Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli
Drahovzal, Jaroslav ; Bělina, Miroslav (vedoucí práce) ; Drápal, Ljubomír (oponent)
Rigorózní práce je zaměřena na institut odpovědnosti zaměstnance za škodu v pracovním právu. Nejprve je rozebrán obecně pojem odpovědnost v pracovním právu a poté odpovědnost za škodu. Těžištěm rigorózní práce je rozbor jednotlivých druhů odpovědnosti zaměstnance za škodu a otázka rozsahu náhrady škody. Rigorózní práce dále věnuje pozornost otázce prevence v pracovním právu, nástinu úpravy pracovního práva Evropské unie se zaměřením na odpovědnost zaměstnance za škodu a možnosti zaměstnance pojistit se proti odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.
Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku
Tomicová, Vladislava ; Mašek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sousedík, Prokop (oponent)
Diplomová práce "Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku" se zabývá otázkou, za jakých podmínek lze práci přidělenou jako vnější závazek chápat také jako osobní odpovědnost. Práce se zabývá dilematem mezi závazkem a odpovědností, dále pak smyslem práce jako závazku z křesťanského a filosofického hlediska. Popisuje a analyzuje různost významů a forem, jimiž může práce člověka osobně zavazovat, dále vymezuje kritéria této závaznosti, včetně křesťanských a filosofických východisek. Práce propojuje obecnou sociálně-etickou argumentaci s reflexí praktické zkušenosti autorky ze sektoru hutního průmyslu na Ostravsku. Na konkrétních příkladech ukazuje současné etické problémy spojené s chápáním přidělené práce jako osobního odpovědného závazku a předkládá návrh jejich řešení v souladu s křesťanskými zásadami. Klíčová slova etika, práce, dlouhodobý závazek, odpovědnost, hospodářská etika, křesťanská etika
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady
Vyskočilová, Martina ; Sládeček, Vladimír (oponent)
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady, jak jsou upraveny zákonem č. 82/1998 Sb. V této oblasti leží základní výzkumné otázky mé diplomové práce: Jak je institut zakotven pozitivním právem? Uplatňuje se institut regresní úhrady v praxi nebo jde jen o prázdné ustanovení? A jak se to přesně děje? Pokud ano, jaká je "úspěšnost"? Pokud ne, jaké k tomu jsou možné důvody? Formálně je vlastní text práce členěn do čtyř částí, které se dále člení do podčástí první a druhé úrovně. V první části vycházím z analýzy klíčových pojmů odpovědnost, škoda, veřejná moc a subjekty veřejné moci v rozlišení nositel a vykonavatel. Zabývám se hlediskem odpovědnosti za škodu jako zvláštním druhem odpovědnosti. Výklad doplňuje stručné pojednání o škodě vyvolané zákonným výkonem veřejné moci. Druhá část se věnuje pozitivnímu zakotvení odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci v ČR. Nejdříve pojednávám o pramenech právní úpravy na ústavou a mezinárodními prameny, dále se už věnují úpravě v zákonu č. 82/1998 Sb., který je těžištěm celé úpravy. V závěru části přidávám výklad k oblastem, ve kterých není zřetelná právní úprava odpovědnosti...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 244 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.