Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Loajalitní program obchodu s oděvy
Topičová, Kristýna ; Procházková, Markéta (vedoucí práce) ; Špunarová, Monika (oponent)
Téma věrnostních programů je poslední dobou velmi aktuální. Hodnotné věrnostní programy představují pro firmu určitý druh konkurenční výhody, díky které se mohou dále rozvíjet a růst. Firma však musí všechny své aktivity provádět s ohledem na zákazníka. Tato práce se snaží vytvořit komplexní koncept věrnostního programu obchodu prodávajícího oblečení dle přání a požadavků zákazníků. Bylo zjištěno, že zákazníci si přejí, aby věrnostní program nabízel především slevy, a to zejména trvalé. Zároveň bylo odhaleno, že ačkoliv lidé nechtějí sdílet s firmou své osobní informace, v případě, kdy je pro ně členství ve věrnostním programu lákavé, jsou ochotni polevit a podělit se i údaje, o kterých tvrdili, že by je neposkytli. Tyto závěry jsou významné pro současné marketingové manažery, kteří se snaží vybudovat úspěšné věrnostní programy obchodů s oděvy.
Návrh a vývoj nové webové služby na rozesílání oděvů
Feldstein, David ; Klán, Petr (vedoucí práce) ; Šretr, Jiří (oponent)
Cílem práce je vytvořit webovou službu na rozesílání balíčků s oděvy (blíže popsanou v teoretické části) od počátečního návrhu až po konečnou realizaci v autorském redakčním systému FeldCode CMS. Tato služba se také plánuje uvést do reálného provozu a to v létě roku 2017. Proto sekundárním cílem této práce je rovněž vytyčit klíčové identifikátory úspěchu provozu služby s předpokladem, že na tyto identifikátory bude navázáno v diplo-mové práci na magisterském studiu s cílem zhodnotit úspěšnost celého projektu. Obsah práce bude klasicky rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se bude věnovat hlavně popisu celé služby, procesům a jejich účastníkům. Bude zde k nalezení také souhrn technologií použitých při vývoji, některé designové zásady, kterými jsem se při vývoji řídil, a samozřejmě budou stanoveny již zmíněné klíčové identifikátory úspěchu. Praktická část poté sestává z grafického návrhu a vlastní aplikace, která je nedělitelnou elektronickou přílohou práce obsahující všechny zdrojové kódy a SQL příkazy pro vytvoření struktury její databáze.
Analýza marketingové komunikace oděvní značky Zara
Fialíková, Lucie ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
Bakalářská práce "Analýza marketingové komunikace oděvní značky Zara" popisuje a analyzuje jednotlivé části cirkulárního obchodního modelu a alternativního přístupu k marketingové komunikaci. Právě kombinace a následná implementace těchto dvou h přístupů zajistila značce pozici jednoho z lídrů trhu s rychlou módou. První část práce se zabývá historií a současností značky a následnou deskripcí jednotlivých strategických ohnisek obchodního modelu od designu přes výrobu až po bchodů. Druhá část práce se zabývá analýzou marketingové komunikace značky. Primárním kanálem jsou prodejny Zara, jimž je v této části věnován velký prostor. Sekundárním kanálem é podrobena důkladné deskripci. ěr práce shrnuje výslednou analýzu a nabízí doporučení ke zlepšení komunikace značky s ohledem na potenciální budoucí hrozby.
Tradiční indické oděvy
Šobrová, Radka ; Kostič, Svetislav (vedoucí práce) ; Marková, Dagmar (oponent)
Moje bakalářská práce se zabývá tradičními indickými oděvy - jedná se o základní přehled na toto téma. V první části se věnuji odívání z pohledu sociální a kulturní antropologie. Následuje historie indických oděvů od nejstarších dob po současnost. Další část se zabývá technologií výroby oděvních materiálů. Poslední část je věnována oděvům samotným a je zaměřena na tři hlediska, která jejich nošení ovlivňují (věk, pohlaví a příležitost). Práce je doplněna obrazovou přílohou a slovníčkem odborných pojmů.
Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B
Sluková, Zuzana ; Hejlová, Denisa (vedoucí práce) ; Dolanský, Pavel (oponent)
Bakalářská práce "Marketingová komunikace veletrhů Styl a Kabo se zaměřením na přechod ze sektoru B2C do sektoru B2B" pojednává o českých veletrzích Styl a Kabo, které se zabývají textilní a oděvní tvorbou a jsou určeny pro malé a střední podniky, a o jejich marketingové komunikaci. V souvislosti se změnou orientace na B2B sektor v roce 2009 prošla komunikace veletrhů významnou změnou. Oproti dřívějším ročníkům veletrhů, kdy byl při komunikaci kladen důraz hlavně na nadlinkové aktivity a na mediální komunikaci, se od roku 2009 komunikace přesunula do podlinkových aktivit. Práce popisuje význam veletrhů jako komunikačního prostředku a blíže se věnuje samotným veletrhům Styl a Kabo, jejich vzniku a vývoji, současnému fungování a vyhlídkám do budoucna. Práce také vysvětluje důvod změny veletrhů na čistě kontraktační. Nyní na ně mají přístup pouze odborníci. Dále práce shrnuje komunikační aktivity veletrhů do roku 2009, soustředí se na popis jejich kreativních výstupů, na použitá média a komunikační kanály a event marketing. Následně je popsána marketingová komunikace uplatňovaná v současnosti, to znamená hlavně přímá komunikace a public relations. Veletrhy Styl a Kabo nyní komunikují především prostřednictvím inzerce v odborných magazínech, internetu a přímé komunikace s vystavovateli. Závěrem jsou...
Komparativní studie marketingové komunikace značek Versace a Zara v letech 2009-2010
Grundmanová, Lenka ; Obluk, Ondřej (vedoucí práce) ; Hejlová, Denisa (oponent)
(abstrakt) Bakalářská práce se věnuje problematice módního marketingu, konkrétně marketingové komunikaci značek Versace a Zara v letech 2009-2010. Versace a Zara reprezentují oděvní společnosti ze dvou diametrálně odlišných oblastí oděvního průmyslu - v prvním případě jde o značku prodávající luxusní zboží, oděvy a doplňky nejvyšší kvality a cenové kategorie, v druhém případě o společnost typickou masovou produkcí a prodejem a s cenami spíše na dolní konci nabídky. V první polovině práce se věnuji značkám samotným - jejich historii, vývoji a především současné situaci na světovém a českém trhu a dále jejich cílovým skupinám, které jsem se pokusila co nejpřesněji vymezit. Cílem práce bylo zjistit, zda a jaký mají rozdíly v charakteru značek, jejich ekonomickém postavení a cílových skupinách vliv na způsoby marketingové komunikace. Porovnávala jsem všechny komunikační kanály od klasické reklamy až po korporátní kulturu, vždy jednak v kontextu příslušného oblasti průmyslu a jednak s ohledem na specifika zkoumané značky. Studie vychází z globální komunikace značek a dále sleduje míru odchýlení komunikace značek na českém trhu a její případná specifika. Kromě závěrečného srovnání komunikace značek Versace a Zara jsem se pokusila vyvodit i obecné závěry aplikovatelné pro marketingovou komunikaci v módním...
Uniforma Rudé armády: vojenské oděvy mužstva a mladšího velitelského sboru 1936 - 1946
Prior, Tomáš ; Tumis, Stanislav (vedoucí práce) ; Ulvr, Michal (oponent)
(česky): Druhá světová válka je konfliktem, jenž se dlouhodobě těší velkému zájmu mezi historiky i laickou veřejností. Nehledě na tuto skutečnost lze však i v této tematice nalézt místa, která badatelé dosud buď zcela přehlíželi, nebo jim věnovali pouze nedostatečnou pozornost. Za takovou oblast lze považovat též technologii zhotovování vojenských oděvů Rudé armády. Diplomová práce se neomezuje na pouhý popis vnějších rozdílů vojenských oděvů Rudé armády, ale jejím cílem je nastínit danou problematiku též z hlediska technologie zhotovování oděvů včetně nahlédnutí do oborů zbožíznalství materiálů, textilní technologie a chemie (barvírenství). Z tohoto důvodu byla daná práce po kritickém zhodnocení dostupných zdrojů vystavěna výhradně na primárních zdrojích (na dobové výrobní dokumentaci a specializované literatuře) s vyloučením literatury sekundární. Získané poznatky ukázaly, že dobová výrobní dokumentace umožňuje zhotovení prakticky jakéhokoliv oděvu, přičemž zjištěné nedostatky nelze považovat za neřešitelné. Otázka odstínu barviva khaki používaného při barvení metráží určených na výrobu uniforem Rudé armády prozatím zůstává otevřená. V problematice textilních materiálů i textilních barviv byla zjištěna řada skutečností, jež jsou v rozporu se všeobecně zažitou představou vzhledu vojáka Rudé...
Podnikatelský záměr rozvoje obchodních aktivit firmy
Sedlák, Martin ; Kunášek, Václav (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá založením nové oděvní značky s cílem rozšíření a diverzifikace podnikatelských a obchodních aktivit podniku RKM brokers s.r.o., který se v současné době zabývá realitní a developerskou činností ve výstavbě. Práce obsahuje popis společnosti, analýzu módního průmyslu, marketingovou analýzu značky a finanční plán pro první rok činnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.