Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fashion Law
Krčmárová, Anna ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Žikovská, Petra (oponent)
in Czech Právo módního průmyslu Tato rigorózní práce nese název nově vzniklého odvětví práva. Právo módního průmyslu musí status právního odvětví teprve obhájit splněním konceptu teorie práva a tedy odvětvotvorných kritérií. Z tohoto důvodu je právo módního průmyslu představeno prostřednictvím tří koncepčních částí - obchodní právo módního průmyslu, veřejné právo módního průmyslu a duševní vlastnictví módního průmyslu. První kapitoly této rigorózní práce jsou věnovány vzniku práva módního průmyslu s ohledem na široké přijetí odbornou veřejností. Druhá kapitola nastiňuje obchodní právo módního průmyslu se zaměřením na licencování duševního vlastnictví módních značek pro svůj nebývalý vliv na dobré jméno módních značek, které je v tomto nesmírně kompetitivním odvětví naprosto stěžejní. Druhá kapitola rovněž pojednává i o veřejném právu módního průmyslu, které může poskytovat přínosný alternativní pohled na problematiku ochrany duševního vlastnictví módních značek. Celá třetí kapitola se poté věnuje duševnímu vlastnictví módních značek: patenty, autorská práva, průmyslové vzory a ochranné známky jakožto vhodné prostředky ochrany módního designu a módních značek. Jednotlivé formy ochrany jsou prezentovány v mezinárodním kontextu s konkrétními zákonnými požadavky pro poskytnutí příslušné ochrany. Značná...
Doménová jména v českém právním prostředí
Kuba, Jaroslav ; Dobřichovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Wünschová Pujmanová, Alexandra (oponent)
Shrnutí Doménová jména v českém právním prostředí Cílem této práce je uvést čtenáře do problematiky doménových jmen jako takových s nezbytným technickým přesahem, jejich právní úpravy v českém právním řádu včetně obecného rozboru jednotlivých institutů práv na označení, které bývají pro jejich ochranu používány (konkrétně ochranných známek, nekalé soutěže, jména člověka a názvu právnické osoby), a konečně nastínit způsoby a vývoj řešení sporů z nich vzniklých před soudními i mimosoudními orgány. První kapitola práce pojednává o pojmu doménových jmen jako takového z technického hlediska. Popisuje funkci doménového jména v síti Internet a systém doménových jmen, tvořený doménami nejvyššího řádu různých druhů se svými specifiky. Následně se přes nástin registrace domén věnuje sporům z doménových jmen v globálním kontextu, včetně jednotlivých příčin (typů) těchto sporů, kde končí popisem specifické formy řešení těchto sporů, zvané UDRP. Druhá, nejobsáhlejší kapitola se věnuje právní úpravě doménových jmen v českém právní řádu samotné. Začíná jejich teoretickým pojetím a historickým vývojem úpravy, s akcentem na jednotlivé názorové náhledy na jejich uchopení. Na tomto místě je čtenáři nabídnut alternativní právní názor na povahu doménového jména ve světle recentní úpravy, a to jako předmětu absolutního...
Překážky zápisné způsobilosti ochranné známky v české a evropské rozhodovací praxi
Dzjubaková, Marta ; Patěk, Daniel (vedoucí práce) ; Rozehnal, Aleš (oponent)
Cílem této diplomové práce je nabídnout shrnující přehled o překážkách zápisné způsobilosti ochranných známek a rozbor jednotlivých překážek pomocí rozhodovací praxe českých a evropských soudů a také Úřadu průmyslového vlastnictví. Základem práce byla snaha zaměřit se na teoretickou rovinu, doplňovanou analýzou a rozborem rozhodovací praxe. Na základě analýzy klíčových rozhodnutí a dalších získaných poznatků lze shrnout, že právní úprava ochranných známek dosáhla významné úrovně. Pokud subjekt uvažuje o zápisu nové ochranné známky či o prodloužení stávající, má k dispozici velké množství informací a může se tak vyhnout fatálním chybám, jejichž následkem by byl výmaz ochranné známky nebo neposkytnutí ochrany nové známce. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol. Obsahem první kapitoly je historický exkurz do legislativního vývoje ochranných známek a překážek zápisné způsobilosti ochranných známek. Druhá kapitola charakterizuje základní pojmy a skupiny ochranných na území České republiky a Evropské unie. Na závěr jsou shrnuty výhody současného přístupu při hodnocení překážek zápisné způsobilosti Úřadem průmyslového vlastnictví a odhad vývoje zkoumání zápisné způsobilosti ochranných známek především v souvislosti s novými druhy ochranných známek. Cílem této práce je uvést základní charakteristiky...
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany
Holub, Lukáš ; Žikovská, Petra (vedoucí práce) ; Holcová, Irena (oponent)
Souběh autorskoprávní a známkové ochrany Klíčová slova: Autorskoprávní, známková, ochrana, souběh Abstrakt: Práce analyzuje pojetí autorskoprávní a známkoprávní ochrany v českém právu a důsledky jejich současného působení. Cílem je zjistit, zda stávající úprava vyhovuje aktuálním trendům a požadavkům v naší společnosti, kde stále častěji dochází k propojování podnikání a umění a kde hranice mezi těmito obory jsou stírány. Obě ochrany jsou nejprve zařazeny do teoretických souvislostí právních odvětví duševního vlastnictví a práv k nehmotným statkům. Následující kapitoly vycházejí z v této části uvedených zásad, na nichž stojí kontinentální pojetí autorského práva a práva průmyslového vlastnictví. Následně je rozebrána úprava autorskoprávní ochrany a úprava známkové ochrany ve dvou samostatných kapitolách. Tyto kapitoly mají stejné členění a celý text je pojat tak, aby byly zdůrazněny podobnosti i odlišnosti obou institutů. Pozornost je věnována předmětu obou ochran, jejich subjektům, vzniku, obsahu, trvání, prostředkům, omezením, mezinárodním souvislostem i problematice licencování. V kapitole věnované souběhu jsou na reálných příkladech ilustrovány nejrůznější situace, ke kterým v praxi při současném působení těchto ochran dochází. V jednotlivých podkapitolách je pojednáno o předmětu souběhu, o časové...
Komparativní studie zákonné úpravy ochranných známek v právním řádu České republiky a Čínské lidové republiky
Kučera, Matěj ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Pítra, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním právní úpravy ochranných známek v České republice a v Čínské lidové republice se zaměřením na úpravu obsaženou v příslušných zákonech o ochranných známkách a s nimi souvisejícími předpisy. Cílem této práce je poskytnout čtenáři pohled do přístupu české a čínské společnosti k oblasti ochranných známek tak, jak se vyvíjel s časem. Toto srovnání historických vývojů ochranných známek má zejména posloužit jako vodítko k pochopení, proč si jednotlivý právní systém zvolil tu kterou právní úpravu, a to i přes fakt, že obě země se hlásí ke kontinentálnímu systému práva. Dalším cílem této práce je představit čtenáři ucelený pohled do čínské právní úpravy ochranných známek s důrazem na ty aspekty, které jsou výrazně odlišné od české právní úpravy ochranných známek a zároveň představit specifika čínské a české právní úpravy ochranných známek, které bychom v té druhé jen těžko hledali. Tato práce je rozdělena do tří kapitol, kdy první se jen ve zkratce zabývá základními pojmy významnými pro tuto práci, kdy je zaměřena na ty, které jsou důležité pro srovnání obou právních úprav. Druhá kapitola podává komplexní výklad historického vývoje oblasti ochranných známek v jednotlivých zemích, kdy je kladen důraz na historický vývoj v Číně. Třetí a nejdelší kapitola se zabývá samotným...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.