National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Fair value measurement under IFRS
Rulcová, Michaela ; Procházka, David (advisor) ; Vašek, Libor (referee)
This thesis is focused on the basic area of financial accounting -- measurement. It deals with principal measurement bases and mentions their advantages and disadvantages. In the key part of this thesis there is a definition of fair value and analysis its application under IFRS. Further it includes Exposure Draft: Fair value measurement. In the conclusion there is a smaller research regarding using of fair value by companies quoted at the Prague Stock Exchange.
Oceňování ve finančním účetnictví
Oktábcová, Dagmar ; Procházka, David (advisor)
Bakalářská práce se zabývá významem oceňování a problémy, které s oceňováním souvisejí. Charakterizuje oceňovací základny a obecné oceňovací zásady v české účetní legislativě i v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví. Popisuje oceňování konkrétních složek majetku a závazků dle české účetní legislativy.
Oceňování a účtování majetku ve společnosti Nestlé Česko s.r.o.
Gillová, Martina ; Zmrhalová, Alena (advisor)
Obecné možnosti oceňování a účtování majetku, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní uzávěrce. Rozdíly v oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vliv výběru metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech
Michálek, Petr Bc. ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Soldánová, Ivana (referee)
Obsahem práce je řešení problematiky oceňování v konkrétním podniku a to na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části. Jedná se především o obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Část je věnována problematice oceňování zásob vlastní výroby, porovnání oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Evaluation of assets in company, analyzation of influence on statements.
Kerclová, Markéta Bc. ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Pavlovský, Zdeněk (referee)
Oceňování aktiv představuje klíčový problém v účetnictví, protože způsob ocenění majetku a závazků přímo ovlivňuje výši vykazovaných aktiv a pasiv a má vliv na výši nákladů podnikání i na velikost vykazovaného výsledku hospodaření. Provedené analýzy potvrzují, že metody, které firma používá pro oceňování svého majetku, mají vliv na vypovídací schopnosti účetních výkazů. Použití metody odpisování dlouhodobého majetku ovlivňují zatížení nákladů v jednotlivých letech a tím i výši hospodářského výsledku v časové řadě. Stejný vliv se projevuje i na způsobu účtování zásob nebo tvorbě a uplatňování opravných položek.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.