Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 114 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Připravenost vybraného území podílet se na provádění úkolů ochrany obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek.
ŠEVČÍK, Martin
Tato diplomová práce a její výzkum se zabývají připraveností obyvatelstva, pedagogických pracovníků a zastupitelů podílet se na vybraném území města České Budějovice na úkolech souvisejících s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při úniku nebezpečných chemických látek. Práce v jistých mezích navazuje na výzkum a rozvíjí bakalářskou práci z roku 2017, jejímž úkolem bylo ověřit připravenost složek integrovaného záchranného systému pro zásah s výskytem nebezpečných chemických látek. Cílem práce bylo zjistit, zda je vybrané území schopno adekvátně reagovat na nebezpečí vzniklá v důsledku úniku nebezpečných chemických látek. Za účelem posouzení připravenosti bylo využito mírně se lišících dotazníků, které byly vyplněny obyvateli Českých Budějovic, pedagogy pracujícími na středních školách v Českých Budějovicích a zastupiteli města i zastupiteli Jihočeského kraje. Výsledky dotazníkového šetření jsou v práci vyhodnoceny pomocí deskriptivní statistiky, zajímavé výsledky jsou zobrazeny pomocí grafů. Zjištěna byla vysoká míra nepřipravenosti zkoumaných souborů. Dle výsledků dotazníkového šetření by se mohli v případě úniku nebezpečných chemických látek někteří respondenti chovat i nebezpečně. Přínosem této práce by mělo být především navýšení a zlepšení informovanosti v této oblasti. Za tímto účelem byl vytvořen informační leták obsahující doporučené postupy a mnoho důležitých údajů, tento leták byl následně rozdán obyvatelstvu. Přínosem, který tato práce poskytla již teď, je upozornění představitelů z řad zastupitelstev a pedagogických sborů na mezery v jejich znalostech problematiky nebezpečných látek. Dle zpětné vazby několika zastupitelů se dá v blízké době očekávat zpracování podrobných analýz týkajících se přepravy nebezpečných látek. Tato práce může být použita jako zdroj informací a může být využita pro porovnání s jinými výzkumy.
Šetření závislostí vybraných parametrů protipovodňových opatření ve vybraných obcích v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe.
PALÁNOVÁ, Jana
Diplomová práce se zabývala vztahem mezi počtem ohrožených obyvatel povodní a přidělených finančních prostředků na protipovodňová opatření v Ústeckém kraji v povodí Ohře a Labe, charakteristikou protipovodňové problematiky v České republice obecně a v Ústeckém kraji zvlášť a dalšími parametry ovlivňujícími povodňovou problematiku. K dosažení cílů použila tato práce metody sběru dat, metody obecně teoretické a také metody zpracování datových souborů. Významným krokem byla aplikace dvojrozměrné statistické analýzy, a to regresní a korelační analýzy. Další zvolenou metou byla SWOT analýza. Řešení popsaných výzkumných problémů bylo spojeno s procesem verifikace následujících hypotéz: Hypotéza H1: Statistická závislost mezi počty ohrožených obyvatel a výši prostředků protipovodňové ochrany je dána lineární regresí. Tato hypotéza byla potvrzena, přínosem potvrzení hypotézy je také stanovení významné role počtu ohrožených obyvatel pro zjišťování výše finančních prostředků pro PPO. Hypotéza H2: Statistická závislost mezi počtem ohrožených obyvatel a výši prostředků na protipovodňová opatření je dána silnou pozitivní korelací. Tato hypotéza však byla potvrzena jen částečně. Prokázala pozitivní korelaci, ale nebyla však pozitivní korelací silnou, pouze slabou. Tento výsledek poukazuje na důraz nezbytnosti nezanedbávat zkoumání dalších parametrů ovlivňujících přístup k ochraně obyvatelstva v obcích. Verifikace hypotéz H1 a H2 a provedená SWOT analýza umožnily učinit i další dílčí závěry. Ačkoliv se diplomová práce zabývala limitem Q100, ukázalo se, že v Ústeckém kraji se vyskytují nejčastěji povodně, které odpovídají Q10 povodni. Proto i mnoho protipovodňových opatření v obcích v tomto kraji vychází z tohoto zjištění. Realizovaná protipovodňová opatření na úrovni Q20 - Q100 se zdají být dostačující.
Terorismus ve 21. století - aktivní střelec
Váňa, Ladislav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Terorismus ve 21. století - aktivní střelec Cíle: Cílem této práce je analýza terorizmu ve 21. století, deskripce tohoto jevu se zaměřením na aktivního střelce a zjištění opatření učiněných vůči střelcům na českých základních školách. Metody: Teoretická část diplomové práce byla vyhotovena za pomoci deskriptivně analytické metody, rešerší dostupné české literatury, zahraničních zdrojů a platných legislativních pramenů. V praktické části bylo přistoupeno k dotazníkovému šetření na téma aktivní střelec. Výsledky byly statisticky zpracovány a interpretovány. Výsledky: Deskripce problematiky terorismu ve 21. století se zaměřením na aktivní střelce. Klíčová slova: terorismus, ochrana, obyvatelstvo, školy, střelec
Regionální diferenciace populačního vývoje v Ústeckém kraji: historickogeografická analýza
FIKAROVÁ, Nikola
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu regionální diferenciace populačního vývoje v Ústeckém kraji. Analýza je rozdělena na tři etapy vývoje lidské společnosti, a to předindustriální, industriální a postindustriální období. Součástí práce je i zasazení populačního vývoje do historického kontextu včetně komparace s kraji Česka. Vývoj počtu obyvatel Ústeckého kraje ovlivňovalo několik přírodních a socioekonomických determinantů. Důraz je kladen především na faktory, mezi které se řadí zavedení železniční dopravy, hierarchické uspořádání sídel a jejich administrativní funkce. Intenzita vlivu těchto tří klíčových faktorů je sledována na úrovni vybraného vzorku 119 obcí. Následuje zhodnocení dynamiky populačního vývoje, ovšem tentokrát z hlediska jednotlivých mikroregionů. Po analytické části je pozornost věnována syntéze. Syntetická část zahrnuje kategorizaci mikroregionů, generalizaci vývojových trendů a predikci populačního vývoje Ústeckého kraje. Závěrečná část ověřuje stanovené vstupní hypotézy.
Analýza zaměstnanosti ve venkovském prostoru - případová studie obce Ševětín
ŠŤASTNÁ, Adéla
Diplomová práce analyzuje venkovský prostor z hlediska zaměstnanosti, rozebírá podnikatelskou strukturu a hodnotí celkovou situaci obyvatel. Pro sběr dat je využito studium dokumentů, statistik, rozhovory s vybranými klíčovými osobnostmi a anketa pro veřejnost. Práce je zaměřená na Českobudějovický okres, konkrétně na obec Ševětín.
Porodnost a plodnost obyvatelstva Českej republiky , vývoj a prostorová diferencovanost
SAMEK, Jakub
Bakalářská práce se zabývá porodností a plodností obyvatelstva České republiky. Prvotním cílem práce je vysvětlit důležité definice a pojmy vztahující se k reprodukci, dále shromáždit statistická data o vývoji porodnosti a plodnosti, které jsou potřebné ke zpracování hlavní části práce. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit reprodukci obyvatel nejen z časového hlediska, ale i z hlediska prostorového na úrovni krajů, okresů a částečně správních obvodů ORP. Na základě bodové metody se vytvoří typologie okresů podle charakteristik porodnosti a plodnosti. Vybranými ukazateli použitými na analýzu jsou hrubá míra porodnosti, úhrnná plodnost, podíl živě narozených dětí mimo manželství a průměrný věk matky při narození dítěte. Získané výsledky jsou prezentovány ve formě kartografických výstupů, grafů a tabulek.
Vývoj a prostorová diferencovanost přirozeného pohybu obyvatelstva světa
PLACHÝ, Bohumír
Bakalářská práce se zabývá přirozeným pohybem obyvatelstva světa. Jejím cílem je analyzovat a zhodnotit přirozený přírůstek obyvatel jak z časového hlediska, tak i z hlediska prostorového, na úrovni velkých regionů světa, kontinentů a států. Ze získaných údajů vytvořit typologii států světa na základě odlišnosti procesů přirozeného pohybu jejich obyvatel. Vybranými ukazateli použitými k hodnocení jsou hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného přírůstku obyvatelstva. Získané výsledky jsou prezentovány formou grafických, kartografických a tabulkových výstupů.
Stárnutí obyvatelstva Evropy
HUSKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce se zabývá demografickým stárnutím obyvatelstva v Evropě. V současnosti proces stárnutí postihuje všechny vyspělé země, především pak země v Evropě. Stárnutí populace vzniká jako následek změn v demografické reprodukci, které souvisí s procesem druhého demografického přechodu. Jejím důsledkem se mění počet a podíl osob v dětské a postreprodukční složce populace. Hlavním cílem této práce je prezentace stárnutí obyvatelstva v Evropě pomocí různých ukazatelů. První část je zaměřena na pojmy a procesy související se stárnutím populace, druhá na metody a techniky hodnocení a třetí se věnuje hodnocení věkové struktury obyvatelstva Evropy. V poslední části je za pomocí Ballovy metody hodnocení stárnutí obyvatel prezentována typologie evropských států.
Výuka témat "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí" na základních a středních školách
BERKOVEC, Jiří
Tato diplomová práce pojednává o tématech "ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí", které jsou součástí jednotlivých vyučovaných předmětů na základních a středních školách. Tato témata jsou v současné době důležitou složkou vzdělávání na obou stupních vzdělávání. Žáci nebo studenti potřebují zlepšit své znalosti o těchto tématech spojených s ochranou obyvatelstva. V případě vzniku těchto mimořádných událostí je potřeba, aby žáci nebo studenti projevili odpovědné chování, dokázali se v dané vzniklé situaci zorientovat, pomoci zasaženým lidem a přivolat záchranné složky na místo. Pedagogové na základních a středních školách, kteří mají vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a předávají informace dále žákům nebo studentům pomocí výukových předmětů a pomůcek. Jednotlivých pedagogů jsem se dotazoval, v jakých předmětech výuku témat realizují. Témata jsou začleněna do mnoho vyučovaných předmětů, jakými jsou nejčastěji Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Občanská nauka, ale i Prvouka na prvním stupni ZŠ, Přírodopis (popřípadě biologie), Chemie nebo Fyzika. Rámcově vzdělávací programy pro základní a střední školy obsahují témata spojená s ochranou obyvatelstva. Na školní úrovni pak představují školní vzdělávací programy, které vydávají jednotlivý ředitelé školních zařízení a podle těchto programů je výuka uskutečňována na jednotlivých školách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 114 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.