Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 112 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Terorismus ve 21. století - aktivní střelec
Váňa, Ladislav ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Terorismus ve 21. století - aktivní střelec Cíle: Cílem této práce je analýza terorizmu ve 21. století, deskripce tohoto jevu se zaměřením na aktivního střelce a zjištění opatření učiněných vůči střelcům na českých základních školách. Metody: Teoretická část diplomové práce byla vyhotovena za pomoci deskriptivně analytické metody, rešerší dostupné české literatury, zahraničních zdrojů a platných legislativních pramenů. V praktické části bylo přistoupeno k dotazníkovému šetření na téma aktivní střelec. Výsledky byly statisticky zpracovány a interpretovány. Výsledky: Deskripce problematiky terorismu ve 21. století se zaměřením na aktivní střelce. Klíčová slova: terorismus, ochrana, obyvatelstvo, školy, střelec
Regionální diferenciace populačního vývoje v Ústeckém kraji: historickogeografická analýza
FIKAROVÁ, Nikola
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu regionální diferenciace populačního vývoje v Ústeckém kraji. Analýza je rozdělena na tři etapy vývoje lidské společnosti, a to předindustriální, industriální a postindustriální období. Součástí práce je i zasazení populačního vývoje do historického kontextu včetně komparace s kraji Česka. Vývoj počtu obyvatel Ústeckého kraje ovlivňovalo několik přírodních a socioekonomických determinantů. Důraz je kladen především na faktory, mezi které se řadí zavedení železniční dopravy, hierarchické uspořádání sídel a jejich administrativní funkce. Intenzita vlivu těchto tří klíčových faktorů je sledována na úrovni vybraného vzorku 119 obcí. Následuje zhodnocení dynamiky populačního vývoje, ovšem tentokrát z hlediska jednotlivých mikroregionů. Po analytické části je pozornost věnována syntéze. Syntetická část zahrnuje kategorizaci mikroregionů, generalizaci vývojových trendů a predikci populačního vývoje Ústeckého kraje. Závěrečná část ověřuje stanovené vstupní hypotézy.
Analýza zaměstnanosti ve venkovském prostoru - případová studie obce Ševětín
ŠŤASTNÁ, Adéla
Diplomová práce analyzuje venkovský prostor z hlediska zaměstnanosti, rozebírá podnikatelskou strukturu a hodnotí celkovou situaci obyvatel. Pro sběr dat je využito studium dokumentů, statistik, rozhovory s vybranými klíčovými osobnostmi a anketa pro veřejnost. Práce je zaměřená na Českobudějovický okres, konkrétně na obec Ševětín.
Porodnost a plodnost obyvatelstva Českej republiky , vývoj a prostorová diferencovanost
SAMEK, Jakub
Bakalářská práce se zabývá porodností a plodností obyvatelstva České republiky. Prvotním cílem práce je vysvětlit důležité definice a pojmy vztahující se k reprodukci, dále shromáždit statistická data o vývoji porodnosti a plodnosti, které jsou potřebné ke zpracování hlavní části práce. Hlavním cílem práce je analyzovat a zhodnotit reprodukci obyvatel nejen z časového hlediska, ale i z hlediska prostorového na úrovni krajů, okresů a částečně správních obvodů ORP. Na základě bodové metody se vytvoří typologie okresů podle charakteristik porodnosti a plodnosti. Vybranými ukazateli použitými na analýzu jsou hrubá míra porodnosti, úhrnná plodnost, podíl živě narozených dětí mimo manželství a průměrný věk matky při narození dítěte. Získané výsledky jsou prezentovány ve formě kartografických výstupů, grafů a tabulek.
Vývoj a prostorová diferencovanost přirozeného pohybu obyvatelstva světa
PLACHÝ, Bohumír
Bakalářská práce se zabývá přirozeným pohybem obyvatelstva světa. Jejím cílem je analyzovat a zhodnotit přirozený přírůstek obyvatel jak z časového hlediska, tak i z hlediska prostorového, na úrovni velkých regionů světa, kontinentů a států. Ze získaných údajů vytvořit typologii států světa na základě odlišnosti procesů přirozeného pohybu jejich obyvatel. Vybranými ukazateli použitými k hodnocení jsou hrubé míry porodnosti, úmrtnosti a přirozeného přírůstku obyvatelstva. Získané výsledky jsou prezentovány formou grafických, kartografických a tabulkových výstupů.
Stárnutí obyvatelstva Evropy
HUSKOVÁ, Šárka
Bakalářská práce se zabývá demografickým stárnutím obyvatelstva v Evropě. V současnosti proces stárnutí postihuje všechny vyspělé země, především pak země v Evropě. Stárnutí populace vzniká jako následek změn v demografické reprodukci, které souvisí s procesem druhého demografického přechodu. Jejím důsledkem se mění počet a podíl osob v dětské a postreprodukční složce populace. Hlavním cílem této práce je prezentace stárnutí obyvatelstva v Evropě pomocí různých ukazatelů. První část je zaměřena na pojmy a procesy související se stárnutím populace, druhá na metody a techniky hodnocení a třetí se věnuje hodnocení věkové struktury obyvatelstva Evropy. V poslední části je za pomocí Ballovy metody hodnocení stárnutí obyvatel prezentována typologie evropských států.
Výuka témat "Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí" na základních a středních školách
BERKOVEC, Jiří
Tato diplomová práce pojednává o tématech "ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí", které jsou součástí jednotlivých vyučovaných předmětů na základních a středních školách. Tato témata jsou v současné době důležitou složkou vzdělávání na obou stupních vzdělávání. Žáci nebo studenti potřebují zlepšit své znalosti o těchto tématech spojených s ochranou obyvatelstva. V případě vzniku těchto mimořádných událostí je potřeba, aby žáci nebo studenti projevili odpovědné chování, dokázali se v dané vzniklé situaci zorientovat, pomoci zasaženým lidem a přivolat záchranné složky na místo. Pedagogové na základních a středních školách, kteří mají vzdělání v oblasti ochrany obyvatelstva a předávají informace dále žákům nebo studentům pomocí výukových předmětů a pomůcek. Jednotlivých pedagogů jsem se dotazoval, v jakých předmětech výuku témat realizují. Témata jsou začleněna do mnoho vyučovaných předmětů, jakými jsou nejčastěji Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce, Člověk a jeho svět, Občanská nauka, ale i Prvouka na prvním stupni ZŠ, Přírodopis (popřípadě biologie), Chemie nebo Fyzika. Rámcově vzdělávací programy pro základní a střední školy obsahují témata spojená s ochranou obyvatelstva. Na školní úrovni pak představují školní vzdělávací programy, které vydávají jednotlivý ředitelé školních zařízení a podle těchto programů je výuka uskutečňována na jednotlivých školách.
Posouzení možností bydlení v Praze a v Brně
Sýkorová, Dana ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o možnostech bydlení ve dvou největších městech České republiky, tedy v Praze a v Brně. V první části se práce zabývá definicí investic, strukturou územní samosprávy, regionální politikou a regionálním rozvojem. Tyto části slouží k pochopení vazeb mezi různými regiony, vymezení jednotlivých územních celků a způsobu, jak jsou různé regiony rozvíjeny. V následující části jsou uvedeny základní ukazatele pro Českou republiku, včetně vývoje cen nemovitostí, což je důležité z hlediska posuzování možností bydlení. Zároveň tato práce slouží, jako podklad pro hodnocení vybraných lokalit vzhledem k celé České republice. Následuje analýza zaměřená na vybrané lokality, která vychází z dat nashromážděných, jak pro Českou republiku, tak i vybraných a zpracovaných dat přímo pro území Prahy, Brna a jejich okolí. Ze závěru vyplývá, že Praha má zvláštní postavení v rámci Čech. Nabízí široké pracovní uplatnění, vysoké příjmy, ale i vysoké životní náklady. Brno sice nevykazuje takové ukazatele jako Praha, nicméně v kontextu se zbytkem České republiky je stále na dobré úrovni. Je tedy jak v Praze, tak v Brně nutné počítat s vyššími životními náklady oproti jiným územím, nicméně nabízené možnosti a zázemí je na dobré úrovni.
Sociální proměny města Svoboda nad Úpou na pozadí sčítání lidu 1910 a 1921
Týfová, Markéta ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Šalanda, Bohuslav (oponent)
Diplomová práce "Sociální proměny města Svoboda nad Úpou na pozadí sčítání lidu 1910 a 1921" se zabývá analýzou a komparací sčítání lidu z let 1910 a 1921 pro město Svoboda nad Úpou, které se nachází v Krkonoších. Náplní a cílem práce je popsat jednotlivá sčítání a porovnat jejich změny, a to zejména z pohledu toho, jak vypadalo sčítání za dob Rakouska-Uherska, konkrétně poslední sčítání v rámci monarchie a jak v počátcích samostatné Československé republiky. Práce pak dále sčítání z obou let analyzuje a interpretuje jejich výsledky. Následně sčítání komparuje a sleduje, jak se město v období mezi sčítáními proměnilo a jak se to na výsledcích sčítání projevilo. Pozornost je zejména věnována počtu, pohlaví a věku obyvatel, dále pak národnostní struktuře, náboženskému vyznání či ekonomickým aktivitám a povolání obyvatel města. Práce se taktéž zaměřuje i na možný vliv první světové války. Dále pak také, jak na město dolehl vznik Československé republiky a jak se vyvíjela národnostní situace. V práci jsou využity metody historické práce, a to metody přímá, statistická a komparace. Klíčová slova: Svoboda nad Úpou, sčítání lidu, město, obyvatelstvo

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 112 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.