Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Důsledky stárnutí populace na potřebu sociálních služeb pro seniory
Rychterová, Daniela ; Průša, Ladislav (vedoucí práce) ; Bareš, Pavel (oponent)
Práce se zabývá problémem otázky stárnutí obyvatelstva v územně nižším celku v obci se rozšířenou působní Příbram. Je zde řešena současná situace obyvatelstva, ale především je zohledněn budoucí stav obyvatelstva z hlediska projekce od roku 2015 do roku 2030. K jejich analýze jsou využity demografické a ekonomické ukazatele, výsledky vlastní projekce a rovněž popis služeb sociální péče poskytovaných na tomto území. Stárnutí obyvatelstva souvisí s několika klíčovými tématy hlavně se zajištěním odpovídající péče o seniory. V díle je rovněž toto téma řešeno z hlediska financování služeb a rostoucím zatížením ekonomicky aktivního obyvatelstva. Zjištěné demografické údaje o místním obyvatelstvu jsou porovnány se situací v České republice jako celku. Přínos této práce je především v určení potřeby služeb sociální péče o seniory do budoucna, nalezením případných nedostatků v jejich poskytovaní, kapacitě, kvalitě a financování. Cílem práce rovněž je nalezení možných řešení, která jsou nejefektivnější a pomohou přispět k zabezpečení bezpečného, klidného a důstojného stárnutí všem seniorům v SO ORP Příbram. Výsledkem práce je zmapování současného stavu a vytvoření budoucího odhadu, který poskytne potřebné poklady k lepšímu plánování sociálních služeb pro seniory
Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje
Maršík, Jaroslav ; Hrib, Michal (vedoucí práce) ; Veselá, Michaela (oponent)
Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou analyzována ze tří subjektů státní správy lesů, které jsou kompetenčně příslušné pro výkon státní správy lesů. Na rozbor rozhodovací činnosti orgánu státní správy lesů bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2015 včetně, tedy pět let. Dále je v práci možné nalézt návrhy změn stávající legislativy s cílem zlepšení současného stavu.
eGovernment ve veřejné správě
Říhová, Zdeňka
Diplomová práce se zabývá vyhodnocením úspěšnosti zavedení a analýzou současného stavu jednotlivých agend eGovernmentu na úřadech vybraných obcí s rozšířenou působností v Kraji Vysočina. Úvodní část se zaměřuje na komparaci těchto obcí a vyčíslení nákladů na elektronizaci veřejné správy u těchto územních celků. Jsou zde uvedeny náklady vynaložené na zřízení či upgrade pracovišť Czech POINT, na pořízení elektronických podpisů, na vybudování eGON center a náklady související se vzděláváním pracovníků v eGON centrech. Následně je provedena analýza současného stavu vybraných agend eGovernmentu v daných obcích. Poté následuje kapitola, která obsahuje přínosy eGovernmentu a upozornění na jeho rizika, zhodnocení současného stavu a výhledů do budoucnosti v rámci této problematiky. V závěru práce jsou zpracována doporučení a metodika pro obce související se zaváděním eGovernmentu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.