Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 424 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návrh nábytkového zařízení pro prodejnu oděvů
Zlonický, Matěj
Tématem diplomové práce je zpracování návrhu interiéru obchodu Caresse, specializovaného na prodej dámského spodního prádla. Úvod práce shrnuje stručně historii obchodů, požadavky na podobu a fungování veřejného interiéru vyplývající z platných zákonů, norem a principů ergonomie. Návrh je vázán na konkrétní prostor v obchodní pasáži Rozkvět na Náměstí Svobody v Brně a splňuje zadání a požadavky investora. Jeho důležitou součástí bylo zpracování designu odpovídajícímu identitě značky Caresse, návrhu konstrukce atypických nábytkových prvků a předběžná kalkulace nákladů na provedení zakázky.
Dynamika agrárního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi v regionu západní Afrika
Křížová, Rea
Diplomová práce má za cíl identifikovat a následně zanalyzovat problematiku dynamiky agrárního zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi západní Afriky. Veškerá data jsou monitorována za období posledních dvou dekád a ukazují vývojové tendence agrárního sektoru ve vztahu EU 28 a západní Afriky jako celku, následně jsou autorkou detailněji rozpracovány vybrané země západní Afriky. První část práce představuje základní východiska pro další analytickou práci s daty a je zpracována formou rešerše, zahrnuje teoretické náhledy na mezinárodní obchod a jeho vývoj, poukazuje na vliv globalizace a regionalizace a jejich dopady na fungování agrárního obchodu. Vlastní práce se v první fázi věnuje teritoriální a zbožové struktuře obchodu, kde je definován vývoj a pozice Evropské unie ve vztahu k zemím západní Afriky, dále jsou identifikovány stěžejní produktové skupiny, které jsou zhodnoceny z hlediska vybraných atributů. Analýzy jsou provedeny jak na úrovni západní Afriky jako globálního partnera pro zahraniční obchod, tak i pro konkrétní zvolené země regionu západní Afriky. Retrospektivní zhodnocení ukazuje význam probíhající liberalizace trhu a důležitost Evropské unie jako obchodního partnera pro zkoumanou oblast. V závěru jsou analyzovány možnosti českého zahraničního obchodu v kontextu spolupráce se zeměmi západní Afriky
Analýza vnějších ekonomických vztahů EU a zemí CARICOM
Krejčí, Martin
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se partnerství Evropské unie a zemí Karibského společenství. Přesněji řečeno, podrobuje analýze dílčí nástroj rozvojové spolupráce Unie v podobě Dohody o ekonomickém partnerství, která představuje novou formu úpravy vzájemných ekonomických vztahů, postavených již na bázi reciprocity ve srovnání s předešlými úmluvami. Tato dohoda může být vnímána jako strategie ekonomického růstu a následného rozvoje zemí karibského regionu skrze podporu obchodních a investičních toků mezi těmito regionálními aktéry. Práce nabízí rozbor a následnou komparaci vybraných ekonomických ukazatelů, kterými je sledována účinnost této dohody v praxi proti období bez její existence.
Analysis of trade cooperation of the Czech Republic and ASEAN countries
Potáčková, Natálie
Cílem diplomové práce je analyzovat obchodní spolupráci České republiky a zemí ASEAN. Práce zkoumá rozsah a obsah obchodu mezi zvolenými zeměmi, spolupráce mezi zeměmi stoupá díky liberalizaci obchodu a bilaterárním vztahům. V teoretické části jsou vymezeny stěžejní pojmy, které jsou spojeny se zahraničním obchodem, obchodní politikou, obchodními a bilaterárními vztahy mezi zeměmi. Analytická část se věnuje korelaci, shlukové analýze, kompozitnímu indikátoru a konvergenci. Závěrem jsou získané výsledky rozebrány a jsou navržena některá doporučení pro obchodní spolupráci.
Specifika řízení obchodu vybrané obchodní společnosti
Štursová, Petra
Štursová, P. Specifika řízení obchodu vybrané obchodní společnosti. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. Bakalářská práce zkoumá specifika obchodu konkrétní obchodní společnosti. V teoretické části se zaobírá pojmy jako obchod, nákup, prodej, prodejní cyklus a řízení vztahů se zákazníky. Ve vlastní části je charakterizován trh se zemědělskými komoditami a zemědělskou technikou. Pomocí analýzy PESTE je zkoumáno vnější prostředí společnosti. Taktéž je představena základní charakteristika společnosti s využitím marketingového mixu a McKinsey 7S modelu. Podrobně je pak popsán obchodní proces a použití systému pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) v podniku. Na základě vyhodnocených poznatků jsou zhotoveny doporučení a návrhy na optimalizaci úzkých míst společnosti.
Vliv malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu
Říčařová, Iveta
Říčařová, I. Vliv malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Diplomová práce se zabývá vlivem malých a středních podniků na rozvoj vybraného regionu. V práci je definovaná role malých a středních podniků působících v oblasti obchodu ve vybraném venkovském regionu. K naplnění cíle práce bylo použito analýzy primárních dat a sekundárních dat. Na základě výsledků z analýz byla navržena doporučení pro obecní samosprávy, která by měla vést k rozvoji regionu se zapojením malých a středních podniků z oblasti obchodu, a dále byly navrženy oblasti, kam by měly směřovat podpory venkovských oblastí.
Nástroje motivace zaměstnanců v cyklistickém obchodě
Turek, Jan
Bakalářská práce pojednává o motivaci zaměstnanců v cyklistickém obchodě a její rozdílnosti v průběhu kalendářního roku. Data byla zjištěna pomocí kvantitativní-ho šetření, které mělo formu online dotazníku a dále kvalitativního šetření, které probíhalo pomocí hloubkových rozhovorů s vybranými respondenty. Následně byl vypracován návrh, který bude aplikován do praxe s cílem zvýšit motivaci a tím i zvýšení prodeje.
Návrh na zdanění legalizovaného obchodu s marihuanou v České republice
Tomiczek, Jan
Tomiczek, J. Návrh na zdanění legalizovaného obchodu s marihuanou v České republice. Diplomová práce. Brno: Mendelu v Brně, 2019. Diplomová práce pojednává o legalizaci obchodu a spotřeby marihuany v České republice. Cílem práce je navrhnout způsob zdanění obchodu s marihuanou v České republice a odhadnout příjmy a výdaje, které budou státu z této legalizace plynout. Nejdříve je popsána situace států, které obchod s marihuanou povolily. Následně jsou představeny mezinárodní úmluvy ohledně konopí, modely pro obchod s marihuanou, způsoby efektivního výběru daně a problém daňových úniků. Poté jsou odhadnuty výdaje spojené s legalizací marihuany a následně je navrhnuta sazba spotřební daně s odhadem příjmu. Součástí práce je zamítnutí nebo nezamítnutí hypotézy o výhodnosti legalizace obchodu s marihuanou z daňového hlediska.
Zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu
Havlátová, Tereza ; Vlčková, Lucie (oponent) ; Zinecker, Marek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce představuje zhodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu v podobě podniku zaměřeného na prodej ekologických produktů. Teoretická část se zabývá základními pojmy, zákonnými požadavky podnikání a jednotlivými částmi podnikatelského plánu. V praktické části jsou zpracovány analýzy vedoucí k rozhodnutí o ekonomické efektivnosti zamýšleného podnikatelského projektu.
Rozvoj obchodních aktivit zavedením e-shopu
Berková, Lenka ; Schüller, David (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit pomocí e-shopu v podniku Truhlářství Berka. Práce je vypracována na základě teoretických východisek, která nám slouží jako východiska pro analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, které poté shrneme ve SWOT analýze. Na základě výsledků této analýzy navrhneme řešení, které povede k rozvoji ochodních aktivit.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 424 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.