Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 172 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj a využití nedestruktivních zkušebních metod z hlediska soudního inženýrství
Bílek, Petr ; Vala, Jiří (oponent) ; Vodička, Jan (oponent) ; Hobst, Leonard (vedoucí práce)
Betony vyztužené rozptýlenou ocelovou výztuží (drátky) jsou známé pod názvem drátkobetony. Při vzniku poruch nebo havárií betonových konstrukcí vyztužených drátky je nezbytné pečlivě zkoumat skutečné provedení rozptýlené výztuže. Drátkobetony patří k moderním stavebním materiálům, jejichž možnosti využití nejsou dosud zcela vyčerpány. Používány jsou především na podlahové konstrukce zatěžovaných továrních hal a skladů. V posledních letech se díky dobrým fyzikálně mechanických vlastnostem drátkobetonu velmi často vyskytuje snaha projektantů a investorů, využít tohoto materiálu také pro nosné konstrukce. Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Praxe ukazuje, že aplikace drátkobetonu na takto namáhané konstrukce je cestou, která vede k pozitivním ekonomickým efektům. Podmínkou využití drátkobetonu v konstrukcích je však zajištění rovnoměrného rozptýlení, tedy homogenního rozložení drátků v celém objemu konstrukce. Nevhodným zpracováním a ukládáním směsi během výrobního procesu drátkobetonu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Samotné drátky jsou tvarově nepříznivá složka směsi a velmi zhoršují její zpracovatelnost. Může docházet k seskupení drátků, což snižuje celkovou homogenitu a tím i kvalitu drátkobetonových konstrukcí. Pokud homogenita drátkobetonu není dodržena, dochází k nepříznivému jevu, kdy v různých částech konstrukce má materiál jiné charakteristiky (např. tahovou pevnost), což může vést k poruchám konstrukce, tj. vzniku a vývoji trhlin. Případná nižší spolehlivost konstrukce, způsobená nerovnoměrným rozptýlením drátků v objemu betonu, může znamenat nejen škody na majetku, ale především ohrožení bezpečnosti a životů lidí. Je proto potřebné zajistit účinnou kontrolu homogenity drátkobetonu ve zhotovené nosné drátkobetonové konstrukci. Současná kontrola homogenity probíhá dosud na čerstvé směsi, ale pokud drátkobeton ztvrdne a je součástí konstrukce, nejsou v současnosti vyvinuty žádné známé spolehlivé metody, jak homogenitu drátkobetonu na konstrukci ověřit, aniž by došlo k jejímu znehodnocení. Vyvíjené metody na kontrolu koncentrace drátků v drátkobetonových konstrukcích jsou založeny většinou na magnetických nebo elektromagnetických vlastnostech drátků. Práce se zabývá rozvojem magnetické metody in situ za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu. Princip zkoušky je založena na měření změny intenzity magnetického pole permanentních magnetů, vyvolané změnou koncentrace drátků v drátkobetonové konstrukci. Metoda má charakter zkoušek tzv. lokálního porušení, jádrovým vývrtem malého průměru. Jedná se tedy o metodu semidestruktivní.
Využití referenčního klimatického roku pro hodnocení a návrh termického solárního systému
Jelínek, Petr ; Milan, Palko (oponent) ; Hirš, Jiří (oponent) ; Sedlák, Jiří (vedoucí práce)
Disertační práce řeší využití referenčního klimatického roku pro návrh a hodnocení solárního termického systému. Hodnocení probíhalo na solárním termickém systému pasivního rodinného domu v obci Rapotice. Systém byl dlouhodobě monitorován a bylo prováděno dlouhodobé simultánní měření vnitřních i venkovních okrajových podmínek. Naměřená data byla porovnávána jak s referenčním klimatickým rokem, tak i s daty databáze Meteonorm. Vybrané okrajové podmínky solárního termického systému byly porovnány pomocí numerických simulací v programu Polysun a následně statisticky analyzovány. Výsledky simulací s využitím referenčního klimatického roku dosahují větší shodu s měřením na stavbě, než data z Meteonormu. Referenční klimatický rok se na základě výsledků jeví jako nejvhodnější databáze klimatických dat na našem území pro návrh solárního termického systému.
Mathematical modelling of liver perfusion
Kociánová, Barbora ; Rohan, Eduard (vedoucí práce) ; Bulíček, Miroslav (oponent)
Perfuzi jater lze modelovat vyřešením Darcyho proudění v několika propo- jených kompártmentech. První část této práce detailně ukazuje existenci řešení vícekompártmentového modelu. Proudění v každém kompártmentu je popsáno tenzorem permeability, který vychází z geometrie jaterního cévního systému. Ukazuje se, že tento tenzor může být singulární, což potenciálně způsobuje prob- lémy řešitelnosti. Druhá část se zabývá touto anomálií v jednom kompártmentu. S využitím teorie degenerovaných Sobolevových prostorů definuje vhodnou slabou formulaci. Dále jsou v ní dokázány analogie Poincarého nerovnosti a věty o stopách, ze kterých plyne existence slabého řešení. Navíc tato část ospravedlňuje další možnost, jak se vypořádat s degenerovanou permeabilitou, a to regulari- zování tenzoru přidáním malé izotropické permeability. Cílem třetí části je najít podoblasti autonomní perfuze vzhledem k pozicím zdrojů. To je formulováno jako minimizační problém a prezentovány jsou i numerické výsledky. 1
Manufacturing of a Component by Using Hydroforming Technology and Its Optimization
Harant, Martin ; Peterková, Eva (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
The project deals with analysis and optimization of the geometry of the stamped part produced by the pillow hydroforming. The blank consists of two sheets of steel DC01, which is welded by laser beam. The forming process can cause excessive thinning and cracking of the part. By evaluation of mechanical tests is created material model, which is the basis for numerical simulation created in software PAM-STAMP. The outputs are analysis which provide information about critical points, failure pressure, limiting deformations and prediction of springback. Validity of the numerical simulation is verified by comparison with the experimentally obtained data. The comparative criterions are the failure pressure and the material thickness at various locations. Based on the results of the numerical simulation, the optimization of the geometry is created. The optimization uses different values of radius at the crack point.
Optimalizace výroby hliníkového odlitku s použitím numerické simulace
Kolařík, Martin ; Lána, Ivo (oponent) ; Krutiš, Vladimír (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá rozborem technologie lití vybraného odlitku ze slitiny hliníku. Jedná se o odlitek frézovací hlavy do CNC stroje, odlévaný technologií gravitačního lití do kovové formy. Byla provedena analýza vad, které jsou příčinou vysokého procenta neshodné výroby. Dále je součástí práce kompletní analýza plnění a tuhnutí tohoto odlitku v simulačním programu ProCast. Je provedeno ověření výsledků numerické simulace a její doladění. Poté jsou na několika vypočtených variantách dokázány příčiny problematických vad. Jsou navržena opatření, které minimalizují sklony ke vzniku vad vedoucích k neshodné výrobě.
Predikce mechanických vlastností odlitků z litiny s lupínkovým grafitem pomocí numerické simulace
Filipek, Szymon ; Hrouzek, Petr (oponent) ; Roučka, Jaromír (vedoucí práce)
Cilem diplomove prace bylo posouzeni miry shody mechanickych vlastnosti odlitku z litiny s lupinkovym grafitem s mechanickymi vlastnostmi vyhodnocenymi pomoci numericke simulace v softwaru MAGMA5. Hodnoceni mechanickych vlastnosti bylo zamereno na tvrdost a mez pevnosti v tahu v ruznych mistech odlitku. Teoreticka cast se zabyva klasifikaci litin, strukturnimi slozkami litiny s lupinkovym grafitem a faktory urcujicimi vysledne mechanicke vlastnosti materialu. Prakticka cast prezentuje pokus o nalezeni empirickych zavislosti mezi vstupnimi parametry a vysledky vyhodnocenymi pomoci simulacniho softwaru. V posledni casti se prace zabyva porovnanim vysledku realnych se simulovanymi mechanickymi vlastnostmi.
Local stabilization of the quasiperiodic response of the generalized van der Pol oscillator
Fischer, Cyril ; Náprstek, Jiří
The generalized van der Pol equation is often used for description of various effects originating in the aero-elasticity of large slender engineering structures. This applies mainly to the quasiperiodic beatings that can be encountered especially in lock-in regimes when the vortex frequency becomes close to the structure eigenfrequency with a small detuning. The current paper presents numerical analysis of influence of the subor superharmonic excitation on the character of the response of a generalized van der Pol oscillator. This way it complements two previous papers of the authors dealing with stability analysis of certain types of the stationary periodic or quasiperiodic response of the system under study.
Analýza konstrukčních - mikroklimatických kritérií románské rotundy
Hnilica, Ondřej ; Vlček, Milan (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na Národní kulturní památku románskou rotundu svaté Kateřiny ve Znojmě, především na způsob, kterým vnitřní prostředí ovlivňuje integrální středověkou nástěnnou freskovou výzdobu. Vliv vnitřního prostředí na freskovou výzdobu typu fresco-secco je posuzován podle dostupných informačních zdrojů, které vycházejí z mnohaletých, zejména zahraničních odborných zkušeností. Analýza vnitřního prostředí v rotundě je založena na dlouhodobém měření tepelně vlhkostních parametrů a je vyhodnocena statistickým přístupem. Vliv proměnných vstupních okrajových podmínek na vnitřní prostředí je parametricky testován v dynamické numerické simulaci. Získané výsledky ukazují pozitivní efekt instalovaného podlahového vytápění v rotundě a naopak negativní vliv návštěvníků na stav integrální nástěnné malby v rotundě. V závěru disertační práce jsou uvedena praktická doporučení vycházející z postulátu preventivní konzervace památkové péče Národní kulturní památky.
Vliv vnitřní tepelné akumulace konstrukcí pasivních domů na jejich letní tepelnou stabilitu
Němeček, Martin ; Hraška,, Jozef (oponent) ; Katunský,, Dušan (oponent) ; Kalousek, Miloš (vedoucí práce)
V poslední době nastal v České republice rozmach ve výstavbě pasivních domů a zároveň staveb z lehkých stavebních systémů, jako jsou moderní dřevostavby. Ohledně dřevostaveb panuje obecný názor, že se v létě pravděpodobně přehřívají více než stavby zděné. Právě proto se tato práce zabývá vlivem vnitřní tepelné akumulace konstrukcí pasivních domů na jejich letní tepelnou stabilitu v českých klimatických podmínkách. Práce je zaměřena především na tepelnou akumulaci citelného tepla bez použití PCM materiálů. Důraz je kladen zejména na srovnání dřevostaveb se stavbami zděnými. Předmětem zkoumání jsou především stavby obytné v energeticky pasivním standardu, poznatky práce lze však aplikovat i na jinak užívané objekty. Úvod stručně shrnuje současný stav problematiky. Pro samotný výzkum bylo v rámci vědeckých postupů použito jak experimentálního měření staveb (RD Dubňany a RD Moravany), tak simulací. Vlastním přínosem výzkumu byla v první řadě diskuze nad problematikou tepelné akumulace a výpočtových metod tepelné kapacity konstrukcí. Experimentální měření taktéž přinášejí důležité závěry. Hlavním přínosem práce je stanovení důležitosti vnitřní tepelné akumulace stavby v rámci letního přehřívání. Vliv vnitřní tepelné akumulace je také porovnán s ostatními faktory ovlivňující letní tepelnou stabilitu. Bylo zjištěno, že na nejvyšší dosaženou teplotu v interiéru ai,max mají největší vliv sluneční zisky přes průsvitné výplně otvorů. Vliv vnitřní tepelné akumulace však není zanedbatelný. Pokud srovnáme standardní sendvičovou dřevostavbu se zděnou stavbou s keramickými dutinovými tvárnicemi, bude se ve standardní den přehřívat dřevostavba o zhruba 0,5 °C více. Větší rozdíly v dosažených teplotách se pak projevují u velmi lehkých dřevostaveb bez žádné vnitřní tepelně akumulační hmoty. Tyto stavební konstrukce by proto v interiéru měli být vybaveny malým, racionálním, množstvím tepelně akumulační hmoty.
Význam pěchovací zkoušky pro numerickou simulaci tvářecích procesů
Tinka, Petr ; Dohnal, Ivo (oponent) ; Řiháček, Jan (vedoucí práce)
Práce se předně zabývá tvorbou materiálového modelu pro numerickou simulaci s využitím pěchovací zkoušky, a to pro ocel 17 240, na kterou byla nanesena vrstva maziva Delta 144. Ze získaných hodnot sily a dráhy se vytvořil materiálový model, který slouží k charakterizování materiálu pro numerickou simulaci. Simulace probíhala v programu ANSYS Workbench 19.0. Z ní se získá závislost síly na dráze, která slouží k porovnání s pěchovací zkouškou. Ze srovnání vyšlo, že hodnoty příliš neodlišují a je možné tento materiálový model používat pro numerické simulace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 172 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.