Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 180 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Poloautomatická normalizace slov z matričních záznamů
Hříbek, David ; Zbořil, František (oponent) ; Rozman, Jaroslav (vedoucí práce)
V této práci je řešeno rozšíření webové aplikace DEMoS pro správu matričních záznamů o možnost normalizace (přiřazení normalizované podoby zápisu jednotlivým slovům) jmen, příjmení, povolání, obcí a dalších typů slov, která se vyskytují v matričních záznamech. V řešení byl použit proces detekce duplicitních záznamů, který umožnil roztřídění slov z matričních záznamů do shluků podobných slov. Díky vzniklým shlukům bylo následně možné sdílet normalizované varianty slov v rámci těchto shluků. Aplikace DEMoS tak pro uživatelem zadaná slova navrhuje normalizované varianty použité nejen u stejných slov, ale i u podobných slov. V rámci této práce bylo navrženo automatické testování úspěšnosti shlukování slov. Celkem bylo pro každý typ slov otestováno 640 různých kombinací parametrů shlukování. Následně byly pro každý typ slov vybrány nejlepší parametry shlukování. Díky normalizaci slov je v aplikaci DEMoS výrazně zvýšena efektivita vyhledávání matričních záznamů. Záznamy jsou také lépe čitelné.
Československý trezorový hraný film 60. let jako obraz dobové politické situace.
Nevolová, Zuzana ; Novotný, David Jan (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Hlavním tématem i cílem bakalářské práce bylo nastínit, zda československé hrané filmy, které vznikly v 60. letech a na počátku normalizace putovaly do tzv. trezoru, skutečně odráží politickou situaci v tehdejším komunistickém režimu (a to nejen svým postojem, ale i postojem dobových médií k jednotlivým nepohodlným filmům) a mohly tak fungovat jako režimem nevyžádaný komentář doby. Práce se v teoretické části věnuje souhrnu politického i mediálního vývoje, přibližuje pak zejména cenzuru a vývoj československého hraného filmu od nástupu komunistického režimu do doby normalizace. V analytické části jsou pak jednotlivé vybrané trezorové filmy (Den sedmý, osmá noc, Kladivo na čarodějnice, Skřivánci na niti, Smuteční slavnost, Všichni dobří rodáci, Ucho a Žert) podrobeny rozboru obsahové i obrazové složky - v analýze jsou taktéž popsány konkrétní motivy, které mohly odkazovat na dobovou situaci. Další metodou využitou v bakalářské práci je popis perzekuce snímků a jejich režisérů či scénáristů, i nástin přístupu dobových médií k jednotlivým dílům ve vymezeném období. Tímto šetřením pak práce dochází k závěru, že vybrané trezorové filmy skutečně vychází z dobové situace a naráží i na konkrétní dění v komunistickém režimu. To vyústilo nejen v perzekuci snímků i jejich tvůrců, ale vesměs se odrazilo i v...
Proměny kritického diskurzu časopisu Melodie na přelomu 60. a 70. let a na počátku 80. let 20. století
VESELÝ, Jan
Tato bakalářská práce se zabývá hudebním časopisem Melodie. Konkrétně se zaměřuje na možné změny kritického diskurzu v obdobích přelomu 60. a 70. let a první poloviny 80. let minulého století. Poskytuje rovněž informace o vzniku tohoto populárního periodika. V prvním vybraném období se snaží poskytnout čtenáři objektivní pohled na směřování měsíčníku a na práci jednotlivých autorů. Popisovány jsou přístupy přispěvatelů jednotlivě i v rámci vybraných rubrik. Objevují se zde i příklady rozporů mezi obsahem mnoha článků a převládajícím diskurzem komunistické vlády. Ve druhém vybraném období práce poukazuje na nucenou výměnu vedení a s tím spojené odlišné směřování časopisu. Pokoušíme se přiblížit rozdíl v přístupu měsíčníku Melodie ve vymezených obdobích. K tomu využíváme analýzu textových projevů vybraných autorů, zároveň se však snažíme o ucelený pohled na tvorbu Melodie.
The Importance Of Specifying Rr Interval Normalization Method
Milek, Jakub
The main objective of this article is to bring attention to RR intervals resampling. Many researchers dealing with HRV problematic neglect to mention which algorithm they are using in their research. Some of the commonly used methods are presented here and how an algorithm choice can affect final results of HRV spectral analysis is shown. Power spectrum for each method was computed and power of commonly used measures (HF & LF) is presented in table to highlight the possible differences.
Normalizační kinematografie v současném televizním vysílání
Jabůrek, Václav ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Normalizační kinematografii se věnuje řada studií - ať už sémiologických, historických či jiných. Dosud ale nebylo zmapováno, jak často se tato díla objevují v televizním vysílání po Sametové revoluci. Tato práce přináší vhled do toho, jak se zastoupení normalizačních titulů vyvíjelo v pětici nejvýznamnějších českých televizí - konkrétně na obou hlavních kanálech ČT, a na komerčních stanicích Nova, Prima a Barrandov. Zkoumané období zahrnuje osm let v rozmezí 1994 až 2015. Obsahová analýza díky tomu odhaluje dlouhodobé trendy, jež tyto televize ve spojení s normalizačními tituly aplikovaly. Věnuje se například tomu, nakolik je normalizační tvorba zastoupená o víkendech a ve svátečních programech. Jeden oddíl se pak zabývá otázkou propagandy - respektive tím, nakolik je v soudobém vysílání zastoupena normalizační agitace. Tato část studie se opírá o výzkumy Haralda Welzera, podle kterého dobový film výrazně ovlivňuje vnitřní výklad minulosti. Důraz je proto kladen na výskyt československých děl, která překrucují historické události - například seriál Třicet případů majora Zemana nebo komedie Bouřlivé víno. Vedle toho ale byly sledovány i tituly s menší mírou ideologických sdělení, které předkládají idealizovanou podobu normalizační reality a zdůrazňují hodnoty tehdejšího vládnoucího režimu.
Československý svaz žen v letech 1965 - 1975
Počárovská, Petra ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Koura, Petr (oponent)
Tato diplomová práce si klade za cíl popsat fungování Československého svazu žen, jediné státem povolené ženské organizace v Československu, v letech 1965-1975. K tomuto účelu je práce rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá organizováním žen v Československu v letech 1948-1965. Druhá kapitola, která tvoří spolu s dvěma následujícími kapitolami jádro této práce, popisuje organizační strukturu Československého svazu žen a její proměny v letech 1965-1975. Třetí kapitola se zabývá ideovou politikou organizace a jejími proměnami ve sledovaném období, se zaměřením na události roku 1968 a následný vývoj. Navazuje na ni poslední kapitola, která popisuje pronikání ideologie Československého svazu žen na stránky časopisu Vlasta. Klíčová slova: Československý svaz žen, žena, socialismus, Pražské jaro, normalizace, časopis Vlasta
Současná undergroundová subkultura a Voknoviny
Šeliga, Vojtěch ; Hroch, Miloš (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
1 Abstrakt Předkládaná diplomová práce Současná undergroundová subkultura a Voknoviny si klade za cíl prozkoumat roli současné undergroundové subkultury. Studie se kriticky zabývá "mýtem underground," tedy představou, že undergroundové společenství mělo zásadní vliv na pád komunistického režimu v Československu. Posledním tématem je role Voknovin jako kmenového média současné subkultury. V teoretické části se práce zaměřuje na historický vývoj undergroundové subkultury a na zhodnocení současného stavu společenství. Stejně tak je v teoretické části věnován prostor teoriím populární kultury a subkultury. Nastíněn je rovněž pohled historiků na normalizaci a roli undergroundu v pádu komunistického režimu. Hlavní část práce se soustředí na analýzu rozhovorů s čtyřmi informátory z řad undergroundu. Výzkumný vzorek je navržen tak, aby pokryl hlavní významné "struktury a instituce" undergroundu. Analýzu rozhovorů doplňuje obsahová analýza posledního ročníku Voknovin. Z výsledků vyplývá, že přestože underground vychází z tradice předrevolučního undergroundu, zapadá dnes do rámců dominantní společnosti. Aktéři se shodli, že role undergroundu v pádu komunistického režimu byla především ve sjednocení opozice. Voknoviny mají sice dnes větší dosah, než mělo předrevoluční Vokno, ale částí subkultury jsou kritizované.
K historii podnikání na Jindřichohradecku v průběhu 70. a 80. let 20. století (na příkladu n. p. Jitka)
KOS, Marek
Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na vývoji jindřichohradeckého národního podniku Jitka v období takzvané normalizace, tedy v 70. a 80. letech 20. století. První kompilativně pojatá část práce přibližuje na základě dostupné literatury hospodářský a sociální vývoj Československa v daném období a zaměřuje se také na podnikání v textilním průmyslu. Druhá pak již pojednává o samotném národním podniku Jitka. Mezi základní pramenné zdroje patří výroční a provozní roční zprávy a rozbory, plány a materiály pojednávající o kultuře a sociálním životě zaměstnanců. Vývoj Jitky je následně porovnán a analyzován se situací v dalších jihočeských textilních podnicích třeboňském Otavanu a novobystřické pobočce Partexu, v čemž spočívá jeden z hlavních přínosů celé práce. Nedílnou součástí práce jsou pak i dotazníky předkládané bývalým zaměstnancům Jitky, které byly komparovány s dostupnými archivními materiály.
„Poslední Šlépěje“ Jakuba Demla aneb Jakub Deml samizdatový
Loučová, Petra
Autorka stati nejprve představuje neznámý ediční počin Josefa Veselého a Bohumila Macháčka, svazek Poslední Šlépěje (1982), vydaný v jihočeské samizdatové edici Jiřího Dindy JITROcel, který shrnuje v prvním vydání Demlovy pozdní veršované společenské komentáře a reviduje dosavadní literárněhistorický pohled na konvolut Demlových posledních básní, známý doposud pouze z uspořádání Jiřího Kuběny. V rozsáhlejší druhé, přehledové části studie rekapituluje vydávání Demlova díla a demlovské bádání v letech 1948–1989 v tehdejším Československu s důrazem na polooficiální tisky a samizdatové edice včetně časopiseckých a sborníkových příspěvků.
Prvky propagandy v normalizačním seriálu Chlapci a chlapi
Štarman, Ondřej ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá televizní produkcí v období osmdesátých let v tehdejší Československé socialistické republice, konkrétně se zde analyzuje seriál Chlapci a chlapi (1988) režiséra Evžena Sokolovského. V teoretické části se čtenář seznámí s teorií propagandy a jejími typy. Dále je představen pojem diskurz a přístupy k diskurzivní analýze. V závěru teoretické části se práce věnuje dobovým kontextům seriálu, představují se pojmy normalizace a přestavba. Stručně je také popsána teorie výstavby příběhu. Práce si v praktické části klade za cíl odhalit předpokládaná zakomponovaná propagandistická sdělení v seriálu. Za účelem potvrdit politické zadání seriálu (vylepšit obraz armády u československé společnosti) autor tato sdělení hledá. Dalším cílem práce je popsat prostředky, jakými bylo sdělení doručeno. Na analýzu samotného seriálu přímo navazuje rozbor mediálních výstupů v dobovém tisku, konkrétně v Rudém právu a Týdeníku ČST, kde autor hledá příspěvky související se seriálem. Cílem tohoto snažení je nalézt zpětnou formulaci politického zadání, což by opět posloužilo jako důkaz jeho existence. Pro analýzu obsahu seriálu i mediálních výstupů je použita diskurzivní analýza za využití konkrétních přístupů Jamese Paula Geeho a jeho sedmi základních oblastí reality a analýzy ideologie Johna B. Thompsona.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 180 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.