Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 227 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etika filantropie
Kroupa, Jan ; Sokol, Jan (vedoucí práce) ; Pospíšilová, Tereza (oponent) ; Hyánek, Vladimír (oponent)
Univerzita Karlova Fakulta humanitních studií Aplikovaná etika Etika filantropie Anotace disertační práce Mgr. Jan Kroupa Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. 2020 ANOTACE Lidé v našem kulturním okruhu významně bohatnou, což nahrává rozvoji soukromého dárcovství na dobročinné účely. Filantropie roste v celém západním světě a také v Česku dlouhodobě, stabilně přibývá ochoty darovat na dobročinné účely a zvyšují se i darované částky. Zároveň se zde stabilizoval okruh dobře zavedených dobročinných organizací, které svými činnostmi pokrývají standardní spektrum dobročinných témat. Lze konstatovat, že občanská společnost v Česku po roce 1989 opět ožila a vykazuje všechny znaky úspěšného dospívání. Tato práce usiluje zachytit kulturní a společenský kontext filantropie z pohledu praktické filosofie. Zkoumá kořeny, ze kterých filantropie vyrůstá, a sleduje proces její institucionalizace až do současnosti. Detailněji pak hledí popsat současnou situaci dobročinného dárcovství v České republice. Na základě toho se zaměřuje na otázky, které vyvstávají v současné praxi u nás, a to především na problematiku výběru příjemce podpory a rozhodování dárce, na sledování efektivity využití darů, na oprávněnost daňových výhod, na vliv filantropie na veřejnou politiku i na přiměřenou společenskou roli filantropie...
Effect of motivation on employee turnover in non-profit organizations focused on social care
Čeplová, Lenka ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práca spája dve rozličné oblasti, a to neziskový sektor s politikou riadenia ľudských zdrojov, ktorej sa v minulosti prikladal význam predovšetkým v ziskovej sfére. V súčasnosti množstvo neziskových organizácií prešlo procesom profesionalizácie, čím sa hranica medzi ziskovým a neziskovým sektorom zužuje a platení zamestnanci tvoria dôležitú súčasť neziskových organizácií. Práca pojednáva o neziskových organizáciách v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti, ktoré sú v Českej republike, na základe legislatívnej úpravy, súčasťou celku sociálne služby. Jedným z cieľov práce je priniesť pohľad na to, z akých dôvodov zamestnanci odchádzajú z neziskových organizácií zameraných na sociálnu starostlivosť, a taktiež aké typy motivačných zamestnaneckých benefitov využívajú k tomu, aby predchádzali neželanej fluktuácií svojich zamestnancov. Kľúčové slová: neziskové organizácie, sociálne služby, sociálna starostlivosť, ľudské zdroje, fluktuácia zamestnancov, motivačné benefity
Zdanění subjektu neziskového sektoru - vybrané účetní jednotky
Sklenářová, Petra ; Pěta, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá neziskovou organizací a následně jejím zdaněním z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně silniční. V teoretické části je uvedena charakteristika jednotlivých neziskových organizací, dále jejich financování a na závěr teorie podrobně popsaná daň z příjmů právnických osob a daň silniční. Praktická část analyzuje ústav Liga Vozíčkářů. V této kapitole specifikuje činnosti organizace, stanovení předmětu daně, základu daně a samotné výpočty daní. Na závěr zahrnuje daňové přiznání.
Analýza a návrh změn informačního systému firmy
Zahradník, Martin ; Špatka, Petr (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá analýzou a návrhem změn informačního systému konkrétní firmy v reálných podmínkách, a je tedy spíše prakticky zaměřena. Informační systém je zkoumán jak z pohledu koncového uživatele, na což je kladen důraz, tak z pohledu provozování a implementace programových řešení. Informační systém je zkoumán jako celek v širších souvislostech, tedy nejen z pohledu aplikace (software), ale také toku informací, ukládání a organizace dat, uživatelů, bezpečnosti, hardware, apod. Firmě by práce měla posloužit jako vodítko pro odstranění neefektivních a / nebo rizikových oblastí, a tím přispět ke zvýšení produktivity práce a spokojenosti zaměstnanců.
Cross-border Cooperation in Czech-German Non-profit Organizations
KUTHANOVÁ, Kateřina
This thesis examines Czech-German cross-border cooperation within intercultural communication, identifies problems and develops possible solutions. The thesis is divided into a practical and a theoretical part. The theoretical part first describes the Czech-German cross-border cooperation and then intercultural communication, followed by a discussion of the context and the research methods. In the practical part, the author first performs a sequential analysis of data collected via interviews conducted with people working in the Tandem organization. The results of the analysis are interpreted, problems within the cooperation of Tandem are identified, and possible solutions developed. A glossary divided into two parts, recapitulating the definitions of relevant terms from the first two theoretical chapters of this thesis, is listed at the end of this work. A French résumé summarizing all the important points and conclusions is enclosed with the thesis. The aim of this thesis is to answer the following research question: "Linguistic and intercultural challenges of Czech-German non-profit cross-border cooperation: The case of the Tandem organization."
Význam komunity v komunitních zahradách
Matějková, Barbora ; Hudcová, Eliška (vedoucí práce) ; Dohnalová, Marie (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem komunitních zahrad, kde společná činnost lidí, vzájemná pomoc a usilování o společný cíl vytváří určitý model komunity. V diplomové práci chceme objasnit fungování vztahů, na kterých je komunita založena, jak ji vnímají členové a popsat její charakter. Cílem je ukázat, jak organizace občanské společnosti, které zřizují komunitní zahrady, mohou vytvářet prostředí vhodné pro setkávání a sdružování lidí v komunitách a umožňují jim zde uspokojit potřeby, které ve své lokalitě postrádají. Klíčová slova komunita, komunitní zahrada, neziskové organizace, organizace občanské společnosti, sdružování
Analýza komunikace neziskové organizace Člověk v tísni na Facebooku
Sedláčková, Lucie ; Klabíková Rábová, Tereza (vedoucí práce) ; Švec, Kamil (oponent)
příspěvky neziskové organizace Člověk v tísni z několika hledisek a následně určit ráz komunikace, který je pro organizaci typický, co se týká její komunikace digitální. Práce se skládá ze tří částí. V teoretické části bude definován a konkrétně sociálních sítí, uvedeny budou jejich definice a základní charakteristiky. Dále se práce zaměří na neziskové organizace, jejich marketingové strategie, a hlavně digitalizaci komunikace tohoto typu společnosti, která je v rámci marketingu specif Metodologická část popíše teoretický základ k využitým postupům, a to kvalitativní analýze obsahu a pragmalingvistickému přístupu. Praktická část se bude věnovat analýze facebookových příspěvků Člověka v tísni. V této části budou aplikovány poznatky části práce. Příspěvky budou kategorizovány podle několika kritérií a důraz pak bude dále kladen na jazykovou stránku. Zde budou popsány nejvýraznější jevy, které utvářejí komunikaci. Ke každému prvku analýzy budou uvedeny konkrétní příklady. Na závěr se analýza dotkne diskurzu, který ovlivňuje sdělení na sociálních sítí a je specifický i pro neziskové organizace. Práce bude zakončena interpretací výsledků, vyzdvižením důležitých poznatků a nastíněním prostoru pro další zkoumání.
Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí
Kozáková, Aneta ; Moree, Dana (vedoucí práce) ; Klípa, Ondřej (oponent)
V diplomové práci spojuji téma vzdělávacího systému v České republice s tématem sociálního vyloučení, jež je jedním z faktorů, který se podílí na tendenci ke vzniku segregovaných škol a v němž se u nás často nacházejí Romové, s tématem občanské společnosti a to jak z hlediska její organizované formy - neziskových organizací, tak z hlediska její subjektivně vnímané složky tzv. civility neboli občanskosti. V teoretické části uvádím poznatky z těchto oblastí potřebné k porozumění problematice a k zasazení výzkumné části do kontextu. V metodologické části práce sleduji činnosti nevládních neziskových organizací věnujících se předškolní přípravě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejich vztahů a spolupráce se státními institucemi, jejich roli ve vzdělávacím procesu a faktorů, jež přispívají k tomu, že děti ze sociálně znevýhodněného prostředí jsou ve velké míře v předškolní přípravě vzdělávány organizacemi občanského sektoru. Jedna z výzkumných otázek se týká role těchto neziskových organizací v inkluzi romských dětí do systému základního škol.
Role dobrovolníků v neziskových organizacích poskytujících péči seniorům z pohledu sociálních aktérů
Cízová, Natálie ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Průša, Ladislav (oponent)
Tato práce se věnuje roli dobrovolnictví v sociálních službách pro seniory v neziskových organizacích. Cílem práce je zjistit přínosy, které dobrovolníci mohou klientům zajistit. Zaměřila jsem se na neziskové organizace, pro které je typické využívání dobrovolníků. Data jsem získávala prostřednictvím hloubkových rozhovorů s klienty a dobrovolníky vybrané neziskové organizace poskytující pobytovou službu pro seniory. Tímto výzkumem jsem nabídla pohled na přínosy dobrovolnictví skrze požadavky na současné sociální služby. Bylo zjištěno, že dobrovolníci mohou přispět k vyšší kvalitě služeb. Klíčová slova: sociální služby, dobrovolnictví, neziskové organizace, třetí sektor, senioři, pobytové služby
Týraní senioři jako cílová skupina pro neziskové organizace
Špeldová, Martina ; Ondrušová, Jiřina (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
V teoretické části předkládané diplomové práce jsem se zaměřila na definici pojmů stárnutí, stáří a demografických aspektů spojených s tímto životním obdobím. Většinu teoretické části jsem věnovala syndromu EAN, jeho projevům a dopadům na život člověka. V posledních kapitolách jsem se zabývala legislativní úpravou syndromu EAN, neziskovými organizacemi, především telefonickou krizovou pomocí a její rolí v problematice týraných seniorů. Teoretickou část práce jsem rovněž doplnila o reálné příběhy týraných seniorů. Z důvodu zachování autentičnosti jsem v druhé, praktické části práce použila pět příkladů z praxe klientů krizové telefonické pomoci neziskové organizace Elpida. Další část šetření tvoří přepisy rozhovorů se zaměstnanci této organizace. Pro přehlednost byly vloženy vlastní komentáře a tabulky se souhrnnými výsledky. Šetřením bylo potvrzeno, že telefonická krizová pomoc je nedílnou součástí prevence a řešení syndromu EAN.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 227 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.