Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,262 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sociální aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti v regionu České Budějovice
MALENICKÁ, Soňa
Bakalářská práce se zabývá situací dlouhodobě zaměstnaných na Českobudějovicku a je rozdělena do dvou částí. Práce se skládá z teoretické a empirické části. V teoretické části definuji práci, nezaměstnanost, druhy nezaměstnanosti, politiku zaměstnanosti a vliv práce na člověka. V závěru teoretické části je blíže specifikován region České Budějovice, kterému se v rámci nezaměstnanosti věnuji v empirické části bakalářské práce. V praktické části rozebírám výsledky výzkumu. Pro jejich dosažení byl použit kvalitativní výzkum s technikou polostrukturovaného rozhovoru. Výběrový soubor tvořilo šest respondentů. Jejich odpovědi byly zaznamenány a poté zpracovány. Cílem práce bylo, posoudit situaci dlouhodobě nezaměstnaných na Českobudějovicku a hledání možných řešení problematiky dlouhodobé nezaměstnanosti. Bylo proto nutné zodpovědět následující otázky. První z nich se zaměřuje na to, zda mají dlouhodobě nezaměstnaní pocit existenčního ohrožení. Druhá otázka zkoumá, zda si dlouhodobě nezaměstnaní myslí, že jsou jejich pracovní schopnosti ve společnosti nedostatečně oceněny. Z výsledků výzkumu mohu říci, že dlouhodobě nezaměstnaní mají pocit existenčního ohrožení a jejich pracovní schopnosti nepovažují zaměstnavateli za dostatečně oceněné. Jedinci mohou dokonce z různých důvodů trpět psychickým problémy, ale především z důvodu finanční nestability a nejisté budoucnosti. V případě, kdy člověk nemá dostatečnou praxi nebo vzdělání, bývá zaměstnavatelem často odmítán. Byly zjištěny i doplňující informace, že osoby dlouhodobě nezaměstnané ztrácejí jistou dynamiku v náplni svého dne a u některých se vyskytují nežádoucí jevy, například neproduktivní trávení volného času.
Analýza hlavních vlivů poklesu porodnosti a jejich dopady do sociální oblasti v regionu Jindřichův Hradec
VAŠOVÁ, Diana
Teoretická část práce se zabývá popisem demografie, základní historickou definicí, pojmem porodnost a další. Výzkumná část se zabývá ženami v reprodukčním období, které žijí v regionu Jindřichův Hradec. Výzkum probíhal tištěnou dotazníkovou metodou a výsledky jsou zaznamenány do grafů. Cílem výzkumné části bylo zjistit hlavní vlivy, které zapříčinily pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Pro práci byly stanoveny následující hypotézy: H1: Mezi hlavní důvody poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří nezaměstnanost. H2: Vlivy zjištěné pomocí teoretických poznatků se shodují s vlivy zjištěnými pomocí dotazníkového šetření. H2 byla těžko ověřitelná a nedalo se s přesností určit, zda se potvrdila či vyvrátila. Byly proto stanoveny dílčí cíle, které měly za úkol upřesnit výsledek hypotézy a to: Zjistit, zda má vzdělanost žen vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. Dále zjistit, zda má odkládání narození dětí vliv na pokles porodnosti v regionu Jindřichův Hradec. H3: Mezi hlavní vlivy poklesu porodnosti na Jindřichohradecku patří rozšíření antikoncepce. Trend ukazuje, že H1 se vyvrátila. Nezaměstnanost má minimální vliv na pokles porodnosti. Oba dílčí cíle k H2 se trendem podařilo potvrdit. Vzdělanost žen i odkládání narození dětí má vliv na pokles porodnosti, sice ne hlavní, ale vliv mají. H3 se trendem potvrdila, rozšíření antikoncepce má hlavní vliv na pokles porodnosti.
Řešení nezaměstnanosti mladých lidí prostřednictvím užšího propojení jejich profesní přípravy s požadavky trhu práce
Steindlberger, Martin ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Hiekischová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá vztahem mezi profesní přípravou mladých lidí a požadavky trhu práce. Je zaměřena na středoškolské odborné vzdělávání. Problém, který zkoumá je nedostatečná připravenost absolventů škola na přechod na volný trh práce. Aby bylo možné tento stav zlepšit, je nutné se pokusit sladit obsah a výstupy profesní přípravy s potřebami trhu práce. V případě, že jsou absolventi nedostatečně připraveni na potřeby zaměstnavatelů, můžou se tito absolventi stát nezaměstnanými. Problém je o to horší, čím je doba nezaměstnanosti delší. Cílem této diplomové práce je zjistit a popsat, kteří aktéři se na profesní přípravě podílejí a jak probíhá jejich vzájemná spolupráce. Dále se pokusí zjistit, jaké jsou silné a slabé stránky této spolupráce. Pokusí se také zjistit, jakým způsobem přizpůsobování profesní přípravy mladých lidí potřebám trhu práce probíhá. Práce je případovou studií zaměřenou na Jihočeský kraj, ten je krátce představen formou vybraných ukazatelů charakterizujících vybraný region. Pro získání potřebných dat jsou využita data a údaje z již provedených výzkumů a zároveň informace od vybraných aktérů podílejících se na řešení zvolené problematiky.
Analýza zaměstnanosti a nezaměstnanosti v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 - 2015
Novotná, Hana ; Stracený, Josef (vedoucí práce) ; Tichá, Milena (oponent)
Práce se zabývá problematikou zaměstnanosti a nezaměstnanosti včetně jejích socioekonomických aspektů v Ústeckém kraji v porovnání s Českou republikou v letech 2007 až 2015. V teoretické části je popisována podstata nezaměstnanosti (členění, příčiny, dopady, řešení nezaměstnanosti) včetně vlivu makroekonomických ukazatelů, fiskální a monetární politiky, se zvláštním zřetelem na aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část obsahuje samotnou analýzu Ústeckého kraje a jeho zaměstnanosti a nezaměstnanosti s přihlédnutím k benchmarku České republiky s polemikou nad účinností aktivní politiky zaměstnanosti a jejímu nastavení. V práci je využita SWOT analýza Ústeckého kraje, která osvětluje slabé a silné stránky a identifikuje jednotlivé příležitosti a hrozby. Data jsou čerpána zejména z Českého statistického úřadu a ze statistik Ministerstva práce a sociálních věcí.
Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti
Kadlecová, Adéla ; Netrdová, Pavlína (vedoucí práce) ; Komárek, Marek (oponent)
Aplikace víceúrovňového modelování v geografii: příklad nezaměstnanosti Abstrakt Víceúrovňové modely představují efektivní metodologický nástroj pro analýzu hierarchicky uspořádaných dat. Jedná se o kvantitativní metodu založenou na regresní analýze, jejíž užívání není v současné době v geografii příliš rozšířené. Vzhledem k této skutečnosti si tak tato práce klade za cíl zejména podrobné představení statistické metody víceúrovňového modelování, zahrnující jak seznámení se všemi jejími možnostmi a omezeními, tak také uvedení příkladu aplikace této metody v konkrétním geografickém výzkumu z oblasti nezaměstnanosti. Smyslem této analýzy je identifikace jednotlivých individuálních a regionálních proměnných souvisejících s nezaměstnaností a odhalení efektu těchto proměnných na nezaměstnanost. Klíčová slova: víceúrovňové modelování, kvantitativní metody, nezaměstnanost, Česko
Postoje českých politických stran k institutu veřejné služby v České republice
Šlechtová, Markéta ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Novotný, Vilém (oponent)
V důsledku ekonomické nákladnosti klasického welfare a dalších příčin došlo v evropských zemích, včetně České republiky, k zavedení aktivizačních opatření typu workfare. Jedním z nich je i veřejná služba, která je chápána jako pomoc obci formou veřejně prospěšných prací. K zavedení veřejné služby do českého právního řádu došlo v roce 2008 a od té doby prošel tento institut řadou změn, které vyústily až v jeho aktuální podobu, jež nabyla účinnosti 1. 2. 2017. Dle teorie advokačních koalic je možné v konkrétním politickém subsystému identifikovat přesvědčení politických aktérů a jejich koalice. Tato práce si klade za cíl identifikovat přesvědčení politických stran v politickém subsystému veřejné služby v České republice s důrazem na policy core beliefs a vymezit jejich advokační koalice v tomto subsystému.
Distraint in the Czech Republic
Košťál, Daniel ; Cahlík, Tomáš (vedoucí práce) ; Malovaná, Simona (oponent)
Zabavení majetku z důvodu exekuce je problém, kterému může v některém bodě svého života čelit každý. Navzdory menším snahám o změnu situace Česká republika neustále téměř každoročně zaznamenává nárůst exekučních příkazů vůči osobám, které nesplácejí dluhy. Tato práce zkoumá možné faktory na meso-úrovni, které by mohly ovlivnit počet těchto vydaných příkazů. S využitím údajů o 76 okresech a hlavním městě Praze se odhaduje celkový vliv kriminální činnosti, nezaměstnanosti a finanční gramotnosti. Toho je dosaženo použitím metody regrese nejmenších čtverců, stejně jako dvou dalších modelů s individuálními efekty. Empirické analýza pak mluví ve prospěch modelu náhodných efektů. Výsledky potvrzují hlavní hypotézy, že kriminalita a nezaměstnanost jsou rizikovými faktory pro exekuce a že finanční gramotnost pomáhá snižovat tato rizika. Doprovodná data také naznačují určitou míru korelace mezi zadlužením dluhů a přistěhovalectvím, což by vyžadovalo hlubší analýzu. Klíčová slova Exekuce, kriminalita, nezaměstnanost, nadměrná zadluženost, finanční gramotnost Email autora práce: dkostal@gmail.com Email vedoucího práce: cahlik@fsv.cuni.cz
Matematické metody v ekonomii
Molnárová, Dominika ; Doubravský, Karel (oponent) ; Novotná, Veronika (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca pojednáva o zhodnotení a porovnaní situácie na jednotlivých trhoch práce v rámci štátov Európskej únie pomocou matematických a štatistických metód. Primárne sa zameriava na analýzu a vývoj významných ekonomických ukazovateľov miery nezamestnanosti, dosiahnutého HDP a výšky priemernej mzdy. Následne pomocou metód korelačnej analýzy pojednáva o vzájomných vzťahoch medzi vybranými ukazovateľmi a nakoniec s využitím zhlukovej analýzy budú jednotlivé štáty Európskej únie roztriedené do skupín na základe ich podobnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,262 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.