Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aktivita lokálního síťování a její přínos v lokalitě z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
Křenková, Monika ; Furmaníková, Lada (vedoucí práce) ; Povolná, Pavla (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktivitou lokálního síťování a jejím přínosem pro lokalitu ORP Louny z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny. Lokální síťování je jednou z klíčových aktivit v projektu MPSV "Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí", jehož cílem je podpora transformace systému péče o ohrožené děti v praxi. Cílem práce je zjistit, jak aktéři sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny v ORP Louny vnímají aktivitu lokálního síťování, jaké jsou jejich zkušenosti a na základě toho podat doporučení pro realizaci lokálního síťování. Teoretická část práce popisuje projekt, aktivitu lokálního síťování a jednotlivé činnosti lokálního síťaře. Práce se zaměřuje na témata spolupráce a multidisciplinárního přístupu. Při výzkumném šetření je použit kvalitativní přístup. Data byla sebrána pomocí metod individuálního a skupinového rozhovoru. Výzkumným souborem je vzorek aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny z ORP Louny. Z analýzy dat vyplynula doporučení pro činnost lokálního síťaře, pro udržení aktivit v lokalitách a přinesla také doporučení lokální nebo systémová. Klíčová slova Lokální síťování, lokální síťař, spolupráce, ohrožené děti, aktéři, síť, transformace, potřeby, témata, přínos
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
Specifika ošetřovatelské péče se zaměřením na potřeby a vývojovou péči novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností
TOMKOVÁ, Věra
Neonatologie jako obor medicíny poskytuje péči nejen zdravým novorozencům v porodnicích, ale i novorozencům nemocným či předčasně narozeným. Právě počet předčasně narozených novorozenců celosvětově stoupá. Je to způsobeno pravděpodobně nejen tím, že ženy odkládají svoje mateřství do pozdějšího věku, ale i zvyšujícím se počtem těhotenství vzniklých za pomoci asistované reprodukce. Díky zlepšení perinatologické péče o riziková těhotenství, vedení předčasných porodů a rozvoji metod intenzivní neonatologické péče se daří zachraňovat stále více novorozenců narozených na samé hranici životaschopnosti s extrémně nízkou porodní hmotností. Kromě neustále se zdokonalujících diagnostických, terapeutických a ošetřovatelských postupů se v péči o tyto novorozence dostávají do popředí také metody zajišťující maximální komfort dítěte a kvalitu jeho pozdějšího života. Jedná se o soubor opatření, která nenarušují organizaci chování dítěte, podporují jeho fyziologickou stabilitu a posilují tak růst a vývoj nezralého organismu. Cílem práce bylo zmapovat specifické potřeby novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností, zjistit, jak jsou tyto potřeby saturovány během prvních dnů života a ověřit, jak ošetřovatelská péče zaměřená na podporu vývoje novorozenců probíhá v praxi. Teoretická část diplomové práce je zpracována na podkladě studia odborných zdrojů. Pro zpracování empirické části byla zvolena kvalitativní metoda zúčastněného pozorování, které bylo realizováno na jednotce intenzivní a resuscitační péče neonatologického oddělení ve Fakultní nemocnici v Plzni. Výzkumným šetřením bylo ověřeno, že potřeby novorozenců s extrémně nízkou porodní hmotností nejsou jen v rovině biologické, ale i v rovině emocionální a v rovině potřeby přiměřené senzomotorické stimulace. Porovnáním výsledků pozorování bylo zjištěno, že novorozenci s extrémně nízkou porodní hmotností mají největší problém v uspokojení biologických potřeb dýchání, výživy a vyprazdňování. Rovněž pak potřeba bezpečí a stimulace byla u většiny pozorovaných dětí uspokojena pouze částečně. Na podkladě informací získaných pozorováním sester bylo možné vytýčit oblasti, ve kterých byly zjištěny určité rezervy v souvislosti s poskytováním individualizované vývojové péče novorozencům s extrémně nízkou porodní hmotností. Jde především o zvýšenou míru hluku na oddělení a s tím související respektování stavu spánku a bdění novorozenců, dále pak v oblasti jejich stimulace a především v komunikaci s rodiči. Výsledky empirické části práce budou prezentovány na semináři perinatologického centra.
Analýza vzdělávacích potřeb seniorů se zaměřením na jejich motivaci
Bredlerová, Karolína ; Veteška, Jaroslav (vedoucí práce) ; Salivarová, Jarmila (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na analýzu vzdělávacích potřeb seniorů ve vybrané lokalitě a to se zaměřením na jejich motivaci k dalšímu vzdělávání. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s gerontagogikou a oblastmi s ní souvisejícími. Část empirická je zaměřena na zjišťování vzdělávacích potřeb seniorů za pomoci empirického výzkumu prováděného dotazníkovým šetřením a rozhovorem s poskytovatelem dalšího vzdělávání seniorů. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, vzdělávání seniorů, motivace, senior, potřeby, gerontagogika
Role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matky
SCHÖNBAUEROVÁ, Andrea
Hlavním záměrem výzkumu bylo prozkoumání, v čem by spočívala role komunitní sestry v péči o novorozence, kojence a matku a jak by bylo možné zařadit tento způsob péče do současného systému preventivní péče o novorozence a kojence v České republice. Výzkum byl zpracován kvalitativním a kvantitativním designem. V první etapě výzkumného šetření byly realizovány rozhovory se sestrami z ambulancí PLDD a matkami kojenců v jihočeském a plzeňském kraji. Ze získaných údajů byly vytvořeny nestandardizované dotazníky pro sestry a matky. Statistické zpracování bylo provedeno programem MS Excel, kdy byly vypočteny absolutní a relativní četnosti a pomocí chí kvadrát testu byly testovány vztahy mezi proměnnými na hladině významnosti ? =0,05 a byl použit Pearsonův korelační koeficient. Pro potřeby kvalitativního šetření byl vytvořen záměrným výběrem výzkumný soubor ze šesti matek kojenců a sedmi sester z ordinací PLDD v jihočeském a plzeňském kraji. Pro kvantitativní šetření byl vytvořen záměrným výběrem výzkumný soubor z 254 matek batolat ve stáří 12 - 24 měsíců. Výzkumný soubor sester byl vytvořen záměrným výběrem a tvořilo ho 196 sester pracujících v ambulancích PLDD déle než jeden rok. Vícerodičky mají prokazatelně více informací při propuštění z porodnice o technice kojení, odsávání mateřského mléka, přebalování, hygienické péči a koupání, oblékání, spánku, péči o pupeční pahýl a o bezpečné manipulaci s dítětem. Informovanost o prevenci náhlého úmrtí kojenců nebo uskladnění mateřského mléka je na stejné úrovni u prvorodiček jako vícerodiček. Existuje statisticky významný vztah mezi mírou informovanosti a výskytem problémů v prvním roce života dítěte. Osobní zkušenost sester s návštěvní službou má vliv na to, zda přikládají této službě význam. Současný model preventivní péče o novorozence a kojence je potřebné podrobit kritické analýze a vhodně jej doplnit o intervence návštěvní služby.
Sestra v hospicové péči
DVOŘÁKOVÁ, Anna
Být všeobecnou sestrou není jen povolání, je to poslání. Každé oddělení nebo každé zdravotnické zařízení nese s sebou různá specifika práce. Práce sestry v hospicové péči je vysoce specifická. Stejně jako v jiných zdravotnických zařízeních je jedním z cílů její práce uspokojovat potřeby pacientů. V hospicové péči to není za účelem úplného uzdravení, ale pro zmírnění obtěžujících příznaků a zvýšení kvality života nevyléčitelně nemocného v terminální fázi života. Tato práce se zabývá sestrou v hospicové péči. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na paliativní péči, definici hospice a jeho historii, na potřeby umírajících klientů, a v neposlední řadě na respitní péči péči o pečující. Ve výzkumné části práce byly stanoveny dva cíle: porovnat specifika práce sestry v pobytovém zařízení a v mobilní hospicové péči a zmapovat kompetence všeobecné sestry v pobytových zařízeních hospicové péče a v agenturách domácí hospicové péče. Pro zpracování kvalitativního výzkumu byla použita metoda polostrukturovaného rozhovoru. Bylo sestaveno 10 rozhovorů se sestrami z kamenného hospice i z mobilních zařízeních hospicové péče. Z výsledků vyplynulo, že práce sestry se v pobytových zařízeních a agenturách domácí hospicové péče neliší. Jediným odlišným specifikem je prostředí, ve kterém je péče poskytována, kdy agentury domácí hospicové péče uspokojují všechny potřeby klientů v jejich domácím, přirozeném prostředí. U sester se neliší ani jejich kompetence. Sestry z obou skupin uvedly, že musí být rozhodné a zkušené, ale nemají vyšší kompetence, než např. sestra pracující v nemocnici. Práce by mohla sloužit studentům zdravotnických oborů a také laické veřejnosti pro ujasnění a upřesnění informací o hospicové péči.
Spolupráce mateřské školy se seniorským domovem
TESAŘOVÁ, Kamila
Ve své bakalářské práci se budu zabývat spoluprácí mateřské školy se seniorským domovem s cílem prohlubování úcty předškolních dětí k životu a stáří a obohacování kvality života dětí i seniorů. Teoretická část bude vycházet z vymezení hierarchie lidských potřeb podle Maslowa, z vymezení pojmu dětství a stáří se zaměřením na charakteristiku osobnosti současného předškolního dítěte a na charakteristické změny ve stáří. V teoretické části budou zároveň vymezené cíle předškolního vzdělávání v souladu s RVPPV, které budou naplňovány v rámci spolupráce mateřské školy se seniorským domovem. Tato část bude zpracována s oporou o odbornou literaturu vztahující se k tématu. V praktické části bude vytvořen konkrétní projekt spolupráce mateřské školy se seniorským domovem. Ten bude obsahovat charakteristiku seniorského zařízení a charakteristiku konkrétní skupiny předškolních dětí, které se do projektu zapojí. Zaměřím se na vymezení podmínek spolupráce a konkrétních cílů pro vzdělávání, na obsah vzdělávání dětí a jejich vyhodnocování. Projekt bude realizován v praxi formou setkávání dětí konkrétní třídy mateřské školy se seniory a průběžně vyhodnocovaný s ohledem na jeho přínos pro obě zúčastněné strany. Pro zpracování bakalářské práce bude použita odborná literatura, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, zúročeny poznatky získané v rámci studia na pedagogické fakultě i zkušenosti z mé vlastní praxe.
Motivace žáků základních škol ve výuce
VETÝŠKA, Jakub
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou práce s motivací ve školním kontextu, konkrétně na druhém stupni základních škol. Teoretická část popisuje základní oblasti vztahující se k motivaci v kontextu školy. Zahrnuje vymezení motivace, druhy motivace, motivační zaměření žáka (poznávací, sociální, výkonové), vliv učitelova očekávání na výkony žáka, vztah mezi úrovní aktivace organismu žáka a jeho výkonem, problematiku odměn a trestů a v neposlední řadě třídní klima jako motivační činitel. Empirická část má podobu kvalitativního výzkumu, ve kterém byly jako hlavní metody sběru dat použity polostrukturované hloubkové rozhovory a pozorování. Výzkumný vzorek byl tvořen třemi pedagogy, z nichž dvě byly ženy a jeden muž. Zahrnuti byli jak začínající, tak zkušení pedagogové. Hlavní cílem práce bylo zjistit, jaké motivační prostředky používají angličtináři, kteří vyučující na druhém stupni základních škol, k motivaci žáků. Získaná data byla analyzována technikou otevřeného kódování a následně byla interpretována. Výzkumným šetřením byla zjištěna široká škála konkrétních motivačních prostředků, se kterými pedagogové v praxi pracují.
Potřeby pacientů s idiopatickými střevními záněty
LIDOVÁ, Michaela
Tato bakalářská práce je zaměřena na potřeby pacientů s idiopatickými střevními záněty. Do idiopatických střevních zánětů řadíme Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. Dle některých autorů sem patří i kolitida neurčitá, u které se nedá jasně stanovit konkrétní choroba. Tato dvě onemocnění počítáme mezi chronická zánětlivá onemocnění trávicího ústrojí. Mezi sebou se liší v oblasti postižení trávicího ústrojí. Crohnova choroba postihuje libovolnou část trávicí trubice, zatímco ulcerózní kolitida postihuje konečník a tlusté střevo. Obě onemocnění se v době akutního vzplanutí projevují častým bolestivým vyprazdňováním průjmovité stolice s příměsí krve. Onemocnění je důležité diagnostikovat co nejdříve a zahájit včasnou léčbu. Také je velmi důležité dodržovat správou životosprávu a pravidelně navštěvovat lékaře. Dále se v teoretické části zabýváme hierarchií potřeb. Pro ošetřovatelský tým je zásadní, aby znal pacientovy potřeby. Od těchto znalostí se nadále může odvíjet celý ošetřovatelský proces. Pokud pacient strádá na některé z potřeb, může ho to výrazně ovlivnit po psychické, fyzické i sociální stránce. V praktické části bakalářské práce jsme se zabývali kvalitativním výzkumem. Výzkum byl tvořen osmi respondenty, kteří trpí jedním z idiopatických střevních zánětů. Polostrukturované rozhovory byly vytvořeny na základě stanoveného cíle: Zmapovat potřeby pacientů žijících s idiopatickými střevními záněty. Výzkumné šetření probíhalo v domácím prostředí. Výsledky plynoucí z dat odebraných od pacientů byly rozděleny do kategorií a následně zpracovány. Dle našeho výzkumu je zcela jasné, že nejdůležitější je pro tyto pacienty uspokojení potřeby vyprazdňování. Tato práce pomůže studentům k získání nových informací o daných onemocněních a mohla by také sloužit jako zdroj informací pacientům s nově diagnostikovaným idiopatickým střevním zánětem.
Sebeidentifikace sociálních pracovníků se svou profesí
FÁBEROVÁ, Barbora
Bakalářská práce se zabývá sebeidentifikací sociálních pracovníků se svou profesí, tedy profesní identifikací. V teoretické části jsem vymezila pomáhající profesi sociálního pracovníka a poté jsem navázala pojmy identifikace a sebeidentifikace. Zmínila jsem také typy pracovního zaměření, protože se v práci setkáváme s pojmem poslání. Dále jsem vymezila faktory, které by mohly mít vliv na identifikaci. Závěrem jsem zmínila potřeby a motivace, které jsou v procesu identifikace neopomenutelné. Cílem práce bylo zjistit, jak se sociální pracovníci identifikují se svou profesí. Ve vztahu k cílové otázce jsem si stanovila tři výzkumné otázky. Zaprvé jsem chtěla zjistit, zda se sociální pracovníci nějakým způsobem identifikují se svou profesí jestli ji berou jako své poslání. Druhá otázka směřovala k tomu, co má vliv na sebeidentifikaci. Zjišťovala jsem, jaký dopad mají vybrané faktory jako status profese, předpoklady (vlastnosti) pracovníka, etický kodex, role pracovníka, bezmoc pracovníka, rizika profese. Tyto faktory jsem odvodila z literatury Oldřicha Matouška (2001); jsou to neopomenutelné pojmy, které se pojí se sociální prací. Třetí otázkou jsem zjišťovala, do jaké míry jsou uspokojovány potřeby sociálních pracovníků. Zvolila jsem si kvalitativní výzkum. Výzkumné šetření bylo prováděno formou narativních rozhovorů, kdy mi sociální pracovníci vyprávěli svůj příběh o výběru povolání až do současné praxe zda své zaměstnání berou jako poslání. Vyjadřovali se k vybraným faktorům ovlivňujícím sebeidentifikaci a sdělili své potřeby v zaměstnání. Výzkumný soubor byl tvořen sociálními pracovníky z organizací, které sídlí v Jihočeském kraji. Kritériem byla praxe: musela být dlouhá minimálně pět let, protože jsem požadovala větší zkušenosti s touto profesí. Neohlížela jsem se na to, zda se s prací ztotožňují či nikoli. Zjištění přináší výzkum. Celkem bylo uskutečněno deset narativních rozhovorů. Z nich byly zpracovány kazuistiky jako souhrnný protokol, který zanechává pouze důležité informace ve vztahu k výzkumu této práce (Hendl, 2005). Výzkumné šetření bylo prováděno od poloviny dubna do konce června 2016. Přínosem práce je snaha dostat do povědomí zaměstnavatelů, jaké vlivy pro jejich organizace mají spokojení pracovníci a jak důležité je uspokojování jejich potřeb, aby se se svou profesí identifikovali. Po ukončení výzkumné části mohu konstatovat, že míra sebeidentifikace sociálních pracovníků je dána uspokojením individuálních potřeb jednotlivých pracovníků. Jsou-li dostatečně uspokojovány individuální potřeby, pak pracovník spíše přijme svou profesi jako součást své identity.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.