Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 99 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fotografování terénu z letounu
Skočdopole, Jan ; Maršík, Lukáš (oponent) ; Široký, Adam (vedoucí práce)
Práce se zabývá fotografováním terénu z letounu. Předmětem řešení jsou fáze plánování a~přípravy letu, navigace, pořizování snímků a ukládání telemetrie. Pro tyto účely je využita externí kamera umístěná pod trupem letounu a tablet s aplikací umístěný uvnitř kabiny.
Určení lokalizace dronu pomocí navigačních systémů
Nosál, Jan ; Goldmann, Tomáš (oponent) ; Drahanský, Martin (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou lokalizace dronu pomocí navigačních systémů, se kterými jsou schopny pracovat navigační moduly, které byly testovány. Dále je řešena problematika záznamu dráhy letu a určení náklonu a směru letu dronu. Drony se stávají stále populárnějšími zařízeními, která jsou používána pro vojenské, zemědělské a především pro komerční účely. Tato práce shrnuje informace o nejvyužívanějších navigačních systémech, se kterými se setkáváme každý den, a to především v automobilech a letadlech. Pro řešení problematiky lokalizace dronu byly testovány dva navigační moduly. Moduly jsou schopny pracovat s až pěti navigačními systémy, a to GPS, Glonass, Galileo, Beidou a QZSS a zároveň dokáží komunikovat s mikrokontrolérem Arduino a IMU jednotkou pro určení pozice dronu.
Realizace lokalizačního systému pro mobilní robot B2
Korytár, Lukáš ; Věchet, Stanislav (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce implementuje lokalizační a navigační rutiny na mobilní robot B2, aby bylo dosaženo autonomního pohybu v prostředí popsaném pouze mapou cest. Ke tvorbě SW byl využit framework ROS. Rešeršní část popisuje možné přístupy k lokalizaci a shrnuje ROS knihovny obsahující lokalizační a navigační software. Následující praktická část dokumentuje komunikaci se senzorickými moduly robotu a zpracování senzorických dat z LIDARu, IMU a kamery. Dále je implementována lokalizační knihovna robot_localization na principu Kalmanova filtru a je navrženo nastavení navigačních rutin navigation tak, aby se robot mohl pohybovat ve venkovním prostředí. Výsledky práce byly ověřeny v prostředí městského parku.
Vývoj elektronického parkovacího systému
Šmíd, Josef ; Strecker, Zbyněk (oponent) ; Paloušek, David (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem elektronického parkovacího systému, který má sloužit k navigaci řidičů na nejbližší volná místa, pomocí Arduino platformy. Úvodní část se zabývá přehledem současného stavu poznání. Rešeržní část pak obsahuje přehled základních Arduino desek a dalších modulů a senzorů vybraných pro koncepční řešení zařízení. Konstrukční část se poté věnuje návrhu krytu, podle zvolených komponent, a následné realizaci celého zařízení, včetně sestavení programu, pro testování v reálných podmínkách. Výsledky z testování jsou nakonec vyhodnoceny a shrnuty v závěrečné diskuzi.
Mobilní robot s GNSS navigací
Chmelař, Jakub ; Jílek, Tomáš (oponent) ; Kopečný, Lukáš (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na téma globální družicové navigace mobilních robotů. V práci je popsán princip aktuálně dostupných systémů globální družicové navigace. Hlavním prvkem práce je návrh navigačního algoritmu mobilního robotu. Nedílnou součástí je také návrh mobilního robotu pro potřeby ověření funkčnosti navigačního algoritmu. Popsáno je realizované programové vybavení robotu. V závěru je vše ověřeno pomocí reálných experimentů.
Vývoj znázorňování světa na starých mapách
Jílková, Petra ; Bayer, Tomáš (vedoucí práce) ; Semotanová, Eva (oponent)
Vývoj znázorňování světa na starých mapách Abstrakt Obsahem práce je podrobná analýza vývoje způsobu znázornění světa na mapách malých měřítek v období 16.-18. století. V teoretické části práce je nastíněn historický kontext doby s důrazem na vývoj představ o podobě světa v souvislosti s postupem objevných plaveb a rozšiřováním geografického obzoru. Přiblížen je také vývoj navigačních metod a technických prostředků užívaných k určení zeměpisné délky a šířky, jež měly přímý vliv na přesnost určení polohy topografických prvků na mapách. Praktická část je zaměřena na kartometrické zhodnocení vybraných mapových děl evropských kartografů z období 16.-18. století, v rámci něhož byla provedena analýza mapového zobrazení a analýza polohové přesnosti zákresu topografického obsahu. Geometrická přesnost map je posuzována zejména dle hodnoty polohových odchylek v severojižním a západovýchodním směru. Na základě výsledků kartometrického zhodnocení je dále hodnocen vývoj přesnosti zákresu topografického obsahu a zachycen přibližný časový postup rozšiřování obrazu známého světa na soudobých mapách. Grafickými výstupy práce jsou tematické mapy zobrazující prostorové rozložení odchylek zeměpisné délky a zachycující proměnu obrazu světa na mapách, včetně vývoje zákresu vybraných kontinentů se zaměřením na změnu jejich tvaru...
Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu
Šlampa, Martin
Tato bakalářská práce na téma Vliv podmínek práce stroje na přesnost řízení jeho pohybu se zabývá metodami umožňujícími přesné stanovení polohy na Zemi. V práci jsou uvedeny a popsány nejrozšířenější způsoby určování polohy a jejich principy. Velká část práce je věnována vlivům, které mají za důsledek zhoršení přesnosti stanovení polohy při pracovních podmínkách stroje. Dále je v práci popsán princip korekčních signálů a jejich význam při stanovení přesné polohy. Konec bakalářské práce je věnován možnostem využití v zemědělství.
Analýza průchodnosti terénem pomocí strojového chápání map
Pařík, David ; Jelínek, Aleš (oponent) ; Chromý, Adam (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá tvorbou počítačové aplikace, která může být použita pro převedení rastrové mapy do modelu. Aplikace využije tento model pro výpočet optimální trasy mezi dvěma lokacemi. Práce popisuje vývoj modulu pro analýzu rychlostí v jednotlivých typech terénů a dalšího modulu pro detekci cest a neprůchodných objektů. Práce vychází z díla Ing. Pavla Kršáka a popisuje nové prvky, které byly implementovány pro zjednodušení uživatelského ovládání.
Internet věcí a navigační aplikace
Kouba, Václav ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Veber, Jaromír (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na internet věcí a GPS navigační aplikace. První část práce zahrnuje teoretický podklad pro seznámení čtenáře s internetem věcí, jeho vývojem, odvětvími užití a bezpečnost. V současnosti jsou využívány vestavěné navigace a navigační aplikace v chytrých telefonech odděleně a to v budoucnu internet věcí změní.. V druhé části jsou nynější GPS navigační aplikace analyzovány a srovnány na základě stanovených kritérií a je zde zkoumáno, zda jsou navigační aplikace v chytrých telefonech schopné nahradit vestavěné řešení u BMW X5. Aplikace jsou srovnávány na základě funkcí každé z nich. Cílem této práce je každou aplikaci analyzovat a porovnat dle stanovených kritérií a dospět k závěru, která aplikace je vhodnou náhradu za vestavěné řešení, která bude postačovat do příchodu kombinovaného řešení se synchronizací mezi vestavěnou navigací a navigační aplikací.
3D Navigation for Mobile Robots
Škoda, Jan ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Obdržálek, David (oponent)
V práci je navržen 3D navigační systém pro hledání cest pro autonomní vozidla. Systém zpracovává point-cloud data z rgb-d kamery a vytváří trojrozměrnou mřížku obsazenosti s adaptivní velikostí buněk. Obsazené buňky mřížky jsou popsány normálním rozdělením charakterizujícím body naměřené v prostoru buňky. Tato normální rozdělení jsou pak použita pro klasifikaci buněk, stanovení průjezdnosti a detekci kolizí. Prostor průjezdných buněk je následně použit pro plánování cest. Schopnost pracovat v trojrozměrném prostoru umožňuje použití autonomních robotů ve složitě strukturovaných prostředích s několika úrovněmi povrchu, nerovným povrchem, mosty a tunely. To je důležité pro použití robotů v reálných prostředích, městech nebo při záchranných misích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 99 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.