Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 196 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Příroda: druhý domov Mariána Poláka
Lišková, Michaela ; Štoll, Martin (vedoucí práce) ; Novotný, David Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí - z praktické a teoretické. Praktická část nesoucí název Příroda: Druhý domov Mariána Poláka je videoprofilem českého dokumentaristy Mariána Poláka, který se jako jeden z mála českých dokumentaristů dlouhodobě věnuje natáčení přírodovědných témat. Polák se už při studiích na FAMU zabýval natáčením přírody, kterou ve svých filmech zobrazuje až dodnes. Český dokumentarista za svůj dosavadní život natočil několik desítek dokumentárních filmů a pořadů o přírodě. V loňském roce dokončil svůj první celovečerní film o české přírodě Planeta Česko (2018), který byl nominován na cenu Český lev. První část bakalářské práce se tudíž snaží vylíčit Mariána Poláka především jako dokumentaristu. Současně také ukazuje proces, kterým musí každý den procházet při natáčení přírodovědného dokumentu. Teoretická část navazuje na praktický projekt a fakticky ho rozvíjí. Rozebírá dokumentární tvorbu, snaží se definovat dokumentární film a ve stručnosti se zabývá i dějinami dokumentaristiky a samotným vznikem dokumentární tvorby. V další části bakalářské práce je popsána typologie dokumentů. Charakterizován je zde především dokumentární film autorský, moderovaný, hraný a observační. Nejpodrobněji je rozpracováván dokument přírodovědný, přičemž práce se soustředí především na...
Literární reportáž, teoretické vymezení a vlastní text
Kubelka, Jan ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Maňák, Vratislav (oponent)
Práce se v teoretické i praktické rovině věnuje fenoménu literární reportáže, známému také pod pojmem polská škola reportáže. Teoretická část porovnává literární reportáž s její tradiční formou a definuje ji na základě rozlišujících a charakteristických rysů. Dále sleduje historický vývoj reportáže, zasazuje jej do kontextu literární i žurnalistické tradice, blíže pak mapuje specifický vývoj a konstituci žánru v Polsku. Neopomíjí ani současnou polskou literární reportáž, její pronikání do Česka a také zmiňuje příklady původní tuzemské tvorby. Práce poté podrobněji rozpracovává problematiku fikce a fikčního vyprávění, aplikuje na ní literárněvědné poznatky a zkoumá, jaký má tento rys pro literární reportáž význam. Druhou stěžejní částí práce, v níž jsou zužitkovány poznatky získané teoretickým rozborem žánru i jeho četbou, je původní reportáž představující téma návratu vlků do české přírody z různých úhlů pohledů.
České a nizozemské publikum a jejich vnímání enviromentálních otázek na příkladu seriálu Teorie velkého třesku
Homolková, Lenka ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Štoll, Martin (oponent)
V této práci se zaměřuji na propagaci environmentálních témat skrze situační komedii a porovnávám vnímání těchto témat českým a nizozemským publikem. Reportuji výsledky focus groups pořádaných za využití amerického sitkomu Teorie velkého třesku (2007-2019), z nějž byly předem vybrány artefakty za pomoci tematické analýzy. Tyto poznatky indikují rozdílné vnímání environmentálních obsahů obsažených ve sledovaném seriálu, stejně jako odlišnou percepci hypotetické propagace environmentálních témat v seriálech dalších. Všeobecně vnímá globální vzorek propagaci environmentálních témat v populárních médiích kladně, liší se však míra a forma akceptovaného užití takovýchto témat. České publikum vnímá sledovaná témata negativněji než publikum nizozemské, vykazujíc nižší práh citlivosti k případnému útoku na vlastní názory a identitu. Nejsignifikantnější rozdíly byly pozorovány v oblasti percepce konceptu přírody, osoby, zajímající se o životní prostředí, a individuálního vlivu na zlepšení / zhoršení stavu životního prostředí. Vhodným nástrojem komunikace environmentálních témat obsažených v sitkomu je korektivní ironie (umožňující zdůraznění kontrastu mezi poznatky o životním prostředí a osobními akcemi, které jej mají chránit), humor (nedeprimující, neodrazující divačku před sledováním samotného pořadu) a...
Hodnocení stavu životního prostředí – květen 2019
Hanzlová, Radka
V rámci květnového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR zabývalo problematikou životního prostředí. Respondenti byli dotazováni na to, jak jsou spokojeni či nespokojeni se stavem životního prostředí v České republice a v místě svého bydliště, kde kromě celkového stavu hodnotili i některé konkrétní oblasti životního prostředí (např. čistotu ovzduší, kvalitu pitné vody, hustotu silničního provozu či úroveň světelného znečistění). Šetření dále zjišťovalo, zda se lidé zajímají či nezajímají o informace týkající se životního prostředí v ČR a zda je považují za dostatečné či nedostatečné.
"Zahrada". Výtvarná řada ve výtvarné výchově na 1. stupni ZŠ.
KRONEISLOVÁ, Anna
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením výtvarné řady pro žáky 1. stupně ZŠ na téma zahrady. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a projektovou. V teoretické části se nejprve věnuje zahradě v kontextu historie zahradního umění a námětu zahrady v žánrové a intermediální tvorbě. Následující část se věnuje propojení tématu zahrady s kurikulárními dokumenty a zahradě jako motivu a médiu pro výtvarné vyučování na 1. stupni ZŠ. Další kapitola se věnuje metodě projektového vyučování a využití výtvarných řad ve výuce výtvarné výchovy. V projektové části se pak tato práce věnuje vytvoření tematické řady "Zahrada vypráví", která obsahuje popis přípravy a realizace pěti lekcí vytvořených na téma zahrady. Cílem této řady je přiblížit dětem prostředí zahrady pomocí výtvarných aktivit.
Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali
Štauberová, Karolína ; Vopřada, David (vedoucí práce) ; Ventura, Václav (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat Augustinův spis De bono coniugali a zhodnotit jeho význam pro teologii manželství. Po představení pojetí instituce manželství v římské říši a ve spisech vybraných křesťanských autorů Východu i Západu v prvních čtyřech staletích a s přihlédnutím k rozvíjející se mnišské tradici se dále zabývá osobností a dílem Augustina z Hippo, zejména spisem De bono coniugali, a to nejen v kontextu reakce na dobové polemiky, ale především jako první formalizovanou a strukturovanou naukou církevního autora o manželství. Klíčová slova Augustin z Hippo, církevní otcové, 5. století, manželství, panenství, přirozenost, čistota, tělo
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Lesní mateřská školka jako cesta k přirozenosti
CVRČKOVÁ, Luisa
Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a příroda dítě v předškolním věku a v neposlední řadě poukazuje na roli pedagoga - průvodce v LMŠ. V případové studii v rámci kvalitativního výzkumu je zde představena jedna konkrétní LMŠ, její vznik a trvání až do dnešních dnů. Dále se zde formou hloubkových rozhovorů rozkrývají motivy rodičů k návštěvování takového typu zařízení i motivy pedagogů průvodců pracujících v tomto typu zařízení. LMŠ zde vystupují jako určitý fenomén, jakýsi návrat k něčemu přirozenému, člověku i přírodě blízkému.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 196 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.