Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 190 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali
Štauberová, Karolína ; Vopřada, David (vedoucí práce) ; Ventura, Václav (oponent)
Práce si klade za cíl analyzovat Augustinův spis De bono coniugali a zhodnotit jeho význam pro teologii manželství. Po představení pojetí instituce manželství v římské říši a ve spisech vybraných křesťanských autorů Východu i Západu v prvních čtyřech staletích a s přihlédnutím k rozvíjející se mnišské tradici se dále zabývá osobností a dílem Augustina z Hippo, zejména spisem De bono coniugali, a to nejen v kontextu reakce na dobové polemiky, ale především jako první formalizovanou a strukturovanou naukou církevního autora o manželství. Klíčová slova Augustin z Hippo, církevní otcové, 5. století, manželství, panenství, přirozenost, čistota, tělo
Areál VUT Kraví hora
Vrlová, Ela ; Kyselka,, Mojmír (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce)
Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města Brna v tomto mimořádném území ku prospěchu obou subjektů. Tato práce detailněji řeší nově navrhované objekty na území pozemků patřících VUT. Na území je vydaná řada regulací omezujících následné užívání území, nicméně stávající zástavba nevyhovuje existujícímu potenciálu daného místa. Hlavním konceptem bylo vytvoření souboru budov, které budou sloužit univerzitě k reprezentaci a veřejným činnostem, zároveň umožní přístup a využití široké veřejnosti obyvatel města Brna. Celý areál bude zasazen do nově vytvořeného městského rozsáhlého parku a ostatních parkových ploch, které vytvoří z nyní nepřístupného a neutěšeného území atraktivní část spojující tepnu Veveří s Kraví horou. Budou umístěny i doplňkové funkce inspirované stávajícími funkcemi v areálu, a to Umělecká kolonie s ateliéry, pak Podnikatelské jednotky a prostorné veřejné dílny. Celý areál Kraví hory bude protkán řadou služeb, sloužících dospělým i dětem. Novým návrhem dojde také k odklonu automobilové dopravy z území Kraví hory, aby byl zajištěn co nejbezpečnější uvolněný pohyb návštěvníků. K tomu budou sloužit četné parkovací plochy umístěné k okrajům území. Hlavním cílem je vytvoření silného konceptu se zaměřením na relaxaci, zdraví, vzdělání a sport, jehož vyústěním by mělo dojít k celkovému zpřístupnění a zatraktivnění území.
Lesní mateřská školka jako cesta k přirozenosti
CVRČKOVÁ, Luisa
Bakalářská práce se zabývá LMŠ jako jednou z cest předškolního vzdělávání. V teoretické části je představena vzdělávácí koncepce a filosofie, ze které LMŠ vychází. Jakým způsobem rozvíjí LMŠ a příroda dítě v předškolním věku a v neposlední řadě poukazuje na roli pedagoga - průvodce v LMŠ. V případové studii v rámci kvalitativního výzkumu je zde představena jedna konkrétní LMŠ, její vznik a trvání až do dnešních dnů. Dále se zde formou hloubkových rozhovorů rozkrývají motivy rodičů k návštěvování takového typu zařízení i motivy pedagogů průvodců pracujících v tomto typu zařízení. LMŠ zde vystupují jako určitý fenomén, jakýsi návrat k něčemu přirozenému, člověku i přírodě blízkému.
"Toulky přírodou" Série intermediálních realizací v krajině.
BALADOVÁ, Barbora
Diplomová práce "Toulky přírodou" je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Rozvíjí téma lidské přirozenosti a reaguje na něj z pozice autorské tvorby, která je podložena studiem filosofie. Teoretická část se podrobně věnuje vývoji dvou pojmů, a to příroda a přirozenost. Zabývá se vývojem jedince a společnosti v prostředí, ve kterém žijeme, a tím, jaký má na nás vliv. Toulky přírodou jsou zaznamenány na třech krátkých videích, sestřihaných z němých snímků. Jsou ukázkou toho, jak můžeme přírodu vnímat, když jsme její součástí. Současně jsou také ukázkou toho, jaké podněty na nás útočí v městském prostředí a odvádějí naši pozornost od podstatného.
Zdeněk Rotrekl a Jakub Deml – příroda, duše a duch
Zizler, Jiří
Příspěvek se zabývá vztahem Jakuba Demla ke krajině a zemi jako duchovním fenoménům a součástem božského řádu, který vyžaduje součinost a spolubytí. Poukazuje též na rozporuplný obraz přírody v díle Zdeňka Rotrekla, vytvářející k Demlovu extatickému vidění sui generis komplement.
Mateřská škola v Brně
Gladiš, Filip ; Sátora,, Josef (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce) ; Brzoň, Roman (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh mateřské školy na ulici Údolní u Obilního trhu v městské části Brno-Střed. Cílem této práce je vytvoření nové architektonické a urbanistické koncepce, jejíž funkce bude velkým přínosem pro celé okolí stavby. Jedná se o jednopodlažní objekt se zelenou střechou přístupnou z terénu. Navržený předprostor reaguje na stezku spojující veřejný park Obilní trh s hradem Špilberk. Školka má vlastní oplocenou zahradu pro venkovní aktivity dětí a zároveň přímo sousedí se vzdělávací institucí Otevřenou zahradou Nadace partnerství. Návrh se snaží pojmout primární výchovu dětí z enviromentálního hlediska a snaží se děti dostat do kontaktu s přírodou a přírodními materiály. Z tohoto důvodu jsou navržena pobytová okna vysunutá z přední fasády, různých velikostí a různých pozic, ve kterých mohou děti trávit čas. Ta zároveň vytváří určitý výraz budovy, který je hravý, a díky dřevěnému obkladu fasády působí také odlehčeně. Dřevěná fasáda vybíhá metr nad konstrukci střechy a tvoří tak zároveň zábradlí pochozí střechy. Objekt je navržen jako veřejná budova se vzdělávací funkcí pro děti předškolního věku. Jedná se o dvě oddělení o kapacitě 48 dětí, s lehárnami v hernách, jídelnou, šatnou, ředitelnou, přípravnou a nezbytným zázemím. Tvar budovy vytváří přirozenou bariéru mezi veřejným prostorem a soukromou zahradou mateřské školy.
Výukový program pro žáky 1 st. ZŠ zaměřený na společenstvo lesa
PAPEŽOVÁ, Šárka
Diplomová práce je zaměřena na tvorbu a realizaci výukového programu společenstvo lesa pro žáky 1. stupně základní školy. V literární části se zabývá pedagogicko-psychologickými aspekty přímého studia přírody a popisuje vhodné metody a formy výuky v kontextu aktivního učení. Determinuje legislativní rámec vzdělávání o přírodě na 1. stupni a vymezuje obsah učiva o lese. Popisuje podmínky vzniku výukového programu, jeho návrh, realizaci v praxi a reflexi praxe. V závěru pak diskutuje možnosti využití vytvořeného výukového programu pro další základní školy. Tato diplomová práce vznikla v rámci projektu GAJU 118/2016/S.
LESNÍ DNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE SLAPY
TŮMOVÁ, Lenka
Cílem bakalářské práce je vytvořit harmonogram pátečních Lesních dnů pro děti z mateřské školy Slapy u Tábora. Teoretická část pojednává o vlivu přírody na dítě a jeho všestranný rozvoj. Dále přináší zpracované informace formou literární rešerše o historii obce Slapy, Stříbrné naučné stezce Tábor - Horky - Větrovy, konkrétní zvěři, stromech a rostlinách v okolí obce Slapy. Praktická část vytváří konkrétní programy na 5 Lesních dnů a 3 z toho byly zrealizovány. Děti poznávají přírodu a historii v obci Slapy a okolí.
Nepopulární druhy živočichů v mateřské škole
FILIPOVÁ, Pavla
Tato práce se zabývá živočichy, kteří jsou lidem nepříjemní, a jejich představováním dětem v mateřských školách. Na základě výzkumů a praxe bylo vybráno šest zástupců těchto živočichů pavouci, hadi, mravenci, myši, včely a žáby. Cílem práce je popularizace těchto živočichů s využitím informací o jejich významu v přírodě i užitku pro člověka. Teoretická část obsahuje kapitoly týkající se vzniku strachu ze zvířat, vztahu předškolních dětí k přírodě a popisu zajímavostí a významu vybraných druhů živočichů.Praktická část přináší návrh konkrétních aktivit, uspořádaných do šesti bloků podle druhů vybraných nepopulárních živočichů, a nabízí tak čtenářům inspiraci pro vlastní práci s dětmi předškolního věku.
Příroda versus město. (Napětí mezi oběma fenomény jako téma v umění a ve výtvarné výchově)
Mužíková, Emmy ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Hůla, Zdenek (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu Příroda versus město. Pojmy příroda a město jsou v teoretické části, která je těžištěm diplomové práce, pojímány odděleně i ve vzájemném propojení. Společný vztah přírody a města představuji v jejich souladu i nesouladu. Cílem teoretické části je odpovědět na otázku, zda je příroda ve městech pro jejich obyvatele důležitá a proč. Téma Příroda versus město propojuji s výtvarným uměním prostřednictvím uvedení příkladů konkrétních umělců a jejich děl. Mimo jiné se napříč prací zabývám pojmy ekologie a environment. Z textu zároveň vyplývají otázky ohledně současné společenské a environmentální situace planety, které doplňuji příklady umělců, kteří tuto tematiku zapracovávají do svých děl. Na teoretická východiska navazuje vlastní výtvarná tvorba, jejíž těžištěm je performance ve veřejném prostoru. K finální performance, která souběžně nesla rysy site-specifik, jsem došla postupným vývojem. Od samého počátku jsem se zaměřovala na znázornění vztahu přírody a města, při čemž stěžejním pro mne bylo zaměřit se na přírodu uvnitř Prahy. Na teoretickou část dále navazují výtvarně edukační etudy, do kterých je transformován vztah přírody a města, souběžně se zapojením evironmentální výchovy. Při realizaci výtvarných úkolů bylo cílem přimět žáky propojit ve svých pracích...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 190 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.