Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komunitní nadace a jejich specifika
Procházková, Jitka ; Pospíšilová, Tereza (vedoucí práce) ; Benyovszky, Selma (oponent)
Komunitní nadace dnes bezpochyby hrají významnou roli v oblasti budování komunitní filantropie a v posilování občanské společnosti díky občanské angažovanosti. Jsou unikátní svou specifickou vazbou na komunitu, tjst. na určitou geograficky vymezenou oblast, kde tyto nadace finančně podporují aktivity, dění, jednotlivce či skupiny formou poskytování grantů. Tyto granty poskytují ze sbírky darovaných fondů od mnoha dárců a dopad na komunitu je, že řeší její různorodé problémy a potřeby. Díky této sbírce a nadačnímu jmění je možné řešit tyto potřeby z dlouhodobého hlediska. V předkládané diplomové práci jsou na základě analýzy odborné literatury vyvozena specifika komunitních nadací a na základě analýzy dokumentů nadací je ukázáno, nakolik české komunitní nadace tomuto ideálu odpovídají. Klíčová slova: Komunita, nadace, komunitní nadace, komunitní filantropie, sociální kapitál, správní rada, historie komunitních nadací, růst komunitních nadací, specifika komunitních nadací
Komunikační strategie neziskové organizace Movember Foundation v České republice
Steinbergerová, Zuzana ; Shavit, Anna (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce Komunikační strategie neziskové organizace Movember Foundation v České republice představuje mezinárodní neziskovou organizaci, jež se zaměřuje na zdraví mužů. Úvodní část práce se zaměřuje na historii organizace a její mise. Dále práce pokračuje oddílem o roli marketingu v neziskové organizaci a definováním marketingových cílů organizace Movember Foundation. Následně se bakalářská práce věnuje rozboru komunikační strategie organizace v České republice. Součástí této kapitoly je také analýza cílových skupin neziskové organizace, identifikace konkurenčních neziskových organizací a situační analýza o povědomí mužské rakoviny v ČR. Dále jsou v práci analyzovány komunikační aktivity organizace, jež jsou rozděleny do dvou časových období: období let 2009-2012 a 2013-2015. Předposlední oddíl bakalářské práce je věnovaný vlastnímu výzkumu, který si klade za cíl zjistit, jak vysoké je povědomí o organizace v České republice a zda je tato organizace vnímána Čechy jako důvěryhodná. Kromě toho tento výzkum odpoví také na to, zda se organizaci během jejího sedmiletého působení podařilo zvýšit povědomí o mužské rakovině v české populaci. Závěrečný oddíl je věnován doporučení, jak může nezisková organizace Movember Foundation zlepšit svou komunikační strategii.
Marketingová komunikace České olympijské nadace
Hrachová, Johana ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Pecinová, Markéta (oponent)
Název: Marketingová komunikace České olympijské nadace Cíle: Cílem této práce je provést analýzu a zhodnocení dosavadní marketingové komunikace České olympijské nadace a na základě těchto poznatků vytvořit projekt představující návrhy na zdokonalení marketingové komunikace této organizace tak, aby došlo k zefektivnění ve využití jednotlivých částí komunikačního mixu a zavedení doposud nevyužívaných nástrojů. Metody: V rámci zhodnocení marketingové komunikace je pro tuto práci zvoleno provedení jak kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Je aplikována metoda elektronického dotazování na vzorku dostupných respondentů. Sběr dat je realizován za pomoci předem připravených dotazníků, které jsou rozesílány elektronickou poštou jednotlivým dotazovaným. Pro zjištění veškerých současných komunikačních kanálů je také použita metoda hloubkového interview s manažerkou projektu Česká olympijské nadace. Výsledky: Výstupem práce je návrh marketingové komunikace obsahující nové komunikační prostředky i způsoby zefektivnění stávajících, které jsou vytvořeny na základě analýzy a zhodnocení současného stavu využívaných marketingových nástrojů. Klíčová slova: komunikační mix, propagace, neziskový sektor, nadace, hloubkové interview, elektronické dotazování
Kostel sv. Jošta v Chebu ve středověku
Hošková, Eva ; Pátková, Hana (vedoucí práce) ; Bláhová, Marie (oponent)
Bakalářská práce se zabývá dějinami kostela sv. Jošta v Chebu. Cílem práce je zachytit zejména období středověku, proto podává informace o založení kostela, financování a činnosti hlavně v 15. a 16. století. Toto období je zpracováno na základě dochovaných pramenů a regionální literatury. Informace o dalších osudech kostela a popisu jeho vybavení jsou získány z prací od německých i českých regionálních autorů. Do práce je zahrnuta také historie oblasti a ostatních duchovních staveb v Chebu, otázka církevní správy a chebského patriciátu. Podstatnou částí práce je edice pramenů ke středověkým dějinám kostela.
Josefína Kablíková, vrchlabská osobnost 19. století
Limberská, Jana ; Vlnas, Vít (vedoucí práce) ; Louda, Jiří (oponent)
Ve své diplomové práci jsem se chtěla zabývat tématem blízkým mému regionu. Z několika důvodů jsem se rozhodla pro osobnost Josefiny Kablíkové, moderní ženy 19. století. Josefina byla na svou dobu velmi emancipovaná, i proto možná byl její osud tak zajímavý. Byla jednou z mála žen - botaniček té doby. V první části práce se budu zabývat nejen jejím životopisem, ale i životopisem jejího manžela Vojtěcha Kablíka. Popíši také Vrchlabí v jejich době - to znamená v 19. století a jeho specifikaci. Jednou z hlavních součástí textu bude kapitola věnována Josefině Kablíkové jako botaničce. Její vědecká botanická činnost dalece přesáhla krkonošský region, proslavila se sbíráním krkonošské květeny a některé botanické druhy jsou po ní dokonce pojmenovány. Také se budu zabývat vědeckou činností Vojtěcha Kablíka, vrchlabského lékárníka a chemika. Poslední, velmi důležitá, část bude věnována rodině Mánesových, která Kablíkovy často navštěvovala a pobývala u nich. Vzniklo tak mnoho kreseb a obrazů Vrchlabí a jejího bezprostředního okolí i portrétů manželů Kablíkových. Autory těchto obrazů byli členové této významné malířské rodiny. Mým cílem je vysvětlit význam a osudy manželů Kablíkových v kontextu doby a regionu.
Kampaň Chodící lidé v letech 2011-2013 se zaměřením na prvky teaser kampaně
Skopalová, Pavla ; Koudelková, Petra (vedoucí práce) ; Klimeš, David (oponent)
Bakalářská práce Kampaň Chodící lidé v letech 2011− 2013 se zaměřením na prvky teaser kampaně analyzuje komunikaci prvních dvou fází této kampaně. První, teoretická část práce, se zabývá teaser kampaní, jejíž prvky kampaň Chodící lidé nese. Dále se věnuje teoretickému náhledu na problematiku handicapovaných, otázce pojmenování, stereotypizaci a konkrétním stereotypům ve vztahu k lidem s postižením. Další část práce je věnována samotné kampani Chodící lidé, její první a druhé fázi, zadavatelům a financování projektu, cílové skupině, timingu a konkrétním komunikačním aktivitám a jejich cílům v jednotlivých fázích kampaně. Poslední částí práce je kvantitativní výzkum, kde je pomocí analýzy dat z post-testů jednotlivých fází kampaně vyhodnocována znalost kampaně a změna v postojích vůči handicapovaným. Práce v závěru také na základě výzkumu a studia komunikace obsahuje možná doporučení do budoucna.
Návštěva Hospitalu Kuks jako výchovně vzdělávací projekt pro 1. stupeň ZŠ
Novotná, Barbora ; Dvořáková, Michaela (vedoucí práce) ; Stará, Jana (oponent)
Cílem této diplomové práce je vytvořit výchovně vzdělávací projekt pro žáky ze 4. a 5. ročníků ZŠ, který jim přiblíží Hospital Kuks - významnou barokní památku ve východních Čechách především z hlediska jejího primárního významu, a to sociální péče v 18. století. Záměrem je u žáků skrze život chovanců rozvíjet jejich sociální cítění. Na základě získaných poznatků přímo na Hospitalu Kuks žáci poté vymyslí vlastní nadaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.