Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 71 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Gastro-diplomacie Francie: tradiční "značka" a moderní trendy
Koptišová, Evelína ; Tomalová, Eliška (vedoucí práce) ; Matějka, Ondřej (oponent)
Gastronomie patří mezi důležité součásti francouzské národní identity a zároveň mezi hlavní turistická lákadla. Jaké místo a proč má v rámci moderních trendů francouzské veřejné diplomacie, a jak je francouzská gastro-diplomacie diskursivně formována na online sociálních sítích? Ve francouzském gastronomickém diskursu jsou dlouhodobě patrná určitá pnutí, například mezi republikánskou ideou jednotnosti a zahraničně- politickou strategií podpory rozmanitosti. Historický výzkum však ukazuje, že tyto aspekty se navzájem nevylučují, spíše působí jako dvě strany jedné mince. Gastro- diplomacie je pak chápána jako úzká dimenze zahraniční politiky, konkrétně jako součást veřejné složky kulturní diplomacie. V rámci současné francouzské gastro-diplomacie je možné pozorovat zapojení moderních nástrojů, jako je komunikace prostřednictvím online sociálních sítí. V kombinaci se sázkou na dlouhotrvající dobrou image francouzské kuchyně je to jeden ze způsobů, jakým se Francie prosazuje v mezinárodním prostředí. Jde také o strategické vymezení proti určité standardizaci produktů. Kvantitativní a kvalitativní analýza příspěvků na sítích Facebook, Instagram a Twitter ukázala, že se v rámci francouzské gastro-diplomacie v období 1. 1. 2009 - 30. 6. 2017 projevila především snaha zveřejňovat příběhy a zásluhy...
Panovnice Alžběta II. jako symbol britské národní identity v letech 1997-2017
Bartoňová, Kristýna ; Kasáková, Zuzana (vedoucí práce) ; Váška, Jan (oponent)
Britská panovnice Alžběta II. je nedílnou součástí britské národní identity, a to dle odborných názorů i dle oficiálních stránek britské vlády. Ovšem způsob, kterým se podílí na udržování britské identity není dostatečně popsán. Proto se tato bakalářská pr panovnice Alžběty II. v udržováním britské národní identity. Analyzuje, zda a jakým způsobem se panovnice podílí na udržování britské národní identity. Nejprve rozebírá přibližuje složitost tohoto pojmu a směry, kterými lze národní identitě přistupovat. Pokračuje definicí britské identity. Dále, na základě odborných studií a názorů, stejně jako na základě názorů britských žurnalistů a obyvatel představuje hlavní oblasti a složky britské národní identity. Tímto způsobem stanovuje oblasti, ve kterých by se panovnice měla při udržování národní identity pohybovat. Těmito oblastmi jsou politicko ideologická identita národa, kulturní identita a společná historie a paměť. V , zda je panovnice Alžběta těchto oblastech činná a jakým způsobem udržuje a posiluje jednotlivé složky identity. Analyzuje, jakým způsobem panovnice reálně o tuto identitu pečuje. Jsou monitorovány jednotlivé události, kterých se panovnice účastní, jednotlivé proslovy a styl jakým je Spojené království prezentováno na charitativní činnost. Díky poznatkům z analýzy královniných činností je v...
Projevy a míra vlastenectví a fanouškovství v tištěných denících na příkladu zápasů české a slovenské hokejové reprezentace
Moravec, Vít ; Macková, Veronika (vedoucí práce) ; Trunečka, Ondřej (oponent)
Diplomová práce zkoumá, zda na stránkách českých a slovenských tištěných celostátních deníků dochází v hokejovém zpravodajství k projevům vlastenectví a fanouškovství. Sportovní klání mezi dvěma národy, které dřív patřily do společného státu, mají všechny předpoklady být pro obě strany speciální a prestižnější než běžná utkání. Z toho důvodu byly jako vhodné události k analýze vybrány finálové utkání z mistrovství světa 2000 mezi Českem a Slovenskem (5:3) a semifinále z roku 2012 mezi stejnými soupeři (1:3). V teoretické části jsou představeny koncepty národa, nacionalismu, národní identity, národních symbolů, mýtů, stereotypizace a fanouškovství. V empirické části dochází za pomoci diskurzivní analýzy k jejich zkoumání a uplatnění na výzkumném vzorku, který byl složen z textů z období vybraných zápasů mezi reprezentacemi Česka a Slovenska. Jako pomocná metoda byla zvolena kvantitativní obsahová analýza, jež poskytla odpovědi na otázky týkající se počtu a umístění článků v jednotlivých denících daných zemí. Výsledky práce dokázaly, že na stránkách českých i slovenských tištěných deníků běžně docházelo ve sledovaném období k projevům vlastenectví a fanouškovství, typicky používáním první osoby množného čísla "my" nebo tendenčním popisem odehraných utkání ve prospěch národního týmu země, ze které...
Securitization of Migration in the 2017 French Presidential Election
Krutá, Gréta ; Ditrych, Ondřej (vedoucí práce) ; Kaleta, Ondřej (oponent)
Síla krajně pravicových stran a protiimigračních nálad v evropské politice prudce vzrostla v roce 2017. Potom, co jsme byli svědky Brexitu a zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta, celý svět s napětím sledoval, jak se vyvinou francouzské prezidentské volby. Hlavním cílem diplomové práce je použitím diskurzivní analýzy zjistit, do jaké míry byla imigrace konstruována jako bezpečnostní hrozba v prezidentských volbách a jak hlavní prezidentští kandidáti používali politický diskurz na formovaní identity - pozitivní vnímání sebe a negativní vnímání migrantů. Pro účely analýzy byli zvoleni první tři kandidáti s největším počtem hlasů: François Fillon, Marine Le Pen a Emmanuel Macron. Z hlediska teorie veškerý výzkum vychází z kodaňské školy, která definuje nevyhnutné koncepty pro naši analýzu: societální bezpečnost a sekuritizační proces. Pokud jde o metodologický rámec, pracujeme s konceptem konstrukce identity navrženým Lene Hansen. Klíčová slova Sekuritizace, islám, migrace, Francie, prezidentské volby, diskurzivní analýza, národní identita
Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest : případová studie
Bičíková, Zuzana ; Reifová, Irena (vedoucí práce) ; Vlasák, Zbyněk (oponent)
(abstrakt) Diplomová práce "Konstrukce národní identity na příkladu Eurovision Song Contest: případová studie" analyzuje formou případové studie způsoby a podoby formování české národní identity v největším a nejsledovanějším mezinárodním festivalu populární hudby Eurovision Song Contest. Zejména se snaží identifikovat projevy sebeprezentace České republiky z pohledu mediální instituce, ve výběru soutěžní skladby, v soutěžním vystoupení, propagačním medailonku a videoklipu a prostřednictvím hlasování a sledovanosti. Těchto zjištění je v práci dosaženo tří výzkumných metod, a to polostrukturovanými rozhovory s mediálními odborníky, kvalitativní obsahovou analýzou audiovizuálních materiálů a sekundární analýzy dat. V rámci představených teoretických poznatků je čtenář seznámen se základními koncepty formování identity a nacionalismu a především s Eurovision Song Contest jako geopolitickým a sociokulturním fenoménem. V práci je nastíněn historický vývoj soutěže s ohledem na politické a kulturní ideály, které si klade za cíl prezentovat, a blíže je rozveden vývoj účasti v průběhu let s ohledem rozšiřování hranic směrem na východ. Zároveň jsou představeny některé formy sebeprezentace a konstrukce identity ostatních zemí v soutěži se zvláštním důrazem na země bývalého Východního bloku.
Hokej jako symbol národní identity aneb česká společnost 20 let od zlatého Nagana
Burdová, Karolína ; Numerato, Dino (vedoucí práce) ; Wladyniak, Ludmila Maria (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá procesem budování národní identity skrze sport, konkrétně lední hokej. Zaměřuje se především na aspekty přispívající k reprodukci české národní identity, za takové jsou označovány především symboly, které svou všudypřítomností připomínají příslušnost jedince k danému národu, stejně tak ale i média, která se výrazně podílí na mytizaci sportovních událostí. Jednou z událostí, jež sehrála důležitou roli při tvorbě české národní identity, jsou Olympijské hry v Naganu v roce 1998. Úspěch českých hokejistů na tomto turnaji se již před dvaceti lety jistým způsobem zapsal do dějin, důkazem je několik odkazů, které po sobě tento triumf zanechal. Práce vznikla na základě výzkumu, jež kombinoval vícero metod. Zúčastnila jsem se participativního pozorování přenosů hokejových zápasů národního týmu, provedla analýzu dokumentů, které odkazují na to, jakou stopu ve společnosti vítězství hokejistů zanechalo, a také jsem uskutečnila polo-strukturované rozhovory s fanoušky ledního hokeje. Rozhovory napovídají, že vítězství hokejistů v Naganu za pomoci médií a banálního nacionalismu podlehlo mytizačnímu procesu, a tak sehrálo významnou roli při utváření české národní identity.
Národní divadlo ve výuce výchovy k občanství na II. stupni základní školy
HLAVÁČKOVÁ, Petra
Práce je zaměřena na výuku týkající se Národního divadla v předmětu výchova k občanství a zjištění postojů žáků II. stupně základní školy k Národnímu divadlu, jakožto symbolu české národní identity a kulturního dědictví. V první části jsou obecně popsány kurikulární dokumenty na státní i školní úrovni, přičemž následuje analýza konkrétních školních vzdělávacích dokumentů vybraných základních škol ve vztahu ke zvolenému tématu. V druhé části práce je přiblížena historie a symbolický význam Národního divadla a současná organizační struktura této instituce. Ve třetí části jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření na vybraných základních školách spolu s vyhodnocenými odpověďmi respondentů, se kterými byl proveden rozhovor.

Vichrová, Malvida ; Vymazal, Jiří (vedoucí práce)
Transparentnost v poválečné parlamentní architektuře v Německu
Novotný, Daniel ; Nigrin, Tomáš (vedoucí práce) ; Emler, David (oponent)
Práce se věnuje transparentnosti v parlamentní architektuře v Německu v období od založení Spolkové republiky v roce 1949 až po současnost. Jejím cílem je sledování snah o distancování se od nacistické minulosti v leitmotivu parlamentní architektury a v návaznosti práce zkoumá jak se koncept transparentnosti projevoval a jak se vztahoval k myšlence fungování německé demokracie. Sledování je zkoumáno na základě kvalitativní obsahové analýzy dostupného textového materiálu. Práce je členěná do kapitol chronologicky seřazených dle styčných bodů hlavních staveb tří parlamentů v poválečném období a následně zkoumá parlamenty na lokální úrovni. Na základě předloženého sledování dochází k závěru, že došlo k vytvoření nového architektonického stylu vládní architektury, který vytváří zlom s nacistickou architekturou a je charakteristický vytvořením spojení mezi vlastností stavebního materiálu skla a charakterem fungování demokracie. Tento koncept nachází svůj počátek bezprostředně po druhé světové válce a navzdory jiným důležitým událostem, které potkaly německou historii, v architektuře přetrval, jelikož stále reflektuje charakter německé demokracie.
Percepcia národnej identity Slovákov žijúcich v ČR
Matiašová, Simona
Bakalárska práca sa zameriava na vnímanie národnej identity mladých Slovákov, narodených v samostatnom Slovensku po 1.1.1993, ktorí momentálne pobývajú na území Českej republiky. Práca je rozdelená na teoretickú a empirickú časť. V teoretickej časti sú vymedzené základné pojmy, s ktorými sa v práci budeme stretávať, a to: identita, národná identita, národnostné menšiny. Na základe poznatkov z teoretickej časti je spracovaný empirický výskum kvalitatívnou metódou, ktorý predstavuje základ empirickej časti práce, po tom nasleduje diskusia a zhodnotenie výsledkov výskumu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 71 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.