Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 327 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Limity europeizace v Turecku: Možný vztah ekonomické politiky a zahraniční politiky vůči EU
Blažek, Ondřej ; Weiss, Tomáš (vedoucí práce) ; Šlosarčík, Ivo (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na europeizaci třetích států a limity, které ji omezují. Práce je jednopřípadovou studií, která se zaměřuje na Turecko a europeizaci jeho zahraniční politiky. Jako metoda výzkumu byla zvolena Foreign Policy Analysis. Ta se v tomto textu soustředí na ekonomické vztahy Turecka s EU a dalšími subjekty a hledá možnou souvislost s tvorbou zahraniční politiky státu. Nejprve práce mapuje historický kontext vztahů EU a Turecka, popisuje vládnoucí stranu AKP a analyzuje změny v zahraniční politice. Ekonomické vztahy jsou prezentovány na tureckém exportu a importu a také na zahraničních investicích plynoucích do Turecka i směrem ven. Na počátku své vlády strana AKP investovala hodně úsilí do europeizace země v podobě reforem, což mělo za následek příznivější legislativu a růst zahraničních investic, ale také vzájemného obchodu s EU. V průběhu let nastaly určité výkyvy ve vzájemných ekonomických vztazích, ale ty neměly výraznější vliv na vztahy politické. Stejně tak zhoršení politických vztahů nemělo téměř žádný vliv na vzájemný obchod a investice. EU tedy zůstává i přes různé otřesy ve vzájemných vztazích nejdůležitějším obchodním partnerem Turecka. Pokud by měl nastat výrazný odvrat Turecka od EU, jeho motivy budou plynout nejspíše z vnitropolitického prostředí v podobě ideologie,...
Filosofická inspirace ve vybraných dílech Ladislava Fukse
Plašil, Šimon ; Mocná, Dagmar (vedoucí práce) ; Peterka, Josef (oponent)
Cílem diplomové práce je vyhledat filosofické, náboženské a ideologické motivy v dílech Ladislava Fukse a následně interpretovat jejich původ, intertextovost a význam v textu, přičemž důraz je kladen na prokázání sémantické funkčnosti v příběhu. Pro náš výzkum jsme vybrali díla Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol a Oslovení z tmy. Vycházet budeme jak z odborné filosofické a teologické literatury, tak z archivních materiálů a pozůstalosti Ladislava Fukse, abychom mohli veškerá zjištění opírat i o biografického autora. Práce je rozdělena na pět kapitol. V první kapitole se literárními díly zabýváme základní literární charakteristikou a literární recepcí. Druhou kapitolu věnujeme vztahu autora Ladislava Fukse k filosofii, přičemž se opíráme jak o svědectví jeho přátel, tak o archivní výzkum jeho pozůstalosti. Třetí kapitola je stěžejní a nejobsáhlejší, neboť se věnuje interpretaci filosofických motivů v každé knize. Ve čtvrté kapitole jednotlivé filosofické motivy z různých děl porovnáváme mezi sebou. Poznatky shrnujeme v závěru práce.
Biologický determinismus a rasismus v myšlení H. S. Chamberlaina
VRÁNEK, Matěj
Diplomová práce za zabývá myšlením H. S. Chamberlaina, jakožto představitele biologického determinismu a rasismu, který je představen v kontextu vývoje moderního sekulárního myšlení. Dále práce popisuje eugeniku jako vyústění tohoto způsobu myšlení, která je představena ve své teorii a dobové praxi nacistické "rasové hygieny", ale také s přesahem do současnosti, v níž eugenická praxe v určitém měřítku stále přetrvává, pouze pod jinými jmény.
Světlo v dlani: Antropologická studie fenoménu Reiki
Proboštová, Jana ; Spalová, Barbora (vedoucí práce) ; Grygar, Jakub (oponent)
Zájem antropologie náboženství se často soustředí na životní postoje a hodnoty praktikantů některého náboženství nebo spirituálního systému a do tohoto kontextu je zasazen také následující text. Diplomová práce se soustředí na fenomén Reiki - původně východní nauku, která se v druhé polovině 20. století rozšířila podobně jako jiné filosoficko-spirituální systémy do Ameriky i Evropy. Kromě spirituální stránky je výrazným prvkem Reiki učení jeho příslušnost k tzv. léčícím systémům a z toho důvodu ho ve své práci nepovažuji pouze za spirituální nauku ale spíše za specifickou spirituální praxi s léčitelským podtextem, která je historicky ukotvená v medicínském prostředí. Při samotném výzkumu tedy vycházím v teoretickém základu nejen z antropologie náboženství, ale uvažuji také v termínech antropologie medicíny a teorie embodimentu. V práci se skrze vysvětlení základních principů snažím ukázat, že svět Reiki praktikantů je do značné míry roztříštěný a vývoj nauky postupně vedl k různým výrazným modifikacím a k současnému stavu, kdy tyto modifikace existují současně a činí jednotnou definici učení velice obtížnou. Perspektiva embodimentu mi zároveň dovoluje více se zabývat samotnou léčitelskou praxí a jejím nejdůležitějším aspektem - tělem, na které nahlížím jako na subjekt, který přímo vstupuje do...
Postavení a činnost státní a skryté církve v Československu v letech 1968-1989
Dušková, Denisa ; Rychlík, Jan (vedoucí práce) ; Kopeček, Michal (oponent)
(česky): Cílem této bakalářské práce je zmapovat poválečný vývoj skryté a oficiální církve na území Československa, a to konkrétně v letech 1968-1989. Práce je zaměřena především na činnost a postavení římskokatolické církve a jejího vztahu ke komunismem řízenému státu. Práce se pak zabývá převážně neoficiálními církevními aktivitami a podzemními skupinami, zejména společenstvím Koinótés vedeným klíčovou postavou skryté církve, Felixem M. Davídkem. Ústředním pramenem je pak soubor výslechových protokolů pořízených Státní bezpečností zabývající se tajnými církevními aktivitami společenství utvořeného kolem biskupa Fridolína Zahradníka.
Myšlení a víra Otakara A. Fundy
Kovářová, Zdenka ; Sousedík, Prokop (vedoucí práce) ; Svoboda, David (oponent)
1 UNIVERZITA KARLOVA KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra teologické etiky a spirituální teologie Zdenka Kovářová Myšlení a víra Otakara A. Fundy Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, PhD. Praha 2018 2 Anotace Diplomová práce je kritickou analýzou myšlení profesora O. A. Fundy, jehož dílo je přínosem k problematice sekularizace společnosti a mravní obrody. Práce je rozdělena do tří částí. První prezentuje celkový obraz Fundova života a myšlenkového směřování, seznamujeme se zde s badateli, v jejichž dílech Funda nalezl myšlenkové souznění i výzvy. V druhé části představujeme Fundovo myšlení skrze těžiště jeho tvorby témata víra a racionalita. Přestože profesor své myšlenkové směřování dělí na dvě období (teologické a filosoficko-religionistické), tomuto dělení se záměrně vyhýbáme, abychom apriorně nevytvářeli hranice. Témata víra a racionalita jsou v jeho díle přítomny od prvopočátku, jsou to pilíře Fundova myšlení, které ho vždy provokovaly a stále motivují k dalšímu dotazovaní. Třetí část je kritická analýza, kde je hlavním cílem zhodnocení Fundovy práce, zdali se Fundovi podařilo překlenout do jisté míry uměle vytvořené schéma racionalita/transcendence svým klíčem: skutečnost = komplexita komplementarity komponent v korelacích, kontinuitě a kontextu. Klíčová slova etika, kultura,...
Territorial identities and religion in Czechia and Central Europe
Reeves, Daniel Vinson ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Kostelecký, Tomáš (oponent) ; Majo, Juraj (oponent)
Územní identity jsou mosaikou mnoha různých kulturních prvků, z nichž jedním je i náboženství. Tato práce se zaměřuje na náboženství jako na součást územních identit různých měřítek v Česku a ve vybraných sousedních státech. Náboženský prvek jako projev územní identity může nabývat různých podob: použití poštovní známky s náboženským tématem, použití křesťanského toponyma, zařazení náboženského místa do mentální mapy rodného města, ale také vyjádření stanoviska k restituci sporných církevních majetků. Náboženství je nedílně svázané s osobní představou místa bez ohledu na formu (aktivní, pasivní) praktikování náboženství. Předkládaná práce představuje náboženství jako nedílnou součást územních identit ve střední Evropě na základě čtyř případových studií. Výsledky práce ukazují, že Polsko a Slovensko vykazují větší sklon k uznání a začlenění náboženských prvků do konstrukce územních identit než Česko, což platí jak na národní (poštovní známky), tak na lokální úrovni (toponyma, mentální mapy). Každá z použitých metod (analýza poštovních známek, toponym a mentálních map) se osvědčila při zkoumání náboženských prvků jako nedílné součásti územních identit podobně jako komparativní analýza a případová studie představená v článku "Sekularizace a církevní majetek: případ Česka". Na základě syntézy poznatků...
Prorocký fenomén a ženy ve Starém zákoně
Pejsar, Luboš ; Větrovec, Pavel (vedoucí práce) ; Brož, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce "Prorocký fenomén a ženy ve Starém zákoně" představuje proroctví jako jev, se svými charakteristikami, které jsou typické pro biblické prostředí. Její tři části jsou popisné. Práce se dívá a popisuje prorocký fenomén tak, jak se jeví ve spisech Starého zákona. Jako kontext je nezbytné v rámci úvodu učinit náhled na proroctví v jeho vývoji v prostředí, které formovalo Izrael. Součástí tohoto úvodu bude i pohled na ženu očima Starého zákona. Jednotlivé prorokyně budou popsány v rámci oddílu, který bude zaměřen na prorokyně v širším smyslu, to znamená takovým způsobem, jak to samotné texty dovolí. Pro srovnání budou uvedeny prorocko-věštecké náboženské systémy v ostatních okolních národech. Pro práci byly vybrány tři ženy: Mirjam, Debóra a Chulda. Poslední část práce bude věnována závěru, který shrne poznatky získané v průběhu práce. Klíčová slova proroctví; žena; náboženství; věštba; magie
Existuje nějaká podoba náboženského rozměru života v české sekularizované veřejné škole?
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana
Tématem práce je náboženský rozměr života a jeho existence v prostředí české sekularizované školy. V teoretické části se s využitím teoretických pramenů snaží práce podat informace o různém pojetí náboženství, o pohledu psychologie a sociologie, osobnosti učitele, kultuře školy a krátce i o historickém vývoji školství u nás. V praktické části se pomocí výzkumu a jeho analýzy práce pokouší o odpověď na otázku po existenci náboženského rozměru života v prostředí konkrétní české základní školy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 327 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.