Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 338 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Problematika vyučování katolického náboženství v 50. letech 20. století s přihlédnutím k situaci ve východních Čechách
WEISBAUER, Jan
Klíčová slova: komunismus, totalita, náboženství, víra, křesťanství, výuka, vyučování, učitelé, žáci, škola. Diplomová práce pojednává o boji komunismu proti šíření katolické víry a pronásledování učitelů, výuky náboženství a i kněží. V první části diplomové práce je vyjasnění postavení katolické církve ve státě, a proč začala být církev pronásledovaná. Druhá část popisuje spor o zavedení jednotné školy a reformaci školského systému. Třetí část práce nabízí důkazy o pronásledování církve a znemožňování výuky náboženství podle záznamů KSČ.
Volnočasové aktivity ve Velešíně v letech 1900 - 1950
SVOBODOVÁ, Jana
Práce se zabývá zkoumáním volnočasových aktivit ve městě Velešíně v letech 1900 až 1950. Tvoří ji čtyři kapitoly. V první kapitole se zaměřuji na vymezení pojmu volný čas, pojetí volného času obecně a z historického hlediska. Druhou kapitolu věnuji historii a náboženství v Čechách v kontextu politicko-společenském a náboženském v období 1900-1950. Třetí kapitolu věnuji městu Velešínu. Zde propojuji historii a náboženství v Čechách s kulturou, školstvím a životem ve Velešíně ve vztahu k volnočasovým aktivitám. Hlavní myšlenkou čtvrté kapitoly je popsat kompletně volnočasové aktivity ve městě Velešíně se zaměřením na volnočasové spolky ve Velešíně. V práci je použita metodologie historické práce formou sběru dat ze všech dostupných pramenů a literatury.
Understanding Space and Landscape in Jack Kerouac's Novels
HANISCHOVÁ, Sandra
Práce v úvodu představí hlavní autory beatnické generace a jejich myšlenkový odkaz. Práce se dále soustředí na pojetí prostoru a popis krajiny v románech Jacka Kerouaca (On the Road, Big Sur) v souvislosti s tematikou tvorby beatnické generace (hledání smyslu lidské existence, motiv cesty, spiritualismus a vztah k náboženství). Jedna z kapitol práce porovná životopisná fakta představitelů beatnické generace (Kerouac, Ferlinghetti) a autobiografické rysy tvorby Jacka Kerouaca, především v románu Big Sur. Závěr práce shrne Kerouacův obraz literární Kalifornie a jeho prostorové vnímání Ameriky jako celku.
Lidové zvyky. Výtvarný projekt pro 1. stupeň ZŠ. (teoreticko - projektová práce)
KUBÁTOVÁ, Gabriela
Tato diplomová práce je zaměřena na tradice a zvyky českých zemí. Snahou bylo propojit co nejvíce vzdělávacích oblastí. Hlavní důraz byl kladen na výtvarné ztvárnění, ovšem nejsou opomenuty ani historické souvislosti všech tradic a zvyků. Hlavním cílem bylo vytvořit komplex jedinečných českých unikátů, které lze využít v praxi v hodinách výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy.
Vliv evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století
Melzochová, Olga ; Nosek, Bedřich (vedoucí práce) ; Holubová, Markéta (oponent) ; Hošek, Pavel (oponent)
Anotace: Reformní judaismus vychází z myšlenkového dědictví osvícenství (haskaly) a jeho počátky sahají do konce 18. století. Toto hnutí se zrodilo v Německu, nicméně opravdový rozmach a reforma v pravém slova smyslu nastala v první polovině 19. století v Americe s příjezdem evropských emigrantů, kteří s sebou přivezli i nové myšlenky ovlivněné evropským reformním hnutím. Nebývalý úspěch reformního hnutí, které se rychle šířilo napříč Severní Amerikou, plynul hlavně z nedostatku centrální rabínské autority. A právě tento prázdný post byl vyplněn rabíny z Evropy, kteří se v polovině 19. století přidali k emigrační vlně. Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu evropského reformního judaismu na americký reformní judaismus v 19. století v kontextu kulturních dějin se zaměření na charakteristické znaky ve snaze přiblížit rozdílné náboženské, ideologické, politické a socioekonomické výzvy, které ovlivnily židovskou komunitu v USA. Klíčová slova Reformní judaismus, Amerika, Evropa, náboženství, stát, tradice, ženy, 19. století
Etická výchova v hodinách náboženství na vybraných církevních základních školách v České republice
Javůrková, Adéla ; Vogel, Jiří (vedoucí práce) ; Váňová, Miroslava (oponent)
Uvedená diplomová práce postupně seznamuje čtenáře s aktuální podobou etické výchovy v hodinách náboženství v České republice. Je členěna do několika kapitol, z nichž každá je nositelem určité problematiky, kterou osvětluje. Práci uzavírají rozhovory s učiteli, kteří vyučují náboženství na církevních školách, a opodstatňují tak úsudky představené v závěru.
Náboženská obec CČS(H) v Praze na Vinohradech v letech 1942 - 1961
Nováček, Oldřich ; Hrdlička, Jaroslav (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Diplomová práce "Náboženská obec CČS(H) v Praze na Vinohradech v letech 1942- 1961" pojednává o vývoji náboženské obce Církve československé (husitské) v Praze na Vinohradech v období let 1942 až 1961 v kontextu historického vývoje Církve československé (husitské). Úvodní část práce se zabývá dějinnými předpoklady vzniku Církve československé (husitské). Vedle osvícenství to byl především katolický modernismus - obrodné reformní hnutí uvnitř Římskokatolické církve na přelomu 19. a 20. století. Nelze opomenout ani významný vliv první světové války, rozpadu Rakouska-Uherska a vznik svobodné Československé republiky v roce 1918, stojící na myšlenkách demokracie a humanismu. Druhá část práce přibližuje vznik náboženské obce CČS(H) v Praze na Vinohradech, její vývoj od doby založení CČS(H) do jejího státního uznání. Následuje obecný přehled prvních dvaceti let jejího vývoje v období první republiky, těžké období protektorátu se zaměřením na vývoj od roku 1942 až do poválečných let 1945-1950. Třetí část práce se podrobněji zabývá vývojem vinohradské náboženské obce v období let 1951-1961, které bylo poznamenáno vzrůstajícím tlakem ateistického totalitního státu a uplatňováním jeho proticírkevní politiky. Tato část práce blíže seznamuje s vedením náboženské obce, její duchovní správou a činností,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 338 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.