Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Řeka v městské krajině
Vančurová, Jana
Diplomová práce se zabývá tématem „Řeka v městské krajině“ z pohledu krajinářského architekta. Je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část má za úkol uvedení do problematiky, popis historického vývoje a aktuální stav návrhových řešení prostorů kolem řek ve městech. Závěrečná kapitola definuje obecně platná východiska pro jejich návrh. Druhá, autorská část práce představuje zvolený modelový objekt, město Havlíčkův Brod, uvádí analýzy provedené v území ústící do východisek pro autorský návrh řešení. Hlavním výstupem je potom krajinářský, výtvarně-architektonický návrh na úrovni studie. Důraz je kladen na oživení břehů, jasné propojení a formování dobře prostupných veřejných prostorů na ni navázaných a zadržování dešťové vody v území z účelem zvýšení ekologické stability, zlepšení mikroklimatu a protipovodňové ochrany.
Architektonická studie – veřejný prostor vybrané městské části
Habánová, Kristýna
Bakalářská práce nazvaná Architektonická studie – veřejný prostor vybrané městské části pracuje s modelovým objektem nábřeží na řece Svitavě v Brně – Maloměřicích. V úvodu práce je zpracována literární rešerše zabývající se pojmem veřejného prostoru a jeho konkrétní formy nábřeží. Analytická část se zabývá prostudováním historických souvislostí vývoje, současným stavem a budoucími záměry plánovanými v území. Na základě analýz je vytvořena problémová mapa, která je podkladem pro vytvoření východisek návrhové části. Návrhová část se snaží reagovat na potřeby prostoru a nabízí řešení pobytové plochy pro odpočinek, sport, pobyt i hru.
Architektonická studie - Prvky městského propojení
Mesíková, Patrícia
Tato bakalářská práce se zabývá prvky městského propojení. Je rozdělena do tří základních částí. První částí je teoretická, která vymezuje základní pojmy jakými jsou například veřejný prostor, typologie veřejného prostoru, prvky městského propojení či tvorba pěší zóny ve městě. Analytická část obsahuje jednotlivé analýzy, které slouží k pochopení daného místa. Vyplývají z nich jednotlivé pozitiva či negativa daného prostoru. Stávají se východisky pro návrhovou studii. V poslední návrhové části se práce zabývá návrhem řešeného území, jehož hlavní myšlenkou je využití potenciálu nábřeží a navrácení života do řešených veřejných prostor. Následně je zpracována návrhová studia a grafické přílohy. KLÍČOVÁ SLOVA: prvky městského propojení, veřejný prostor, pěší zóna, nábřeží, Trenčín
Obytné ulice mesta Prievidza - v nadväznosti na nábřežie rieky Handlovky
Gajdoš, Ján
Bakalářská práce Obytné ulice města Prievidza v návaznosti na nábřeží řeky Handlovky se zabývá tématem obytné ulice a nábřeží. Je rozdělena do tří částí: část literární rešerše, analytické části a návrhové části. Teoretická část shromažďuje informace o vývoji ulice a nábřeží. Charakterizuje obytnou ulice a nábřeží a jejich vlastnosti. Definuje jednotlivé pojmy. Prostřednictvím příkladů seznamuje čtenáře s aktuálním stavem ulic v Česku a na Slovensku. Na referenčních zahraničních příkladech demonstruje možnosti tvorby obytné ulice a nábřeží. Hlavním cílem analytické části je shromáždit vhodný teoretický základ a východiska na zpracování návrhové části práce. Analýzy sekundární struktury zájmového území a analýzy provedené přímo v terénu se staly východiskem návrhové části práce. Výsledkem návrhové části práce je architektonická studie, která zapracovává shromážděné a nabyté informace z prvních dvou částí práce do návrhu. Čtenáře seznamuje se záměrem obnovy vybrané části nábřeží a ulice ve městě Prievidza.
Ztracené řeky
Benešová, Jitka
Bakalářská práce na téma „Ztracené řeky“ se zabývá problematikou řek, které jsou z různých příčin vyčleněny z obrazu města či krajiny. Práce má tři části - teoretickou literární rešerši, analytickou a návrhovou část. Teoretická část řeší problematiku vodního toku v urbanizovaném prostoru, jeho funkce, historii, typologii, přínosy i hrozby. V rešerši jsou rozebrány možnosti navrácení ztracených řek do krajiny a sídla za užití prostředků krajinářské architektury. Analytická část se věnuje rozboru vybraného zájmového území rekreačního v areálu lázní Teplice nad Bečvou. Tato část obsahuje popisy charakteristik území doplněné o grafické přílohy v podobě map, schémat a fotodokumentace. Z daných rozborů jsou formulována východiska pro návrhovou část. Návrhová část obsahuje architektonickou studii zájmového prostoru. Součástí studie je popis návrhu a grafické přílohy konceptu, situace, řezů a 3D zobrazení. Návrh je zaměřen na rozvoj potenciálu řeky Bečvy, úpravy jejího nábřeží s ohledem na společenské i ekologické požadavky a na obrácení areálu směrem vodnímu toku.
Tvorba veřejných prostorů města Kopřivnice
Vurst, Martin
Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem centrálního městského prostoru kolem řeky Kopřivničky a ten řeší na úrovni výtvarně architektonické studie. Dále pak rozpracovává vybrané části území do podrobnějšího měřítka. V úvodu práce byla v teoretické části formou literární rešerše obecně popsána řešená problematika. Následně byly vybrány a okomentovány úspěšné příklady realizací v zahraničí i u nás. Syntéza získaných poznatků se stala podkladem pro formulaci východisek řešení návrhu. Praktická část je věnována již samotnému městu Kopřivnice a řešenému území. V analytické fázi bylo řešené území podrobeno komplexnímu průzkumu, který je předpokladem pro návrh a výsledky byly graficky znázorněny a popsány. Na základě dříve formulovaných východisek a provedených analýz byl vytvořen koncept návrhu v rámci širšího území a poté již samotný návrh greenway, který byl slovně popsán a graficky znázorněn formou půdorysů, řezů, pohledů, perspektiv. Diplomová práce si klade za cíl přispět do aktuální problematiky revitalizace vodních toků a jejich navrácení do obrazu města dalším možným pohledem na věc, aplikovaným právě v modelovém území Kopřivnice. Druhým úkolem je podnítit debatu o využití a budoucnosti důležitého městského prostoru , jakým řeka Kopřivnička je.
Diplomní projekt rehabilitace nábřeží řeky Svratky v Brně
Valečková, Karolína
Tato diplomová práce se zabývá studiem problematiky řeky ve městě s důrazem na její funkci, význam a možnosti začlenění do organismu města. Na vybraných příkladech takto řešených nábřeží sleduje současné tendence v přístupech řešení. Tyto získané poznatky, terénní průzkumy řešeného území a vypracované analýzy pak vyvozují návrh ve formě architektonické studie. V rámci této studie je pak modelové území rozděleno do tří prostor nábřeží, které jsou zpracovány podrobněji. Návrh pak dokládá grafická dokumentace, skládající se z půdorysů, pohledů a řezů.
Diplomový projekt - potenciál řeky Moravy v Olomouci
Bláhová, Martina
Diplomová práce Potenciál řeky Moravy v Olomouci se zabývá možností využití řeky a nábřežních prostorů v současných městech. Přístup k řekám a jejich přínos pro města byl zkoumán na vybraných zahraničních i českých realizacích. Na základě získaných teoretických i praktických zkušeností byly zformulovány principy k navrhování nábřežních zón ve městech. Druhá část práce se věnuje konkrétnímu návrhu nábřežních prostorů kolem řeky Moravy v Olomouci. Řešené území se nachází v samém srdci města a je stěžejním území plánované protipovodňové ochrany města. Návrh se snaží vodohospodářské řešení prostoru obohatit o prvky rekreaci a tím místo více začlenit do struktury města.
Potenciál řeky a nábřeží v systému zeleně měst
Kolesárová, Patrícia
Bakalárska práca Potenciál řeky a nábřeží v systému zeleně měst sa zaoberá porovnaním riek v nadväznosti na systém zelene v štyroch európskych hlavných mestách, a to Paríža, Londýna, Kodane a Varšavy. Rieka má spolu zo zeleňou schopnosť vnášať do mesta líniu spájajúcu mesto s krajinou. Preto je vhodné tento jej potenciál využiť a nábrežie spojiť zo systémom zelene mesta. Teoretická časť za zaoberá históriou miest v súvislosti s vodou a riekou, charakterizovaním zelene v meste, systémom zelene a jeho súvislosť s riekou a nábrežím. Praktická časť je tvorená charakteristikami miest, mapovými podkladmi a grafmi. Následne boli vo výsledkoch mestá porovnané. Cieľom práce je získanie poznatkov o tom ako rieka v meste dokáže využiť svoj potenciál pre začlenenie sa do systému zelene mesta. Vybrané mestá môžu svojím využitím rieky v systéme zelene tvoriť príklad pre mnohé iné mestá.
Architektonická studie - veřejný prostor vybrané městské části
Bohuslavová, Klára
Teoretická část bakalářská práce na téma Architektonická studie - veřejný prostor vybrané městské části popisuje veřejný prostor, jeho definici a typologii s důrazem na specifický typ veřejného prostoru - nábřeží. Zkoumá teoretické principy navrhování dle přístupu vybraných autorů. Práce se zajímá o význam řeky ve městě, typologii nábřežních prostor, její specifika a zásady tvorby. Teoretická část obsahuje referenční příklady českých i světových projektů. Modelovým územím pro návrhovou část je úsek nábřeží řeky Svitavy v Brně. Analytická část bakalářské práce studuje úsek mezi Zábrdovickým a Maloměřickým mostem, včetně přilehlých městských prostor, s důrazem na pochopení urbanistického vývoje území. Souhrnný problémový výkres je východiskem pro stanovení principů návrhu. Návrhová část je vypracována pro levý břeh Svitavy mezi Maloměřickým mostem a mostem na ulici Gargulákova. Principy návrhu jsou: flexibilita, kontinuita místa, dopravní řešení, nové pojetí vegetace, přehlednost, příčné rozšíření prostoru, polosoukromá zóna, řeka na břeh a břeh do řeky. V rámci návrhu je území rozčleněno na šest úseků se specifickou funkční náplní, prostorovým a výtvarně architektonickým řešením.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.