Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou
Boček, Adam ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Předmětem řešení diplomové práce je část území Jižního centra města Brna. Lokalita se po dlouhé době začíná „probouzet k životu“, i díky tomu že po několika ti desetiletích bylo konečně rozhodnuto o osudu a poloze Hlavního nádraží. Předpokládá se tedy rozšíření města jižním směrem, a tím zakomponování přilehlých území k centru. Diplomová práce navazuje na ateliérový projekt z roku 2018, jehož předmětem řešení byl návrh urbanistického konceptu územního celku vymezeného ulicí Opuštěnou, Dolním nádražím, řekou Svratkou a plánovanou novou městskou třídou umístěné v pohledové ose katedrály sv. Petra a Pavla. Diplomová práce se tedy zabývá architektonickou studií části tohoto území, situovaného v blízkosti řeky Svratky, na hranici nově vznikajícího městského nábřeží. Jedná se o polyfunkční blok, s převládající využitím pro bydlení se 136 byty pro asi 450 obyvatel. Tento blok se dále dělí na 3 budovy, které mají společné dvě podzemní podlaží poskytující technologické zázemí, a prostory k parkování pro celý polyfunkční blok. Architektonická studie se dále blíže zaměřuje na jeden z těchto objektů polyfunkčního bloku a detailněji ho zpracovává. Řešený objekt bytového domu, ve studii označován pod písmenem „A“, poskytuje celkem 47 bytů. A v parteru objektu jsou umístěny pronajímatelné prostory pro různé využití. Snaha návrhu bylo vytvořit kvalitní bydlení na unikátním místě nábřeží a poskytnou obyvatelům výhled na řeku Svratku a na park na protějším břehu, i přestože se nachází téměř v centru města.
Vysokoškolská kolej Hradec Králové, nábřeží Orlice
Vlček, Marek ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů. Řešené území se nachází v blízkosti centra města Hradec Králové a je vymezeno ulicemi Komenského, I. Herrmanna a Hradeckou. Přímo sousedí s historickým jádrem města. Středem řešeného území protéká řeka Orlice rozdělující území na dvě samostatně řešené zóny, které spolu navzájem komunikují. Přítomnost řeky je považována za výrazný městotvorný prvek, který je nutné ve městě využít a podpořit. Jednou z charakteristik místa je špatný stav veřejných prostranství, několik výrazných bariér, ať už pohybových, provozních nebo pohledových a urbánně nepropojených ploch nebo neadekvátně využitých ploch a staveb. Okolí řeky Orlice, protékající centrem Hradce Králové, je z pohledu blízké historie velmi významnou, ale zároveň i těžko uchopitelnou částí Hradce Králové pro budoucí rozvoj. Všechna tři fakta – parcela v centru města, přítomnost řeky, ale i zanedbaná veřejná prostranství – vedou k tomu, že tato oblast musí být rehabilitována, revitalizována a zpřístupněna lidem.
Hotel při ČPP aréně v Hradci Králové, nábřeží Orlice
Livovská, Lucia ; Mašek, Radomír (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá možnostmi navrhování současných budov do historického kontextu centra města. Důraz je kladen na urbanistické začlenění nových objemů do současné struktury města a místa s jeho geniem loci. Výsledkem návrhu by měly být domy s charakterem a jasnými dispozicemi za využití kvalitních materiálů. Řešené území se nachází v blízkosti centra města Hradec Králové a je vymezeno ulicemi Komenského, I. Herrmanna a Hradeckou. Přímo sousedí s historickým jádrem města. Středem řešeného území protéká řeka Orlice rozdělující území na dvě samostatně řešené zóny, které spolu navzájem komunikují. Přítomnost řeky je považována za výrazný městotvorný prvek, který je nutné ve městě využít a podpořit. Jednou z charakteristik místa je špatný stav veřejných prostranství, několik výrazných bariér, ať už pohybových, provozních nebo pohledových a urbánně nepropojených ploch nebo neadekvátně využitých ploch a staveb. Okolí řeky Orlice, protékající centrem Hradce Králové, je z pohledu blízké historie velmi významnou, ale zároveň i těžko uchopitelnou částí Hradce Králové pro budoucí rozvoj. Všechna tři fakta – parcela v centru města, přítomnost řeky, ale i zanedbaná veřejná prostranství – vedou k tomu, že tato oblast musí být rehabilitována, revitalizována a zpřístupněna lidem.
Architektura a umění
Šoborová, Adéla ; Kubát, Jan (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se pojednává návrhem novostavby městské galerie v Litomyšli. Zabývá se jejím nejvhodnější lokací, rolí galerie v maloměstě, současnými principy vystavování a vztahem architektury a umění.
Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou
Nedbalová, Monika ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Brno uvažuje nad přesunem hlavního nádraží již několik desítek let. Bylo vypracováno nesčetně studií díky několika soutěžím, na podobu nové Jižní čtvrti, která bude v budoucnu situována na sever od dnešního Dolního nádraží. Architektonická studie, která byla předmětem této diplomové práce, se zabývá polyfunkčním objektem Platforma. Budova by se mohla stát součástí nově vznikající Jižní čtvrti. Urbanistický koncept, mnou zpracovaný jako předdiplomová práce, je základem pro architektonickou studii domu Platforma. Význam Jižní čtvrti je srovnatelný s novým hlavním nádražím ve Vídni a jemu přilehlou vznikající městskou čtvrtí. Takové území je proto navrženo jako kompaktní městská struktura s velkou variabilitou veřejných prostor i budov samotných. Novostavba se nachází na trase zážitků, což je alternativní trasa k trase po hlavním bulváru od nádraží do centra města Brna. Vstupuje do Jižní čtvrti, dále přes hlavní náměstí, nábřeží, přes ostrovy na Svratce, až do parku za řekou, odkud se lávkou dostaneme na znovuobjevený zrekonstruovaný železniční viadukt a dále k dnešnímu hlavnímu nádraží. Viadukt byl inspirací pro architektonickou podobu návrhu, jednak materiálově, jednak tvarem. Samotná hmota domu se člení horizontálně na dvě části. Spodní, těžká cihlová část tržnice je vizuálně oddělena od horních objektů, které se jeví tak, jako by nad tržnicí levitovaly. Tyto tři horní hmoty vyrůstají ze zelené střechy tržnice. Jejich funkce je patrná už z jejich členění fasád. Jde o dva bytové domy s pravidelným rastrem oken orientovanými na jihozápad a coworkingové pracoviště v severním rohu platformy. Pozemek, na němž se stavba nachází, má privilegovanou polohu. Na jedné straně řeka Svratka s pobytovými ostrůvky, s výhledy na nový park a městské nábřeží plné života. Na straně druhé kontakt s hlavním náměstím Jižní čtvrti. Proudící život kolem objektu dává vzniknout prostoru tržnice, která je v přímém kontaktu s okolními ulicemi. Umožňuje průchod skrz hmotu a díky architektonick
Nová Jižní čtvrť a její propojení s řekou Svratkou
Musilová, Michaela ; Hybská, Bohumila (oponent) ; Sedláček, Michal (vedoucí práce)
Architektonická studie se zabývá návrhem bytového domu nové jižní čtvrti v Brně – území jižně od současného hlavního nádraží. Obrovským potenciálem tohoto území je možnost bydlení přímo u řeky Svratky a zároveň nedaleko historického centra města. Takové místo v Brně jinde nenajdeme. Projekt navazuje na plánovanou výstavbu nového hlavního nádraží. S tím souvisí komplexně řešená dopravní infrastruktura. Nová čtvrť je napojena na brněnský bulvár a také plánovaný „highline“ park na historickém viaduktu. Doposud toto území nebylo zastavěno, i když se jedná o velice atraktivní část města. Hlavním důvodem je rozsáhlé záplavové území, které se zde nachází. Nyní město připravuje nový územní plán, kde jsou navržena mnohačetná protipovodňová opatření. V rámci diplomové práce je řešen jeden z obytných bloků čtvrti, který se nachází přímo na nábřeží řeky Svratky. Podrobněji je navržen objekt nárožního bytového domu. Ten je situován přímo u náměstí. Objekt má celkem 8 podlaží – 2 podzemní a 6 nadzemních. V podzemní části jsou umístěny garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní prostor pro obyvatele, technické zázemí a několik home-office jednotek. Část podlaží je pronajímatelná – nárožní prostor pro kavárnu nebo bar. Vyšší podlaží mají už pouze obytnou funkci. Nachází se zde různorodé byty o velikostech 2+KK až 5+KK. Součástí návrhu jsou také venkovní prostory bytů, které jsou významné pro krásné výhledy na nábřeží, řeku a přilehlý park. Každá bytová jednotka má lodžii, balkon nebo terasu. Home-office jednotky v 1. nadzemním podlaží mají soukromé předzahrádky ve vnitrobloku. Zvýhodněny jsou byty v nejvyšším podlaží, které mají soukromé terasy i na střeše. Ovšem vyhrazená část zelených střech je také přístupná pro všechny obyvatele bytového domu.
Sportovně - rekreační centrum Vsetín, Ohrada
Košňar, František ; Kotek, arch Jakub (oponent) ; Odvárka, Antonín (vedoucí práce)
Architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu Ohrada je prověření možnosti vybudovat v lokalitě Vsetín - Ohrada multifunkční sportovně-rekreační areál. V současné době je areál ve velmi špatném stavu. Využívaná zastřešená tribuna spartakiádního stadionu jako ubytovna a fungující zázemí tenisového klubu nejsou dostatečnou náplní na areál tohoto rozsahu. K řešení území jsem přistoupil způsobem, který přináší jednoznačně identifikovatelné tvarosloví budov s důrazem na maximální využití denního světla, otevřených prostor, zeleně, sociální interakce, který v sobě spojuje ideje a potřeby budoucí generace a vtiskává tak území nového genia loci místa. Za největší výzvu v komplexním řešení celého areálu pokládám nalezení smysluplného využití velkého množství zeminy, které chátrající tribuny obsahují. Toto řešení nacházím ve vytvoření přístupné pochozí hmoty, která poskytne několik různých částí s rozdílnou atmosférou a náplní. Na základě této koncepce vznikla studie, která využívá kvalit pozemku a doplňuje je celou řadou sportovně-rekreačních provozů. Základní myšlenkou bylo vytvoření volnočasového veřejného prostoru se zaměřením na variabilitu užívání daného prostoru, který slouží širokému spektru veřejnosti napříč generacemi. Došlo tak k vytvoření několika hlavních hmot, které lokalitu člení, vtiskávají území menší měřítko a spoluvytvářejí rozdílné atmosféry. Zároveň je celý areál volně přístupný a otevřený veřejnosti. Ukazatelem dlouhodobě fungující společnosti je schopnost ohleduplného chování k veřejnému a poloveřejnému prostoru. Prostor před a mezi budovami se tak stává důležitější než budova samotná. V tu chvíli můžeme mluvit o veřejném životě, který je v čase udržitelný.
Urbanisticko architektonické řešení nábřeží řeky Svitavy v Brně
Blaha, Marek ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá urbanistickým řešením nábřeží okolí řeky Svitavy v Brně Husovicích. Cílem práce je obnovení ostrovní polohy a ukázání možného potenciálu zastavění území ostrova. Návrh je zaměřen na začlenění vodních toků do soukromého i veřejného prostoru, polyfunkčnost, vytváření nových veřejných prostorů a upřednostnění pěší a cyklistické dopravy.
Urbanisticko architektonické řešení nábřeží řeky Svitavy v Brně
Bělohradský, Tomáš ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší území ostrova a přilehlého okolí v městské části Brno-Husovice. Ostrov je vymezen řekou Svitavou a mlýnským náhonem. Cílem bylo území urbanisticky zpracovat s důrazem na nábřeží. Využít potenciál vodních toků ve městě. Navrhnout různé formy přístupů k vodě a logicky je provázat s navrženou zástavbou. Do návrhu též začlenit stávající brownfield a vytvořit fungující městskou strukturu, která využívá výhody polohy u vodních toků.
Urbanisticko architektonické řešení nábřeží řeky Svitavy v Brně
Rohrerová, Aneta ; Ležatka,, Lukáš (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce)
Hlavním cílem návrhu, zpracovaného v diplomové práce je úpravy nábřeží v řešeném území v Husovicích a změna účelu současného areálu bývalé Mosilany. Ostrov vymezený z východu řekou Svitavou a ze západu Mlýnským náhonem má mimo funkci bydlení nabídnout i možnost rekreace a to jak ve veřejném prostoru městského, tak i přírodního charakteru. Bývalý areál Mosilany má sloužit jako nové komerční centrum s několika menšími náměstími, obchody, restaurací, kavárnou, informačním centrem, trafikou, ateliéry, dílnami, výstavními prostory, galeriemi a výhledy na významný husovický krajinotvorný prvek – Svitavu. Důraz je kladen jak na návrh cyklo a pěší trasy na pravém břehu řeky Svitavy, ale i na dopravní uspořádání ulice Valchařská.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.